HATMEi RAŞiDAN PRO9 TÜRKÇE (LATiNCE) OKUNUŞU

HATMEi RAŞiDAN PRO9 TÜRKÇE (LATiNCE) OKUNUŞU
SERi NUMARASI : V241020230838

ÖNSÖZ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Selamün Aleyküm!

Raşidi Hatimi Yahutta “Hatmei Raşidan” Nedir?

Raşidi Tarikatının Kurucusu Başağaçlı Raşit Tunca’nın ezbere bildiği, veya okuyup zikrettiği, sureler, ayetler, salavatlar, zikirler dir. Ve Bunlar Raşit Tunca’nın Günlük veya haftalık veya senede bir veya ömürde bir okuyup zikretmiş olduğu veya muska olarak üzerinde taşıdığı dualar, zikirler, sureler, ayetler ve salavatların yaklaşık olarak tamamıdır.

Vird olarak okunmak istenince, en az haftada bir defa, orta haddesi günde bir defa ve en fazla, günde iki defa, sabah ve ikindi namazından sonra zikredilip hatmedilir. Arapça olanı “HAMEYLi MUSKASI” olaraktan, Herhangi güzel bir misk ile kokulanıp folya ile sarılı olarak ve deri muhafaza içinde üzerinizde, veya arabanızda veya çantanızda taşınır.

ZIRH VE KALKAN OLARAK TA

Bir Tabak içine bir küçük paket “Tuz” dökülür ve, Hatmei Raşidan okunurken, arada bir zikirdeki  durak olan noktalara gelince, durup tabaktaki tuza üflenir, ve tabak kaşık yardımı  ile karşıtırılarakdan, tekrar tekrar hatim bitesiye üflenir ve karşıtırılır. ve sonra bu tuz kapaklı bir kavonaza koyup ağzı sıkıca kapatılır. Haftada bir, 10 litreli bir kovaya, bir çay kaşığı katılıp, ılık su ile eritilir ve banyodan sonra, yani sabunlanıp durulandıktan sonra, bu tuzlu su, bir tas ile, bütün vucada dökülüp vücut ıslatılır, vücudun bu tuzlu suyu emmesi için biraz beklenir, ve sonra havlu ile kurulanılır, ve vücut iyonoze edilir, ve aynen pil gibi olunur, ve pili doldurmak içinde, hatme bir defa daha zikredilir, ondan sonra, her hafta, hatme okunmadan önce bu tuzlu su ile yukardaki tarif üzre banyo edilip, vücut iyonize edilir, ve sonra hatme okunur, ve vücudunuz bir elektrik kalkanı oluşturur bu sayede.

Ve aynı tuzdan, yemeklerinize de, salatalarınıza da kullanabilirsiniz. Tuz bitince yenisini yaparsınız.

_____ •°oO●Oo°•_____

HATMEi ŞERiF’iN BAŞLANGICI

_____ •°oO●Oo°•_____


TAHSiN

Bismillahirrahmenirrahim

Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Allahümme inni eselüke bil arşi velkürsiyyi venuri ellezi aleyhi seyyidüne Muhammedün sallallahü aleyhi ve sellem en tüsahhira li galbe men ahvecteni ileyhi ve en tekfiyeni şerre men yagdirü aleyye vela agdirü aleyhi ya men biyedihi melekütü külli şeyin ente alimün bihi ve gadirün aleyhi tehassentü bilhisni ellezi essessehüllahü sürühü La ilahe illallahü, babühü Muhammedün Resullulahi
miftahühü La havle vela kuvvete illa billahi men erade li süen hazelehüllahü hamsen hamsen lemsen lemsen lemüsen lemüsen me´münen me´münen enel esedü sehmi nefeze minhül mededü La übali min ehadin Bifazli (Bismillahirrahmenirrahim 3 külhü) Allahümme Ya cemilessetri iz ehatelbelaü min sidretül münteha en tekfiyeni şerre men emere alleyye ve neha. Allahümme in ceuni ferrüddehüm vein begav alleyye fehüddehüm feinneke entellahü Rabbi ve Rabbühüm ve Rabbül halaigi küllihim. (Feseyekfikehümüllahü vehüvessemiul alim. 3 defa) Fein tevellev fegul hasbiyallahü La ilahe illa hüve aleyhi tevvekeltü vehüve Rabbül arşil azim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Ve sallalahü ala seyyidina Muhamedin ve ala elihi ve sahbihi ve selleme teslimen Velhamdülillahi Rabbil Alemin

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

HiZBÜL KEBiR

Bismillahirrahmenirrahim
Elhamdüllilahi rabbil alemine ve sallalahü ala seyyidina Muhammedin va ala elihi ve sahbihi ve selleme ve iza garetel Kurane cealne beynellezine La yüminune bil ahireti hicaben mesturan. Vecealne ala gulubihim ekinneten en yefgahuhu vefi ezenihim vegran ve ize zekerte rabbeke fil kurani vahdehü vellev ala edberihim nüfüren. Ya Malike yevmiddini iyyakanabüdü ve iyyakenesteyinü Rabbi la tezerni ferden veente hayrül verisin elif lam min nevev felevev amme nevev sümme levev amme nevev feamü ve sammü amme nevev fevegal gavlü aleyhim bime zalemü fehüm La. Efehasibtüm enneme haleknaküm abesen veeneküm ileyne La. Ve celane min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynehüm fehüm La. Ya mağşerel cinni vel insi inistedağtüm en tenfüzü min egtarissemavati vel ardi fenfüzü La
(La elei ille eleüke ya Allah. / 3 defa) inneke semiun alimün. Vebil hakkı enzelnahü vebil hakkı nezele vele havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elteceme küllü merdin ve zelle küllü zi batşın şedidin muanidin ve teleşet mekenidül cini ve insi ecmaiyne biesmaike ya Rabbel alemine bissemavatil gaimeti fehünne bil gudreti vagifetün bisseb’ı elmütegıbati bil hücubi elmüteradifati bimevagıfi elemlaki fi mecari el eflaki bil kürssiyyi elbasiti bilarşi elmühiti biğayatil ğayeti bimevadııl işarati bimen dene fetedelle fekene gabe gavseyni ev edne hadeatil meredetü fekübitü haseel meridü ve zellel hasidüs esteantü billahi ala küllü men neva li süen keyfe ehafü ve ilahi emeli em keyfe edamü ve ala ilahi mütteketi. Allahümme ehrüsni min keydil fesıgı ve min sedevatil merigı ve min ledğatil ğasigi bi Kef He Ye Ayn Sad küfiytü bi Ha Mim Ayn Sin Gaf humiytü (Feseyekfikehümullahi vehüvessemiul alim / 3 defa) Vele havle vele kuvvete ille billahil aliyyil azim. Bismilahi ma eğzamellahe küllema evgadü neran lil harbi etfaehellahü. Keteballahü La eğlibine ene ve rusuliye innallahe gaviyyin aziz. Allahümme Ya men elceme bahre bi gudretihi ve gaherel ibade bihikemtihi ikfini ente kafi ve anet ilvücuhü Lil hayyil kayyumi ve gad habe men hamele zulmen fellahü hayrun hafizen vehüve Erhamür rahimin. Egbil vela tehaf inneke minel eminin. La tehaf necevte minel kavmiz zalimiyn ,La tehaf dereken vela teahşa. La tehaf inneke entel ağla. La tehaf feinneni meakümasmeu ve era. La tehaf inni La yehafü ledeyyel mürselün. Vele yübedillennehüm min bağdi havfihim emnen ve emenehüm min havfin. Allahümme emmine min külli havfin ve hemin ve ğamin ve kerbin kedin kedin kerdedin kerdedin kerdehin kerdehin dehin dehin deh deh Allahü Rabbül izzeti ketebesmahü ala külli şeyin eazzeh. Hadzea küllü şeyin Liazameti sultanih. Allahümme ehdzi li cemia men yerani minel cinni vel insi vettayri vel vuhuşi vel hevemmi. Allahümmecal li nüran min nurike ala vechi vemin ziyal sultanike emami hatte ize Raevni velev heribine hadziyne liheybetillahi veliheybeti esmaihi veliheybeti tedekdeketil cibalü bi Kef He Ye Ayn Sad küfiytü bi Ha Mim Ayn Sin Gaf humiytü
(Feseyekfikehümullahi vehüvessemiul alim / 3 defa) Vele havle vele kuvvete ille billahil aliyyil azim. Rabbena erinellezyni edzallene mine cinni vel insi nacalhüma tahte egdamina liyeküne minel esfeline ve reddallahüllezine keferu bigayzihim len yenalü hayren Ve kefellahül mümininel gıtate ve kennallahü gaviyyen azizen. Behe behe behe behye behye behye behyatin behyatin behyatin elgadimü el elzeliyyü yuhdziu li cemia men yerani lemagfercele ya erdzü hudihim gul künü hicaraten ev ahdiden vegıfühüm innehüm mesülün. Keennehüm huşubün müsennedetün vele havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim tuhurun bidagun mahbebehün surehun mahbebeh segfatisun segatimun ehunun kaf edümme hamme hün Amin.
Muhammedün Rasulullahi vellezine meahü eşiddeü alal küffari ruhameü beynehüm terahüm rukkean succeden yebteğune fadlen minallahi ridzvanen simehüm fi vücühihim min eseris sücudi zelike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incili kezerın ehrace şetehü fe ezerehü festağleze festeva ala sügihi yucibuzzurra liyağize bihumül küffare ve adallahü llezine emenev ve amilüssalihati minhüm mağfineten ve ecren azime.
Sadagallahül azimü ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin Nebbiyyil Kerimi ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyne adede ma yeteallagu bihi itmüllahi gadimi minel caizi vel vacibi vel müstehiyli cümleten tef sıylen münzü hulugatid dünya ila yevmil gıyameti fi külli yevmin mietü elfi merretin ve fi külli merretin mislü gadri zelike ve ala elihi ve sahbihi ve selleme.
(Ya Azizü / 100 defa)
(Ya Azizü felem ezel bi izzike azizen ya azizü / 7 defa)

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

HiZBÜS SAĞiR

Hizbüs Sağir

Billmillahirrahmenirrahim
Va sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ve sellem.
Bismil ilahil haligıl ekberi vehüve hırzun meniun mimme ehafü ve ahzeru la gudrete li mahlugin ma gudretil halıgi yulcimuhu bilicemi gudretihi eahme hamiŝen etme tamiŝen ve kenallahu gavviyen azzize(n) Ha Mim Ayn Sin Gaf himayetune Kef He Ye Ayn Sad kiffayetüne
(Feseyekfikehümmullahü vehüves semiul alim / 3 defa) Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ve sellem.

(Ya Baariu / 100 defa)
(Ya Latiifu / 127 defa)

(Allahümme ya latiiyfen bi halgıhi ya alimen bi halgıhi ya habiren bi halgıhil tuf bine ya latiiyfu al alimu ya habiru / 7 defa)

(Ya Allah / 66 defa)
(Ya Daimu / 66 defa)

Leked devemül ezeliyyü vel begaüs sermediyü hatte teriŝel erdza ve men aleyhe ve ente hayrül veriŝin sübhaneke ya daimü ente veliyyüne fağfirlene ve erhamne ve ente hayrül ğafirin. Subhaneke ya daimurzukne halavete mehabetike vahşurne fi zümüretil muhibbine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

(Ya Vedud / 240 defa)

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.


Salati Muhammedi Zatiye
ibrahim Düsûkî (Kuddise Sirruhû)nun Salâtı


Allâhümme salli alezzâti’l-Muhammediyyeti’l-latîfeti’l-ehadiyyeti şemsi semâi’l-esrâri ve mazheri’l-envâri ve merkizi medâri’l-celâli ve qutbi feleki’l-cemâl. Allâhümme bi sirrihî ledeyke ve biseyrihî ileyke âmin havfî ve eqil asratî ve ezhib huznî ve hırsî vekün lî ve huznî ileyke minnî verzuqni’l-fenâe annî ve lâ tec-alnî meftûnen binefsî mahcûben bihıssî vekşif lî an külli sirrin mektûmin yâ hayyu yâ qayyûm.

Okuma Usulü :
En Az Günde 1~3 Defa veya En Fazla Günde 41 Defa Sabah veya ikindi’den sonra okunup zikredilir.


SALATI MEŞiŞiYA

ibni Beşişe Rahimehullah

Salat al-Maşişiyya

Bismillahirrahmenirrahim 
Allahümme  Sali  ala  men  minhü  enşaggatil  esraru  ven  felegatil  envaru  vefihi  ertegat  elhegaigu  ve  tenezzelet  ulumu  ademe  feacezel  halaige  velehü  tezaelet  elfühümü  felem  yüdrikhü  minne  sebigun  vela  lahigun  feriyazu  elmelekuti  bizehri  cemalihi  münigatün  ve  hiyazu  el  ceberuti  bifeyzi  envarihi  mütedefigatün  vela  şey  e  illa  vehüve  bihi  menutun  iz  levle  elvası  tatu  lezehebe  (kema  gı  le)  elmevsutu  saleten  teligu  bike  minke  ileyhi  kema  hüve  ehlühü  allahümme  innehü  sırrukel  cemiud  dal  lu  aleyke  ve  hicabukel  eazamul  gaimu  leke  beyne  yedeyke  allahümme  elhigni  bi  nesebihi  ve  haggigni  bi  hasebihi  ve  arrifni  iyyehu  marifeten  eslemu  bihe  min  meverihi  el  cehli  ve  ekrau  bihe  min  meveridil  fazli  vahmilni  ala  sebilihi  ila  hazretike  hamlen  mahfufen  binusretike  vagzif  bi  alel  batili  fe  edmeğuhu  ve  zucce  bi  fi  biheril  ehadiyyeti  venşilni  min  evhalit  tevhidi  ve  eğrigni  fi  ayni  bahril  vahdeti  hatte  la  era  vela  esmea  vela  ecide  vela  ühısse  illa  bihe  vecal  el  hicabel  eazeme  hayete  ravhi  ve  ruhahu  sırre  hagigati  ve  hagigatehü  cemia  avalimi  bitahgıgi  elhaggıl  evveli  ya  evvelü  ya  ahiru  ya  zahiru  ya  batinu  esmea  nidei  bima  semı´te  bihi  nidee  abdike  zekeriyya  (ven  surni  bike  leke  ve  eyyidni  bike  leke  vecma  beyni  ve  beynike  ve  hul  beyni  ve  beyne  ğayrike  3  defa)  allah  allah  allah  innellezi  feraze  aleykel  kurane  leraeddüke  ila  maadin.  Rabbena  atina  min  ledünke  rahmeten  veheyyi´lene  min  emrine  raşeden  subhane  rabbike  rabbil  izzeti  amme  yasifune  ve  selamun  alel  mürseline  vel  hamdülillahi  rabbil  alemine. Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.


HiZBÜS SEYFi
Hz Ali’nin (r.a.) Kılıç Duası

Bismillahirrahmenirrahim

ve sallallahu mevlana muhammedin ve elihi vesahbihi ve selleme allahümme inni ügadimü ileyke beyne yedeykülli nefsin  velemhatin ve tarfetin yatrifü bihe ehlüssemavaati ve ehlül ardi ve külli şeyin hüve fi ilmike kainin evgad kane ügadimü ileyke beyne yedey zelike küllihi
Bismillahirrahmenirrahim
allahümme entallahül melikül haaggül mübinül gadimül müteazzizü bil azamati vel kibriyai elmünferidü bil bagail hayyul kayumul gadirul muktedirul cebbarul gahherullezi la ilahe ille ente (3 kulhü) ente rabbi ve ene abdüke amiltü süen ve zalemtü nefsi vagtereftü bizenbi fagfirli zünübi küllehe feinnehü la yağfiruzünübe ille ente  ya ğafuru ya şekürü ya halimu ya kerimu ya saburu ya rahimu allahümme inni ahmedüke ve entel mahmudu ve ente lilhamdi ehlün ve eşkürüke ve entel meşkürü ve ente lişşükri ehlün me hassasteni bihi min mevehibir regaibi ve evsalte ileyye min fadza ili ilis sanaii ve evleyteni bihi min ihsanike ve bevve´teni bihi min mezannetis sıdgi indeke ve enelteni bihi min minenikel vasileti ileyye ve ahsente bihi ileyye külli vagtin min def´il beliyyeti anni vettevfiki li  velicabeti liduai hiyne ünedike daiyen ve ünecike rağiben ve ed´uke mütedzarrian safiyen zarian ve hiyne ercüke raciyen fe ecidüke kafiyen ve elüzübike fil mevatini küllihe fekün li veli ihvani küllihim caren haziren hafiyyen beren veliyyen fil umuri küllihe naziren ve alel a´dai küllihim nasiren velil hateye vezzünibi küllihe ğafiren veliluyubi küllihe setiren elem a´dem avneke ve birike ve hayreke ve izzeke ve ihsaneke tarfete aynin münzü enzelteni derel ihtibari vel fikri vel iğtibari litenzure ma ügadimü lidaril hulidi velgarari velmügameti ma al ahyari fe ene abdüke fecalni  (ya rabbi 3 defa) atigake ya ilahi mevlaye hallisni ve ehli ve ihvani küllihim minennari ve min cemi il medzarri  vel mazalli vel mesaibi vel meaibi ven nevaibi vellevazimi vel hümümilleti gad severetni fihel gumumi bimearizi esnafil belai ve duribi cehdilgazai ilehi la ezkürüminke illel cemile velem era minke illettafzile hayrüke li şemilün ve sunike li kamilün velütfüke li kafilun ve birruke li gamirun ve fadzlüke alleyye daimün mütevatirun ve niamüke indi müttesilatün lem tuhfirli civari ve emente havfi ve saddakte racei ve haggagte emeli ve sahebteni fi esfari ve ekremteni fi ahdzari ve afeyte emradzi ve şefeyte evsabi ve ahsente müngalebi vemesveye velem tüşemit bi a´dai ve hussadi ve rameyte men ramani bisüin ve kefeyteni şerre men adani fe ene eselüke ya allahül ene en tedfea anni keydel hasidine ve zulmez zalimine ve şerrel muanidine vahmini ve ehli ve ihvani küllehüm tahte süredigati  izzike ya ekremel  ekremine ve baid beyni ve beyne a´dai keme beadte beynel meşrigi vel mağribi vahtef ebsarehüm anni binuri gudsike  vadzreb rigabehüm bicelali mecdike vagt´a    e´anagahüm bisetavati gahrike ve ehlikhüm ve demmirhüm tedmiren  keme defa´te  keydel hussadi an enbiyaike ve dzarabte rigabel cebabireti  li esfiyaike ve hatefte ebsarel a´dai  an evliyaike vegatate a´nagel  ekasireti  lietgiyaike ve ehlektel ferainete  ve demmerted decacilete lihavassikel mugarrebine ve ibadikes salihine.
(ya giyasel müstagisine egisni) (3 defa)
ala cemii a´daike fehamdi leke ya ilahi vasibun ve senai aleyke mütevatirün daiben daimen mineddehri bielvanit tesbihi vettakdisi vesunufil lugati medihati ve esnafit tenzihi halisen lizikrike ve merziyyen leke binasiit tahmidi vettemcidi ve halisit tevhidi veihlsit tegarrübi vettakribi vettefridi ve imhazit temcidi bitulit teabbudi vetta´didi lem tüan fi gudretike velem tüşerek fi üluhiyetike velem tulem leke mahiyyetün feteküne lileşyail muhtelifeti mücenisen velem tüayen iz hubiset eleşyaü alel azaimil muhtelifeti vela haregat elevhamü hücübel guyubi ileyke fa´tegidu  minke mahduden fi mecdi azamatike la yabluğuke bu´dül himemi vela yenalüke gavsül fitani vela yentehi ileyke basaru nazirin fi mecdi cebarituker tefeat an sifatil mahlugine sifatu gudretike ve an zikriz zekirine kibriyaü azamatike fela yentagisu me eradte enyezdede vela yezdadü me eradte enyentegise la ehade şehideke hiyne fetartel halge vela nidde vela zidde hazereke hiyne bere´ten nüfüse kellet elsünü an tefsiri sifatike ven hasaret el ugulü an künhi mi´rifatike ve sifatike ve keyfe yusefü künhü sifatike ya rabbi ve entallahül melikül cebbarul guddüsül ezeliyyüllezi lem yezel vela yezalü ezelliyyen bagiyen ebeden sermediyyen daimen fil guyyubi (vahdeke la şerike leke) (3 defa)  leyse fihe ahedün gayreke velem yekün ilehün sivake haret  fi bihari behai melekütike amigatü mezehibit tefekküri ve tevezeat elmülükü liheybetike ve anet elvücuhu bizilletil istikaneti liizzetike vengade külli şeyin ligudretike vehazeat leker rigabü ve kelle düne zelike tahbirül lügati ve zalle hünaliket tedbirü fi sıfatin fi tesarifissıfati femen tefekkere fi inşaikel bedii vesenaiker rafii ve teammege fi zelike racea tarfühü ileyhi hasien hasiren ve aglühü mebhüten tefekkürühü mütehayyiren esiren.  allahüme lekel hamdü hamden kesiren daimen  mütevaliyen mütevatiren mütezaifen müttesian müttesigan yedümu veyetezaafu vela yebidu gayre mefgudin fil meleküti vela metmusin fil mealimi  vela müntegasin fil irfani felekel hamdü mekarimikelletti la tühsa ve niamikelleti latüstagse filleyli ize edberi vessubhi ize esfere vefil berri vel bihari vel gudivvi vel asali vel aşiyyi  vel ibkari vezzahireti vel eshari vefi külli cüzin min eczail leyli vennehar . allahümme lekel hamdü bitevfigike gad ehzartenin necate ve cealteni minke fi vilayetil ismeti felem ebrah fi sübügi neamaike ve tetebui elaike mahrusen bike firreddi vel imtinai ve mahfuzen bike fil meneati veddifei anni. allahümme inni ahmedüke iz lem tükellifni fevga tagati velem terdza minni ille taati ve radziyte minni min taatike ve ibadetike düne istideati ve egalle min vüsi  ve magdireti feinneke entellahül melikül haggullezi la ilahe illa ente lem tegib vela tegibu anke gaibetün vela tehfa aleyke hafiyetün velen tezille anke fi zulemil hafiyyeti dzalletün innema emrüke ize eradte şeyen en tegule lehü kün feyekün ( 3 kulhü)  allahümme lekel hamdü hamden kesiren daimen misle ma hamedte bihi nefseke ve ezafe ma hamedeke bihil hamidüne ve sebbehake bihil müsebbihune ve meccedeke bihik mümeccidüne ve kebbereke  bihil mükebbirune ve helleleke bihil mühellilüne ve gaddeseke  bihil mügaddisune vevahhedeke bihil müvahhaidüne ve azzemeke bihil müazzimune vestağfereke bihil müstağfirune hatte yeküne leke minni vahdi fi külli tarfeti aynin ve egalle min zelike mislü hamdi cemiil hamidine ve tevhidi esnafil müvahhaidine vel mühlasine ve tagdisi ecnasil arifine vesenai cemiil mühalliline vel müsalline vel müsabbihine ve misle ma ente bihi alimun ve ente mahmudun ve mahbubun ve mahcubun min cemii halgike küllihim minel hayavanati vel beraye vel enam. ilahi eselüke bimesailike ve ergabu ileyke bike fi berekati ma entagdeni bihi min hamdike ve veffagteni lehü min şükrike ve temcidi leke fema eysere me kellefteni bihi min haggike ve agzeme ma veadteni bihi min neamaike ve mezidil hayri ale şükrikebtede teni binniami fadzlen ve tavlen ve emerteni bişükri haggen ve adlen veveadteni aleyhi edzafen ve meziden ve eateydeni min rizgike vesian kesiran ihtiyren ve rizen ve seelteni anhüb şükren yesiran. lekel hamdü allahümme alleyye iz necceyteni ve afeyteni birahmetike min cehdil belai ve derkiş şegai velem tüslimeni lisüi gazaike ve belaike ve cealte melbesiyel afiyete ve evleytenil bestete verrehae ve şereate li eysere gasdi  vedzeafte li eşrefel gasdi mea ma abedteni bihi min mehaccetis şerifeti ve beşşerteni bihi mined derecetil aliyyetir rafiati vestafeyteni bieazemin nebiyyine daveten ve eftalihim şefeaten ve erfaihim dereceten ve egrabihim menzileten ve evzahihim hücceten muhammedin sallahü alleyhi veale elihi veseleme veale cemiil enbiyai velmürselin ve eshabihit tayyibinet tahirine (3 külhü) allahüme salli muhammedin veala eli muhammedin vagfirli veli ehli veli ihveni küllihim mele yeseuhu ille magfiretüke vele yemhaguhu ille afvüke vela yükafirühu ille tecavuzuke ve fazlüke ve hibli fi yevmi heze veleyleti hezihi ve saati hezihi ve şehri heze ve seneti hezihi yakinen sadigan yühevvinü aleyye mesaibed dünya vel ahireti ve ehzenehüme ve yüşevviguni ileyke ve yurağğibuni fi me indeke vektüb li indekel mağfirete ve belliğnil keramete min indeke ve evziğni şükre me enamte bihi aleyye feinneke entellahüllezi la ilahe illa entel va hidül ehadür rafiul bediul mübdiul muidus semiul alimul lezi leyse li emrike medfeun vela an gadzaike mümteneun ve eşhedüenekke rabbi ve rabbü külli sşeyin fatirus semavati velerdzi alimül gaibi veşşehadetil alliyyül kebirul müteali (3 kulhü) allahümme inni eselükes sebete fil emri vel azimete alar rüşdi veş şükri niamike ve eselüke husne ibadetike ve eselüke min hayrin külli ma talamu ve euzü bike min şerri külli ma talamu ve estagfiruke min şerri külli ma talamu inneke ente allamul guyubi ve eselüke li veliehli veliihvani küllihim emnen ve euzu bike min cevri külli cairin ve mekri külli makirin ve zulmi külli zalimin ve sihri külli sahirin ve bagğyi külli bağin ve hasedi külli hasidin ve gadri külli gadirin ve keydi külli kayidin ve adevati külli aduvvin ve ta´ni külli tainin ve gadhi külli gadihin ve hiyeli külli mütehayyilin ve şamatati külli şamitin ve keşhi külli kaşihin. allahümme bike asülü alel a´dai vel kuranai ve iyyake ercü vilayetel ehibbai vel evliyai vel gurabai felekel hamdü mele estatiu ihsaehu  vela ta´didehü min avaidi fadzlike ve avarifi rizgike ve elvani ma evleyteni bihi min irfadike ve keramike fe inneke entallahüllezi la ilahe illa entel faşi fil halgi hamdükel basitü bil cüdi yeduke la tuzaddü fi hükmike vela tünezeu fi emrike ve sultanike ve mülkike vela tüşarekü fi rububiyyetike vela tüzahamü fi haligatike temlikü minel enami ma teşeu vela yamliküne minke ille ma türidü. allahümme entallahül mün imul mütefadzzilül gadirul muktedirul gahirul mugaddesü tereddeytü bil mecdi vel behai veteazzemte bil izzeti vel alai vete ezzerte bil azameti vel kibriai (3 kulhü) vetegaşşeyte bilnuri vezziyai vetecellelte bil mehabeti vel behai lekel mennül gadimü vessultanüs şemihu ve mülkül bezihu velcudül vesiu vel gudretül kemiletü vel hikmetül beliğatü vel izzetüş şemiletü felekel hamdü me cealteni min ümeti muhammedin sallalahu aleyhi veseleme ve elihi vehüve efdalü beni edeme aleyhisselamüllezine kerremtehüm ve hameltehüm fil berri vel bahri ve rezagtehüm minettayyibeti ve fadzzeltehüm kesirin min halgike tafdzilen vehalagteni semian basiran sahihan seviyyen salimen muafen velem teşğalni binuksanin fi bedeni an taatike vela biafetin fi cevarihi vela ahetin fi nefsi vela fi agli velem tem na´ni kerameteke iyyaye vehusne saniike indi ve fazle menaihike ledeyye vena´maike aleyye entellezi evsa´te aleyye fiddünya rizgan ve fazzalteni kesirin min ehlihe tafzilen fecealte li seman yesmau eyetike ve aglen yefhemü imeneke ve basaran yera gudreteke ve füeden yağrifu azameteke ve galben yağtegidu tevhideke fe ini lifadzlike aleyye şahidun hamidun şakirun veleke nefsi şakiretün ve bihaggike alleyye şahidetün ve eşhedü enneke hayyun gable külli hayyin ve hayyun bağde külli hayyin ve hayyun bağde külli meyyitin ve hayyun lem teris elhayate min hayyin velem tagtá hayreke ani fi külli vagtin velem tagtá  racei velem tünzil bi ugubetin nigami velem tuğayyir aleyye veseigan niami velem temna anni degaigel isemi felev lem ezkür min ihsaneke ve inamike aleyye ille afveke anni vettevfige li vel isticabete li duai hiyne rafağtu savti bi duaike ve tahmidike ve tevhidike ve temcidike ve tehlilike ve tekbirike ve tağzimkike ve ille fi tagdirike halgi hine savverteni fe ahsente sureti ve ille fi gismetil erzegi hine gaddertehe li lekene fi zelike me yeşgalü fikri an cehdi fekeyfe ize fekkertü finni amil izemilleti etegallebü fihe vela eblugu şukre şeyin min he felekelhamdu adede me hafizehü ilmüke ve cera bihi galemüke ve nefeze bihi hükmüke fi halgüke ve adede me ve siadhü rahmetüke min cemii halgüke ve adede me ehatet bihi gudretüke ve edzafe me testevcibühü min cemii halgüke. allahümme inni mugirun binimetike aleyye fetemmim ihsaneke ileyye fi me bagiye min umri bi ağzeme ve etemme ve ekmele ve ahsene mimme ahsente ileyye fi me medza minhü birahmetike ya erhamerrahimin. allahümme inni eselüke ve etevesellü ileyyke bi tevhidike ve temcidike ve tahmidike ve tehlilike ve tekbirike ve tesbihike ve kemelike ve tedbirike ve tağzimike ve tagdisike ve nurike ve ra´fetike ve rahmetike ve ilmike ve hilmike ve uluvike ve gararike ve fadzlike ve celalike ve menike ve kemelike ve kibriyaike ve sultanike ve gudretike ve ihsanike ve imtinanike ve cemalike ve behaike ve bürhanike ve gufranike ve nebiyyike ve veliyyike ve itretihit tahiriyne en tüsalliye seyyidine muhammedin ve sairi ihvanihil enbiyai vel mürseline ve enle tahrimeni rifdeke ve fadzleke ve cemaleke ve celaleke ve fevaide kerametike fe innehü la tagt´terike li kesreti me gad neşerte minel ataye avaigul buhli vela yungisu cüdeke tagsiru fi şükri nigmetike vela tünfidu hazaineke mevahibukel müttesiatü vela tüessiru fi cüdikel azimi minehükel fe igatül celiletül cemiletül esiletü vela tehafü zayme imlagin fetükdi vela yelhaguke havfü udmin feyüngise min cüdike feyzu fazlike inneke me tesau gadirun ve bil icabetü cedirun. allahümmerzukni galben haşien hadzien dzarian ve aynen bekiyeten ve bedenen sahihen sabiren ve yakinen sadigan bilhaggi sadian ve tevbeten nesuhan ve lisanen zakiren ve hamiden ve imanen sahihen ve rizgen helalen tayyiben vesian ve ilmen nefian ve veleden salihan ve sahiben müvefigan ve sinnen tavilen bil hayri müştegilen bil ibadeti haliseti ve hulugan hasenen ve amelen salihan mütegabbelen ve tevbeten magbuleten ve dereceten rafiaten vemreeten mümineten taieten allahümme la tünsini zikreke vela tüvellini gayreke vela tüemmini mekreke vela tekşif anni setreke  vela tüknitni min rahmetike  vela tübidni min kenefike ve civarike ve eizni min suhtike ve gazabike vela tüeyyisni min rahmetike ve ravhike ve kün li veli ehli veli ihvani küllihim enisen min külli ravatin ve havfin ve haşyetin ve vahşetin ve gurbetin  vagsimni min küllihelketin  ve neccini min külli beliyyetin ve afetin ve ahetin  ve gussatin ve mihnetin ve zelzeletin ve şiddetin ve ihanetin ve zilletin ve galebetin ve gilletin ve cuin ve ateşin ve fagrin ve fagatin ve dzigin ve fitnetin ve vebain ve belain ve garegin ve hargin ve bergin ve sergin ve harin ve berdin ve nehbin ve gayin ve dzalalin ve dzaletin ve hemmetin ve zelelin ve hataye ve hemin ve gamin ve meshin ve hasfin ve gazfin ve halletin ve illetin ve meradzin ve cununin ve cuzamin ve berasin ve felacin ve basurin ve selesin ve nagsin ve heleketin ve fadzihetin ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful mi ad. allahümmerzukni vela teza´ni vedfeanni vela tedfeani ve atini vela tahrimni ve zidni vela tüngisni verhamni vela tuazzibni ve ferric hemmi vekşif gammi ve ehlik aduvvi vensurni vela tahzulni ve ekrimni vela tuhinni vesturni vela tefzahni ve esirni vela tü´sir aleyye vahfezini vela tüzayyi´ni fe inneke külli şeyin gadirun ya agdarel gadiriyne veya esraal hasibine ve sallahu alla seyidine muhammedin ve elihi ve selleme ecmaine ya zel celali vel ikrami allahümme ente emertene bi duaike ve veadtene bi icabetike ve gad deavneke keme emertene fe ecibne kema ve adtene  ya zel celali vel ikrami inneke la tuhliful miad allahümme ma gadderte li min hayrin ve şeratü fihi bitevfigike ve teysirike fe temmimhü li biahsenil vücuhi külli he ve esvabihe esfehe fe inneke ma teşeü gadirun ve bil icabeti cedirun nigmel mevla ve nigmen nasiru veme gadderte li min şerin ve tuhaziruni min hü ve esrifhu anni ya hayyu ya kayyumu ya men gamet essemavetü vel erzu bi emrihi ya men yumsikus semae entegaa alel ardzi ille bi iznihi ya men emruhu iza erade şeyen enyagule lehu kunfeyekun. fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun (subhanallahil gadiril gahiril gaviyyil azizil cebbaril hayyil gayyumi bile muiynin vela zahirin birahmetike estagisu 3 defa) allahümme hezedduaü ve minkel icabetü ve hezel cuhdü minni ve aleyket tuklanü (vela havle vela guvvete illa billa hil aliyyil azim 3 defa) velhamdülillahi evvelen ve ahiren ve zahiren ve batinen ve sallallahu seyyidine muhammedin ve elihi ve eshabihit tayyibinet tahirine ve selleme teslimen kesiran esiren daimen ebeden ila yevmiddin ve hasbunallahi ve nigmel vekilu velhamdülillahi rabbil alemine ve sallallahu seyyidine muhammedin veala elihi fi külli lamhatin ve nefesin adede me vesiahu ilmullah.

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa, veya orta haddesi, Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir, En Fazla Günde Yedi Defa okunup zikredilir.

MÜNACATI ÜVEYS EL KARANi

Veysel Karani hazretlerine ait münacat

Bismillahirrahmanirrahiym

Mevlaye entel mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel mevla. Mevlaye mevlaye.
Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz. Mevlaye mevlaye. Entel haliku ve enel mahluku ve hel yerhamül mahluka illel haliku. Mevlaye mevlaye. Entel
mu’tıy ve enes saliü ve hel yerhamüs saile illel mu’tıy. Mevlaye mevlaye. Entel müğıysü
ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys. Mevlaye mevlaye. Entel bakıy ve enel fani ve hel yerhamül faniye illel bakıy. Mevlaye mevlaye. Ented daimü ve enez zailü ve hel yerhamüz zaile illed daim. Mevlaye mevlaye. Entel kebiyru ve enes sağıyru ve hel yerhamüs sağıyra illel kebir. Mevlaye mevlaye. Entel hayyü ve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü. Mevlaye mevlaye. Entel kaviyyü ve ened daıyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü. Mevlaye mevlaye. Entel malikü ve enel memlukü ve hel yerhamül memluke illel malik. Mevlaye mevlaye. Entel ğaniyyü ve enel fakiyru ve hel yerhamül fakıyra illel ğaniyyü.

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

HiZBÜL BAHR

Hizbul Bahr

Bismillahirrahmanirrahim…
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.
Ente rabbi veılmüke hasbi.
Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.
Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.
Nes’elükel ısmete fil
Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.
Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şadida.
Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.
Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi
Yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)
Ünsurna fe inneke hayrun nasirin
Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.
Verhamna fe inneke hayrur rahımin.
Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.
Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.
Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey’in kadir.
Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.
Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala
Mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe yübsırun.
Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.
Yasin vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym.
Tenzilel azızir rahim.
Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.
Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.
Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh (3 kez tekrar edilecek)
Ve anetik vücuhü lil hayyil kayyum.
Ve kad habe men hamele zulme.
Ta Sin Mim.
Ha Mim.
Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.
Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.
Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.
Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.
Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)
Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt.
Bel hüve kur’anün mecid,fi levhım mafuz
Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)
İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)
Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’in fik erdı ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)
Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

Salat al-Tibbiyya

Okuma Usulü :

En az 7 defa ve en fazla günde 313 defa kendinize veya hastalara okunur

Salat al-Tibbiyya Budur

Allahümme salli a la seyyidina Muhammedin Tıbbel kulubu ve devaihe ve afiyetel ebdani ve şifaihe ve nurul ebsari  ve dziyaihe ve a la elihi ve sahbihi ve sellem.


TAHSiNi ŞERiF

Raşidi Tahsini Şerifi PRO10 Türkçe Okunuşu

Tahsini Şerif Nedir?

تحسين شريف

Tahsin demek El Hısn kökünden türemiştir Şerefli Kale ve Sığınak Manası taşır. Ve Sığınılacak en Şerefli Kale Allah ve Kelamı dır çünkü Kuran‘da şöyle şöyle olunca şöyle de minvalinde bize kelimelerinin gücünü öğreten yine Allah kendisidir. Mesela Felak suresi en basit örnek deki felan felan diye öğretir. işte „Raşidi Tahsini Şerifi’ni“ Okumannın veya yanında taşımanın faydaları mesela kureyş suresınde buyurduğu üzre acıktığınızda sizi doyuran ve korktuğunuzda emanında yani kalesinde sizi koruyan bu evin rabbine kul olun manasında ayet var yani kul olmaktan kasıt O’nun kalesine ve emanına sığının gibi bir mana.

Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim”
dedi:

“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

Okunuşu: “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak”

Anlamı: “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.”

(Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle dedi:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e akrep tarafından sokulmuş bir kimse getirilirdi. Râvi dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Eğer bu zat, yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım, deseydi sokulmazdı, veya ona zarar veremezdi.”

(Müslim, Zikir 55.)

Allah’ın mükemmel kelimeleri ifadesiyle Cenâb-ı Hakk’ın  kelamı olan Kuran ayetleri ve, Peygamerin dilinden söylenen, kutsi hadisler veya normal hadisler de geçen dualar ile, işte manen O’nun şifalı sözleri  kastedilmiş  demek olmaz mı. O,nun Kelimelerinin Gücü kastedilmiş  demek olmaz mı. Esasen bunlardan hangisinin söylendiği çok önemli değildir, Burada anlatmak istediğimiz “Euzü bi kelimatillahit-tammati ”  demek Allah kelamı olan ayet ve hadislerdeki dualara sığınmak demek, işte O’nun kelimelerinin  gücüne sığınmak demektir, kelimler söylenince ise, bir frekans yayılımı söz konusudur, yani öyle olunca, dua ve ayetler okunarak Allah’ın kelamının frekans gücü  demek olur, onun ile o frekanslar ile  “min şerri mâ halak” denmesi de yani yarattığı şerli herşeye karşı gelebilen bir silah demek olur, bu frekans ve dua ve zikir silahı yani. Hadisler de “Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti” sözleriyle başlayan, muhtelif yerlerde ve zamanlarda okunması tavsiye edilen başka dualar da vardır.

işte „Raşidi Tahsini Şerifi’ni“ Okumannın veya yanında taşımanın faydaları : Okuyanlar veya yanında taşıyanlar Düşmanlarının şerrinden emin olurlar, fakirlik görmeden bir hayat yaşarlar, Vesveseye, unutkanlığa karşı şifadır. Tahsini Şerifi’ni düzenli okumak güzel ahlakın kapısıdır. Düşmanların şerrinden korunmak, korkulu bir yerdeyken emin ve güvende olmak için okunmalıdır. Hastalara okunması ise şifadır. Günahların affı ve sevap kazanmak için tekrar tekrar okunması gereken dualardan biridir. “Alimran” dan bir ayet vardır ki içinde “inneke entel vehhâb” olan ayet onu okuyan kimseye ömrü boyunca geçim sıkıntısı uğramaz rivayeti var. Virdimizi Okuyan Güzel ahlaka erişir, içinde Ayetel Kürsi gibi nice ayetler dualar vardır da mesela Hâdis-i şerîfte Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: “Cibrîl bana gelip: Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor, yatağına geldiğin zaman Ayete’l-Kürsî’yi oku. Yani yatmadan evvel Âyete’l- Kürsî’yi oku. dedi.” Buyurmuşlardır. Bunun gibi bütün sırlı ayet yani Allah Kelamı ve hadis ve dua ve salavatların toplandığı, Dua ve Zırhdır, Sığınak ve kaledir, Allah’ın kelimelerinin gücüdür.

„Raşidi Tahsini Şerifi’ni“ Okuma Adabı :

Müntesiblerimiz Normal günlük evradlarını okuyup zikredip tesbih ederler ve sadece Haftada bir gün Perşembeleri ikindiden sonra veya akşamı (Cumayı Akşamı) veya Pazar ikindiden sonra veya akşamı zikredilir. Ölülerimize yani geçmişlerimizin ruhuna gönderilen hediyeler Perşembeleri ve Pazarlar sunuluduğu için, Tahsinin içindeki Bütün Zikir Evrad ve Raşidi Hatimi  ölülerimize  geçmişlerimizin ruhuna da ve silsilemize de müntesiplerimizede sayilan liseteyede haftada bir defa hediye edilmiş olur bu sayede.
Elbette Tarikimizden Mezun olanlar ve güç yetirebilenler de Günlük yani hergün  evrad yerine bunu okuyabilirler.

RAŞiDi TAHSiNi ŞERiFi BUDUR

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elif, Lâm, Mîm
Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâh,
ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu, âlimul gaybi veşşehâdeteh, huverrahmânurrahîm.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu,
elmelikul kuddûsusselâmul müminul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir,
subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ,
yüsebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel ardi vehuvel azîzul hakîym.

RAŞiDi ViRDi – ZiKiR EVRADI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
(Esteuzubillah)

Ela Inne evliyaullahu ve ibadillahissalihiyne, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
Ya Eyyühed deccal ve havassehü!
inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazettarigı, min hazeşşehri, min hazel medineti, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.

Hasbünallahivenimelvekil,
Hasbünallahivenimelvekil,
Hasbünallahivenimelvekil,
Hasbünallahivenimelvekil,
Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.

Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.
Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.
Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.

Bismillahirrahmanirrahim

Eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillahirrahmânirrahîm

Eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym.

Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab.

Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun.

Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr.

Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr. Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh.

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh.

Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun.

Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.

Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulîye, innallâhe kaviyyun azîz.

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.

Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve ma huve illa zikrun lil alemiyn.

iSTiAZE 1 – VAĞFUANNE DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ugadiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna ales kavmis seyyietil müseyyi iyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alen kavmin nazerel hainiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel El gafiliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil iftirael müfteriin
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmis seerigal müseerigun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmin naakısel munkısun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
vağfu anna vağfirlenaVerhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

iSTiAZE 2 – RABBENEFRIĞ DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil neffasatil ugadiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmis seyyietil müseyyi iyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafel El gafiliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil yüraun,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil iftirael müfteriin
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmis seerigal müseerigun
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmin naakısel munkısun
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

iSTiAZE 3 – RABBENEFRIĞLENE ZÜNÜBENE VE iSRAFENE DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbenagfir lena zünubenave israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alen nazerel hainiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil bahilliyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil yüraun
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil iftirael müfteriin
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmis seerigal müseerigun
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmin naakısel munkısun
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

FEFRUG DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ya Rabbi innî lâ emliku illâ nefsî ve ehli ve zevci ve evladi ve benati ve ahî (ve uhti) ve ümmi (ve ebi) fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kafiriyn.
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müşrikiyn.
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Münafikiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hasidiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Fasıkıyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hainiyin,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kazibiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müfsidiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müsrifiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Aduvviyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Sahiriyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil neffasatil ukadiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil mücrimiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmiz Zalimiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Vahişiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil seyyietül müseyyi iyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hıyalil külli mütehayyiliyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil nazarel hainiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil kaşifiynes seyyiiyne,
fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil bahilliyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil gafel el gafiliyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil yüraun,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil acelel külli muacciliyin,
fefruk beynenâ ve beynel kavmit tecavezel mütacaviziyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil inkarel münkirun
fefruk beynenâ ve beynel kavmil iftirael müfteriin
fefruk beynenâ ve beynel kavmis seerigal müseerigun
fefruk beynenâ ve beynel kavmin naakıs el munkısun
fefruk beynenâ ve beynel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

VAHFIZ DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Allahümme vahfız li veli ehli veli habibi ve mahbubi ve ala elihim
vesahbihim. Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız Salati, ve zikri, ve ayeti, ve hadisi, ve kelimaati, ve
tekbiri, ve tahmidi, ve temcidi, ve tekbiri, ve tesbihi ve takdisi,
vesselami, vesselavati, veş şükri ve duai, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul
Aziym. Allahümme vahfız beyti ve maali ve rızki ve hayvani, ve
nebati ve şeceri, ve eşyai, ve ragiybi, ves sayhi, ve nuri, ve dziyai, ve
nefesi, vemededü, ve taakati, ve kuvveti ve sıhhati, ve mederu ve
firaseti ve akli, ve dini ve peygamberi, vel imani, vel islami,
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. Allahümme vahfız ceddi ve ebii, ve
ümmi ve eahaveyti, ve veledi, ve benati, vel üstazi, vel mürşidi, ve
saddiygi, ve ihvani, ve seyyidi ve şerifi, vel meleki, vel feleki,
veşşemsi vel kameri, vessemai velardzi ve ma beynahüma,
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahümme vahfız seyyidina Adem.
Allahümme vahfız seyyidina ibrahim.
Allahümme vahfız seyyidina ismail.
Allahümme vahfız seyyidina ishak.
Allahümme vahfız seyyidina HIZIR.
Allahümme vahfız seyyidina Lokman.
Allahümme vahfız seyyidatina Meryem.
Allahümme vahfız seyyidina isa.
Allahümme vahfız seyyidina Cebrail.
Allahümme vahfız seyyidina Mikail.
Allahümme vahfız seyyidina israfil.
Allahümme vahfız seyyidina Azrail.
Allahümme vahfız seyyidetina Feryail.
Allahümme vahfız seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahümme vahfız seyyidina Münker Nekir,
Allahümme vahfız seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahümme vahfız seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahümme vahfız Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız Mehdiyyil Müntezar ve ala ealihim ve sahbihim ecmaiyn,
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız seyyidina Hüseyin
Allahümme vahfız seyyidina Hasan
Allahümme vahfız seyyidetina Fatima
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ali
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Osman bin avfan
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam ömer ibnul Hattab
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ebubekri Sıddıyg, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız zamani ve vakti ve seneti ve şehru, ve yevmi, ve
saati ve aani, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. Rabbena ve takabbel
bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul
hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.
Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


ZEMZEM DUASI

YAĞMUR  VEYA KAR DUASI

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten makbuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ev mümineten ve taiaten, (erkekler sadece müminen der Kadınlar ise mümineten der)

Burada Kar Yağması için soğuk süt,
Yağmur yağması içinde soğuk  Zemzem
Veya Menba Suyu içilir


AÇIKLAMA

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham
yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan buraya kadar yani Es elüke
Duasına kadar okuduktan hemen sonra

Yağmur veya kar yağması için:

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.

Güneş doğması için:

ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

içildikten sonra duaya buradan itibaren devam edilir.

Allahümmecalni sa’yen meşkuren ve zenben mağfuren ve amelen makbulen ve ticareten len tebur. Sübhanekellahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. esteğfirullahe ve etubu ileyk.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh.
Allahümmecalni minttevvabiyne vel mütetahhiriyn.

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

ŞEMS – GÜNEŞ AÇMA DUASI

Veşşemsi ve duhahe
Vedduha velleyli iza seca
vel gameri iza telahe
vel benati takvahe
vel veledi ahyahe
vel üstazi vel mürşidi ihsahe
vel ümmi ve ebi müşefigan ve rahimen
vel ehaveyti sadigan
ves sadıygı sadigan
vel hayavanati sadigan ve itaeten
ven nebati şifaen ve bereketen
ve ilmen nafian ve firaseten
ve hilmen tevfikan
vel füyüzati vez ziyai şiddeten vel fariygan
ven neferi ve ceyşu fedaen
ves sancağı hilalen gariben veş şarkan vel merkezi kaviyyen
vel mederu kaviyyen ve süraten
veş Şemsi nevren ve münevveren.

SALAVATI KEBiR

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
Seyyidina Muhammed,
Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
Allahumme salli ala seyyidina Şid,
Allahumme salli ala seyyidina idris,
Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
Allahumme salli ala seyyidina Hud,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
Allahumme salli ala seyyidina Hızır,
Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
Allahumme salli ala seyyidina Hızkıl,
Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
Allahumme salli ala seyyidina Salih,
Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
Allahumme salli ala seyyidina ismail,
Allahumme salli ala seyyidina ishak,
Allahumme salli ala seyyidina Lut,
Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
Allahumme salli ala seyyidina Davud,
Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
Allahumme salli ala seyyidina Harun,
Allahumme salli ala seyyidina Musa,
Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidina isa,
Allahumme salli ala seyyidina  isna aşere Havariyyun,
Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş
sşazenuş, kefetatayyuş, Kıtmir,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson
Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hüseyin,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hasan,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ali,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Osman bin Avfan,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ömerul Hattab,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ebubekru Sıddık,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halimeyi Sadiye,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ayşei Saadıka,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Haticetül Kübra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniele,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Assiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra’le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidina israfil,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rafaella,
Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,  Azra, Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

SALAVATI KASR

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahime, ismaile, ishaga Davude ve Süleymane, Zekeriya ve Yahya,Harun ve Musa ve isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, Mikail, israfil, Azaril, Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

Rabbena vetekabbel bi salavati, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib salavati birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

YASiN SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yasin
Vel kur’anil hakiym
İnneke le minel murseliyn
Ala sıratım müstekıym
Tenziylel aziyzir rahıym
Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Yasin Suresinin Birinci Sayfası buraya kadar

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
Ve ma aleyna illel belağul mübın
Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
İnnı izel le fı dalalim mübın
İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya’lemun
Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
İlla rahmetem minna ve metean ila hıyn
Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
Ve yekulune mete hazel va’dü in küntüm sadikıyn
Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
Selamün kavlem mir rabbir rahıym
Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
Ve enı’büduni* haza sıratum müstekıym
Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta’kılun
Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya’kılun
Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
Fela yahzünke kalühüm* inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Yasin Suresi Buraya Kadar

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Hışmından Yine Sana Sığınırım.

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh.

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh,
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh,
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh.

iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn.İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

NAMAZ SURELERi

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.


Bismillâhirrahmanirrahim

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Bismillâhirrahmanirrahim

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.


Bismillâhirrahmanirrahim

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Bismillâhirrahmanirrahim

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.

Bismillâhirrahmanirrahim

Yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Bismillâhirrahmanirrahim

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Bismillâhirrahmanirrahim

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bismillâhirrahmanirrahim

E’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillâhirrahmanirrahim

E’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

EBCED VE EBCED DUASI

Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.

FETiH SURESi SON AYET

Euzubillahimineşşeytanirracim,
Bismillahirrahmenirrahim

Muhammedun resûlullâh, vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdzvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd, zâlike meseluhum fît tevrâti, ve meseluhum fîl incîl, ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuüffâra, vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.

EBCED DUASI

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
Namazlarimda ve sari vakitlerimde, şimdiye kadar okuduğum, ve bu gün içinde okuyacağım, ve bugünün devami olan gündüzde, ve onun devami olan gecede, ve gecenin devamı olan gündüzde, başlangıçtan şimdiye kadar, şimdiden bitirişe kadar,  okudugum ve okuyacağım, Bütün Dualarımdaki, Zikirlerimdeki, surelerdeki, ayetlerdeki,
tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, tehlillerimdeki, tekbirlerimdeki, tesbihlerimdeki, takdislerimdeki, salavatlarımdaki, selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki, hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların feyizinden, bereketinden, şifasından,hıfzı inayetinden ve ilminden ve faydasından, beni, benden eksilmeksizin eşimi ve çocuklarımı, Annemi ve Annelerimi, Babamı ve Babamlarımı, Dedemi ve Dedelerimi, Ninemi ve Ninelerimi, Dayımı ve Dayılarımı, Teyzemi ve Teyzelerimi, Amcamı ve Amcalarımı, Halamı ve Halalarımı, Yeğenimi ve Yeğenlerimi, Kuzenimi ve kuzenlerimi, Abimi ve Abilerimi, Ablamı ve Ablalarımı, Kardeşimi ve Kardeşlerimi, Gizli Kalmış Evladlarımı ve Annelerini ve ehli beytimi, ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intsab etmiş olanları,  ve şimdiden kıyametin sabahına kadar intsab edecek olanları, sevenlerimi ve sevdiklerimi, bize ve ehlimize ve müntesiplerimize, bir nebze iyiliği ve hayrı dokunanları, öğretmenlerimizi, mürşidlerimizi, ve arkadaşlarımızı, ve Kırk Fersah Sağa Sola, Öne Arkaya, Alta Ve Üste, Bulunduğumuz Yerlerdeki  imanlı Komşularımızı da  bu dua zikir ve ayetlerden, Surerlerden ve salavatlardan ve hatimlerimizden nasiplendir.
Ve Ayrıca Silsileyi Kasr, Silsileyi Kebir, Silsileyi Üla ve Silsileyi Melaemi de nasiplendir.

Ya Rabbi, Başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, bir  defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile, o gün devamını zikredip okuyamazsa, Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını eksik kalan kısımlarını tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan  bir tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile, o gün devamını okuyamazsa, Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile devamını ve eksik olanlarını tamamla

Ya Rabbi ayrıca okuduğumuz Hediye paketimiz olan Yasin ihlas fatiha ve Raşidi hatimlerimizin harflerini öyle çoğalt ki, hediye ettiğim, bu günkü hediye paketimden bir adet hediye etmiş olayım saydığım her bir kimseye. Amiyn

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemine Amiyn.


NECCiNIi DUASI FASIL 1

Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzrun.

NECCiNIi DUASI FASIL 2

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

VEDFEA DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyne,
Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyne,
Allahümme vedfeana nifakel münafikiyne,
Allahümme vedfeana hasedel hasidiyne,
Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyne,
Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyne,
Allahümme vedfeana kezibel kazibiyne,
Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyne,
Allahümme vedfeana israfel müsrifiyne,
Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyne,
Allahümme vedfeana sihres sahiriyne,
Allahümme vedfeana neffasatil ugadiyne,
Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyne,
Allahümme vedfeana zulmez zalimiyne,
Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyne,
Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyne,
Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyne,
Allahümme vedfeana nazerel hainiyne,
Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyne,
Allahümme vedfeana şematati küllü şamitiyne,
Allahümme vedfeana amelil bahilliyne,
Allahümme vedfeana gafel El gafiliyne,
Allahümme vedfeana amelil yüraune,
Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyne,
Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyne,
Allahümme vedfeana inkarel münikiriyne,
Allahümme vedfeana iftirael müfteriine,
Allahümme vedfeana seerigal müseerigune,
Allahümme vedfeana naakısel munkısune,
Allahümme vedfeana deccal ve havaassehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sağ azı diş ile)
Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

BiRLEŞiK ESMALAR

Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.
Ya Evvelu Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu, Ya Hayyul Kaayum, Ya Eahdü Ya Samedu, Ya Muhyi Ya mümitu, Ya mü minu Ya müheyminu Ya muiydu, Ya Raşidu Ya Saburu, Ya Baai*sü (peltek se)Ya Baaki, Razzakul Kerim, Melikul Adlil Yakin, Azizul Hakim, Azizun Züntikam, Settarul Kerim, Şefikul halim, Ya Halim Ya Selim, Ya Mecidi Ya Vedudu, Raufurrahim, Rahmanur Rahim, Aalimul gaybi veş şehadeh, Zül Kuvvetil Metiyn, Ya Hadi Ya Mehdi, Ya Hasibu Ya muhasibu, Ya habiru Ya muhabiru, Ya Haafizu Ya Muhafizu,Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn.

Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag,
Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag,
Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.

Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi  velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru  maasmihi şeyün fil erdzi  velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru  maasmihi şeyün fil erdzi  velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.

RAHMAN SURESiNDEN PASAJLAR

Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân
Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.

TAVAF VE SADAKA DUASI

Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

SAY ETME VE SEHER DUASI
NEFIY DUASI (ŞERiK KEHRWERT)

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

TEVHiDi KEBiR

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah
La ilahe illallah, Adem Safiyullah
La ilahe illallah, Habil Meşyullah
La ilahe illallah, Kabil Mezruallah
La ilahe illallah, Habil Mazlumullah
La ilahe illallah, Kabil Katilullah
La ilahe illallah, idris Terziyyullah
La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah
La ilahe illallah,ilyas Cennetullah
La ilahe illallah, Hızır Hayyullah
La ilahe illallah,Salih Haggullah
La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah
La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah
La ilahe illallah, Şaya Femullah
La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah
La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah
La ilahe illallah, Eyyub Marizallah
La ilahe illallah, Lokman Şifaullah
La ilahe illallah, Lokman Hekimullah
La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah
La ilahe illallah, Yunus Tevfikullah
La ilahe illallah, Yuşa Refikullah
La ilahe illallah, ibrahim halilullah
La ilahe illallah, ismail Zebhullah
La ilahe illallah, ishak Mucizallah
La ilahe illallah, Lut Mağdurallah,
La ilahe illallah, Lut Hicretulllah
La ilahe illallah, Yakub Hasretullah
La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah
La ilahe illallah, Yusuf Cemilallah
La ilahe illallah, Yusuf Ruyetullah
La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah
La ilahe illallah, Davud Yedullah
La ilahe illallah, Süleyman Malikullah
La ilahe illallah, Süleyman Hakimullah
La ilahe illallah, Şuayb Raillah
La ilahe illallah, Harun Tercümanullah
La ilahe illallah, Musa Kelimullah
La ilahe illallah, irmiya Mekrullah
La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah
La ilahe illallah, Meryem iffetullah
La ilahe illallah, isa Ruhullah
La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah
La ilahe illallah, Muhammed Habiballah
La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah
La ilahe illallah, Ömer Adlullah
La ilahe illallah, Osman Hayaullah
La ilahe illallah, Ali Esedullah
La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah
La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah
La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah
La ilahe illallah, Halid bin Velid Seyfullah
La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah


Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

TESBiH

Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah.
Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah.
Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah.

KiLiT DUALARI

Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.
Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min lisânî, Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni Bissalihin.
(Sabah) Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn.
(ikindi ve Akşam) vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

SiLGi DUASI FASILA 1

innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât.

ANA BABA DUASI

Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.

EVLAT iSTEME DUASI

Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten. Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn. Hasbiyallah, Hasbiyallahu tevekkeltü alallah, Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

SiLGi DUASI FASILA 2

Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih,

iMAN DUASI FASILA 1 – AMENERRASULÜ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

Âmener resûlu bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet, ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

KOLAYLAŞTIRMA DUASI

Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

iNŞiRAH SURESi – RAHATLATMA DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yüsran. İnne maal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

KIBLE DUASI

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.

TANRILIK DUASI
MESiH DUASI

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.

HELALLEŞME DUALARI

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’lhisâb.

SALAVAT MUHAAMED (SALLi BARiK)

Allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve alâ âli seyidina ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.
Allâhumme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve alâ âli seyyyidina ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.

SALAVAT MEHDi (SALLi BARiK)

Allâhumme salli alâ seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi. Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve Muhammede ve alâ âli seyidina ibrâhîme ve Muhammede inneke hamîdun mecîd.
Allâhumme bârik alâ seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi. Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve Muhammede ve alâ âli seyyyidina ibrâhîme ve Muhammede inneke hamîdun mecîd.

MEHDi VE HiDAYET DUASI

Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.

DOĞRULUĞU VE DOĞRU YOLU BULMA DUASI

Rabbinsurnî bima kezzebûn. İhdina’s-sırat’al-mustegıym. Sıratallezîne en’amte aleyhim ğayr’il-mağdzûbi aleyhim veleddyâllîn.Amin.

HIZIR DUASI

Ente veliyyuna feğfir lena zünübena verhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.
sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn
sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn,
sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn,
sübhaneke ente ilahe hayrüş şafiiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül müşfikun,
sübhaneke ente ilahe sadıgul vadül emin
sübhaneke ente ilahe hayrül makiriyn
sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü,
sübhaneke ente ilaher raufürrahimu
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, ya Allah.

ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari ve adede merri mali vet ticari

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn

velhamdülillahi rabbil alemiyn.

HURUFU MUKATA – ÇEKiRDEK VE TOHUMLAR – ÖZ

Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahu ve hüvessemiulaliym. Elif La Mim, Elif La Mim, Elif La Mim, Elif La mim Ra, Elif La mim Ra, Elif La mim Ra, Ya Sin, Ya Sin, Ya Sin, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin Mim, Ta Sin Mim, Ta Sin Mim, Ta Ha, Ta Ha, Ta Ha, Sad, Sad, Sad, Nun, Nun, Nun.

FiTNEDEN KORUNMA DUASI

Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû. Vağfirlene zünübene verhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.

Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizde, fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma, ve seni inkar edenlerin, inkarının sebebi de kılma bizleri. Günahlarımızı bağışla, sen bağışlayanların en merhametlisisin. Amiyn.

iMAN DUASI FASILA 2 – AMENTÜ

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’*sü ba’de’l mevtu Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah,

iMAN DUASI FASILA 3 – iMAN VE NiKAH TAZELEME


Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah,
Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah,
Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah.

Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme Rasülen ve Nebiyyen.

RAPTiYE DUASI

Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike,
Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike,
Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.

TESBiHAT

Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah.

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.

Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah.

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah.

Ya Rabbi, Sen, Senin, Seni, Sena ve teazim ettiğin gibi, Aziz ve Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni, Sena ve teazim ettiğin gibi, Sena ve Teazim edemeyebiliriz, gücümüz ona yetmeyebilir.

Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber.

Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber.

Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni.

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah.

Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed.
Allâhumme barik alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed.

Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi.
Allâhumme barik alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi.

La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah,
Muhammedun Rasulallah.

Allah,Allah,Allah,Allah,Allah,Allah…

DiKKAT : ZiKRiMiZiN BURASINDA  en az yukardaki kadar yani altı defa “Allah” Zikri Zikredilir, veya vakitleri müsait olanlar ise Okuyabilenler ise  21 Hazirana kadar “666 Allah zikri” çekilir zikredilir, gün döndükten sonra, yani  21 Haziran dan sonra, 21 Aralığa kadar, sadece “ 66 Allah zikri” çekilir zikredilir. 21 Araliktan sonra ise Tekrar “ 666 Allah zikri” çekilmeye başlanır, taaki  yine 21 Hazirana kadar.

Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun.

Karınca Duası (Bereket Duası)

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Sefer Duası

Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâl munkalibûn.

Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym.

Ashabi Kehf’in Duası

Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî le nefidel bahru kable en tenfede kelimâtu rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ

Salatentüncina Duası

Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha ındeke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, Hasbunellahu ve ni’mel vekil, Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke rabbena ve ileyke’l-masir.

Miftahül Cennet Duası

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. ve kul Eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbi enzilni munzelen maideten mübareken mines semâi ve ente hayrul münzilin.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel duai
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Hasbiyallah
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Hasbiyallahu tevekkeltü alallah
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’lhisâb
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

Melavan Duası (Melavan Salavatı)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asrâni ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minnattahiyyete vesselâme verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran kesîran


RAŞiDi HATiMi

YASiN SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yasin
Vel kur’anil hakiym
İnneke le minel murseliyn
Ala sıratım müstekıym
Tenziylel aziyzir rahıym
Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
Ve ma aleyna illel belağul mübın
Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
İnnı izel le fı dalalim mübın
İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya’lemun
Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
İlla rahmetem minna ve metean ila hıyn
Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
Ve yekulune mete hazel va’dü in küntüm sadikıyn
Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
Selamün kavlem mir rabbir rahıym
Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
Ve enı’büduni* haza sıratum müstekıym
Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta’kılun
Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya’kılun
Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
Fela yahzünke kalühüm* inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Fetih Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İnna fetahna leke fetham mübına
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
Ve yensurakellahü nasran azıza
Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma
Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habıra
Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura
Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a’tedna lil kafirıne seıyra
Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü ğafurar rahıyma
Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
Kul lil muhallefıne minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin ülı be’sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
Le kad radıyallahü anil mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
Ve meğanime kesiraten ye huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma
Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra
Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basıyra
Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa’ lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma
Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Rahman Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Er rahman
Alleme lkur’ane
Halekal insane
Allemehul beyan
Eş şemsu vel kameru bi husban
Ven necmu veş şeceru yescudan
Ves semae rafeaha ve vedaal mizan
Ella tatğav fil mizan
Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan
Vel erda vedaaha lil enam
Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani
Vel habbu zul asfi ver rayhan
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Halekal’insane min salsalin kelfahhari
Ve hale kalcanne min maricin min narin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Mereclbahreyni yeltekıyani
Beynehuma berzahun la yebğıyani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yahrucu minhumellu’lu velmercanu
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Kullu men ‘aleyha famin
Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Senefruğu lekum eyyuhessekaleni
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune
Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Zevata efnanin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Fiyhima ‘aynani tecriyani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Fiyhima min kulli fakihetin zevcani
Febieyyi alai rabbikuma tukezziban
Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Ke ennehunnel yakıtı vel mercan
Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban
Hel cezaul ıhsani illel ihsan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Ve min dunihima cennetan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Mudhammetan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima aynani neddahatan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihinne hayratun hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Hurum maksuratun fil hıyam
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram

Mülk Suresi Tebareke

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun
Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru
Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin
Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun
Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri
Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru
İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru
Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun
Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin
Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri
Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri
İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun
Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri
Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru
Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru
Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru
Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri
Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri
Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun
Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin
Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin
Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin
Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune
Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune
Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne
Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun
Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une
Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin
Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin
Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin

Nebe Suresi Amme

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Amme yetesaelune
Aninnebeil’azıymi
Elleziy hum fiyhi muhtelifune
Kella seya’lemune
Sümme kella seya’lemune
Elem nec’alil’arda mihaden
Velcibale evtaden
Ve halaknakum ezvacen
Ve ce’alna nevmekum subaten
Ve ce’alnelleyle libasen
Ve ce’alnennehare me’aşen
Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden
Ve ce’alna siracen vehhacen
Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen
Linuhrice bihi habben ve nebaten
Ve cennatin elfafen
İnne yevmelfasli kane miykaten
Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen
Ve futihatissemau fekanet ebvaben
Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben
İnne cehenneme kanet mirsaden
Littağıyne meaben
Labisiyne fiyha ahkaben
La yezukune fiyha berden ve la şeraben
İlla hamiymen ve ğassakan
Cezaen vifakan
İnnehum kanu la yercune hısaben
Ve kezzebu biayatina kizzaben
Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben
Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben
İnne lilmuttekıyne mefazen
Hadaika ve a’naben
Ve keva’ıbe etraben
Ve ke’sen dihakan
La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben
Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben
Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben
Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben
Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben
İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben

Cuma Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Bakara Suresi 153 ile 157 . Ayetler

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yâ eyyuhâllezîne âmenustainû bis sabri ves salâti, innallâhe meas sâbirîn
Ve lâ tekûlû li men yuktelu fî sebîlillâhi emvât, bel ahyâun ve lâkin lâ teş’urûn
Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât, ve beşşiris sâbirîn
Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn

Bakara Suresi 18. Ayet

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Summun bukmun umyun fe hum la yerciun.

Fecr Suresi 27. 28. 29. 30. Ayetler

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ya eyyetühannefsul mutmeinneh. irci i ila rabbiki radziyeten merdziyyeh
Fedhuli fi ibadi, Vedhuli cenneti.

Şems Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Veşşemsi ve duhaha.
Velkameri iza tekvaha.
Vennehari iza cellaha.
Velleyli iza yağşaha.
Vessmai ve ma benaha.
Vel’ardzı ve ma tahaha.
Ve nefsin ve ma sevvaha.
Feelhemeha fücureha ve takvaha.
Kad efleha men zekkaha.
Ve kad habe men dessaha.
Kezzebet semudü bitağvaha.
İzinbe’ase eşkaha.
Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
Ve la yehafi ukbaha.

Zilzâl Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

AYETEL KÜRSİ BAKARA Suresi Âyet – 255

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.


Haşr Suresi Son Ayetleri Levenzelna veya Hüvallahüllezi (21 ile 24. Ayetler)

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâh,
ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu, âlimul gaybi veşşehâdeteh, huverrahmânurrahîm.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu,
elmelikul kuddûsusselâmul müminul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir,
subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ,
yüsebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel ardi vehuvel azîzul hakîym.

Tarık Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vessemai vettarikı
Ve ma edrake mettariku
Ennecmüssakıbü
İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun
Felyenzuril’insanü mimme hulika
Hulika min main dafikın
Yahrücü min beynissulbi vetteraibi
İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün
Yevme tüblesserairü
Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin
Vessemai zatirrec’ı
Vel’ardı zatissad’ı
İnnehu likavlün faslün
Ve ma hüve bilhezli
İnnehüm yekiydune keyden
Ve ekiydü keyden
Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden

Duha Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vedduha
Velleyli iza seca
Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
Elem yecidke yetiymen feava
Ve vecedeke dallen feheda
Ve vecedeke ‘ailen feağna
Femmel yetiyme fela takher
Ve emmessaile fela tenher
Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

inşirah Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yüsran. İnne maal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

Vettin – Tin Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vettiyni vezzeytuni
Ve turi siyniyne
Ve hazelbeledil’emiyni
Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin
Sümme redednahü esfele safiliyne
İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
Fema yukezzibuke ba’du biddiin,
Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Kadir Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr

Tekasür Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elhakümüt tekasür
Hatta zürtümülmekabir
Kella sevfe ta’lemun
Sümme kella sevfe ta’lemun
Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
Le teravünnelcehıym
Sümme leteravünneha aynelyakıyn
Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Asr Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Fil Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Kureyş Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Maun Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Kevser Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.

Kafirun Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Nasr Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Tebbet Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.

ihlas Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

MUAVEZETEYN

Felak Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

E’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nas Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

E’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Bakara Suresi ilk 5 Ayeti

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elif, Lâm, Mîm
Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh, huden lil muttekîn.
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.
Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik ve bil âhireti hum yûkınûn.
Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn.

ENAM SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya’dilun
Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun
Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü ma teksibun
Ve ma te’tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm fe sevfe ye’tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe’na mim ba’dihim karnen aharın
Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek ve lev enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun
Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
Kul li mem ma fis semavati vel ard kul lillah ketebe ala nefsihir rahmeh le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü’minun
Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar ve hüves semıul alım
Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris semavati vel erdı ve hüve yut’ımü ve la yüt’am kul innı ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın
Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh ve zalikel fevzül mübın
Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey’in kadır
Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül habır
Kul eyyü şey’in ekberu şehadeh kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur’anü li ünziraküm bihı ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun
Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehüm ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü’minun
Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih innehu la yüflihuz zalimun
Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez’umun
Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın
Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun
Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iy yerav külle ayetil la yü’minu biha hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın
Ve hüm yenhevne anhü ve yen’evne anh ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun
Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü’minın
Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun
Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb’usın
Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim kale e leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim e la sae ma yezirun
Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun e fe la ta’kılun
Kad na’lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun
Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna ve la mübeddile li kelimatillah ve le kad caeke min nebeil mürselın
Ve in kane kebüra aleyke ı’raduhüm fe inisteta’te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te’tiyehüm bi ayeh ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın
İnnema yestecıbüllezıne yesmeun vel mevta yeb’asühümüllahü sümme ileyhi yürceun
Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm ma ferratna fil kitabi min şey’in sümme ila rabbihim yuhşerun
Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat mey yeşeillahü yudlilh ve mey yeşe’yec’alhü ala sıratım müstekıym
Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted’un in küntüm sadikıyn
Bel iyyahü ted’une fe yekşifü ma ted’une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun
Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be’sai ved darrai leallehüm yetedarraun
Fe lev la iz caehüm be’süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya’melun
Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim ebvabe külli şey’ hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun
Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu vel hamdü lillahi rabbil alemın
Kul eraeytüm in ehazellahü sem’aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye’tıküm bih ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun
Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun
Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun
Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a’lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a’ma vel besıyr e fe la tetefekkerun
Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun
Ve la tatrudillezıne yed’une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh ma aleyke min hısabihim min şey’iv ve ma min hısabike aleyhim min şey’in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın
Ve kezalike fetenna ba’dahüm bi ba’dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina e leysellahü bi a’leme biş şakirın
Ve iza caekellezıne yü’minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba’dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym
Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın
Kul innı nühıtü en a’büdellezıne ted’une min dunillah kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın
Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih ma ındı ma testa’cilune bih inil hukmü illa lillah yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın
Kul lev enne ındı ma testa’cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm vallahü a’lemü biz zalimın
Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hu ve ya’lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa ya’lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın
Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya’lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb’asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun
Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun
Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın
Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted’unehu tedarruav ve hufyeh le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın
Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun
Kul hüvel kadiru ala ey yeb’ase aleyküm azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzıka ba’daküm be’se ba’d ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun
Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk kul lestü aleyküm bi vekıl
Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta’lemun
Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a’rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak’ud ba’dez zikra meal kavmiz zalimın
Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey’iv ve lakin zikra leallehüm yettekun
Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy’ ve in ta’dil külle adlil la yü’haz minha ülaikellezıne übsilu bima kesebu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun
Kul e ned’u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a’kabina ba’de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed’unehu ilel hüde’tina kul inne hüdellahi hüvel hüda ve ümirna li nüslime li rabbil alemın
Ve en ekıymüs salate vettekuh ve hüvellezı ileyhi tuhşerun
Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk ve yevme yekulü kün fe yekun kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur alimül ğaybi veş şehadeh ve hüvel hakımül habır
Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın
Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının
Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba kale haza rabbı felemma efele kale la ühıbbül afilın
Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın
Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun
İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın
Ve haccehu kavmüh kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey’a vesia rabbı külle şey’in ılma e fe la tetezekkerun
Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn in küntüm ta’lemun
Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun
Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih nefeu deracatim men neşa’ inne rabbeke hakımün alım
Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinın
Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas küllüm mines salihıyn
Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemın
Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym
Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya’melun
Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun
Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih kul la es’elüküm aleyhi ecra in hüve illa zikra lil alemın
Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey’ kul men enzelel kitabellezı cae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec’alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesıra ve ullimtüm ma lem ta’lemu entüm ve la abaüküm kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel’abun
Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezıne yü’minune bil ahırati yü’minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun
Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey’üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim ahricu enfüseküm elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihı testekbirun
Ve le kad ci’tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka’ le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez’umun
İnnellahe falikul habbi ven neva yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy zalikümüllahü fe enna tü’fekun
Falikul ısbah ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana zalike takdırul azızil alım
Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr kad fassalnel ayati li kavmiy ya’lemun
Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda’ kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun
Ve hüvellezı enzele mines semai maa fe ahracna bihı nebate külli şey’in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba veminen nahli min tal’iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a’nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen’ıh inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü’minun
Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala amma yesıfun
Bedrıus semavati vel ard enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh ve haleka külle şey’ ve hüve bi külli şey’in alım
Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey’in fa’büduh ve hüve ala külli şey’iv vekıl
La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habır
Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz
Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya’lemun
İttebı’ ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a’rıd anil müşrikın
Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl
Ve la tesübbüllezıne yed’une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm kezalike zeyyenna likülli ümmetin amelehüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya’melun
Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü’minünne biha kul innemel ayatü ındellahi ve ma yüş’ıruküm enneha iza caet la yü’minun
Ve nükallibü ef’idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü’minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya’mehun
Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey’in kubülem ma kanu li yü’minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun
Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba’duhüm illa ba’dın zuhrufel kavli ğurura ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
Ve li tesğa ileyhi ef’idetüllezıne la yü’minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun
E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala vellezıne ateynahümül kitabe ya’lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın
Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla la mübeddile li kelimatih ve hüves semıul alım
Ve in tütı’eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
İnne rabbeke hüve a’lemü mey yedıllü an sebılil ve hüve a’lemü bil mühtedın
Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü’minın
Ve maleküm ella te’külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm inne rabbeke hüve a’lemü bil mu’tedın
Ve zeru zahiral ismi ve batıneh innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun
Ve la te’külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm ve in eta’tümuhüm inneküm le müşrikun
E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya’melun
Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş’urun
Ve iza caethüm ayetün kalu len nü’mine hatta nü’ta misle ma utiye rusülüllah Allahü a’lemü haysü yec’alü risaleteh seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun
Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam ve mey yürid ey yüdılehu yec’al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa’adü fis sema’ kezalike yec’alüllahür ricse alellezıne la yü’minun
Ve haza sıratu rabbike müstekıyma kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun
Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya’melun
Ve yevme yahşurühüm cemıa ya ma’şeral cinni kadisteksertüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba’duna bi ba’dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah inne rabbeke hakımün alım
Ve kezalike nüvellı ba’daz zalimıne ba’dam bima kanu yeksibun
Ya ma’şeral cinni vel insi e lem ye’tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın
Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun
Ve li küllin deracatüm mimma amilu ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya’melun
Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh iy yeşa’ yüzhibküm ve yestahlif mim ba’diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın
İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu’cizın
Kul ve kavmı’melu ala mekanetiküm innı amil fe sevfe ta’lemune men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz zalimun
Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en’ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za’mihim ve haza li şürakaina fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah ve ma kane lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim sae ma yahkümun
Ve kezalike zeyyene li kesırim minel müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dınehüm ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
Ve kalu hazihı en’amüv ve harsün hıcr la yat’amüha illa men neşaü bi za’mihim ve en’amün hurrimet zuhuruha ve en’amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh seyeczıhim bima kanu yefterun
Ve kalu ma fı butuni hazihil en’ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka’ seyeczıhim vasfehüm innehu hakımün alım
Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah kad dallu ve ma kanu mühtedın
Ve hüvellezı enşee cennatim ma’ruşativ ve ğayra ma’ruşativ ven nahle vez zer’a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu innehu la yühıbbül müsrifın
Ve minel en’ami hamuletev ve ferşa külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm mübın
Semaniyete ezvac mined da’nisneyni ve minel ma’zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn
Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm innellahe la yehdil kavmez zalimın
Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat’amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym
Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun
Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah ve la yüraddü be’sühu anil kavmil mücrimın
Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey’ kezalike kezzebellezıne min kablihim hatta zaku be’sena kul hel ındeküm min ılmin fe tuhricuhü lena in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun
Kul fe lillahil huccetül baliğah fe lev şae le hedaküm ecmeıyn
Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune ennellahe harrame haza fe in şehidu fe la teşhed meahüm ve la tettebı’ ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü’minune bil ahırati ve hüm bi rabbihim ya’dilun
Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihı şey’a ve bil valideyni ıhsana ve la taktülu evladeküm min imlak nahnü nerzükuküm ve iyyahüm ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta’kılun
Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh ve evfül keyle vel mizane bil kıst la nükellifü nefsen illa vüs’aha ve iza kultüm fa’dilu ve lev kane za kurba ve bi ahdillahi evfu zaliküm vassaküm bihı lealleküm tezekkerun
Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun
Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı ahsene ve tefsıylel likülli şey’iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü’minun
Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun
En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın
Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun
Hel yenzurune illa en te’tiyehümül melaiketü ev ye’tiye rabbüke ev ye’tiye ba’du ayati rabbik yevme ye’tı ba’du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra kulintezıru inna müntezırun
İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey’ innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef’alun
Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun
Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın
Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın
La şerıke leh ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın
Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü külli şey’ ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fıhi tahtelifun
Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba’daküm fevka ba’dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym

VAKIA SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İza veka’atilvaki’atu.
Leyse livak’atiha kazibetun.
Hafıdatun rafi’tun.
İza ruccetil’ardu reccen.
Ve bussetilcibalu bessen.
Ve fekanet hebaen munbessen.
Ve kuntum ezvacen selaseten.
Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
Vessabikunessabikune.
Ulaikelmukarrabune.
Fiy cennatin na’ıymi.
Sulletun minel’evveliyne.
Ve kaliylun minel’ahıriyne.
‘ala sururin medunetun.
Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
Ve hurun ‘ıynun.
Keemsalillu’luilmeknuni.
Cezaen bima kanu ya’melune.
La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
İlla kıylen selamen selamen.
Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
Fiy sidrin mahdudin.
Ve talhın mendudin.
Ve zıllin memdudin.
Ve main meskubin.
Ve fakihetin kesiyretin.
La maktu’atin ve la memnu’atin.
Ve furuşin merfu’atin.
İnna enşe’nahunne inşaen.
Fece’alnahunne ebkaren.
‘Uruben etraben.
Liashabilyemiyni.
Sulletun minel’evveliyne.
Ve sulletun minelahiriyne.
Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
Fiy semumin ve hamiymin.
Ve zıllin min yahmumin.
La baridin ve la keriymin.
İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
Eve abaunel’evvelune.
Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
Leakilune min şecerin min zakkumin.
Femaliune minhelbutune.
Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
Feşaribune şurbelhiymi.
Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
Efereeytum ma tumnune.
Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
Efereeytum ma tahrusune.
Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
İnna lemuğremune.
Bel nahnu mahrumune.
Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
Efereeytumunnarelletiy turune.
Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
İnnehu lekur’anun keriymun.
Fiy kitamin meknunin.
Lya yemessuhu illelmutahherune.
Tenziylun min rabbil’alemiyne.
Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
Felevla iza beleğatilhulkume.
Ve entum hıyneizin tenzurune.
Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
Feemma in kane minelmukarrebiyne.
Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
Feselamun leke min ashabilyemiyni.
Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
Fenuzulun min hamiymin.
Ve tasliyetu cahıymin.
İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

KEHF SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

El hamdu lillahillezî enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu îveca
Kayyimel li yunzira be’sen şedîdem mil ledunhu ve yubeşşiral mu’minînellezîne ya’melunes salihati enne lehum ecran hasena
Makisîne fîhi ebeda
Ve yunzirallezîne kaluttehazellahu veleda
Ma lehum bihî min îlmiv ve la li abaihim keburat kelimeten tahrucu min efvahihim iy yekulune illa keziba
Fe lealleke bahîun nefseke ala asarihim il lem yu’minu bi hazel hadîsi esefa
İnna cealna ma alel erdî zînetel leh ali nebluvehum eyyuhum ahsenu amela
Ve inna le caîlune ma aleyha saîydem curuza
Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakîymi kanu min ayatina aceba
İz evel fityetu ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledunke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda
Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinîne adeda
Summe beasnahum li na’leme eyyul hîzbeyni ahsa lima lebisu emeda
Nahnu nekussu aleyke nebeehum bil hakk innehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda
Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbuna rabbus semavati vel erdî len ned’uve min dunihî ilahel le kad kulna izen şetata
Haulai kavmunettehazu min dunihî aliheh lev la ye’tune aleyhim bi sultanim beyyin fe men azlemu mimmeniftera alellahi keziba
Ve izî’tezeltumuhum ve ma ya’budune illallahe fe’vu ilel kehfi yenşur lekum rabbukum mir rahmetihî ve yuheyyi’ lekum min emrikum mirfeka
Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemîni ve iza ğarabet takriduhum zateş şimali ve hum fî fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahu fe huvel muhted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem murşida
Ve tahsebuhum eykazav ve hum rukuduv ve nukallibuhum zatel yemîni ve zateş şimali ve kelbuhum basitun ziraayhi bil vesîyd levit tala’te aleyhim le velleyte minhum firarav ve le muli”e minhum ru”a
Ve kezalike beasnahum li yetesaelu beynehum kale kailum minhum kem lebistum kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm kalu rabbukum a’lemu bi ma lebistum feb’asu ehadekum bi verikîlum hazihî ilel medîneti fel yenzur eyyuha ezka taamen fel ye’tikum bi rizkîm minhu vel yetelattaf ve la yuş’îranne bikum ehada
İnnehum iy yazheru aleykum yercumukum ev yuîydukum fî milletihim ve len tuflihu izen ebeda
Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne va’dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fîha iz yetenazeune beynehum emrahum fe kalubnu aleyhim bunyana rabbuhum a’lemu bihim kalellezîne ğalebu ala emrihim le nettehîzenne aleyhim mescida
Se yekulune selasetur rabiuhum kelbuhum ve yekulune hamsetun sadisuhum kelbuhum racmem bil ğayb ve yekulune seb’atuv ve saminuhum kelbuhum kur rabbî a’lemu bi îddetihim ma ya’lemuhum illa kalîlun fe la tumari fîhim illa miraen zahirav ve la testefti fîhim minhum ehada
Ve la tekulenne li şey’in innî faîlun zalike ğada
İlla ey yeşaellahu vezkur rabbeke iza nesîte ve kul asa ey yehdiyeni rabbî li akrabe min haza raşeda
Ve lebisu fî kehfihim selase mietin sinîne vazdadu tis’a
Kulillahu a’lemu bima lebisu lehu ğaybus semavati vel ard ebsîr bihî ve esmî’ ma lehum min dunihî miv veliyyiv ve la yuşriku fî hukmihî ehada
Vetlu ma uhîye ileyke min kitabi rabbik la mubeddile li kelimatihî ve len tecide min dunihî multehada
Vasbir nefseke meallezîne yed’une rabbehum bil ğadati vel aşiyyi yurîdune vechehu ve la ta’du aynake anhum turîdu zînetel hayatid dunya ve la tutî’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahu ve kane emruhu furuta
Ve kulil hakku mir rabbikum fe men şae fel yu’miv ve men şae fel yekfur inna a’tedna liz zalimîne naran ehata bihim suradikuha ve iy yesteğîysu yuğasu bi mani kel muhli yeşvil vucuh bi’seş şerab ve saet murtefeka
İnnellezîne amenu ve amilus salihati inna la nudîy’u ecra men ahsene amela
ulaike lehum cennatu adnin tecrî min tahtihimul enharu yuhallevne fîha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sundusiv ve istebrakîm muttekiîne fîha alel eraik nî’mes sevab ve hasunet murtefeka
Vadrib lehum meseler raculeyni min a’nabiv ve hafefnahuma bi nahliv ve cealna beynehuma zer’a
Kiltel cenneteyni atet ukuleha ve lem tazlim minhu şey’ev ve feccerna hîlalehuma nehara
Ve kane lehu semer fe kale li sahîbihî ve huve yuhaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzu nefera
Ve dehale cennetehu ve huve zalimul li nefsih kale ma ezunnu en tebîde hazihî ebeda
Ve ma ezunnus saate kaimetev ve leir rudidtu ila rabbî le ecidenne hayram minha munkaleba
Kale lehu sahîbuhu ve huve yuhavirruhu e keferte billezî halekake min turabin summe min nutfetin summe sevvake racula
Lakinne huvellahu rabbî ve la uşriku bi rabbî ehada
Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahu la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda
Fe asa rabbî ey yu’tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saîyden zeleka
Ev yusbiha mauha ğavran fe len testetîy’a lehu taleba
Ve uhîyta bi semerihî fe asbeha yukallibu keffeyhi ala ma enfeka fîha ve hiye haviyetun ala uruşiha ve yekulu ya leytenî lem uşrik bi rabbî ehada
Ve lem tekul lehu fietuy yensurunehu min dunillahi ve ma kane muntesîra
Hunalikel velayetu lillahil hakk huve hayrun sevabev ve hayrun îkba
Vadrib lehum meselel hayatid dunya ke main enzelnahu mines semai fahteleta bihî nebatul erdî fe asbeha heşîmen tezruhur riyah ve kanellahu ala kulli şey’im muktedira
Elmalu vel benune zînetul hayatid dunya vel bakîyatus salihatu hayrun înde rabbike sevabev ve hayrun emela
Ve yevme nuseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahum fe lem nuğadir minhum ehada
Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci’tumuna kema halaknakum evvele merratim bel zeamtum ellen nec’ale lekum mev’îda
Ve vudîal kitabu fe teral mucrimîne muşfikîyne mimma fîhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yuğadiru sağîyratev ve la kebîraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadîra ve la yazlimu rabbuke ehada
Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblîs kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehîzunehu ve zuriyyetehu evliyae min dunî ve hum lekum aduvv bi’se liz zalimîne bedela
Ma eşhedtuhum halkas semavati vel erdî ve la halka enfusihim ve ma kuntu muttehîzel mudîllîne aduda
Ve yevme yekulu nadu şurakaiyellezîne zeamtum fe deavhum fe lem yestecîbu lehum ve cealna beynehum mevbika
Verael mucrimunen nara fe zannu ennehum muvakîuha ve lem yecidu anha masrifa
Ve le kad sarrafna fî hazel kur’ani lin nasi min kulli mesel ve kanel insanu eksera şey’in cedela
Ve ma menean nase ey yu’minu iz caehumul huda ve yestağfiru rabbehum illa en te’tiyehum sunnetul evvelîne ev ye’tiyehumul azabu kubula
Ve ma nursilul murselîne illa mubeşşirîne ve munzirîn ve yucadilullezîne keferu bil batîli li yudhîdu bihil hakka vettehazu ayatî ve ma unziru huzuva
Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbihî fe a’rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhu ve fî azanihim vakra ve in ted’uhum ilel huda fe ley yehtedu izen ebeda
Ve rabbukel ğafuru zur rahmeh lev yuahîzuhum bi ma kesebu le accele lehumul azab bel lehum mev’îdul ley yecidu min dunihî mev’ila
Ve tilkel kura ehleknahum lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev’îda
Ve iz kale musa li fetahu la ebrahu hatta ebluğa mecmeal bahrayni ev emdîye hukuba
Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehuma fettehaze zebîlehu fil bahri seraba
Felemma caveza kaleli fetahu atina ğadaena le kad lekîyna min seferina haza nesaba
Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innî nesîtul hute ve ma ensanîhu illeş şeytanu en ezkurah vettehaze sebîlehu fil bahri aceba
Kale zalike ma kunna nebğî fertedda ala asarihima kasasa
Fe veceda abdem min îbadina ateynahu rahmetem min îndina ve allemnahu mil ledunna îlma
Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tuallimeni mimma ullimte ruşda
Kale inneke len testetîy’a meîye sabra
Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhît bihî hubra
Kale setecidunî in şaellahu sabirav ve la a’sîy leke emra
Kale fe initteba’tenî fe la tes’elnî an şey’in hatta uhdise leke minhu zikra
Fentaleka hatta iza rakiba fis sefîneti harakaha kale eharakteha li tuğrika ehleha le kad ci’te şey’en imra
Kale e lem e kul inneke len testetîy’a meîye sabra
Kale la tuahîznî bima nesîtu ve la turhîknî min emrî usra
Fentaleka hatta iza lekîya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci’te şey’en nukra
Kale elem e kul leke inneke len testetîy’a meîye sabra
Kale in seeltuke an şey’im ba’deha fe la tusahîbnî kad belağte mil ledunnî uzra
Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet’ama ehleha fe ebev ey yudayyifuhuma fe veceda fîha cidaray yurîdu ey yenkadda fe ekameh kale lev şi’te lettehazte aleyhi ecra
Kale haza firaku beynî ve beynik se unebbiuke bi te’vîli ma lem testetî’ aleyhi sabra
Emmes sefînetu fe kanet li mesakîne ya’melune fil bahri fe eradtu en eîybeha ve kane veraehum melikuy ye’huzu kulle sefînetin ğasba
Ve emmel ğulamu fekane ebevahu mu’mineyni fe haşîna ey yurhikahuma tuğyanev ve kufra
Fe eradna ey yubdilehuma rabbuhuma hayram minhu zekatev ve akrabe ruhma
Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetîmeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzul lehuma ve kane ebuhuma saliha fe erade rabbuke ey yebluğa eşuddehuma ve yestahrica kenzehuma rahmetem mir rabbik ve ma fealtuhu an emrî zalike te’vîlu ma lem testî’ aleyhi sabra
Ve yes’eluneke an zil karneyn kul seetlu aleykum minhu zikra
İnna mekkenna lehu fil erdî ve ateynahu min kulli şey’in sebeba
Fe etbea sebeba
Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubu fî aynin hamietiv ve vecede îndeha kavma kulna yazel karneyni imma en tuazzibe ve imma en tettehîze fîhim husna
Kale emma men zaleme fe sevfe nuazzibuhu summe yuraddu ila rabbihî fe yuazzibuhu azaben nukra
Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulu lehu min emrina yusra
Summe etbea sebeba
Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatluu ala kavmil lem nec’al lehum min duniha sitra
Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
Summe etbea sebeba
Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce mufsidune fil erdî fe hel nec’alu leke harcen ala en tec’ale beynena ve beynehum sedda
Kale ma mekkennî fîhi rabbî hayrun fe eîynunî bi kuvvetin ec’al beynekum ve beynehum redma
Atuni zuberal hadîd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfuhu hatta iza cealehu naran kale atunî ufriğ aleyhi kîdra
Femestau ey yazheruhu ve mestetau lehu nakba
Kale haza rahmetum mir rabbî fe iza cae va’du rabbî cealehu dekka’ ve kane va’du rabbî hakka
Ve terakna ba’dahum yevmeiziy yemucu fî ba’dîv ve nufiha fis suri fe cema’nahum cem’a
Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirîne arda
Ellezîne kanet a’yunuhum fî ğîtain an zikrî ve kanu la yestetîy’une sem’a
E fe hasibellezîne keferu ey yettehîzu îbadî min dunî evliya’ inna a’tedna cehenneme lil kafirînenuzula
Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mala
Ellezîne dalle sa’yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun’a
ulaikellezîne keferu bi ayati rabbihim ve likaihî fe habitat a’maluhum fe la nukîymu lehum yevmel kîyameti vezna
Zalike cezauhum cehennemu bima keferu vettehazu ayatî ve rusulî huzuve
İnnellezîne amenu ve amilus salihati kanet lehum cennatul firdevsi nuzula
Halidîne fîha la yebğune anha hîvela
Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi ve lev ci’na bi mislihî mededa
Kul innema ene beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahuv vahîd fe men kane yercu likae rabbihî felya’mel amelen salihav ve la yuşrik bi îbadeti rabbihî ehada

Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun.

Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi.

Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.

Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram
Bi rahmetike Ya Erhamer rahimiyn.

Sadakallahül Aziym. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ


KUDRET DUASI

Vehüve Ala Külli Şeyun Alimun
Vehüve Ala Külli Şeyun Habirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Basirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Semiun
Vehüve Ala Külli Şeyun Hasibun
Vehüve Ala Kadirun Külli Şeyun Hafizun
Vehüve Ala Külli Şeyun Kadirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Hakimun
Vehüve Ala Malikun Külli Mülkün
Vehüve Ala Mukimun Külli Mülkün Malikun
Vehüve Ala Külli Şeyun Haaligun
Vehüve Ala Külli Şeyun Maalikun
Vehüve Ala Külli Şeyun Musavvirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Müsebbibun
Vehüve Ala Külli Dain Devaün
Vehüve Ala Külli Dain Şefiun
Vehüve Ala Külli Vaktin Hazirun
Vehüve Ala Külli Zenbin Afuvvun
Vehüve Ala Külli Hatain izaletun
Vehüve Ala Cemalun Men Küllü Vechi Cemilun
Vehüve Ala Evvelü Men Küllü Evvelun
Vehüve Ala Ahiru Men Küllü Aahirun
Vehüve Ala Safiyyun Men Küllü Musatafa
Vehüve Ala Rahmanun Men Küllü Merhametün
Vehüve Ala Raşidun Men Küllü Mürşidun
Vehüve Ala Mehdiyyun Men Küllü Hidayetun

Hüvallah, Hüvallah, Hüvallah,


TAHSiNi ŞERiFiN SONU


Esmaül Hüsna

Allah Celle Celalühü, er-Rahmân Celle Celalühü, er-Rahîm Celle Celalühü, el-Melik Celle Celalühü, el-Kuddûs Celle Celalühü, esSelâm Celle Celalühü, el-Mü’min Celle Celalühü, el-Müheymin Celle Celalühü, el-Azîz Celle Celalühü, el-Cebbâr Celle Celalühü, elMütekebbir Celle Celalühü, el-Hâlık Celle Celalühü, el-Bâri’ Celle Celalühü, el-Musavvir Celle Celalühü, el-Gaffâr Celle Celalühü, elKahhâr Celle Celalühü, el-Vehhâb Celle Celalühü, er-Rezzâk Celle Celalühü, el-Fettâh Celle Celalühü, el-Alîm Celle Celalühü, el-Kâbıd Celle Celalühü, el-Bâsıt Celle Celalühü, el-Hâfıd Celle Celalühü, er-Râfi Celle Celalühü, el-Muiz Celle Celalühü, el-Müzill Celle Celalühü, el-Basîr Celle Celalühü, es-Semi’ Celle Celalühü, el-Hakem Celle Celalühü, el-Adl Celle Celalühü, el-Lâtîf Celle Celalühü, el-Habîr Celle Celalühü, el-Halîm Celle Celalühü, el-Azîm Celle Celalühü, el-Gafûr Celle Celalühü, eş-Şekûr Celle Celalühü, el-Aliyy Celle Celalühü, el-Kebîr Celle Celalühü, el-Hafîz Celle Celalühü, el-Mukît Celle Celalühü, el-Hasîb Celle Celalühü, el-Celîl Celle Celalühü, el-Kerîm Celle Celalühü, er-Rakîb Celle Celalühü, el-Mücîb Celle Celalühü, el-Vâsi’ Celle Celalühü, el-Hakîm Celle Celalühü, el-Vedûd Celle Celalühü, el-Mecîd Celle Celalühü, el-Bâis Celle Celalühü, eş-Şehîd Celle Celalühü, el-Hakk Celle Celalühü, el-Vekîl Celle Celalühü, el-Kaviyy Celle Celalühü, el-Metîn Celle Celalühü, el-Veliyy Celle Celalühü, el-Hamîd Celle Celalühü, el-Muhsî Celle Celalühü, el-Mübdî Celle Celalühü, el-Muîd Celle Celalühü, el-Muhyî Celle Celalühü, el-Mümît Celle Celalühü, elHayy Celle Celalühü, el-Kayyûm Celle Celalühü, el-Vâcid Celle Celalühü, el-Mâcid Celle Celalühü, el-Vâhid Celle Celalühü, es-Samed Celle Celalühü, el-Kâdir Celle Celalühü, el-Muktedir Celle Celalühü, el-Mukaddim Celle Celalühü, el-Muahhir Celle Celalühü, el-Evvel Celle Celalühü, el-Âhir Celle Celalühü, ez-Zâhir Celle Celalühü, el-Bâtın Celle Celalühü, el-Vâli Celle Celalühü, el-Müteâlî Celle Celalühü, el-Berr Celle Celalühü, etTevvâb Celle Celalühü, el-Müntakim Celle Celalühü, el-Afüvv Celle Celalühü, er-Raûf Celle Celalühü, Mâlikü’l-Mülk Celle Celalühü, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm Celle Celalühü, el-Muksit Celle Celalühü, el-Câmi’ Celle Celalühü, el-Ganiyy Celle Celalühü, el-Muğni Celle Celalühü, el-Mâni’ Celle Celalühü, ed-Dârr Celle Celalühü, en-Nâfi’ Celle Celalühü, en-Nûr Celle Celalühü, el-Hâdi Celle Celalühü, elBedî’ Celle Celalühü, el-Bâkî Celle Celalühü, el-Vâris Celle Celalühü, er-Reşîd Celle Celalühü, es-Sabûr.

Esmaün Nebi

Bismillahirrahmanirrahim

Muhammedün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mahmüdün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ahmedün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hamidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Kasimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Akibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hatemün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mahin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Da’in Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Siracün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Münirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Haşirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mübeşşirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nezirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Münzirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Resulün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mürselün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nebiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mühtediyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mehdiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Halilün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Habibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana (:::)ün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Safiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Taha Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Yasin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mustafa Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mücteba Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Murtaza Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nasirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Kaimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hafizün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şahidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şehidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Adilün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Alimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Halimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nurun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mübinün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Burhanun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hüccetün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Beyanun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muti’un Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mezkurün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Vaızün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Sahibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Natıkun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Sadikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Musaddikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muzafferun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mekkiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Medeniyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ebtahiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Kureyşiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Arabiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Haşimiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Azizün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Harisün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Raufün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Rahimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Cevadün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ganiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Fettahun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Alimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Münibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hatibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Fasihun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Reşidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Tahirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mutahharun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana İmamun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Emirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mutavassitun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Sabikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muktesidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Evvelün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ahirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Zahirun; Batınun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şafi’un Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müşeffe’un Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hadin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muhallilün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muharrimun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Amirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nahin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hakimun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Karibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şakirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Meşkür’ün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Saburün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Rakibun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müzzemmilü Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müddessirü Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mualla Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müzekka Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müşfikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muhsinün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mütemmimün.ESMAÜL HÜSNA BÖLÜMÜ

أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنى جَلَّ جَلَالُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّحِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ ، السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، السَّمِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَكَمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْغَفُورُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الشَّكُورُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَفِيظُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَسِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُجِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَدُودُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَجِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الشَّهِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَكِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَتِينُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَمِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُحْصِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُبْدِئُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُحْيِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُمِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَيُّومُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْأَحَدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْصَّمَدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْأَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْآخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَالِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُتَعَالِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَرُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، التَّوَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَفُوُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّؤُوفُ جَلَّ جَلَالُهُ ، مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ جَلَالُهُ ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْجَامِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْغَنِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُغْنِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَانِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الضَّارُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، النَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، النُّورُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْهَادِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَدِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاقِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَارِثُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّشِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الصَّبُورُ جَلَّ جَلَالُهُ


ESMAÜN NEBi BÖLÜMÜ


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ❁ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ❁ دَافِعِ الْبَلآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ ❁ اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنْقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ❁ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ❁ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ❁ شَمْسِ الضُّحَى ❁ بَدْرِ الدُّجَى ❁ صَدْرِ الْعُلَى ❁ نُورِ الْهُدَى ❁ كَهْفِ الْوَرَى ❁ مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ❁ جَمِيلِ الشِّيَمِ ❁ شَفِيعِ الْأُمَمِ ❁ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ ❁ وَاللهُ عَاصِمُهُ ❁ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ ❁ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ ❁ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ ❁ وَسِدْرَتُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ ❁ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ ❁ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ ❁ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ ❁ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ❁ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ❁ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ ❁ أَنِيسِ الْغَرِيبِينَ ❁ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ ❁ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ ❁ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ ❁ شَمْسِ الْعَارِفِينَ ❁ سِرَاجِ السَّالِكِينَ ❁ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ ❁ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ❁ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ❁ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ ❁ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ ❁ وَسِيلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ ❁ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ ❁ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ ❁ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ❁ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ ❁ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ❁ نُورٍ مِنْ نُورِ اللهِ ❁ يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ ❁ صَلّوُا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

أَسْمَاءُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنِ اسْمُهُ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَامِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَحْمُوْدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَحْيَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَحِيْدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَاحٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَاشِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَاقِبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا طَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا يَس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا طَاهِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا طَيِّبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيِّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا قَيِّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا جَامِعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقَفَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّاحَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَامِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا إِكْلِيْلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُدَّثِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُزَّمِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَبِيبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَفِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَجِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَلِيْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَاتَمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُحْيِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنْجِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَاصِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَنْصُورٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَعْلُوْمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَهِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَاهِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَهِيدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَشْهُودٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا بَشِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَذِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نُورٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سِرَاجٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِصْبَاحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا هُدَىً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَهْدِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنِيْرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا دَاعٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَدْعُوٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُجِيْبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُجَابٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَفِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَفُوٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَلِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَقٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا قَوِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَمِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَأْمُونٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُكَرَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَكِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَتِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُبِيْنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَصُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُو قُوَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُو حُرْمَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُو مَكَانَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا ذُو عِزٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُوْ فَضْلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطَاعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطِيعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا قَدَمُ صِدْقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَحْمَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا بُشْرى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا غَوْثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا غَيْثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا غِيَاثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نِعْمَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا هَدِيَّةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عُرْوَةٌ وُثْقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صِرَاطُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذِكْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيْفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حِزْبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا النَّجْمُ الثَّاقِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنْتَقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أُمِّيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُخْتَارٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَجِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا جَبَّارٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو الطَّاهِرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو الطَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُشَفَّعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَفِيعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَالِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُهَيْمِنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَادِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصَدِّقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صِدْقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا إِمَامُ الْمُتَّقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا بَرٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَبَرٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَجِيهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَصِيحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَكِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَفِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا شَفِيقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقِيمُ السُّنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رُوْحُ الْقُدُسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رُوحُ الْحَقِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رُوحُ الْقِسْطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُكْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا بَالغٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَاصِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَوْصُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَائِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا هَادٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُهْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَزِيزٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا فَاضِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا فَاتِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِفْتَاحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَلَمُ الْإِيْمَان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَلَمُ الْيَقِيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقِيْلُ الْعَثَرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَفُوحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْعِزِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْمَجْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالشَّرَفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْإِزَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْحُجَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ السُّلْطَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الرِّدَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ التَّاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِغْفَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ اللِّوَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَضِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرَاقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْخَاتَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْعَلَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا فَصِيْحُ اللِّسَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطَهَّرُ الْجَنَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَؤُوفٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا اُذُنُ خَيْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَحِيحُ الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْكَوْنَينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَيْنُ النَّعِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَيْنُ الْغُرِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَعْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَعْدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَطِيبُ الْأُمَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَلَمُ الْهُدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَاشِفُ الْكُرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَافِعُ الرُّتَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عِزُّ الْعَرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَرَجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفى، وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضى، طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ، وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، وصَلَّى اللَّهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعِينَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ASHABI BEDiR BÖLÜMÜ

أسماء أهل بدر

Seyyidüna Ve Nebiyyuna Muhammed el-Muhaciri.(S.A)
سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّد الْمُهَاجِرِيِّ صلى الله تعالى عليه و سلّم
أصحابه بدير
Bedr’in askerleri

ASHAB-I BEDİR’İN İSİMLERİ :

1-Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)

Abi Bakr as-Siddaq, ‘AbdAllah ibn ‘Uthman al-Muhajiri Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى بَكْرِ بْنِ الصَّدِّيقِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
عبد الله بن أبي قحافة
2-Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
3-Osman ibn-i Affan el-Muhacirî (R.A.)
Uthman ibn Affan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
4-Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
Ali ibn Abi Talib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
5-Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
Talha ibn ‘Ubaydillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
6-Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
Zubayr ibn al-‘Awwam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu ( az-)
وَبِسَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
7-Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
Abdu’rRahman ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
عبد الرحمن بن عوف‎
8-Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
Sa’d ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
9-Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
Sa’ad ibn Zayd al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
10-Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
Abi ‘Ubayda ‘amir ibn ‘Abdillah ibn al-Jarrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عُبَيُدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
11-Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (R.A.)
Ubayy ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
12-El-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
AL-Arqam ibn Abi’l Arqam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْاَرْقَمِ اَبِى الْاَرْقَمِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
13-Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
As’ad ibn Yazeed al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَسْعَدَ بْنِ يَزِيدَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
14-Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
Anas ibn Mu’adh al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَنَسِ بْنِ مُعَاذٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
15-Enes Mevla Rasülillah el-Muhaciri (R.A.).
Anasah, mawla Rasulillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا أَنَسَةَ مَوْلَى رَسُول الله ص ع الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
16-Üneys Bin Katade el Evsi(R.A)
Unays ibn Qatadah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا أُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
17-Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
Aws ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
18-Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)
Aws ibn Khawla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ خَوْلِىُّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
19-Evs ibn-i Samit el-Hazreci (R.A.)
Aws ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
20-İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Iyas ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
21-Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
Bujayr ibn Abi Bujayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بُجَيْرِ بْنِ اَبِى بُجَيْرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
22-Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)
Bahhath ibn Tha’laba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بَحَّاثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
23-Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Basbas ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بَسْبَسِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
24-Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
Bishr ibn Bara’ ibn Ma’rar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بِشْرِ بْنِ الْبَراءِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
25-Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)
Bashar ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بَشِيْرِ بْنِ سَعْدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
26-Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)
Bilal ibn Rabah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
27-Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
Tameem mawla Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ مَوْلَى خِرَاشٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
28-Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)
Tameem mawla Bana Ghanam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ مَوْلَى بَنِى غَنْمٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
29-Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)
Tameem ibn Yu’ar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ بْنِ يُعَارٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
30-Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
Thabit ibn Aqram al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ اَقْرَمَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
31-Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Thabit ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
32-Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
Thabit ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
33-Sabit bin Hansa el- Hazreç (R.A.)
Thabit ibn Khansa’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ خَنْسَاءَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
34-Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Thabit ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
35-Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
Thabit ibn Hazzal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ هَزَّالٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
36-Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
37-Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Tha’labah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
38-Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنَمَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
39-Sakf bin- Amr el-Muhaciri (R.A.)
Thaqf ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَقْفٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
40-Cabir bin Halid el-Hazreci (R.A.)
Jabir ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
41-Cabir ibn-i Abdullah el-Hazreci (R.A.)
Jabir ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
42-Cabir bin Atik el-Evsi (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَتِياكٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
43-Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
Jabbar ibn Sakhr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جَبَّارٍ بْنِ صَخْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
44-Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
Jubayr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جُبَيْرٍ بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
45-Haris bin-i Evs el-Evsî (R.A.)
Harith ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu .
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
46-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
Harith ibn Anas al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu .
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ اَنَاثِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
47-Haris bin Hatib el-Evsi (R.A.)
Harith ibn Hatib al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
48-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)
Harith ibn Khazamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu .
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ خَزَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
49-Haris ibn-i Sümme el-Hazrecî (R.A.)
Harith ibn as-Summah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
50-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
Harith ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ عَرْفَجَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
51-Harise bin Nu’man el-Evsî (R.A.
Harithah ibn an-Nu’man al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
52-Harise bin Süraka el-Hazrecî (R.A.) (Bedr şehidi)
Harithah ibn Suraqa ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
53-Haris bin-Nu’man el-Hazrecî (R.A.)
Harith ibn an-Nu’manal-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
54-Hatib ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
Hatib ibn Abi Balta’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبٍ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حاطب بن ابى بلتعة المهاجرى رضى الله عنه
55-Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
Hatib ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حاطب بن عمرو المهاجرى رضى الله عنه
56-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Hubeeb ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَلحُبَابِ بْنِ الْمُنْزِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا الحباب بن المنذر الخزرجى رضى الله عنه
57-Habîb ibn-i el-Esved el-Hazrecî (R.A.)
Habeeb ibn al-Aswad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَبِيبٍ بْنِ الاَسْوَدَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حبيب بن الاسود الخزرجى رضى الله عنه
58-Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
Haram ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَرَامٍ بْنِ مِلْحَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حراء بن ملحان الخزرجى رضى الله عنه
59-Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
Hurayth ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حُرَيْثٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حريث ان زيد الخزرجى رضى الله عنه
60-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
وَبِسَيِّدِنَا حُصَيْنٍ بْنِ اَلْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا الحصين بن الحارث المهاجرى رضى الله عنه
61-Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
بسيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجرى رضى الله عنه
62-Harice bin Humeyyir el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ حُمَيِّرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
63-Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
64-Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
Khalid ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَالِدٍ بْنِ بُكَبْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
65-Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Khalid ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَالِدٍ بْنِ قَيْسِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
66-Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابٍ بْنِ الاَرَتُ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
67-Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)
Khabbab mawla ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابٍ مَوْلَى عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
68-Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
Khubayb ibn Isaf al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْبٍ بْنِ اِسَافٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
69-Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خِرَاشٍ بْنِ الصِّمَّةِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
70-Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (R.A.)
Khallad ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَلاَّدٍ بْنِ رَفِعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
71-Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
Khallad ibn Suwayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَلاَّدٍ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
72-Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Khallad ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَلاَّدٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
73-Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Khulayd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُلَبْدَةَ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
74-Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
Khalafa ibn ‘Ada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُلَيْفَةَ بْنِ عَدِيِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
75-Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)
Khunays ibn Hudhafah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْسٍ بْنِ حُذَافَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
76-Havvat ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
Khawwat ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
77-Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
Khawla ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَوْلِيٍّ بْنِ اَبِى خَوْلِيٍّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
78-Zekvan bin Abdi Kays el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ذَكْوَانَ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
79-Zü’ş-Şimaleyn Umeyr ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (R.A.)(Bedr şehidi)
وَبِسَيِّدِنَا ذِى الشِّمالَيْنِ عُمَيْرٍ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍوالشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
80-Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
Rafi’ ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
81-Rafi’ bin Unecde el-Evsî (R.A.)
Rafi’ ibn ‘Unjudah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ عُنْجَدَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
82-Rafi’ibn’ül-Muall el-Hazrecî (R.A.) (Bedr şehidi)
Rafi’ ibn al-Mu’alla ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ الْمُعَلَّى الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
83- Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
Rafi’ ibn Yazeed al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ يَزِيدَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
84- Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (R.A.)
Rib’a ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِبْعِىِّ بْنِ رَفِعِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
85-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)
Rabee’ ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَبِيعٍ بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
86- Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
Rabee’ah ibn Aktham al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَبِيعَةَ بْنِ اكْثَمَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
87- Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Rukhaylah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رُخَيْلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
و بسيدنا رخيلة بن ثعلبة الخزرجى رضى الله عنه
88- Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)
Rifa’ah ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَفِعِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
و بسيدنا رفاعة ابن رافع الخزرجى رضى الله عنه
89-Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (R.A.)
Rifa’ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْزِرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
90- Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Rifa’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
91-Ziyad Bib Bişr el Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ذِيَادٍ بْنِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
92- Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)
Ziyad ibn Labad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذِيَادٍ بْنِ لَبِيدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
93- Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)
Zayd ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ اَسْلَمَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
94-Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)
Zayd ibn Harithah mawla Rasalillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ حَارِثَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
95- Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Zayd ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
96-Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (R.A.)
Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ الْمُزَيَّنِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
97- Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)
Zayd ibn Wada’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ وَدِيعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
98- Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)
وَبِسَيِّدِنَا السَّءِبِ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
و بسيدنا السائب بن عثمان المهاجرى رضى الله عنه
99-Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
Salim mawla Abi Hudhayfa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَالِمٍ مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
100-Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)
Salim ibn ‘Umayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَالِمٍ بْنِ عُمَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
101-Sübey ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Subay ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُبَيْعٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
102- Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Suraqa ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
103-Süraka bin Ka’b el-Hazreci (R.A.)
Suraqa ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
104-Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (R.A.)
Sa’d ibn Khawlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ خَوْلَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
105-Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (R.A.) (Bedr şehidi)
Sa’d ibn Khaythama ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ خَيْثَمَةَ الشَّهِيدِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
106-Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)
Sa’d ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ رَبِعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
107-Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)
Sa’d ibn Zayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ زَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
108-Sa’d ibn-i Süheyl el-Hazreci (R.A.)
Sa’d ibn Suhayl al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ سُهَيْلٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
109-Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Sa’d ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
110-Sa’d ül -Kelbi Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ الْكَلْبِيِّ مَوْلَى حَطِبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
111-Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)
Sa’d ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
112-Süfyan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
Sufyan ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
113-Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)
Salamah ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ اَسْلَمَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
114-Seleme bin Sabit el-Evsi (R.A.)
Salamah ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ ثَبِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
115-Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
Salamah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ سَلاَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
116-Selît’ ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Salat ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلِيطٍ بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
117-Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ الْحَارِثْ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
118-Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
119-Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
120-Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ مِلْحَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
121-Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
Simak ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سِمَاكٍ بْنِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
122-Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Sinan ibn Abi Sinan ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سِنَانٍ بْنِ اَبِى سِنَانٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
123-Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
Sinan ibn Sayfa al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سِنَانٍ بْنِ صَيْفِيٍّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
124-Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)
Sahl ibn Hunayf al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
125-Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)
Sahl ibn ‘Atak al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ عَتِيكٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
126-Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Sahl ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
127-Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)
Sahl ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ رَفِعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
128-Sühey ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Suhayl ibn Wahb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُهَيْلٍ بْنِ وَهْبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
129-Sevad bin Züreyk el-Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا سَوَادِ بْنِ زُرَيْقٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
130-Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.)
Sawad ibn Ghaziyyah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
131-Süveyt bin Sa’d el-Muhaciri (R.A.)
Suwayt ibn Sa’d al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُوَيْطٍ بْنِ سَعْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
132-Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Shuja’ ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا شُجَاعٍ بْنِ وَهْبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
133-Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)
Shammas ibn ‘Uthman al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا شَمَّاسٍ بْنِ عُسْمَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
134-Subeyh Mevla Ebi’l As el-Muhaciri (R.A.)
Sabah Mawla Abi’l ‘as al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا صُبَيْحٍ مَوْلَى اَبِى الْعَاصِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
135-Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.) (Bedr şehidi)
Safwan ibn Wahb ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا صَفْوَانَ بْنِ وَهْبٍ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
136-Suheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Suhayb ibn Sinan ar-Rami al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا صُهَيْبٍ بْنِ سِنَانٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
137-Ed Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)
Dahhak ibn al-Harithah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ حَارِثَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
138-Ed Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Dahhak ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
139-Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Damrah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ضَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
140- Et- Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)
Tufayl ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ الحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
141-Et- Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
Tufayl ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
142-Et- Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (R.A.)
Tufayl ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
143-Aiz ibn-i Mais el-Hazreci (R.A.)
Aidh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاءِذِ بْنِ مَاعِصٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
144-Asım ibn-i Sabit el-Evsî (R.A.)
Asim ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
145-Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
Asim ibn ‘Ada al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمٍ بْنِ عَدِيِّ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
146-Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
Asim ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمٍ بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
147-Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.) (Bedr şehidi)
Aqil ibn al-Bukayr ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاقِلِ بْنِ الْبُكَيْرِالشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
148-Amir ibn-i Ümeyye el-Evsî (R.A.)
Amir ibn Umayyah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ اُمَيَّةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
149-Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ الْبٌكَيْرِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
150-Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
Amir ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ رِبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
151-Amr ibn-i Bukeyr el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ الْبُكَيْرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
152-Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)
Amir ibn Fuhayrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ فُهُيْرَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
153-Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ مُخَلَّدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
154-Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn Salamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ سَلَمَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
155-Abdirrabbih bin Hak el-Hazrecî (R.A.)
Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhi
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ رَبِّهِ بْنِ حَقِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
156-Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
157-Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
AbdAllah ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ جُبَيْرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
158-Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Jahsh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ جَحْشٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
159-Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Jadd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ الْجَدِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
160-Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhuظ
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ حُمَيِّرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
161-Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ رِبِيعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
162-Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Rawaha al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله اَبِى رَوَاحَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
163-Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn Zayd ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
164-Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
165-Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)
AbdAllah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سَلَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
166-Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)
AbdAllah ibn Sahl al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سَهْلٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
167-Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Suhayl al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سُهَيْلٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
168-Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)
AbdAllah ibn Tariq al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ طَارِقٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
169-Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَامْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
170-Abdullah bin Abdullah bin Umey el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Abdillah ibn Ubay al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ اُبَىِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
171-Abdullah ibn ‘Abs El-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Abs al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَبْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
172-Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Abdi Manaf al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
173-Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Urfutah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عُرْفُطَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
174-Abdullah ibn-i Amir bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn `Aamir al-Khazraja,, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
عبد الله بن عامر
175-Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Umayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraja, Radhiy Allahu `Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
176-Abdullah ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
Abbad ibn Qays ibn al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
177-Abdullah ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Abbad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
178-Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Türkçe İngilizce kaynakta Hazreci kabilesinden,
Arapça kaynakta Evsi kabilesinden olduğu yer alıyor.
Ben dorusunu bilemedim ve aynen aldım.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ كَعْبٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
179-Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Makhramah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ مَخْرَمَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
180-Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (R.A.)
AbdAllah ibn Mas’ad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
181-Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (R.A.)
AbdAllah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
182-Abdullah ibn-i Numan el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ نُعْمَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
183-Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الْخَشْخَاشِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
184-Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)
Ubadah ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
185-Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)
Abbad ibn Bishr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادٍ بْنِ بِشْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
186-Abbad bin Kays bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَامِر الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
187-Abbad ibn-i Kays bin Ayşe el-Hazrecî (R.A.)
Abbad ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَيْشَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
188-Abbas bin Amir el-Hzreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عَبْسٍ بْنِ عَامِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
189-Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Ubayd ibn Abi ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ اَبٍى عُبَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
190-Ubeyd ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
Ubayd ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ اَوْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
191-Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)
Ubayd ibn at-Tayyihan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ التَّيِّهَانِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
192-Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Ubayd ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
193-Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)(Bedr Şehidi)
Ubaydah ibn al-Harith ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ الْحَارِثْ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
194-Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.)
Utbah ibn Raba’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
195-Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
Utbah ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
196-Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)
Utbah ibn Ghazwan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
197-Osman bin Maz’un el-Hazreci (R.A.)
Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
198-Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
Adiyy ibn Abi az-Zaghba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَدِيٍّ بْنِ الزَّغْبَاءِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
199-Usaymet’el Esedi el-Evsi (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُصَيْمَةَ الاَسَدَّى الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
200-Usaymet’el Eşcal el-Evsi (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُصَيْمَةَ الاَشْجَعِىِّ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
201-Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)
Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَطِيَّةَ بْنِ نُوَيْرَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
202-Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
Uqbah ibn ‘amir ibn Naba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
203-Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
Uqbah ibn ‘Uthman al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
204-Ukbe bin Vehb bin rabi’ate el-Muhacirî (R.A.)
Uqbah ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ وَهْبٍ بْنِ رَبِيْعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
205-Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
Uqbah ibn Wahb al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
206-Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)
Ukkasha ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
207-Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)
Umarah ibn Hazm al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
208-Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.)
Amr ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرٍ بْنِ ابِى شَرْحٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
209-Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
210-Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
211-Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (R.A.)
Amr ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
212-Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
Amr ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ سُرَاقَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
213-Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)
Amr ibn Talq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ طَلْقٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
214-Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)
Amr ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
215-Amir bin Ma’bed i’l Ez’ar El Evsi (R.A.)
Amr ibn Ma’bad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ مَعْبَدٍ الاَزْعَرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
216-Ammar ibn-i Yasir el-ansiyyi el-Muhacirî (R.A.)
Ammar ibn Yasir al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرْ العَنْسِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
217-Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (Bedr şehidi)
Umayr bin Abi Waqqas al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ الشِّهِيْدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
218-Umeyr ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
219-Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (Bedr şehidi)
Umayr bin al-Humam al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ الْحُمَامِ الشَّهِيْدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
220-Umeyr ibn-i Avf Mevla Süheyl el-Muhacirî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
221-Antere Mevla Süleym bin ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Antarah mawla Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَنْتَرَةَ مَوْلَى سُلَيمٍ بْنِ عَمْرِو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
222-Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (R.A.)
Awf bin al-Harith al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَوْفٍ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
223-Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)
Uwaym ibn Sa’idah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
224-İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)
Iyad ibn Zuhayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Türkçe ve İngilizce kaynakta Muhacir, Arapça kaynakta Evsi .
وَبِسَيِّدِنَا عِيَاضٍ بْنِ زَهَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
225-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.) (el-)
Fakih ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْفَاكِهِ بْنِ بِشْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
226-Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Farwah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Türkçe ve İngilizce kaynakta Muhacir, Arapça kaynakta Evsi .
وَبِسَيِّدِنَا فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
227-Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)
Qatadah ibn an-Nu’man al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَتَادَةَ بْنِ النُّعمَانِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
228-Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (R.A.)
Qudamah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
229-Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)
Qutbah ibn Amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
230-Kays bin Ebu Sa’sa’a el-Hazreci (R.A.)
Qays ibn as-Sakan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَيْسٍ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
231-Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
Qays ibn Mihsan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَيْسٍ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
232-Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
Qays ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَيْسٍ بْنِ مُحَلَّدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
233-Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)
Ka’b ibn Jammaz al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا كَعْبٍ بْنِ جَمَّازٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
234-Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Ka’b ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا كَعْبٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
235-Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
Malik ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ اَبٍى خَوْلِيٍّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
236-Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn ad-Dukhshum al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ دُخْشُمٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
237-Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
Malik ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
238-Malik ibn-i Kudame el-Evsi (R.A.)
Malik ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ قُدَامَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
239-Malik ibn-i Mes’ud el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn Mas’ad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ مَسْعُودٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
240-Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)
Malik ibn Numaylah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ نُمَيْلَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
241-Malik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (R.A.) (Bedr şehidi)
Mubash-shir ibn ‘Abdi’l Mundhir ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الشَّهِيْدِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
242-Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)
Mujadhdhar ibn Ziyad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْمُجَذَّرِ بْنِ زِيَادٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
243-Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)
Muhriz ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُحْرِزٍ بْنِ عَامِرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
244-Muhriz ibn-i Nadle el-Muhaciri (R.A.)
Muhriz ibn Nadlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُحْرِزٍ بْنِ نَضْلَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
245-Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)
Muhammad ibn Maslamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
246-Müdlic bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
Midlaj ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُدْلِجٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
247-Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)
Marthad ibn Abi Marthad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَرْثَدٍ بْنِ اَبٍى مَرْثَدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
248-Mistah Avf bin Üsase el-Muhaciri (R.A.)
Mistah ibn Uthatha al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مِسْطَحٍ عَوْفٍ بْنِ اُثَاثَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
249-Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
Mas’ad ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ اَوْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
250-Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)
Mas’ad ibn Khaldah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ خَلْدَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
251-Mes’üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
Mas’ad ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
252-Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (R.A.)
Mas’ad ibn Sa’d al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ سَعْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
253-Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
Sa’d ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
254-Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)
Mus’ab ibn ‘Umayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
255-Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)
Mu’adh ibn Jabal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
256-Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Mu’adh ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
257-Muhriz ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)
Mu’adh ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ عُمَيْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
258-Muaz ibn-i Mai s el-Hazreci (R.A.)
Mu’adh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ مَاعِصٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
259-Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Ma’bad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَعْبَدٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
260-Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Mu’attib ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَتَّبٍ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
261-Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)
Mu’attib ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَتِّبٍ بْنِ عَوْفٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
262-Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)
Mu’attib ibn Qushayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَتِّبٍ بْنِ قُشَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
263-Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)
Ma’qil ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعْقِلٍ بْنِ الْمُنْذِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
264-Ma’mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Ma’mar ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَعْمَرٍ بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
265-Ma’n ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
Ma’n ibn ‘Adiyy al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَعْنٍ بْنِ عَدِيٍّ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
266-Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)(Bedr Şehidi)
Mu’awwidh ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذٍ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
267-Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Mu’awwidh ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
268-Mikdad ibn Amr el-Muhaciri (R.A.)
Miqdad ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مِقْدَادٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
269-Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu(al-)
وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
270-Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
Mundhir ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ قُدَامَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
271-Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
Mundhir ibn Muhammad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
272-Mıhça’ ibn Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (Bedr şehidi)
وَبِسَيِّدِنَا مِهْجَعٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
273-Nasr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
Nasr ibn al-Harith al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا نَصْرٍ بْنِ الحارثِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
274-Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Nu’man ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
275-Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
Nu’man ibn Sinan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
276-Nu’man ibn-i Asar el-Evsî (R.A.)
Nu’man ibn ‘Asr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَصَرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
277-Nu’man ibn-i Abdi Amr el-Hazrecî (R.A)
Nu’ayman ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
278-Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
Nu’man ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
279-Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
Nawfal ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الله الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
280-Hani Ebu Bürde Bin NİYAR el-Evsi(R.A.)
Hana’ ibn Niyar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا هَانِءِىِ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
281-Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
Waqid ibn ‘Abdillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَاقِدٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
282-Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Wada’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَدِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
283-Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
Waraqa ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَرَقَةَ بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
284-Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (R.A.)
Wahb ibn Sa’d ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَهْبٍ بْنِ سَعْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
285-Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)(Bedr Şehidi)
Yazeed ibn al-Harith ibn Fushum ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ الْحِارِثَ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
286-Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
Yazeed ibn Ruqaysh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
287-Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Yazeed ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ المُنْذِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
288-Ebu Useyd Malik bin Rabia( R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى اُسَيْدٍ مَالِكٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
289-Ebu’l-A’ver bin Haris el-Evsi(R.A.)
Abu’l A’war, ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْاَعْوَرِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
290-Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el- Hazreci (R.A.)
Abi Ayyab al-Ansara, Khalid ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى اَيُّوبَ خَالِدٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
291-Ebu Huzeyfe bin Utbe el- Muhaciri(R.A.)
Abi Hudhayfa, ibn ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
292-Ebu’l Hamra Mevla Haris Rifa’ el -Hazreci (R.A.)
Abu’l Hamra’ mawla al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْحَمْرَاءِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ عَفْرَاءَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
Üç dildeki farklı.
293-Ebu Humeyda Ma’bed el-Evsi(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حُمَيْضَةَ مَعْبَدٍ بْنِ عَبَّادٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
294-Ebu Hanne Malik bin Amr el-Evsi (R.A.)
Abi Hannah, ibn Malik al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حَنَّةَ مَالِكٍ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
295-Ebu Halid Haris bin Kays el-Evsi (R.A.)
Abi Khallad, ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى خَالِدٍ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
296-Ebu Harice Amr bin Kays el-Evsi (R.A.)
Abi Kharijah, ‘Amr ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى خَارِجَةَ عَمْرٍو بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
297-Ebu Huzeyme bin Evs el-Evsi(R.A.)
Abi Khuzaymah, ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حُزَيْمَةَ بْنِ اَوْسِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
298-Ebu Davud Umeyr bin Amr el-Hazreci(R.A.)
Abi Dawad, ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى دَاوُودَ عُمَيْرٍ بْنِ عَامِرٍ
الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
299-Ebu Dücane Simak bin Haraşe el-Evsi (R.A.)
Abi Dujanah, Simak ibn Kharashah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى دُجَانَةَ سِمَاكٍ بْنِ خَرَاشَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
300-Ebu Zeyd Kays bin Seken el- Muhaciri(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى زَيْدٍ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
301-Ebu Sebra bin Ebu Ruhm el- Muhaciri(R.A.)
Abi Sabrah ibn Abi Ruhm al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سَبْرَةَ بْنِ اَبِى رُهْمٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
302-Ebu Seleme bin Abdilesed el- Muhaciri(R.A.)
Abi Salamah, ibn ‘Abd al-Asad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْاَسَدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
303-Ebu Selit Useyre bin Amr el-Hazreci(R.A.)
Abi Salat, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سَلِيطٍ اُسَيْرَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
304-Ebu Sinan Vehb bin Mihsan Muhaciri(R.A.)
Abi Sinan, ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سِنَانِ وَهْبٍ بْنِ مِحْصَنِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
305-Ebu Şeyh bin Mihsan el-Muhaciri(R.A.)
Abi Shaykh, Ubayy ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى شَيْخٍ اُبَيٍّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
306-Ebu Dayyah Numan bin Sabit el- Evsi (R.A.)
Abi Dayyah, an-Nu’man ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى ضَيَّاحٍ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
307-Talha Zeyd bin Sehl el- Evsi (R.A.)
Abi Talha, Zayd ibn Sahl al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى طَلْحَةَ زَيْدٍ بْنِ سَهْلٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
308-Ebu Ubade bin Sad bin Osman el-Hazreci(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عُبَادَةَ سَعْدٍ بْنِ عُثْمَانَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
309-Ebu Abs Abdurrahman bin Cebr el- Evsi (R.A.)
Abi ‘Abs,Abdu’rRahman ibn Jabr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
310-Ebu Akil bin Abdullah el- Evsi (R.A.)
Abi ‘Aqal, ‘Abdu’rRahman ibn ‘Abdillah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عَقِيلٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَلله الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
311-Ebu Kebşe Mevla Rasulullah el- Muhaciri (R.A)
Arapçası ve Türkçesinde farklı.Ben hangisi doğru bilemedim.
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى كَبْشَةَ سُلَيْمٍ الْفَارِسِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
312-Ebu Lubabe Beşir bin Abdil Münzir el – Evsi(R.A.)
Abi Lubabah, Bashar ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى لُبَابَةَ بَشِيْرٍ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
313-Ebu Mahşi Süveyd bin Tai el-Muhaciri (R.A.)
Abi Makhshiyy, Suwayd al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى مَحْشِيِّ سُوَيْدٍ بْنِ الطَّاءِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
314-Ebu Mersed Kennaz bin Husayn el-Muhaciri (R.A.)
Abi Marthad, Kannaz ibn Hisn al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى مَرْثَدٍ كَنَّازٍ بْنِ حِصْنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
315-Ebu Muley bin Ez’ar bin Zeyd el – Evsi(R.A.)
Abi Mulayl, ibn al-Az’ar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى مُلَيْلِ سَلِيْكٍ بْنِ الْاَزْعَرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
316-Ebu Munzir Yezid bin Amir el – Evsi(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْمُنْذِرِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
317-El Heysem Malik bin Teyyihan el – Evsi(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْهَيْثَمِ مَالِكٍ بْنِ التَّيِّهَانِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
318-Ebu’l Yaser Kab bin Amr el-Hazreci(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى اليَسَر كَعْبٍ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ


Sabah Namazından Sonra ve Akşam Namazından Sonra Okunacak Dua

SABAH

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحَنا وَبِكَ أَمْسَـيَنا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ النِّـشور
أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَح مـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَئٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ الـيوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ الـيوم وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسـلِ وَسـؤِ  الْكِـبر ،رَبِّ أَعـوذُبِكَ  من فتنة دّونيا وَأَعـوذُبِكَ من عَـذابٍ النّـارِ وَعَـذاب القَـبْر

AKŞAM

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحَنا وَبِكَ أَمْسَـيَنا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ النِّـشور
أَمْسَيْـنا وَأَمْسـى المـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ اللَّـيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسـلِ وَسـوءِ الْكِـبر ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ  من فتنة دّونيا وَأَعـوذُبِكَ من عَـذابٍ النّـارِ وَعَـذاب القَـبْرأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

رَبِّ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
رَبِّ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
رَبِّ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ بدُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ استجب دعاءنا برحمتك يا ارحمرّاحمين ٯ سّلاَ مٌ على المرسلين والحمدلالله ربّ العلمين

أَأَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقاً وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهْ وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ_____ •°oO●Oo°•_____
HATMEi ŞERiF’iN SONU

_____ •°oO●Oo°•_____
Author: RasitTunca