Raşidi Tarikatında Mevsim Zikri/Virdi

RAŞiD’iN ZiKiR EVRADI V-PRO13.916
Kitabin ismi : RAŞiD’iN ZiKiR EVRADI
Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan – Başağaçlı Raşit Tunca)
Sene : 24 TEMMUZ 2021
Türü : TEXT – YAZI
Version No : PRO13.916
SAYISI : V230720211510
SINIFI : MEVSiM ZiKRi

ÖNEMLi UYARI 1 : Ey Sofi ve Sofiylerim! buraya kadar gelmiş kimseler, artık zikirimizi ezberine almış olmalı, ve artık onda zikirimiz ahlakı hasene ve meleke halini almış olmalı, yani zikir çekmedigin gün kendinde bir eksiklik hissediyorsan, o zikir sende meleke halini aldı demekdir. ve artık öyle her gün hergün her zikiri 10 defa çekmeye artık ihtiyaç yok, ve görevde olduğun gün, yani sana ilham gelipde, yağmur veya kar için veya güneş açması için gereken ve su veya süt iç ilhamı sende vuku bulduğunda, önce duruma göre ihtiyat edip ve kendin karar ver, ve mesela önce o gün aynı burda yazdığımız gibi çek ve öyle iç su veya sütü, ve eğer ikinci gün yağmur veya kar vuku bulduysa, daha fazla çekmeye gerek yokmuş demekdir, yani uygulayacağın güç miktarinı ayarla, bir yumurkda musa gibi hemen adam öldürme, ve gücünü ayarla, ve yetmediyse ikinci gün kar veya yağmur veya soğuk veya sicak hafif olduysa, ertesi gün ikinci sınıf zikiri çek öyle uygula, veya ücüncü veya dördüncü sınıf zikiri çek ve öyle uygula, yani duruma göre muamele et, ve artık günlük normal zikirin bu gibi olsun. ve öyle kendini mihnet zahmet ve yorgunluğa uğratmadan relax olarak çek zikirini artık, ve kolay ve basic version ile yani, ve duruma göre de mevsim zikirini uygula.

ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor ların bazısı sağa doğru döner, bazısı ise sola doğru döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi için, motrorun kutup başlarının ters takılmasi lazım gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandığımız aracımız olan tesbihin bir yönü vardır, ve sağı ve solu vardır, üst resimdeki gösterildiği üzre. ve saatlerdeki çark sisteminde alt bir çarkdan sonra, üst bir çark gelir, alt çark sağa dönerken, onun üstündeki sola doğru döner, ve ondan sonrakini sağa döndürmek için, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikatı olduğumuz için sema da ki gezegen çarklarını deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sağdan sola dönerken, venüs soldan sağa döner, yani çarkın işlemesi ve bu deveranın dönmesi için şart olandır, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde deveran ettirilceğini bir nebze bildirdik ve bakıp ona göre deveran ederek çekiniz. hataen yanlış yapmakda beis yokdur. bir gün iyice öğrenip hatasız çekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata yapmayasınız

Kısa Elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir.

Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır.

Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk keşfedildiginde Elektrik akımının yönü daha sonraki keşfedilen yön ile ZITTIR. o yüzden Kuranda nesh ayetleri vardır ve aynen önceki yasayı sonraki yasanın iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herkes bu haliyle çeksin.

Kuranımızın arapça olup sağdan sola okunması yaratılış ve ilk elektrik akım yönünü gösterir, Hz Adem den, Hitamül enbiya Peygamberimize doğru, Mehdinin ise Türk ve Latince konuşup Yazıyor olması ve yani dilinin Latince Türkçe olması da, sonra keşfedilen elektrik akımın, soldan sağa doğru olduğunu gösterir, ve mehdi nin tamam olan dinimiz ve kuran bitince, sondan iki öncesi olan, ihlasdan fatihaya doğu olan yürüşünede, elektrik akımının sonra keşfedilen yönü ile herket eder, ama kuran tamam olduğundan yenidenn hatim edeceğı veyahut kurandan bir sure okuduğu zaman ise normal sağdan sola doğru okuyup hareket eder, sadece kutup taklası ve kuran ve sureleri latince okuma durumlarda ki, (zikirimizin latince versiyonuda mevcuttur) gibi soldan sağa doğru hareket eder, yani oluş ve bozuluş, yaptırrm, yıkım, pozitif, negatif,……

Virdimizi sadece okumak niyetiyle okuyanlar, okuyabilir. Fakat vird şeklinde okumak isteyen, ve faydasını görmek isteyenler, Raşidi Tarikatına intisab etmek mecburiyetinde. Ve intisab Duası, Tek bir defa olmak üzre, ilk defa girmek istenince okunacak duadır.

Raşidi Tarikatına intisab Duası Budur

Rabbi Vedhulni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve edhılni müdhalen Sıdkan.

Bu dua okunduktan sonra, sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orada kim varsa, herkes bir defa fatiha okur, ve onlar şahidimiz olur. Orada kimse yoksa, kendimiz okuruz, ve ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur.

Eğer Raşidi Tarikatından Herhangi bir sebebden ayrılıp çıkmak istenirse aşağıdaki dua okunur, ve çıkmak isteyen kimse zikirlerimizi okumayı bırakır.

Raşidi Tarikatından Çıkış Duası Budur

Rabbi Vahrucni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve ehricni muhracen Sıdkan.

Bu dua okunduktan sonra, sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orada kim varsa, herkes bir defa fatiha okur, ve onlar şahidimiz olur. Orada kimse yoksa, kendimiz okuruz, ve ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur.


Mevsim Zikri Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham
yoluyla bildirilir ve günlük zikrini ona göre gelen ilham ile kaçını sınıf virdini çekeceği bildirilir ,yani o parentez içindeki (10 Defa) Demek en fazla Çekebilceğiniz vird miktarıdır (bulutların uzaklılığı alakalı) ve Zikrini baştan alltta bildirlen yere kadar yani Es elüke
Duasına kadar okuduktan hemen sonra

Yağmur veya kar yağması için:

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.

Güneş doğması için:

ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

Raşidi Tarikatında “MEVSiM ZiKRi” Virdi

MEVSiM ZiKRi/ViRDi BUDUR

Esteuzubillah. Ela inne evliyaullahu ve ibadillahissalihiyne, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
Ya Eyyühed deccal ve havassehü!
inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.

Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazet tarigı, min hazeşşehri, min hazel medineti, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
(100 Defa)

Hasbünallahivenimelvekil, Hasbünallahivenimelvekil, Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa)
Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.(1 Defa)


Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn, Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn, Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn. (50Defa)


TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE

Bismillahirrahmanirrahim

Eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.(17 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCI 17 Li KADRAN iLE

Bismillahirrahmânirrahîm

Eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.(17 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym. (17 Defa)

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK

Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab.(10 Defa)

Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun.(10 Defa)

Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.(10 Defa)

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.(10 Defa)

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr.(10 Defa)

Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr. Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.(10 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyumu ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyumu ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyumu ve etübü ileyh.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh (71 Defa)

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK

Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun.(10 Defa)

Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.(10 Defa)

Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulîye, innallâhe kaviyyun azîz.(10 Defa)

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni, ve eûzü bike rabbî en yahdzurun.(10 Defa)

Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr.(10 Defa)

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve ma huve illa zikrun lil alemiyn.(10 Defa)

iSTiAZE ViRDi 1 – iSTiAZE DUASI EL EVVEL

(Günlük Sabah Virdi) istiaze Duası El Evvel

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

istiaze Duası El Evvel Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil münafıkıyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmin neffasatil ugadiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiz zalimiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna ales kavmis seyyietil müseyyiiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
vağfu anna, vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
vağfu anna , vağfirlena, Verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye, velil muminine, yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

iSTIAZE DUASI EL AHiR

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

(Günlük ikindi Sonrası Virdi) – istiaze Duası El Ahir

istiaze Duası El Ahir Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmis seyyietil müseyyiiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyılliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil gafelel gafiliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil amelil yüraun,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmid deccal ve havaasehü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbena efriğ aleyna sabren, ve sebbit akdamena, ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü, ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin, (33 Defa)

ES ELÜKE DUASI – iSTEKLER DUASI

Es elüke Duası – istekler Duası Budur

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen , ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen, ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve ilmen nafian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten, ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten makbuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ev mümineten taiaten, (Erkekler sadece “müminen” Kadınlar ise “mümineten” diyebilir)

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


Yağmur veya kar yağması için:

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.

Güneş doğması için:

ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

SALAVATI KEBiR

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
Seyyidina Muhammedin,
Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
Allahumme salli ala seyyidina Şid,
Allahumme salli ala seyyidina idris,
Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
Allahumme salli ala seyyidina Hud,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
Allahumme salli ala seyyidina Salih,
Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
Allahumme salli ala seyyidina ismail,
Allahumme salli ala seyyidina ishak,
Allahumme salli ala seyyidina Lut,
Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
Allahumme salli ala seyyidina Davud,
Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
Allahumme salli ala seyyidina Harun,
Allahumme salli ala seyyidina Musa,
Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidina isa,
Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun,
Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş
sşazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson
Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hüseyin,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hasan,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ali,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Osman bin Avfan,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ömerul Hattab,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ebubekru SIDDIYG,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halimeyi Sadiye,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniele,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Assiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra’le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidina israfil,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara, Azra, Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

SALAVATI KASR (9 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahime, ismaile, ishaga Davude ve süleymane, Zekeriya ve Yahya,Harun ve Musa ve isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, Mikail, israfil, Azaril, Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

Rabbena vetekabbel bi salavati, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib salavati birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

YASiN SURESi
(Sadece birinci sayfası, Yahutta tamamı okunur)

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yasin
Vel kur’anil hakiym
İnneke le minel murseliyn
Ala sıratım müstekıym
Tenziylel aziyzir rahıym
Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Birinci Sayfa buraya kadar

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
Ve ma aleyna illel belağul mübın
Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
İnnı izel le fı dalalim mübın
İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya’lemun
Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
İlla rahmetem minna ve metean ila hıyn
Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
Ve yekulune mete hazel va’dü in küntüm sadikıyn
Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
Selamün kavlem mir rabbir rahıym
Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
Ve enı’büduni* haza sıratum müstekıym
Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta’kılun
Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya’kılun
Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
Fela yahzünke kalühüm* inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.(3 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amiyn (1 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

NAMAZ SURELERi

Fil Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Kureyş Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Mâun Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Kevser Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.

Kâfirûn Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

Yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Nasr Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Tebbet Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.

İhlas Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Felak Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

E’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nâs Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim

E’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Fatiha Suresi

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amiyn

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh, (71 Defa)

ELiF BA

(Elif Ba, yani arapça alfabe)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Elif Ba Budur

Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.

FETiH SURESiNiN SON AYETi

Euzubillahimineşşeytanirracim,
Bismillahirrahmenirrahim,

Muhammedun resûlullâh, vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd, zâlike meseluhum fît tevrâti, ve meseluhum fîl incîl, ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuüffâra, vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.

ALFABE DUASI

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
Namazlarimda ve sari vakitlerimde, şimdiye kadar okuduğum, ve bu gün içinde okuyacağım, ve bugünün devami olan gündüzde, ve onun devami olan gecede, ve gecenin devaminda okudugum ve okuyacağım, Dualarımdaki, ayetlerdeki, surelerdeki,
zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, salavatlarımdaki,selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki, hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, bereketinden, şifasından,hıfzı inayetinden ve ilminden, beni, eşimi ve çocuklarımı, ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir.

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassehü, ve euzubike en yahdzrun. (10 Defa)

NECCiNi DUASI 2

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

VEDFEA DUASI (Def eyle veya Bizden Uzak Eyle Duası) BUDUR

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyne,
Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyne,
Allahümme vedfeana nifakel münafikiyne,
Allahümme vedfeana hasedel hasidiyne,
Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyne,
Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyne,
Allahümme vedfeana kezibel kazibiyne,
Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyne,
Allahümme vedfeana israfel müsrifiyne,
Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyne,
Allahümme vedfeana sihres sahiriyne,
Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyne,
Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyne,
Allahümme vedfeana zulmez zalimiyne,
Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyne,
Allahümme vedfeana seyyietil müseyyiiyne,
Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyne,
Allahümme vedfeana nazerel hainiyne,
Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynesseyyiiyne,
Allahümme vedfeana şematatiş küllü şamitiyne,
Allahümme vedfeana amelil bahilliyne,
Allahümme vedfeana gafelel gafiliyne,
Allahümme vedfeana amelil yüraune,
Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyne,
Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyne,
Allahümme vedfeana deccal ve havaassehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn, Veselamün Alel Mürselin, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.(10 Defa)

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA


Ya Evvelu Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu,(10 Defa)

Ya Hayyul Kaayum, (10 Defa)

Ya Eahdü Ya Samedu, (10 Defa)

Ya Muhyi Ya mümitu,(10 Defa)

Ya mü minu Ya müheyminu Ya muiydu,(10 Defa)

Ya Raşidu Ya Saburu,(10 Defa)

Ya Baai*sü (peltek se)Ya Baaki,(10 Defa)

Razzakul Kerim,(10 Defa)

Melikul Adlil Yakin, (10 Defa)

Azizul Hakim,(10 Defa)

Azizun Züntikam, (10 Defa)

Settarul Kerim, (10 Defa)

Şefikul halim, (10 Defa)

Ya Halim Ya Selim, (10 Defa)

Ya Mecidi Ya Vedudu, (10 Defa)

Raufurrahim, (10 Defa)

Rahmanur Rahim, (10 Defa)

Aalimul gaybi veş şehadeh, (10 Defa)

Zül Kuvvetil Metiyn, (10 Defa)

Ya Hadi Ya Mehdi, (10 Defa)

Ya Hasibu Ya muhasibu, (10 Defa)

Ya habiru Ya muhabiru, (10 Defa)

Ya Haafizu Ya Muhafizu, (10 Defa)

Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn. (10 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag,
Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag,
Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân
Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.

Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. (10 Defa)

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.(10 Defa)

Bismillâhirrahmanirrahim.

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.(10 Defa)

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amiyn(10 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah. (33 Defa)

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK

Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.(10 Defa)
Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min lisânî, Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni Bissalihin.(10 Defa)
Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn.(10 Defa)

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât.

Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ. (10 Defa)

Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.(10 Defa)

Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.(10 Defa)

Hasbiyallah (10 Defa)

Hasbiyallahu tevekkeltü alallah (10 Defa)

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.(10 Defa)

Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ,, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih,
Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ,, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih,
Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ,, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih,

AMENERRASULÜ DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim.

Âmener resûlu bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet, ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ,
Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

İNŞİRAH SURESİ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yüsran. İnne maal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim,
Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim,
Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim.

iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn.

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.(10 Defa)
İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.(10 Defa)

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.(10 Defa)
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’lhisâb.(10 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve alâ âli seyidina ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.(3 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Allâhumme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve alâ âli seyyyidina ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.(3 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.(4 Defa)

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN

Rabbinsurnî bima kezzebûn.(10 Defa)

İhdina’s-sırat’al-mustegıym. (10 Defa)

Sıratallezîne en’amte aleyhim ğayr’il-mağdzûbi aleyhim veleddyâllîn.Amin.

Ente veliyyuna feğfir lena ve’rhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.(10 Defa)

Ha mim,(10 Defa)

Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahu ve hüvessemiulaliym(10 Defa)

Elif La Mim (10 Defa)

Elif La mim Ra (10 Defa)

Ya Sin (10 Defa)

Ta Sin (10 Defa)

Ta Sin Mim (10 Defa)

Ta Ha (10 Defa)

Sad (10 Defa)

Nun (10 Defa)

Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, sevenlerimi ve sevdiklerimi, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizde, fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn.

AMENTÜ DUASI

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’*sü ba’de’l mevtu Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah,

Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah,
Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah,
Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah.

Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme Rasülen ve Nebiyyen.
Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme Rasülen ve Nebiyyen.
Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme Rasülen ve Nebiyyen.

Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike, Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike,Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.

Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Subhanallah (100 Defa)

Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Elhamdülillah (100 Defa)

Ya Rabbi, Sen, Senin, Seni, Sena ettiğin gibi, Aziz ve Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni, Sena ettiğin gibi, Sena ve Teazim edemeyebiliriz.

Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Allahuekber (100 Defa)

Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Estağfirullah (100 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA


Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed, (100 Defa)
Allâhumme barik alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed.(5 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi, (33 Defa)
Allâhumme barik alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi. (5 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

La ilahe illallah (100 Defa)
Muhammedun Rasulallah.

DiKKAT ZiKRiMiZiN BURASINDA : 21 Haziran a kadar “666 Allah zikri” çekilir, gün döndükten sonra, yani 21 Haziran dan sonra, 21 Aralığa kadar, sadece “66 Allah zikri” çekilir. 21 Aralık tan sonra ise Tekrar “666 Allah zikri” çekilmeye başlanır, taaki 21 Hazirana kadar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah.

Sadakallahül Aziym. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ


Kaynaklar:
Kurani-i Kerimden bazi Ayetler veya Ayet bölümleri
Hadis-i Şeriflerden bazi pasajlar
Raşit Hocanin Kuran ve Hadislerin Işığında Tasnif Ettiği Bazi Dua Terkibleri
Karoglan Hoca – Başağaçlı Raşit Tunca
tarikati.rasittunca.com
Wikipedia

Author: B-RasitTUNCA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir