HiZBÜS SEYFi – Kılıç Duası – Zülfikar Duası – Hz Ali’nin (r.a.)

HiZBÜS SEYFi


Hz Ali’nin (r.a.) Kılıç Duası

Bismillahirrahmenirrahim

ve    sallallahu    ala    mevlana    muhammedin    ve    ala    elihi    vesahbihi    ve    selleme    allahümme    inni    ügadimü    ileyke    beyne    yedeykülli    nefsin        velemhatin    ve    tarfetin    yatrifü    bihe    ehlüssemavaati    ve    ehlül    ardi    ve    külli    şeyin    hüve    fi    ilmike    kainin    evgad    kane    ügadimü    ileyke    beyne    yedey    zelike    küllihi
Bismillahirrahmenirrahim
allahümme    entallahül    melikül    haaggül    mübinül    gadimül    müteazzizü    bil    azamati    vel    kibriyai    elmünferidü    bil    bagail    hayyul    kayumul    gadirul    muktedirul    cebbarul    gahherullezi    la    ilahe    ille    ente    (3    kulhü)    ente    rabbi    ve    ene    abdüke    amiltü    süen    ve    zalemtü    nefsi    vagtereftü    bizenbi    fagfirli    zünübi    küllehe    feinnehü    la    yağfiruzünübe    ille    ente        ya    ğafuru    ya    şekürü    ya    halimu    ya    kerimu    ya    saburu    ya    rahimu    allahümme    inni    ahmedüke    ve    entel    mahmudu    ve    ente    lilhamdi    ehlün    ve    eşkürüke    ve    entel    meşkürü    ve    ente    lişşükri    ehlün    ala    me    hassasteni    bihi    min    mevehibir    regaibi    ve    evsalte    ileyye    min    fadza    ili    ilis    sanaii    ve    evleyteni    bihi    min    ihsanike    ve    bevve´teni    bihi    min    mezannetis    sıdgi    indeke    ve    enelteni    bihi    min    minenikel    vasileti    ileyye    ve    ahsente    bihi    ileyye    külli    vagtin    min    def´il    beliyyeti    anni    vettevfiki    li        velicabeti    liduai    hiyne    ünedike    daiyen    ve    ünecike    rağiben    ve    ed´uke    mütedzarrian    safiyen    zarian    ve    hiyne    ercüke    raciyen    fe    ecidüke    kafiyen    ve    elüzübike    fil    mevatini    küllihe    fekün    li    veli    ihvani    küllihim    caren    haziren    hafiyyen    beren    veliyyen    fil    umuri    küllihe    naziren    ve    alel    a´dai    küllihim    nasiren    velil    hateye    vezzünibi    küllihe    ğafiren    veliluyubi    küllihe    setiren elem    a´dem    avneke    ve    birike    ve    hayreke ve    izzeke    ve    ihsaneke    tarfete    aynin münzü    enzelteni    derel    ihtibari vel    fikri    vel    iğtibari    litenzure    ma    ügadimü    lidaril    hulidi    velgarari    velmügameti    ma    al    ahyari    fe    ene    abdüke    fecalni        (ya    rabbi  3    defa)    atigake    ya    ilahi    mevlaye    hallisni    ve    ehli    ve    ihvani    küllihim    minennari    ve    min    cemi    il    medzarri        vel    mazalli    vel    mesaibi    vel    meaibi    ven    nevaibi    vellevazimi    vel    hümümilleti    gad    severetni    fihel    gumumi    bimearizi    esnafil    belai    ve    duribi    cehdilgazai    ilehi    la    ezkürüminke    illel    cemile    velem    era    minke    illettafzile    hayrüke    li    şemilün    ve    sunike    li    kamilün    velütfüke    li    kafilun    ve    birruke    li    gamirun    ve    fadzlüke    alleyye    daimün    mütevatirun    ve    niamüke    indi    müttesilatün    lem    tuhfirli    civari    ve    emente    havfi    ve    saddakte    racei    ve    haggagte    emeli    ve    sahebteni    fi    esfari    ve    ekremteni    fi    ahdzari    ve    afeyte    emradzi    ve    şefeyte    evsabi    ve    ahsente    müngalebi    vemesveye    velem    tüşemit    bi    a´dai    ve    hussadi    ve    rameyte    men    ramani    bisüin    ve    kefeyteni    şerre    men    adani    fe    ene    eselüke    ya    allahül    ene    en    tedfea    anni    keydel    hasidine    ve    zulmez    zalimine    ve    şerrel    muanidine    vahmini    ve    ehli    ve    ihvani    küllehüm    tahte    süredigati        izzike    ya    ekremel        ekremine    ve    baid    beyni    ve    beyne    a´dai    keme    beadte    beynel    meşrigi    vel    mağribi    vahtef    ebsarehüm    anni    binuri    gudsike        vadzreb    rigabehüm    bicelali    mecdike    vagt´a                    e´anagahüm    bisetavati    gahrike    ve    ehlikhüm    ve    demmirhüm    tedmiren        keme    defa´te        keydel    hussadi    an    enbiyaike    ve    dzarabte    rigabel    cebabireti        li    esfiyaike    ve    hatefte    ebsarel    a´dai        an    evliyaike    vegatate    a´nagel        ekasireti        lietgiyaike    ve    ehlektel    ferainete        ve    demmerted    decacilete    lihavassikel    mugarrebine    ve    ibadikes    salihine.   
(ya    giyasel    müstagisine    egisni)    (3    defa)
ala    cemii    a´daike    fehamdi    leke    ya    ilahi    vasibun    ve    senai    aleyke    mütevatirün    daiben    daimen    mineddehri    bielvanit    tesbihi    vettakdisi    vesunufil    lugati    medihati    ve    esnafit    tenzihi    halisen    lizikrike    ve    merziyyen    leke    binasiit    tahmidi    vettemcidi    ve    halisit    tevhidi    veihlsit    tegarrübi    vettakribi    vettefridi    ve    imhazit    temcidi    bitulit    teabbudi    vetta´didi    lem    tüan    fi    gudretike    velem    tüşerek    fi    üluhiyetike    velem    tulem    leke    mahiyyetün    feteküne    lileşyail    muhtelifeti    mücenisen    velem    tüayen    iz    hubiset    eleşyaü    alel    azaimil    muhtelifeti    vela    haregat    elevhamü    hücübel    guyubi    ileyke    fa´tegidu        minke    mahduden    fi    mecdi    azamatike    la    yabluğuke    bu´dül    himemi    vela    yenalüke    gavsül    fitani    vela    yentehi    ileyke    basaru    nazirin    fi    mecdi    cebarituker    tefeat    an    sifatil    mahlugine    sifatu    gudretike    ve    ala    an    zikriz    zekirine    kibriyaü    azamatike    fela    yentagisu    me    eradte    enyezdede    vela    yezdadü    me    eradte    enyentegise    la    ehade    şehideke    hiyne    fetartel    halge    vela    nidde    vela    zidde    hazereke    hiyne    bere´ten    nüfüse    kellet    elsünü    an    tefsiri    sifatike    ven    hasaret    el    ugulü    an    künhi    mi´rifatike    ve    sifatike    ve    keyfe    yusefü    künhü    sifatike    ya    rabbi    ve    entallahül    melikül    cebbarul    guddüsül    ezeliyyüllezi    lem    yezel    vela    yezalü    ezelliyyen    bagiyen    ebeden    sermediyyen    daimen    fil    guyyubi    (vahdeke    la    şerike    leke)    (3    defa)            leyse    fihe    ahedün    gayreke    velem    yekün    ilehün    sivake    haret        fi    bihari    behai    melekütike    amigatü mezehibit    tefekküri    ve    tevezeat    elmülükü    liheybetike    ve    anet    elvücuhu    bizilletil    istikaneti    liizzetike    vengade    külli    şeyin    ligudretike    vehazeat    leker    rigabü    ve    kelle    düne    zelike    tahbirül    lügati    ve    zalle    hünaliket    tedbirü    fi    sıfatin    fi    tesarifissıfati    femen    tefekkere    fi    inşaikel    bedii    vesenaiker    rafii    ve    teammege    fi    zelike    racea    tarfühü    ileyhi    hasien    hasiren    ve    aglühü    mebhüten    tefekkürühü    mütehayyiren    esiren.        allahüme    lekel    hamdü    hamden    kesiren    daimen        mütevaliyen    mütevatiren    mütezaifen    müttesian    müttesigan    yedümu    veyetezaafu    vela    yebidu    gayre    mefgudin    fil    meleküti    vela    metmusin    fil    mealimi        vela    müntegasin    fil    irfani    felekel    hamdü    ala    mekarimikelletti    la    tühsa    ve    niamikelleti    latüstagse    filleyli    ize    edberi    vessubhi    ize    esfere    vefil    berri    vel    bihari    vel    gudivvi    vel    asali    vel    aşiyyi        vel    ibkari    vezzahireti    vel    eshari    vefi    külli    cüzin    min    eczail    leyli    vennehar    .    allahümme    lekel    hamdü    bitevfigike    gad    ehzartenin    necate    ve    cealteni    minke    fi    vilayetil    ismeti    felem    ebrah    fi    sübügi    neamaike    ve    tetebui    elaike    mahrusen    bike    firreddi    vel    imtinai    ve    mahfuzen    bike    fil    meneati    veddifei    anni.    allahümme    inni    ahmedüke    iz    lem    tükellifni    fevga    tagati    velem    terdza    minni    ille    taati    ve    radziyte    minni    min    taatike    ve    ibadetike    düne    istideati    ve    egalle    min    vüsi        ve    magdireti    feinneke    entellahül    melikül    haggullezi    la    ilahe    illa    ente    lem    tegib    vela    tegibu    anke    gaibetün    vela    tehfa    aleyke    hafiyetün    velen    tezille    anke    fi    zulemil    hafiyyeti    dzalletün    innema    emrüke    ize    eradte    şeyen    en    tegule    lehü    kün    feyekün    (    3    kulhü)        allahümme    lekel    hamdü    hamden    kesiren    daimen    misle    ma    hamedte    bihi    nefseke    ve    ezafe    ma    hamedeke    bihil    hamidüne    ve    sebbehake    bihil    müsebbihune    ve    meccedeke    bihik    mümeccidüne    ve    kebbereke        bihil    mükebbirune    ve    helleleke    bihil    mühellilüne    ve    gaddeseke        bihil    mügaddisune    vevahhedeke    bihil    müvahhaidüne    ve    azzemeke    bihil    müazzimune    vestağfereke    bihil    müstağfirune    hatte    yeküne    leke    minni    vahdi    fi    külli    tarfeti    aynin    ve    egalle    min    zelike    mislü    hamdi    cemiil    hamidine    ve    tevhidi    esnafil    müvahhaidine    vel    mühlasine    ve    tagdisi    ecnasil    arifine    vesenai    cemiil    mühalliline    vel    müsalline    vel    müsabbihine    ve    misle    ma    ente    bihi    alimun    ve    ente    mahmudun    ve    mahbubun    ve    mahcubun    min    cemii    halgike    küllihim    minel    hayavanati    vel    beraye    vel    enam.    ilahi    eselüke    bimesailike    ve    ergabu    ileyke    bike    fi    berekati    ma    entagdeni    bihi    min    hamdike    ve    veffagteni    lehü    min    şükrike    ve    temcidi    leke    fema    eysere    me    kellefteni    bihi    min    haggike    ve    agzeme    ma    veadteni    bihi    min    neamaike    ve    mezidil    hayri    ale    şükrikebtede    teni    binniami    fadzlen    ve    tavlen    ve    emerteni    bişükri    haggen    ve    adlen    veveadteni    aleyhi    edzafen    ve    meziden    ve    eateydeni    min    rizgike    vesian    kesiran    ihtiyren    ve    rizen    ve    seelteni    anhüb    şükren    yesiran.    lekel    hamdü    allahümme    alleyye    iz    necceyteni    ve    afeyteni    birahmetike    min    cehdil    belai    ve    derkiş    şegai    velem    tüslimeni    lisüi    gazaike    ve    belaike    ve    cealte    melbesiyel    afiyete    ve    evleytenil    bestete    verrehae    ve    şereate    li    eysere    gasdi        vedzeafte    li    eşrefel    gasdi    mea    ma    abedteni    bihi    min    mehaccetis    şerifeti    ve    beşşerteni    bihi    mined    derecetil    aliyyetir    rafiati    vestafeyteni    bieazemin    nebiyyine    daveten    ve    eftalihim    şefeaten    ve    erfaihim    dereceten    ve    egrabihim    menzileten    ve    evzahihim    hücceten    muhammedin    sallahü    alleyhi    veale    elihi    veseleme    veale    cemiil    enbiyai    velmürselin    ve    eshabihit    tayyibinet    tahirine    (3    külhü)    allahüme    salli    ala    muhammedin    veala    eli    muhammedin    vagfirli    veli    ehli    veli    ihveni    küllihim    mele    yeseuhu    ille    magfiretüke    vele    yemhaguhu    ille    afvüke    vela    yükafirühu    ille    tecavuzuke    ve    fazlüke    ve    hibli    fi    yevmi    heze    veleyleti    hezihi    ve    saati    hezihi    ve    şehri    heze    ve    seneti    hezihi    yakinen    sadigan    yühevvinü    aleyye    mesaibed    dünya    vel    ahireti    ve    ehzenehüme    ve    yüşevviguni    ileyke    ve    yurağğibuni    fi    me    indeke    vektüb    li    indekel    mağfirete    ve    belliğnil    keramete    min    indeke    ve    evziğni    şükre    me    enamte    bihi    aleyye    feinneke    entellahüllezi    la    ilahe    illa    entel    va    hidül    ehadür    rafiul    bediul    mübdiul    muidus    semiul    alimul    lezi    leyse    li    emrike    medfeun    vela    an    gadzaike    mümteneun    ve    eşhedüenekke    rabbi    ve    rabbü    külli    sşeyin    fatirus    semavati    velerdzi    alimül    gaibi    veşşehadetil    alliyyül    kebirul    müteali    (3    kulhü)    allahümme    inni    eselükes    sebete    fil    emri    vel    azimete    alar    rüşdi    veş    şükri    ala    niamike    ve    eselüke    husne    ibadetike    ve    eselüke    min    hayrin    külli    ma    talamu    ve    euzü    bike    min    şerri    külli    ma    talamu    ve    estagfiruke    min    şerri    külli    ma    talamu    inneke    ente    allamul    guyubi    ve    eselüke    li    veliehli    veliihvani    küllihim    emnen    ve    euzu    bike    min    cevri    külli    cairin    ve    mekri    külli    makirin    ve    zulmi    külli    zalimin    ve    sihri    külli    sahirin    ve    bagğyi    külli    bağin    ve    hasedi    külli    hasidin    ve    gadri    külli    gadirin    ve    keydi    külli    kayidin    ve    adevati    külli    aduvvin    ve    ta´ni    külli    tainin    ve    gadhi    külli    gadihin    ve    hiyeli    külli    mütehayyilin    ve    şamatati    külli    şamitin    ve    keşhi    külli    kaşihin.    allahümme    bike    asülü    alel    a´dai    vel    kuranai    ve    iyyake    ercü    vilayetel    ehibbai    vel    evliyai    vel    gurabai    felekel    hamdü    ala    mele    estatiu    ihsaehu        vela    ta´didehü    min    avaidi    fadzlike    ve    avarifi    rizgike    ve    elvani    ma    evleyteni    bihi    min    irfadike    ve    keramike    fe    inneke    entallahüllezi    la    ilahe    illa    entel    faşi    fil    halgi    hamdükel    basitü    bil    cüdi    yeduke    la    tuzaddü    fi    hükmike    vela    tünezeu    fi    emrike    ve    sultanike    ve    mülkike    vela    tüşarekü    fi    rububiyyetike    vela    tüzahamü    fi    haligatike    temlikü    minel    enami    ma    teşeu    vela    yamliküne    minke    ille    ma    türidü.    allahümme    entallahül    mün    imul    mütefadzzilül    gadirul    muktedirul    gahirul    mugaddesü    tereddeytü    bil    mecdi    vel    behai    veteazzemte    bil    izzeti    vel    alai    vete    ezzerte    bil    azameti    vel    kibriai    (3    kulhü)    vetegaşşeyte    bilnuri    vezziyai    vetecellelte    bil    mehabeti    vel    behai    lekel    mennül    gadimü    vessultanüs    şemihu    ve    mülkül    bezihu    velcudül    vesiu    vel    gudretül    kemiletü    vel    hikmetül    beliğatü    vel    izzetüş    şemiletü    felekel    hamdü    ala    me    cealteni    min    ümeti    muhammedin    sallalahu    aleyhi    veseleme    ve    ala    elihi    vehüve    efdalü    beni    edeme    aleyhisselamüllezine    kerremtehüm    ve    hameltehüm    fil    berri    vel    bahri    ve    rezagtehüm    minettayyibeti    ve    fadzzeltehüm    ala    kesirin    min    halgike    tafdzilen    vehalagteni    semian    basiran    sahihan    seviyyen    salimen    muafen    velem    teşğalni    binuksanin    fi    bedeni    an    taatike    vela    biafetin    fi    cevarihi    vela    ahetin    fi    nefsi    vela    fi    agli    velem tem    na´ni    kerameteke    iyyaye    vehusne    saniike    indi    ve    fazle    menaihike    ledeyye    vena´maike    aleyye    entellezi    evsa´te    aleyye    fiddünya    rizgan    ve    fazzalteni    ala    kesirin    min    ehlihe    tafzilen    fecealte    li    seman    yesmau    eyetike    ve    aglen    yefhemü    imeneke    ve    basaran    yera    gudreteke    ve    füeden    yağrifu    azameteke    ve    galben    yağtegidu    tevhideke    fe    ini    lifadzlike    aleyye    şahidun    hamidun    şakirun    veleke    nefsi    şakiretün    ve    bihaggike    alleyye    şahidetün    ve    eşhedü    enneke    hayyun    gable    külli    hayyin    ve    hayyun    bağde    külli    hayyin    ve    hayyun    bağde    külli    meyyitin    ve    hayyun    lem    teris    elhayate    min    hayyin    velem    tagtá    hayreke    ani    fi    külli    vagtin    velem    tagtá        racei    velem    tünzil    bi    ugubetin    nigami    velem    tuğayyir    aleyye    veseigan    niami    velem    temna    anni    degaigel    isemi    felev    lem    ezkür    min    ihsaneke    ve    inamike    aleyye    ille    afveke    anni    vettevfige    li    vel    isticabete    li    duai    hiyne    rafağtu    savti    bi    duaike    ve    tahmidike    ve    tevhidike    ve    temcidike    ve    tehlilike    ve    tekbirike    ve    tağzimkike    ve    ille    fi    tagdirike    halgi    hine    savverteni    fe    ahsente    sureti    ve    ille    fi    gismetil    erzegi    hine    gaddertehe    li    lekene    fi    zelike    me    yeşgalü    fikri    an    cehdi    fekeyfe    ize    fekkertü    finni    amil    izemilleti    etegallebü    fihe    vela    eblugu    şukre    şeyin    min    he    felekelhamdu    adede    me    hafizehü    ilmüke    ve    cera    bihi    galemüke    ve    nefeze    bihi    hükmüke    fi    halgüke    ve    adede    me    ve    siadhü    rahmetüke    min    cemii    halgüke    ve    adede    me    ehatet    bihi    gudretüke    ve    edzafe    me    testevcibühü    min    cemii    halgüke.    allahümme    inni    mugirun    binimetike    aleyye    fetemmim    ihsaneke    ileyye    fi    me    bagiye    min    umri    bi    ağzeme    ve    etemme    ve    ekmele    ve    ahsene    mimme    ahsente    ileyye    fi    me    medza    minhü    birahmetike    ya    erhamerrahimin.    allahümme    inni    eselüke    ve    etevesellü    ileyyke    bi    tevhidike    ve    temcidike    ve    tahmidike    ve    tehlilike    ve    tekbirike    ve    tesbihike    ve    kemelike    ve    tedbirike    ve    tağzimike    ve    tagdisike    ve    nurike    ve    ra´fetike    ve    rahmetike    ve    ilmike    ve    hilmike    ve    uluvike    ve    gararike    ve    fadzlike    ve    celalike    ve    menike    ve    kemelike    ve    kibriyaike    ve    sultanike    ve    gudretike    ve    ihsanike    ve    imtinanike    ve    cemalike    ve    behaike    ve    bürhanike    ve    gufranike    ve    nebiyyike    ve    veliyyike    ve    itretihit    tahiriyne    en    tüsalliye    ala    seyyidine    muhammedin    ve    ala    sairi    ihvanihil    enbiyai    vel    mürseline    ve    enle    tahrimeni    rifdeke    ve    fadzleke    ve    cemaleke    ve    celaleke    ve    fevaide    kerametike    fe    innehü    la    tagt´terike    li    kesreti    me    gad    neşerte    minel    ataye    avaigul    buhli    vela    yungisu    cüdeke    tagsiru    fi    şükri    nigmetike    vela    tünfidu    hazaineke    mevahibukel    müttesiatü    vela    tüessiru    fi    cüdikel    azimi    minehükel    fe    igatül    celiletül    cemiletül    esiletü    vela    tehafü    zayme    imlagin    fetükdi    vela    yelhaguke    havfü    udmin    feyüngise    min    cüdike    feyzu    fazlike    inneke    ala    me    tesau    gadirun    ve    bil    icabetü    cedirun.    allahümmerzukni    galben    haşien    hadzien    dzarian    ve    aynen    bekiyeten    ve    bedenen    sahihen    sabiren    ve    yakinen    sadigan    bilhaggi    sadian    ve    tevbeten    nesuhan    ve    lisanen    zakiren    ve    hamiden    ve    imanen    sahihen    ve    rizgen    helalen    tayyiben    vesian    ve    ilmen    nefian    ve    veleden    salihan    ve    sahiben    müvefigan    ve    sinnen    tavilen    bil    hayri    müştegilen    bil    ibadeti    haliseti    ve    hulugan    hasenen    ve    amelen    salihan    mütegabbelen    ve    tevbeten    magbuleten    ve    dereceten    rafiaten    vemreeten    mümineten    taieten    allahümme    la    tünsini    zikreke    vela    tüvellini    gayreke    vela    tüemmini    mekreke    vela    tekşif    anni    setreke        vela    tüknitni    min    rahmetike        vela    tübidni    min    kenefike    ve    civarike    ve    eizni    min    suhtike    ve    gazabike    vela    tüeyyisni    min    rahmetike    ve    ravhike    ve    kün    li    veli    ehli    veli    ihvani    küllihim    enisen    min    külli    ravatin    ve    havfin    ve    haşyetin    ve    vahşetin    ve    gurbetin        vagsimni    min    küllihelketin        ve    neccini    min    külli    beliyyetin    ve    afetin    ve    ahetin        ve    gussatin    ve    mihnetin    ve    zelzeletin    ve    şiddetin    ve    ihanetin    ve    zilletin    ve    galebetin    ve    gilletin    ve    cuin    ve    ateşin    ve    fagrin    ve    fagatin    ve    dzigin    ve    fitnetin    ve    vebain    ve    belain    ve    garegin    ve    hargin    ve    bergin    ve    sergin    ve    harin    ve    berdin    ve    nehbin    ve    gayin    ve    dzalalin    ve    dzaletin    ve    hemmetin    ve    zelelin    ve    hataye    ve    hemin    ve    gamin    ve    meshin    ve    hasfin    ve    gazfin    ve    halletin    ve    illetin    ve    meradzin    ve    cununin    ve    cuzamin    ve    berasin    ve    felacin    ve    basurin    ve    selesin    ve    nagsin    ve    heleketin    ve    fadzihetin    ve    gabihatin    fiddareyni    inneke    la    tuhliful    mi    ad.    allahümmerzukni    vela    teza´ni    vedfeanni    vela    tedfeani    ve    atini    vela    tahrimni    ve    zidni    vela    tüngisni    verhamni    vela    tuazzibni    ve    ferric    hemmi    vekşif    gammi    ve    ehlik    aduvvi    vensurni    vela    tahzulni    ve    ekrimni    vela    tuhinni    vesturni    vela    tefzahni    ve    esirni    vela    tü´sir    aleyye    vahfezini    vela    tüzayyi´ni    fe    inneke    ala    külli    şeyin    gadirun    ya    agdarel    gadiriyne    veya    esraal    hasibine    ve    sallahu    alla    seyidine    muhammedin    ve    elihi    ve    selleme    ecmaine    ya    zel    celali    vel    ikrami    allahümme    ente    emertene    bi    duaike    ve    veadtene    bi    icabetike    ve    gad    deavneke    keme    emertene    fe    ecibne    kema    ve    adtene        ya    zel    celali    vel    ikrami    inneke    la    tuhliful    miad    allahümme    ma    gadderte    li    min    hayrin    ve    şeratü    fihi    bitevfigike    ve    teysirike    fe    temmimhü    li    biahsenil    vücuhi    külli    he    ve    esvabihe    esfehe    fe    inneke    ala    ma    teşeü    gadirun    ve    bil    icabeti    cedirun    nigmel    mevla    ve    nigmen    nasiru    veme    gadderte    li    min    şerin    ve    tuhaziruni    min    hü    ve    esrifhu    anni    ya    hayyu    ya    kayyumu    ya    men    gamet    essemavetü    vel    erzu    bi    emrihi    ya    men    yumsikus    semae    entegaa    alel    ardzi    ille    bi    iznihi    ya    men    emruhu    iza    erade    şeyen    enyagule    lehu    kunfeyekun.    fesubhanellezi    biyedihi    melekütü    külli    şeyin    ve    ileyhi    türceun    (subhanallahil    gadiril    gahiril    gaviyyil    azizil    cebbaril    hayyil    gayyumi    bile    muiynin    vela    zahirin    birahmetike    estagisu    3    defa)    allahümme    hezedduaü    ve    minkel    icabetü    ve    hezel    cuhdü    minni    ve    aleyket    tuklanü    (vela    havle    vela    guvvete    illa    billa    hil    aliyyil    azim    3    defa)    velhamdülillahi    evvelen    ve    ahiren    ve    zahiren    ve    batinen    ve    sallallahu    ala    seyyidine    muhammedin    ve    elihi    ve    eshabihit    tayyibinet    tahirine    ve    selleme    teslimen    kesiran    esiren    daimen    ebeden    ila    yevmiddin    ve    hasbunallahi    ve    nigmel    vekilu    velhamdülillahi    rabbil    alemine    ve    sallallahu    ala    seyyidine    muhammedin    veala    elihi    fi    külli    lamhatin    ve    nefesin    adede    me    vesiahu    ilmullah.


Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa, veya orta haddesi, Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir, En Fazla Günde Yedi Defa okunup zikredilir.

HiZBÜS SEYFiYYU

الحزب السيفي

بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ آرَّحِيم

وصلى الله على مولانا محمد وعلى اله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَى كُلِّ نَفْسٍ وَلَمْحَةٍ وَطَرْفَةِ يَطْرِفُ بها أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنِ أَوْقَدْ كَانَ أَقَدَمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كَلِّهِ بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ آرَّحِيم اللَّهُم أَنْتَ اللهُ المَلِكُ الْحَقُّ المُبِينُ الْقَدِيم المتعزِّزُ بِالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ المُتَفَرِدُ بِالْبَقَاءِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ القَادِرُ المُقْتَدِرُ الْجَبَّارُ الْقَهَارُ الَّذِى لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ (صَمَدِيَّةِ (٣) أَنتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ عَمِلْتُ سُوءً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ بِذَبِي فَاغْفِرْلي ذنُونِي كُلَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا صَبور يَا رَحِيمُ اللَّهُم إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلُ وَأَشْكُرُكَ وَأَنْتَ المَشكُورُ وَأَنْتَ لِلشُّكْرِ أَهْلُ عَلَى مَا خَصَصْتَنِي بِهِ مِنْ مَوَاهِبِ الرَّغَائِبِ وَأَوْصَلْتَ إِلَى مِنْ فَضَائِلِ الصَّنَائِعِ وَأَوَلَيتَنِي بِهِ مِنْ إحْسَانِكَ وَبَوَأْتَنِي بِهِ مِنْ مَظَنّةِ الصِّدْقِ عِندَكَ وَأَنلْتَنِي بِهِ مِنْ مِنَنِكَ الْوَاصِلَةِ إِلَى وَأَحْسَنْتَ بِهِ إِلَى كُلَّ وَقْتٍ مِنْ دفْعِ الْبَلِيَّةِ عَنِي وَالتَّوْفِيقِ لِي وَالْإِجَابَةِ لِدُعَائِي حِينَ أَنَا دِيكَ دَاعِيًا وَأَناجِيكَ رَاغِبًا وَأَدْعُوكَ مُتَضَرَ عًا صَا فِيًا ضَارِعا وَحِينَ أَرْجُوكَ رَاجِبًا فَأَجِدُكَ كَافِيًا وَأَلُوذُ يك في المَوَاطِنِ كَلِهَا فَكُنْ لِي وَلِأَهْلِي ولإخْوَانِي كَلِّهِمْ جَارً ا حَاضِرً ا حَفِيَّا بَارًا وليا فِي الْأُمُورِ كَلِهَا نَاظِرًا وَ عَلَى الْأَعْدَاءِ كلِهِمْ نَاصِرًا وَلِلْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ كُلِّهَا غَافِرًا وَلِلْعُيُوبِ كُلِّهَا سَائِرًا لَمْ أَعْدَمْ عَوْنَكَ وَبِرَكَ وَخَيْرَكَ وَعِزِّكَ وَإِحْسَانَكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ مُنْدُ أَنزَلْتَنِي دَارَ الْإِخْتِبَارِ وَالْفِكْرِ وَالْإِعْتِبَارِ لِتَنْظُرَمَا أَقَدِمُ لِدَارِ الْخَلُودِ وَالْقَرَارِ وَالْمَقَامَةِ مَعَ الْأَخْيَارِ فَأَنَا عَبْدُكَ فَاجْعَلْنِي ( يَارَبِّ (۳) عَتِيقَكَ يَا إِلَى وَ مَوْلَايَ خَلَصْنِي وَأَهْلِي وَإِخْوَانِي كُلَّهُمْ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ جَمِيعِ الْمَضارِّ وَالْمَضالِّ والمَصَائِبِ وَالْمَعَائِبِ وَالنَّوَائِبِ وَاللَّوَازِمِ وَاهُمُومِ الَّتِي قَدْ سَاوَرَتْنِي فِيهَا الْغُمُومُ بمعَارِيض أَصْنَافِ الْبَلَاءِ وَضُرُوب جَهْدِ الْقَضَاءِ إِلى لَا أَذْكُرُ مِنْكَ الا الْجَمِيلَ وَلَمْ أَرَ مِنْكَ إِلَّا النَّفْضِيلَ خيْرُكَ لِي شَامِلٌ وَصُنْعُكَ لِي كَامِلٌ وَلُطْفُكَ لي كَافِلٌ وَبِرُّكَ لِي غامِرٌ وَفَضْلُكَ عَلَيَّ دَائِمٌ مُتَوَاتِرٌ وَنَعَمُكَ عِنْدِي مُتَّصِلَةٌ لَمْ تُخْفِرْ لِي جَوَارِي وَأَمَنْتَ حو في وَصَدَّقْتَ رَجَاءي وَحَقَّقْتَ آمَالِي وَصَا حَبْتَنِي فِي أَسْفَارِى وَأَكَرَمْتَنِي في أَحْضَارِى وَعَافَيْتَ أَمْرَاضِي وَشَفَيْتَ أَوْصَابي وَأَحْسَنْتَ مُنْقَلَبي وَمَثْوَايَ وَلَمْ تُشَمِتْ بِي أَعْدَائِي وَحُسَّادِي وَرَمَيْتَ مَنْ رَمَانِي بِسُوءٍ وَكَفَيْتَنِي شَرَّ مَنْ عَادَانِي فَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْآنَ أَنْ تَدْفَعَ عَنِى كَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَظُلْمُ الظَّالِمِينَ وَشَرَ المعائِدِينَ وَاحْمِنِي وَأَهْلِي وَإِخْوَانِي كلَّهُمْ تَحْتَ سُرَادِقَاتِ عِزِكَ يَا أَكَرَمَ الأكَرَمِينَ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْدَاءي كمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغَرب وَاخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ عَنِّي بِنُورِ قُدْسِكَ وَاضْرَبْ رِقَابَهُمْ بِجَلَالِ مَجْدِكَ وَاقْطَعْ أَعْنَا قَهُمْ بِسَطَوَاتِ قَهْرِكَ وَأَهْلِكْهُمْ وَدَمّر هُم تَدْمِيرًا كَمَا دَفَعْتَ كَيْدَ الحُسَّادِ عَنْ أَنْبِيَائِكَ وَضَرَبَتَ رِقَابَ الجَبَابِرَةِ لِأَصْفَيَائِكَ وَخَطَفْتَ أَبْصَارَ الْأَعْدَاءِ عَنْ أَوْلِيَائِكَ وَقَطَعْتَ أَعْنَاقَ الْأَكَاسِرَةِ لِاَتْقِيَائِكَ وَأَهْلَكْتَ الْفَراعِنَةَ وَدَمَّرْتَ الدَّجَاجِلَةَ لِخَوَاصّكَ المُقَرَّبِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ . يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَعِشْنِي ء ثَلَاثَ » عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِكَ فَحَمْدِى لَكَ يَا إِلهِي وَاصِبٌ وَثَنَائِي عَلَيْكَ مُتَوَاتِرُ دَائِبَا دَائِمَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الدَّهْرِ بِأَلْوَانِ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَصُنُوفِ اللُّغَاتِ الْمَادِحَةِ وَأَصْنَافِ التَّنْزِيهِ خَالِصًا لِذِكْرِكَ وَمَرْضِيًّا لَكَ بِنَاصِحِ التَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَخَالِصِ التَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصِ التَّقَرُّبِ وَالتَّقْرِيبِ وَالتَّفْرِيدِ وَامْحَاضِ التَّمْجِيدِ بِطُولِ التَّعَبُّدِ وَالتَّعْدِيدِ لَمْ تُعَنْ فِي قُدْرَتِكَ وَلَمْ تُشَارَكَ فِي اُلُوهِيَّتِكَ وَلَمْ تُعْلَمْ لَكَ مَا هِيَّةٌ فَتَكُونَ لِلْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ مُجَانِسًا وَلَمْ تُعَايَنَ إِذْ حُبِسَتْ الْأَشْيَاءُ عَلَى الْعَزَائِمِ المختلفَةِ وَلَا خَرَقَتْ الْأَوْهَامُ حُجُبَ الْغُيُوبِ إِلَيْكَ فَأَعْتَقِدُ مِنْكَ مَحْدُودًا في مَجْدِ عَظَمَتِكَ لَا يَبْلُغُكَ بَعْدُ الْهِمَمِ وَلَا يَنَا لَكَ غَوْصُ الْفِطَنِ وَلَا يَنْتَهِي إلَيْكَ بَصَرُ نَاظِرٍ فِي مَجْدِ جَبَرُوتِكَ ارْ تِفعَتْ عَنْ صِفَاتِ الْمُخَلُوقِينَ صِفاتُ قُدْرَتِكَ وَعَلَاعَنْ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ كِبْرِيَاءُ عَظَمَتِكَ فَلَا يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتَ أن يَزْدَادَ وَلَا يَزْدَادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْتَقِصَ لَا أَحَدَ شَهِدَ كَ حِينَ فَطَرْتَ الْخَلْقَ وَلَا نِدَّ وَلَا ضِدَّ حَضَرَكَ حِينَ بَرَأتَ انُّفُوسَ كَلَّتْ الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَتِكَ وَانحَسَرَتْ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ معْرِفَتِكَ وَصِفَتِكَ وَكَيْفَ يُوصَفُ كُنهُ صِفَتِكَ يَارَبِّ وَأَنْتَ اللهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ الْقُدُّوسُ الْأَزَلِيُّ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ أَزَلِيًا بَاقِيَا أَبَدِيًا سَر مَدِيَا دَائِماً فِي الْغُيُوبِ ( وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ـ (۳) لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ إِلَهُ سوَاكَ حَارَتْ فِي بِحارِبَهَاءِ مَلَكُوتِكَ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التّفَكُّرِ وَتَوَاضَعَتْ الملوكُ لِهَيْبَتِكَ وَعَنَتْ الْوُجُوهُ بِذِلَّةِ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْ لِعَظَمَتِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ لِقُدْرَتِكَ وَخَضَعَتْ لَكَ الرِّقَابُ وَكَلَّ دُونَ ذَلِكَ تخبيرُ اللُّغَاتِ وَضَلَّ هُنَالِكَ التَدْبِيرُ في صفاتٍ فِي تَصَارِيفِ الصِّفَاتِ فَمَنْ تَفَكَرَ فِي إِنْشَائِكَ الْبَدِيعِ وَثَنَائِكَ الرَّفِيعِ وَتَعَمَقَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ طَرْفَهُ إِلَيْهِ حَاسِءًا حَسِيرًا وَعَقَلُهُ مَجْهُوتًا وَتَفَكُرُهُ مُتَحَيِّرًا أَسِيرًا. اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَا كَثِيرًا دَائِماً مُتَوَالِيا مُتَوَاتِرا مَتَضَاعِفَا مُتَّسِعًا مُتَسِقا يَدُومُ وَيَتَضَاعَفُ وَلَا يَبِيدُ غَيْرَ مَفْقُودٍ في الْمَلَكُوتِ وَلَا مَطْمُوسٍ فِي الْمَعَالِمِ وَلَا مُنْتَقَصٍ فِي الْعِرْفَانِ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَكَارِمِكَ الَّتِي لَا تُخصَى وَنِعَمِكَ الَّتي لَا تُسْتَقْصَى فِي اللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَ فِي الْبَرِّ وَ البِحَارِ وَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالظَّهرَةِ وَالْأَسْحَارِ وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أجْزَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُم لَكَ الحَمْدُ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَحْضَرْتَنِي النَّجَاةَ وَجَعَلْتَنِي مِنْكَ فِي وِلَايَةِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ أَبْرَحْ فِي سُبُوعَ نَعْمَائِكَ وَتَتَابُعِ الءِكَ مَحْرُوسًا بِكَ فِي الرَدِّ وَ الْإِمْتَنَاعِ وَمَحْفُوظًا بِكَ فِي المَنَعَةِ وَالدِّفَاعِ عني . اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ إِذْ لَمْ تُكَلِّفْنِي فَوْقَ طَاقَتِي وَلَمْ تَرْضَ  مِنِّي الاَّطَاعَتِي وَرَضِيتَ مِنِي مِنْ طَاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ دُونَ اسْتِطَاعَتِي وَأَقَلَّ مِنْ وسعِي وَمَقْدِرَتي فَإِنَّكَ أَنتَ اللهُ الْمَلِكُ الحقُّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَغِبْ وَلَا تَغِيبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَلَا تَخْفَى عَلَيْكَ خَافِيَةٌ وَلَنْ تَضِلَّ عَنْكَ فِي ظُلَمِ الْخَفْيَاتِ ضَالَّةٌ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( صَمَدِيَّةٌ ٣) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا دَ اِيمًا مِثْلَ مَا حَمَدْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَضْعَافَ مَا حَمَدَ كَ بِهِ الْحَامِدُونَ وَسَبَّحَكَ بِهِ الْمَسَبِّحُونَ وَمَجَّدَكَ بِهِ الْمُمَجِّدُونَ وَكَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ وَهَلَّلَكَ بِهِ المُهَلِّلُونَ وَقَدَّسَكَ بِهِ الْمُقَدِّسُونَ وَوَحَّدَكَ بِهِ الْمُوَحِّدُونَ وَعَظَّمَكَ بِهِ المُعَظِّمُونَ وَاسْتَغْفَرَكَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِنِّي وَحْدِى فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ حَمْدِ جَيع الحامدينَ وَتَوْحِيدِ أَصْنَافِ الْمُوَحِدِينَ والمخلِصِينَ وَتَقْدِيسِ أَجْنَاسِ الْعَارِفِينَ وَثنَاءِ جَميعِ المُهلِّلِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُسَبِّحِينَ وَمِثْلَ مَا أَنتَ بِهِ عَالِمُ وَأَنتَ مَحْمُودُ وَ مَحْبُوبٌ وَمَحْجُوبٌ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَرَايَا وَالْأَنَامِ . إلى أسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ بِكَ فِي بَرَكَاتِ مَا أَنْطَقْتَنِي بِهِ مِنْ حَمْدِكَ وَوَفَقْتَنى لَهُ مِنْ شُكرِكَ وَتَمْجِيدِى لَكَ فَمَا أَيْسَرَ مَا كَلَّفْتَنِي بِهِ مِنْ حَقِكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنْ نَعْمَائِكَ وَمَزِيدِ الْخَيْرِ على شكرِكَ ابْتَدَ أَتَنِي بِالنِّعَمِ فَضْلاً وَطَوْلًا وَأَمَرْتَنِي بِالشُكْرِ حَقًّا وَعَدْلاً وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهِ أَضْعَا فًا وَمَزِيدًا وَأَعْطَيْتَنِي مِنْ رِزْقِكَ وَاسِعًا كَثِيرًا اخْتِيَارًا وَرِضًا وَسَألْتَنِي عَنْهُ شُكْرًا يَسِيرًا ، لَكَ الحَمْدُ اللَّهُم عَلَى إِذْ نَجَّيْتَنِي وَعَافَيْتَنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَلَمْ تَسْلِمَنِي لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبَلَائِكَ وَجَعَلْتَ مَلْبَسِيَ الْعَافِيَةَ وَأَوْلَيَتَنِي البَسْطَةَ وَالرَّحَاءَ وَشَرَعْتَ لِي أَيْسَرَ الْقَصْدِ وَضَاعَفْتَ لِي أَشْرَفَ الْفَضْلِ مَعَ مَا عَبَدَتَنِي بِهِ مِنَ الْمَحَجَّةِ الشَّرِيفَةِ وَلَشَّرْتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الْعَالِيَّةِ الرَّفِيعَةِ وَاصْطَفَيْتَنِي بِأَعْظَمِ النَّبِيِّينَ دَعْوَةٌ وَأَفْضَلِهِمْ شَفَاعَةً وَأَرْفَعِهِمْ دَرَجَةً وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً وَأَوْضَحِهِمْ حجَّةً محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَميعِ الْأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ( صَمَدِيَّةٌ ٣) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي وَلِأَهْلِي ولإخْوَانِي كُلِّهِمْ مَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا يَمْحَقُهُ الأَعفُوكَ وَلَا يُكَفِرُهُ إِلا تجاوَزُكَ وَفَضْلُكَ وَهَبْ لِي فِي يَوْمِي هَذَا وَلَيْلَتِي هَذِهِ وَسَاعَتِي هَذِهِ وَشَهْرِى هَذَا وَسَنَتِي هَذِهِ يَقِينَا صَادِقًا يُهَوِّنَ عَلَى مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَخَزَانَهُمَا وَيُشَوِّقُنِي إِلَيْكَ وَيُرغِّبُنِي فيما عِنْدَكَ وَاكْتُبْ لِي عِنْدَكَ الْمُغَفِرَةَ وبلغنِى الْكَرَامَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَأَوْزِعْنِي شكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى فَإِنَّكَ أنتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الرَّفِيعُ الْبَدِيعُ المُبْدِئُ المَعِيدُ السَمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّذِى لَيْسَ لِأَمْرِكَ مَدْفَعُ وَلَا عَنْ قَضَائِكَ مُمْتَنَعُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَبِّي وَرَبُّ كُلِّ شَيْ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ المُتَعَالِ (صَمَدِيَة ٣ ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَ الْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَالشَّكْر عَلَى نِعَمِكَ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ كُلِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ كُلِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ شَرِ كل ما تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ  وَأَسْأَلُكَ لِي وَلِأَهْلِي وَلِإِخْوَانِي كُلِّهِمْ أَمْنًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوْرِ كُلِّ جَائِرٍ وَمَكْرِ كُلِّ مَاكِرٍ وَظُلْمِ كُلِّ ظَالِمٍ وَسِحْرِ كُلِّ سَاحِرٍ وَبَغْيِ كُلِّ بَاغٍ وَحَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ وَغَدْرِ كُلِّ غَادِ رٍ وَكَيْدِ كُلِّ كَايِدٍ وَعَدَاوَةِ كُلِّ عَدُ وٍّ وَطَعْنِ كُلِّ طَاعِنٍ وَقَدْحِ كُلِّ قَادِحٍ وَحِيَلِ كُلِ مُتَحَيِّلٍ وَشَمَاتَةِ كُلِّ شَامِتٍ وَكَشْحِ كلِّ كَاشِحٍ . اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالْقُرَنَاءِ وَإِيَّاكَ أَرْجُو وِلَايَةَ الأَحِبَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْقُرَبَاءِ فَلَكَ الْحَمْدُ على مَا لَا أَسْتَطِيعُ إِحْصَاءَهُ وَلَا تَعْدِيدَهُ مِنْ عَوَائِدِ فَضْلِكَ وَعَوَارِفِ رِزْقِكَ وَأَلْوَانِ مَا أَوْ لَيْتَنِي بِهِ مِنْ إِرْفَادِكَ وَكَرَمِكَ فَإِنَّكَ أَنتَ اللهُ الَّذِي لا إلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمْدُكَ البَاسِطُ بِالْجُودِ يَدُكَ لا تُضَادُ فِي حُكْمِكَ وَلَا تَنَازَعُ فِي  أمْرِكَ وَسُلْطَائِكَ وَمُلْكِكَ وَلَا تُشارَكَ فِي رُبُوبِيَّتِكَ وَلَا تُرَاحَمُ في خَلِيقَتِكَ تَمْلِكُ مِنَ الْأَنَامِ مَا تَشَاءُ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنكَ الأَمَا تُرِيدُ . اللَّهُمَّ أَنتَ اللهُ المُنعِمُ المُتَفَضِلُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدَّسُ تَرَدَّيْتُ بِالْمَجْدِ وَالْبَهَاءِ وَتَعَظَّمْتَ بِالْعِزَّةِ وَالْعَلَاءِ وَتَأَزَّرْتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ (صَمَدِيَة ٣ ) وَتَغَشَيْتَ بالنّور والضِّياء وتجلّتْ بِالْمَهَابَةِ وَالْبَهَاءِ لَكَ الْمَنُّ الْقَدِيمُ وَالسُّلْطَانُ الشَّامِخُ وَالْمُلْكُ الْبَاذِخُ وَالْجُودُ الْوَاسِعُ وَالْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ وَالْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْعِزَّةُ الشامِلَةُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ما جعلتني من أمّة محمدٍ صلى الله عليهِ وَسَلم وَعَلى آله وهو افضل بنِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِينَ كَرَمْتَهُمْ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْتَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ تَفْضِيلاً وَخَلَقْتَنِي سَمِيعًا بَصِيرًا صَحِيحا سَوِيًّا سَا لِمَا مُعَافَى وَلَمْ تَشْغَلْنِي بنقصانِ فِي بَدَنِي عَنْ طَاعَتِكَ وَلَا بِآفَةٍ فِي جَوَارِحِي وَلَا عَاهَةِ في نَفْسِي وَلَا فِي عَقْلِي وَلَمْ تَمْنَعْنِي كَرَامَتَكَ إِيَّايَ وَحُسْنَ صَنِيعِكَ عِنْدِي وَفَضْلَ مَنَا حِكَ لَدَيَّ وَنَعماءكَ عَلَى أَنْتَ الَّذِى أَوْ سَعْتَ عَلَى في الدُّنْيَا رِزْقًا وَفَضَلْتَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِهَا تَفْضِيلاً فَجَعَلْتَ لِي سَمْعًا يَسْمَعُ آيَاتِكَ وَعَقْلَا يَفْهَمُ إِيمَانَكَ وَبَصَرَا يَرَى قُدْرَتَكَ وَفَؤادًا يَعْرِفُ عَظَمتَكَ. وَقَلْبًا يَعْتَقِدُ تَوْحِيدَكَ فَإِنِي لِفَضْلِكَ عَلَى شَاهِدُ حَامِدُ شَاكِرٌ وَلَكَ نَفْسِي شَاكِرَةٌ وَبِحَقِّكَ عَلَى شَاهِدَةٌ وأشْهَدُ اَنَّكَ حَىٌّ قبل كل حَىٍّ وَحَىَّ بَعدَ كُلِّ حَيٍّ وَحَىٌّ بَعدَ كُل ميّتٍ وَحَىٌّ لَمْ تَرِثُ الحَيَاةَ مِنْ حَيٍّ وَلَمْ تَقْطَعْ خَيْرَكَ عَنِي فِي كُلِّ وَقْتِ وَلَمْ تَقْطَعْ رَجَائِي وَلَمْ تُنْزِلْ فِي عُقُوبَاتِ النّقمِ وَلَمْ تُغيّرْ عَلَىَّ وَثَائِقَ النِّعَمِ وَلَمْ تَمْنَعْ عَنِي دَقَائِقَ الْعِصَمِ فَلَوْ لَمْ أَذْكَرْ مِن إحْسَانِكَ وَإِنْعَامِكَ عَلَى الأَ عَفْوَكَ عَنِي وَالتَّوْفِيقَ لِي وَالْإِسْتِجَابَةَ لِدُعَائِي حِينَ رَفَعْتُ صَوْتِي بِدُعَائِكَ وَتَحْمِيدِكَ وَتَوْحِيدِكَ وَتَمْجِيدِكَ وَتَهْلِيلِكَ وَتَكْبِيرِكَ وَتَعْظِيمِكَ وَإِلَّا فِي تَقْدِيرِكَ خَلْقِي حِينَ صَوَرْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَت وَالأَ في قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ حِينَ قَدَّرْتَهَا لِي لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا يَشْغَلُ فِكْرِى عَنْ جَهْدِى فَكَيْفَ إِذَا فَكَرْتُ في الْنَّعَمِ الْعِظَامِ الَّتِي أَتَقَلَّبُ فَهَا وَلَا أَبْلُغُ شُكْرَ شَيْ مِنْهَا فَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا حَفِظَهُ عِلْمُكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَنَفَذَ بِهِ حُكْمُكَ فِي خَلْقِكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رحمتُكَ مِنْ جَميع خَلْقِكَ وَعَدَدَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ وَأَضْعَافَ مَا تَسْتَوْجِبُهُ مِنْ جَميع خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي مُقِرُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى فَتَمْ إِحْسَانَكَ إِلَى فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِى بِأَعْظَمَ وَأَتَمَّ وَأَحْمَلَ وَأَحْسَنَ مِمَّا أَحْسَنْتَ إِلى فِيمَا مَضَى مِنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِتَوْحِيدِكَ وَتَمْجِيدِكَ وَتَحْمِيدِكَ وَتَهْلِيلِكَ وَتَكْبِيرِكَ وَتَسْبِيحِكَ وَكَمَا لِكَ وَتَدْبِيرِكَ وَتَعْظِيمِكَ وَتَقْدِيسِكَ وَنُورِكَ وَرَأفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَعِلْمِكَ وَحِلْمِكَ وَعُلُوِّكَ وَوَقَارِكَ وَفَضْلِكَ وَجَلَالِكَ وَمَنِّكَ وَكَمَالِكَ وَكِبْرِيَاتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَقُدْرَتِكَ وَإحْسَانِكَ وَامْتِنَا نِكَ وَجمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَبُرْهَانِكَ وَغُفْرَانَكَ وَنَبِيتِكَ وَوَلِيِّكَ وعِتْرتِهِ الطّاهِرِينَ أَنْ تُصَلَّى عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ الأنبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْ لَا تَحْرِمَنِي رِفْدَكَ وَفَضْلَكَ وَجَمَالَكَ وَحَلَا لَكَ وَفَوَائِدَ كَرَامَتِكَ فَإِنَّهُ لَا تَعْتَرِيكَ لِكَثْرَةِ مَا قَدْ نَشَرْتَ مِنَ الْعَطَايَا عَوَائِقُ الْبُخْلِ وَلَا يُنْقِصُ جُوَدَكَ التقَصِيرُ فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ وَالا تُنْفِدُ خزَائِنَكَ مَوَاهِبُكَ الْمُتَّسِعَةُ وَلَا تَوَثَرر فِي جُودِكَ الْعَظِيمِ مِنَحُكَ الْفَائِقَةُ الْجَلِيلَةُ الْجَميلَةُ الْأَصِيلَةُ وَلَا تَخَافُ ضَيَمَ إِمْلَاقٍ فَتَكْدِى وَلَا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عُدْمٍ فَيُنْقِصَ مِنْ جُودِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرُ وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنى قَلْبَاخَاشِعَاخَاضِعًا ضَارِعًا وَعَيْنَا بَاكِيَةً وَبَدَنَا صَحِيحَا صَابِرًا وَيَقِينا صادِقًا بِالْحَقِّ صَادِعَا وَتَوْبَةً نَصُوحًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَحَامِدًا وَ إِيمَانًا صَحِيحا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَاسِعَا وَعِلْمًا نَافِعًا وَوَلَدًا صَالِحًا وَصَاحِبًا مُوَافِقا وَسِنَا طَوِيلًا فِي الخَيْرِ مُشْتَغِلاً بِالْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ وَخُلْقًا حَسَنًا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَلَا وَتَوْبَةً مَقْبُولَةً وَدَرَجَةً رَفِيعَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً طَائِعَةً اللَّهُم لَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تُوَلَّنِي غَيْرَكَ وَلَا تُؤْمِنِى مَكْرَكَ وَلَا تَكْشِفْ عَنِي سَتْرَكَ وَلَا تُقْنِطْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَلَا تُبْعِدْنِي مِنْ كَنَفِكَ وَجِوَارِكَ وَأَعِذْنِي مِنْ سُخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَلَا تُؤيّسْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَكُن لِي وَلِأَهْلِي وَلِإِخْوَانِي كُلِّهِمْ أنيسًا مِنْ كُلِّ رَوْعَةٍ وَخَوْفٍ وَخَشْيَةٍ وَوَحْشَةٍ وَغُرْبَةٍ وَاعْصِمْنِي من كُلِّ هَلَكَةٍ وَنَجِّنِي مِن كُل بليَّةٍ وَافَةٍ وَعَاهَةٍ وَغُصَّةٍ وَمِحْنَةٍ وَزَلْزَلَةٍ وَشِدَّةِ وَإِهانَةٍ وَذِلَّةٍ وَغَلَبَةٍ وَقِلَّةٍ وَجُوعِ وَعَطَشِ وَفَقْرِ وَفَاقَةٍ وَضِيقٍ وَفِتْنَةِ وَوَبَاءِ وَبَلَاءِ وَغَرَقٍ وَحَرْقٍ وَبَرْقٍ وَسَرْقٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَنَهْبٍ وَغَيٍّ وَضَلَالٍ وَضَالَّةٍ وَهَامَّةٍ وَزَلَلٍ وَخَطَايَا وَهَمٍّ وَغَمٍّ وَمَسْخٍ وَخَسْفٍ وَقَذْفٍ وَخَلَّةٍ وَعِلَّةٍ وَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَجُذَامٍ وبرصٍ وَفالَجٍ وَبَاسُورٍ وَسَلَسٍ وَنَقْصٍ وَهَلَكَةٍ وَفَضِيحَةٍ وَقَبِيحَةٍ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . اَللَّهُم ارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَادْفَعَ عَلَى وَلَا تَدْ فَنِي وَأَعْطِنِي وَلَا تَحْرِمْنِي وَزِدْنِي وَلَا تُنْقِصْنِي وَارْحَمْنِي وَلَا تُعَذِّبْنِي وَفَرِّجْ هَمِّ وَاكْشِفْ غَمّي وَأَهْلِكْ عَدُوّى وَانْصُرْني وَلَا تَخْذُلْنِي وَأَكْرِمْنِي وَلَا تُهِنَّى وَاسْتُرْنِي وَلَا نَفْضَحْنِي وَأثِرْنِي وَلَا تُؤْثِرْ عَلَىَّ وَاحْفَظْنِي وَلَا تُضَيِّعْنِي فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ يَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ وَيَا أَسْرَعَ الحَاسِبِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سيدنا محمد وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ يَإِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَدْتَنَا إجَابَتِكَ وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَاجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإكْرَامِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي مِنْ خَيْرٍ وَشَرَعْتُ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَتَيْسِيرِكَ فَتَمِّمْهُ لِي بِأِحْسَنِ الْوُجُوهِ كُلِهَا وَأَصْوَبِهَا وَأَصْفَاهَا فإنكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرُ وَ بِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَ مَا قَدَّرْتَ لي مِنْ شَرِ وَ تُحَذِرُنِي مِنْهُ فَاصْرِفْهُ عنِّى يَا حَىُّ يَا قَيّومُ يَا مَنْ قَامَتْ السَّموات والأَرْضُ بأمرو يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الأَبِإِذْنِهِ يَا مَنْ أَمْرة إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ ، فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سُبْحَانَ اللَّهِ الْقَادِرِالقَاهِرِ الْقَوِي العَزِيزِ الْجَبَّارِ الْحَىِّ الْقَيَومِ بِلَا مُعِينِ وَلَا ظَهِيرٍ برحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ـ ثَلَاثًا ) اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وهَذَا الْجُهْدُ مِنِي وَعَلَيْكَ التكلانُ ( وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ ـ ثَلَاثًا ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًَ وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسليمًا كثيرًا أَثِيرًا دَائِمَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمينَ وَصَلى الله عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عدَدَ مَا وَسعَه علم الله إنتهي الحزب السيفي للإمام علي كرم الله وجهه

Author: RasitTunca