Raşidi Tarikatında Namazlardan Sonra Okunacak Dua&Ayet ve Sureler

Sabah namazından sonra Bu Duayı okuyunuz :

Allahım Bu Sabahın ve Günün Başlangıcının Hayrını senden isterim dilerim. Onun devamı olan Gündüzün de Hayrını senden isterim dilerim.

Allahım Bu Sabahın ve Günün Başlangıcının Şerrinden Sana Sığınırım. Onun devamı olan Gündüzünde Şerrinden Sana Sığınırım.

ARAPÇASI:

Allahümme inni eselüke hayri ma fi hezel yevmi ve hayri ma beadehu. Ve euzubike şerri ma fi hezel yevmi ve şerri ma beadehu.

Akşam Namazından sonra da Bu Duayı okuyunuz :

Allahım Bu Akşamın ve Gecenin Başlangıcının Hayrını senden isterim dilerim. Karanllığı Çıktığında, Onun devamı olan Gecenin de Hayrını senden isterim dilerim.

Allahım Bu Akşamın ve Gecenin Başlangıcının Şerrinden Sana Sığınırım. Karanllığı Çıktığında, Onun devamı olan Gecenin de Şerrinden Sana Sığınırım.

ARAPÇASI:

Allahümme inni eselüke hayri ma fi hezel Leyli ve hayri ma beadehu. Ve euzubike şerri ma fi hezel Leyli ve şerri ma beadehu.

Sabah Namazindan sonra Akşam Namazindan sonra oku:

Hüvallahüllezi diye başliyan haşr suresinin son ayetlerini oku

HÜVALLAHÜLLEZİ BUDUR :

Sabah namazından sonra böyle okunur

“Euzubillahissemiil Alimimineşşeytanirracim, Euzubillahissemiil Alimimineşşeytanirracim, Esteuzubillahihissemiil Alimimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmenirrahim”

Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.” (Haşr Suresi 21-22-23-24)

Akşam namazından sonra böyle okunur :

“Euzubillahissemiil Alimimineşşeytanirracim, Euzubillahissemiil Alimimineşşeytanirracim, Esteuzubillahihissemiil Alimimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmenirrahim”

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.” (Haşr Suresi 21-22-23-24)

Yatsidan sonar oku

Amenerrasulu yani bakara suresi son ayetlerini oku

Amenerrasulu budur

Bismillahirrahmânirrahîm.
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

ikindiden sonra

Nebe suresini oku

NEBE SRESI YANi AMME SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU BUDUR

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
 2. Anin nebeil azîm(azîmi).
 3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
 4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
 10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
 11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
 12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).
 13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
 14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
 16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
 17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
 18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
 19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
 20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
 24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
 25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
 26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).
 27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
 29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
 32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
 33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).
 34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
 36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Bazenleri yatsidan sonra

Mülk suresi oku

TEBAREKE (MÜLK) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU BUDUR

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
 2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).
 3. Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
 4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
 5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
 6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).
 7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).
 8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).
 9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
 10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
 11. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).
 12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).
 13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
 14. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).
 15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).
 16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).
 17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).
 18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).
 19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).
 20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).
 21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).
 22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
 23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
 24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
 25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
 26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
 27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).
 28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).
 29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).
 30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Akşam Namazindan sonra bazenleri oku:

Vakia suresini oku

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu Budur

 1. İza veka’atilvaki’atu.
 2. Leyse livak’atiha kazibetun.
 3. Hafıdatun rafi’tun.
 4. İza ruccetil’ardu reccen.
 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 10. Vessabikunessabikune.
 11. Ulaikelmukarrabune.
 12. Fiy cennatin na’ıymi.
 13. Sulletun minel’evveliyne.
 14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 15. ‘ala sururin medunetun.
 16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
 17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 22. Ve hurun ‘ıynun.
 23. Keemsalillu’luilmeknuni.
 24. Cezaen bima kanu ya’melune.
 25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 26. İlla kıylen selamen selamen.
 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 28. Fiy sidrin mahdudin.
 29. Ve talhın mendudin.
 30. Ve zıllin memdudin.
 31. Ve main meskubin.
 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
 34. Ve furuşin merfu’atin.
 35. İnna enşe’nahunne inşaen.
 36. Fece’alnahunne ebkaren.
 37. ‘Uruben etraben.
 38. Liashabilyemiyni.
 39. Sulletun minel’evveliyne.
 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 43. Ve zıllin min yahmumin.
 44. La baridin ve la keriymin.
 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 48. Eve abaunel’evvelune.
 49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 53. Femaliune minhelbutune.
 54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 58. Efereeytum ma tumnune.
 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 63. Efereeytum ma tahrusune.
 64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 66. İnna lemuğremune.
 67. Bel nahnu mahrumune.
 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
 77. İnnehu lekur’anun keriymun.
 78. Fiy kitamin meknunin.
 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 93. Fenuzulun min hamiymin.
 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Cuma günü ögleye kadar (bazenleri)

Kehf suresini oku

KEHF SÛRESİ TÜRKÇE OKUNUŞU BUDUR

Bismillahirrahmanirrahim

 1. El hamdu lillahillezî enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu îveca
 2. Kayyimel li yunzira be’sen şedîdem mil ledunhu ve yubeşşiral mu’minînellezîne ya’melunes salihati enne lehum ecran hasena
 3. Makisîne fîhi ebeda
 4. Ve yunzirallezîne kaluttehazellahu veleda
 5. Ma lehum bihî min îlmiv ve la li abaihim keburat kelimeten tahrucu min efvahihim iy yekulune illa keziba
 6. Fe lealleke bahîun nefseke ala asarihim il lem yu’minu bi hazel hadîsi esefa
 7. İnna cealna ma alel erdî zînetel leh ali nebluvehum eyyuhum ahsenu amela
 8. Ve inna le caîlune ma aleyha saîydem curuza
 9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakîymi kanu min ayatina aceba
 10. İz evel fityetu ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledunke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda
 11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinîne adeda
 12. Summe beasnahum li na’leme eyyul hîzbeyni ahsa lima lebisu emeda
 13. Nahnu nekussu aleyke nebeehum bil hakk innehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda
 14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbuna rabbus semavati vel erdî len ned’uve min dunihî ilahel le kad kulna izen şetata
 15. Haulai kavmunettehazu min dunihî aliheh lev la ye’tune aleyhim bi sultanim beyyin fe men azlemu mimmeniftera alellahi keziba
 16. Ve izî’tezeltumuhum ve ma ya’budune illallahe fe’vu ilel kehfi yenşur lekum rabbukum mir rahmetihî ve yuheyyi’ lekum min emrikum mirfeka
 17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemîni ve iza ğarabet takriduhum zateş şimali ve hum fî fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahu fe huvel muhted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem murşida
 18. Ve tahsebuhum eykazav ve hum rukuduv ve nukallibuhum zatel yemîni ve zateş şimali ve kelbuhum basitun ziraayhi bil vesîyd levit tala’te aleyhim le velleyte minhum firarav ve le muli”e minhum ru”a
 19. Ve kezalike beasnahum li yetesaelu beynehum kale kailum minhum kem lebistum kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm kalu rabbukum a’lemu bi ma lebistum feb’asu ehadekum bi verikîlum hazihî ilel medîneti fel yenzur eyyuha ezka taamen fel ye’tikum bi rizkîm minhu vel yetelattaf ve la yuş’îranne bikum ehada
 20. İnnehum iy yazheru aleykum yercumukum ev yuîydukum fî milletihim ve len tuflihu izen ebeda
 21. Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne va’dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fîha iz yetenazeune beynehum emrahum fe kalubnu aleyhim bunyana rabbuhum a’lemu bihim kalellezîne ğalebu ala emrihim le nettehîzenne aleyhim mescida
 22. Se yekulune selasetur rabiuhum kelbuhum ve yekulune hamsetun sadisuhum kelbuhum racmem bil ğayb ve yekulune seb’atuv ve saminuhum kelbuhum kur rabbî a’lemu bi îddetihim ma ya’lemuhum illa kalîlun fe la tumari fîhim illa miraen zahirav ve la testefti fîhim minhum ehada
 23. Ve la tekulenne li şey’in innî faîlun zalike ğada
 24. İlla ey yeşaellahu vezkur rabbeke iza nesîte ve kul asa ey yehdiyeni rabbî li akrabe min haza raşeda
 25. Ve lebisu fî kehfihim selase mietin sinîne vazdadu tis’a
 26. Kulillahu a’lemu bima lebisu lehu ğaybus semavati vel ard ebsîr bihî ve esmî’ ma lehum min dunihî miv veliyyiv ve la yuşriku fî hukmihî ehada
 27. Vetlu ma uhîye ileyke min kitabi rabbik la mubeddile li kelimatihî ve len tecide min dunihî multehada
 28. Vasbir nefseke meallezîne yed’une rabbehum bil ğadati vel aşiyyi yurîdune vechehu ve la ta’du aynake anhum turîdu zînetel hayatid dunya ve la tutî’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahu ve kane emruhu furuta
 29. Ve kulil hakku mir rabbikum fe men şae fel yu’miv ve men şae fel yekfur inna a’tedna liz zalimîne naran ehata bihim suradikuha ve iy yesteğîysu yuğasu bi mani kel muhli yeşvil vucuh bi’seş şerab ve saet murtefeka
 30. İnnellezîne amenu ve amilus salihati inna la nudîy’u ecra men ahsene amela
 31. ulaike lehum cennatu adnin tecrî min tahtihimul enharu yuhallevne fîha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sundusiv ve istebrakîm muttekiîne fîha alel eraik nî’mes sevab ve hasunet murtefeka
 32. Vadrib lehum meseler raculeyni min a’nabiv ve hafefnahuma bi nahliv ve cealna beynehuma zer’a
 33. Kiltel cenneteyni atet ukuleha ve lem tazlim minhu şey’ev ve feccerna hîlalehuma nehara
 34. Ve kane lehu semer fe kale li sahîbihî ve huve yuhaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzu nefera
 35. Ve dehale cennetehu ve huve zalimul li nefsih kale ma ezunnu en tebîde hazihî ebeda
 36. Ve ma ezunnus saate kaimetev ve leir rudidtu ila rabbî le ecidenne hayram minha munkaleba
 37. Kale lehu sahîbuhu ve huve yuhavirruhu e keferte billezî halekake min turabin summe min nutfetin summe sevvake racula
 38. Lakinne huvellahu rabbî ve la uşriku bi rabbî ehada
 39. Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahu la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda
 40. Fe asa rabbî ey yu’tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saîyden zeleka
 41. Ev yusbiha mauha ğavran fe len testetîy’a lehu taleba
 42. Ve uhîyta bi semerihî fe asbeha yukallibu keffeyhi ala ma enfeka fîha ve hiye haviyetun ala uruşiha ve yekulu ya leytenî lem uşrik bi rabbî ehada
 43. Ve lem tekul lehu fietuy yensurunehu min dunillahi ve ma kane muntesîra
 44. Hunalikel velayetu lillahil hakk huve hayrun sevabev ve hayrun îkba
 45. Vadrib lehum meselel hayatid dunya ke main enzelnahu mines semai fahteleta bihî nebatul erdî fe asbeha heşîmen tezruhur riyah ve kanellahu ala kulli şey’im muktedira
 46. Elmalu vel benune zînetul hayatid dunya vel bakîyatus salihatu hayrun înde rabbike sevabev ve hayrun emela
 47. Ve yevme nuseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahum fe lem nuğadir minhum ehada
 48. Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci’tumuna kema halaknakum evvele merratim bel zeamtum ellen nec’ale lekum mev’îda
 49. Ve vudîal kitabu fe teral mucrimîne muşfikîyne mimma fîhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yuğadiru sağîyratev ve la kebîraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadîra ve la yazlimu rabbuke ehada
 50. Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblîs kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehîzunehu ve zuriyyetehu evliyae min dunî ve hum lekum aduvv bi’se liz zalimîne bedela
 51. Ma eşhedtuhum halkas semavati vel erdî ve la halka enfusihim ve ma kuntu muttehîzel mudîllîne aduda
 52. Ve yevme yekulu nadu şurakaiyellezîne zeamtum fe deavhum fe lem yestecîbu lehum ve cealna beynehum mevbika
 53. Verael mucrimunen nara fe zannu ennehum muvakîuha ve lem yecidu anha masrifa
 54. Ve le kad sarrafna fî hazel kur’ani lin nasi min kulli mesel ve kanel insanu eksera şey’in cedela
 55. Ve ma menean nase ey yu’minu iz caehumul huda ve yestağfiru rabbehum illa en te’tiyehum sunnetul evvelîne ev ye’tiyehumul azabu kubula
 56. Ve ma nursilul murselîne illa mubeşşirîne ve munzirîn ve yucadilullezîne keferu bil batîli li yudhîdu bihil hakka vettehazu ayatî ve ma unziru huzuva
 57. Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbihî fe a’rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhu ve fî azanihim vakra ve in ted’uhum ilel huda fe ley yehtedu izen ebeda
 58. Ve rabbukel ğafuru zur rahmeh lev yuahîzuhum bi ma kesebu le accele lehumul azab bel lehum mev’îdul ley yecidu min dunihî mev’ila
 59. Ve tilkel kura ehleknahum lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev’îda
 60. Ve iz kale musa li fetahu la ebrahu hatta ebluğa mecmeal bahrayni ev emdîye hukuba
 61. Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehuma fettehaze zebîlehu fil bahri seraba
 62. Felemma caveza kaleli fetahu atina ğadaena le kad lekîyna min seferina haza nesaba
 63. Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innî nesîtul hute ve ma ensanîhu illeş şeytanu en ezkurah vettehaze sebîlehu fil bahri aceba
 64. Kale zalike ma kunna nebğî fertedda ala asarihima kasasa
 65. Fe veceda abdem min îbadina ateynahu rahmetem min îndina ve allemnahu mil ledunna îlma
 66. Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tuallimeni mimma ullimte ruşda
 67. Kale inneke len testetîy’a meîye sabra
 68. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhît bihî hubra
 69. Kale setecidunî in şaellahu sabirav ve la a’sîy leke emra
 70. Kale fe initteba’tenî fe la tes’elnî an şey’in hatta uhdise leke minhu zikra
 71. Fentaleka hatta iza rakiba fis sefîneti harakaha kale eharakteha li tuğrika ehleha le kad ci’te şey’en imra
 72. Kale e lem e kul inneke len testetîy’a meîye sabra
 73. Kale la tuahîznî bima nesîtu ve la turhîknî min emrî usra
 74. Fentaleka hatta iza lekîya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci’te şey’en nukra
 75. Kale elem e kul leke inneke len testetîy’a meîye sabra
 76. Kale in seeltuke an şey’im ba’deha fe la tusahîbnî kad belağte mil ledunnî uzra
 77. Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet’ama ehleha fe ebev ey yudayyifuhuma fe veceda fîha cidaray yurîdu ey yenkadda fe ekameh kale lev şi’te lettehazte aleyhi ecra
 78. Kale haza firaku beynî ve beynik se unebbiuke bi te’vîli ma lem testetî’ aleyhi sabra
 79. Emmes sefînetu fe kanet li mesakîne ya’melune fil bahri fe eradtu en eîybeha ve kane veraehum melikuy ye’huzu kulle sefînetin ğasba
 80. Ve emmel ğulamu fekane ebevahu mu’mineyni fe haşîna ey yurhikahuma tuğyanev ve kufra
 81. Fe eradna ey yubdilehuma rabbuhuma hayram minhu zekatev ve akrabe ruhma
 82. Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetîmeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzul lehuma ve kane ebuhuma saliha fe erade rabbuke ey yebluğa eşuddehuma ve yestahrica kenzehuma rahmetem mir rabbik ve ma fealtuhu an emrî zalike te’vîlu ma lem testî’ aleyhi sabra
 83. Ve yes’eluneke an zil karneyn kul seetlu aleykum minhu zikra
 84. İnna mekkenna lehu fil erdî ve ateynahu min kulli şey’in sebeba
 85. Fe etbea sebeba
 86. Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubu fî aynin hamietiv ve vecede îndeha kavma kulna yazel karneyni imma en tuazzibe ve imma en tettehîze fîhim husna
 87. Kale emma men zaleme fe sevfe nuazzibuhu summe yuraddu ila rabbihî fe yuazzibuhu azaben nukra
 88. Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulu lehu min emrina yusra
 89. Summe etbea sebeba
 90. Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatluu ala kavmil lem nec’al lehum min duniha sitra
 91. Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
 92. Summe etbea sebeba
 93. Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
 94. Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce mufsidune fil erdî fe hel nec’alu leke harcen ala en tec’ale beynena ve beynehum sedda
 95. Kale ma mekkennî fîhi rabbî hayrun fe eîynunî bi kuvvetin ec’al beynekum ve beynehum redma
 96. Atuni zuberal hadîd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfuhu hatta iza cealehu naran kale atunî ufriğ aleyhi kîdra
 97. Femestau ey yazheruhu ve mestetau lehu nakba
 98. Kale haza rahmetum mir rabbî fe iza cae va’du rabbî cealehu dekka’ ve kane va’du rabbî hakka
 99. Ve terakna ba’dahum yevmeiziy yemucu fî ba’dîv ve nufiha fis suri fe cema’nahum cem’a
 100. Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirîne arda
 101. Ellezîne kanet a’yunuhum fî ğîtain an zikrî ve kanu la yestetîy’une sem’a
 102. E fe hasibellezîne keferu ey yettehîzu îbadî min dunî evliya’ inna a’tedna cehenneme lil kafirînenuzula
 103. Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mala
 104. Ellezîne dalle sa’yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun’a
 105. ulaikellezîne keferu bi ayati rabbihim ve likaihî fe habitat a’maluhum fe la nukîymu lehum yevmel kîyameti vezna
 106. Zalike cezauhum cehennemu bima keferu vettehazu ayatî ve rusulî huzuve
 107. İnnellezîne amenu ve amilus salihati kanet lehum cennatul firdevsi nuzula
 108. Halidîne fîha la yebğune anha hîvela
 109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi ve lev ci’na bi mislihî mededa
 110. Kul innema ene beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahuv vahîd fe men kane yercu likae rabbihî felya’mel amelen salihav ve la yuşrik bi îbadeti rabbihî ehada

————oOo—————-

Sabah Namazını Yasin Suresi ile Kılmaya gayret et

Yasin Suresinin Türkçe Okunuşu Budur

YASiN SURESi
(Sadece birinci sayfası, Yahutta tamamı okunur)

3 Tür Okuma usulümüz vardır

Dikkat: Müntesiblerimiz sadece Sabah Namazını Farzında Okurlar Bunu Böyle

Birinci ve basit Usül:

Bu usülde okumak icin yasin suresinin birinci sayfasını ezbere bilmek yeterli

Birinci Rekatta Yasin suresinin Birinci sayfası okunur. ikinci rekatta iza cae yani Nasr suresi okunur

ikinci Usülümüz (Orta Zorlukta Olan):

Bu usülde okumak icin yasin suresinin tamamını ezbere bilmek gerekir

Pazartesi sabah namazından başlanaraktan Yasin Suresinin birinci sayfası birinci rekatta okunur, ikinci rekatta iza cae yani Nasr suresi okunur.

Salı Sabahaz Namazında ise Yasin Suresinin ikinci sayfası birinci rekatta okunur, ikinci rekatta iza cae yani Nasr suresi okunur.

Diğer günlerdede sırası ile diğer sayfalar okunur ve Cumartesi Sabah Namazında Yasin suresi bitirilir. Pazar Tatildir fakat, sadece yasin suresine pazar tatil yapılıp, dinlendirilir, fakat Pazar Sabah namazındaysa birinci rekata iza cae yani Nasr suresi okunur, ikinci rekatta Nas suresinden altta olan bir zammı sure okunur.

üçüncü Usülümüz ( Zor Olan):

Bu usülde okumak icin de yasin suresinin tamamını ezbere bilmek gerekir

Burada ya hafıza çok kuvvetli olmalı, yahutta senelik bir takvim ajandası kullanamlıdır ki, yanılmayasın.

Pazartesi sabah namazından başlanaraktan Yasin Suresinin birinci sayfası birinci rekatta okunur, ikinci rekatta iza cae yani Nasr suresi okunur.

Salı Sabahaz Namazında ise Yasin Suresinin ikinci sayfası birinci rekatta okunur, ikinci rekatta iza cae yani Nasr suresi okunur.

Diğer günlerdede sırası ile diğer sayfalar okunur ve Cumartesi Sabah Namazında Yasin suresi bitirilir. Pazar sabah namazında Yasin Suresinin birinci sayfasından tekrar başlanaraktan devam edilir. Fakat ikinci hafta Yasin suresi Cuma Sabah Namazında bitirilir. Bu Sefer Cuma sabah namazında Yasin Suresinin birinci sayfasından tekrar başlanaraktan devam edilir,….. ya hafıza çok kuvvetli olmalı, yahutta senelik bir takvim ajandası kullalılmalıdır ki, yanılmayasın, ve en azından yasinin başladığı ve bittiğı günleri not etmelsin ki, yanılmayasın. Daha da zorlananlar ise her hafta önceden o hafta hangi günlerde hangi sayfayı okuyacağını yazmalı ve takvime bakaraktan, o gün o sayfayı okumalıdır.

YASiN SURESi BUDUR

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

 1. Yasin
 2. Vel kur’anil hakiym
 3. İnneke le minel murseliyn
 4. Ala sıratım müstekıym
 5. Tenziylel aziyzir rahıym
 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
 8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Birinci Sayfa buraya kadar

 1. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
 2. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
 3. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
 4. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
 5. Ve ma aleyna illel belağul mübın
 6. Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
 7. Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
 8. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
 9. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
 10. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
 11. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
 12. İnnı izel le fı dalalim mübın
 13. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
 14. Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya’lemun
 15. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
 16. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
 17. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
 18. Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
 19. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
 20. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
 21. Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
 22. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
 23. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
 24. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
 25. Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
 26. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
 27. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
 28. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
 29. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
 30. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
 31. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
 32. İlla rahmetem minna ve metean ila hıyn
 33. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
 34. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
 35. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
 36. Ve yekulune mete hazel va’dü in küntüm sadikıyn
 37. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
 38. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
 39. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
 40. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
 41. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
 42. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
 43. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
 44. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
 45. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
 46. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
 47. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
 48. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
 49. Ve enı’büduni* haza sıratum müstekıym
 50. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta’kılun
 51. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
 52. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
 53. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
 54. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
 55. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
 56. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya’kılun
 57. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
 58. Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
 59. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
 60. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
 61. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
 62. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
 63. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
 64. Fela yahzünke kalühüm* inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
 65. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
 66. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
 67. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
 68. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
 69. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
 70. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
 71. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Author: B-RasitTUNCA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir