HATMEi RAŞiDAN PRO5 TÜRKÇE (LATiNCE) OKUNUŞU

HATMEi RAŞiDAN PRO5 TÜRKÇE (LATiNCE) OKUNUŞU
SERi NUMARASI : V260320230357

ÖNSÖZ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Selamün Aleyküm!

Raşidi Hatimi Yahutta “Hatmei Raşidan” Nedir?

Raşidi Tarikatının Kurucusu Başağaçlı Raşit Tunca’nın ezbere bildiği, veya okuyup zikrettiği, sureler, ayetler, salavatlar, zikirler dir. Ve Bunlar Raşit Tunca’nın Günlük veya haftalık veya senede bir veya ömürde bir okuyup zikretmiş olduğu veya muska olarak üzerinde taşıdığı dualar, zikirler, sureler, ayetler ve salavatların yaklaşık olarak tamamıdır.

Vird olarak okunmak istenince, en az haftada bir defa, orta haddesi günde bir defa ve en fazla, günde iki defa, sabah ve ikindi namazından sonra zikredilip hatmedilir. Arapça olanı “HAMEYLi MUSKASI” olaraktan, Herhangi güzel bir misk ile kokulanıp folya ile sarılı olarak ve deri muhafaza içinde üzerinizde, veya arabanızda veya çantanızda taşınır.

ZIRH VE KALKAN OLARAK TA

Bir Tabak içine bir küçük paket “Tuz” dökülür ve, Hatmei Raşidan okunurken, arada bir zikirdeki  durak olan noktalara gelince, durup tabaktaki tuza üflenir, ve tabak kaşık yardımı  ile karşıtırılarakdan, tekrar tekrar hatim bitesiye üflenir ve karşıtırılır. ve sonra bu tuz kapaklı bir kavonaza koyup ağzı sıkıca kapatılır. Haftada bir, 10 litreli bir kovaya, bir çay kaşığı katılıp, ılık su ile eritilir ve banyodan sonra, yani sabunlanıp durulandıktan sonra, bu tuzlu su, bir tas ile, bütün vucada dökülüp vücut ıslatılır, vücudun bu tuzlu suyu emmesi için biraz beklenir, ve sonra havlu ile kurulanılır, ve vücut iyonoze edilir, ve aynen pil gibi olunur, ve pili doldurmak içinde, hatme bir defa daha zikredilir, ondan sonra, her hafta, hatme okunmadan önce bu tuzlu su ile yukardaki tarif üzre banyo edilip, vücut iyonize edilir, ve sonra hatme okunur, ve vücudunuz bir elektrik kalkanı oluşturur bu sayede.

Ve aynı tuzdan, yemeklerinize de, salatalarınıza da kullanabilirsiniz. Tuz bitince yenisini yaparsınız.

_____ •°oO●Oo°•_____

HATMEi ŞERiF’iN BAŞLANGICI

_____ •°oO●Oo°•_____


TAHSiN

Bismillahirrahmenirrahim

Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Allahümme inni eselüke bil arşi velkürsiyyi venuri ellezi aleyhi seyyidüne Muhammedün sallallahü aleyhi ve sellem en tüsahhira li galbe men ahvecteni ileyhi ve en tekfiyeni şerre men yagdirü aleyye vela agdirü aleyhi ya men biyedihi melekütü külli şeyin ente alimün bihi ve gadirün aleyhi tehassentü bilhisni ellezi essessehüllahü sürühü La ilahe illallahü, babühü Muhammedün Resullulahi
miftahühü La havle vela kuvvete illa billahi men erade li süen hazelehüllahü hamsen hamsen lemsen lemsen lemüsen lemüsen me´münen me´münen enel esedü sehmi nefeze minhül mededü La übali min ehadin Bifazli (Bismillahirrahmenirrahim 3 külhü) Allahümme Ya cemilessetri iz ehatelbelaü min sidretül münteha en tekfiyeni şerre men emere alleyye ve neha. Allahümme in ceuni ferrüddehüm vein begav alleyye fehüddehüm feinneke entellahü Rabbi ve Rabbühüm ve Rabbül halaigi küllihim. (Feseyekfikehümüllahü vehüvessemiul alim. 3 defa) Fein tevellev fegul hasbiyallahü La ilahe illa hüve aleyhi tevvekeltü vehüve Rabbül arşil azim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Ve sallalahü ala seyyidina Muhamedin ve ala elihi ve sahbihi ve selleme teslimen Velhamdülillahi Rabbil Alemin

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

HiZBÜL KEBiR

Bismillahirrahmenirrahim
Elhamdüllilahi rabbil alemine ve sallalahü ala seyyidina Muhammedin va ala elihi ve sahbihi ve selleme ve iza garetel Kurane cealne beynellezine La yüminune bil ahireti hicaben mesturan. Vecealne ala gulubihim ekinneten en yefgahuhu vefi ezenihim vegran ve ize zekerte rabbeke fil kurani vahdehü vellev ala edberihim nüfüren. Ya Malike yevmiddini iyyakanabüdü ve iyyakenesteyinü Rabbi la tezerni ferden veente hayrül verisin elif lam min nevev felevev amme nevev sümme levev amme nevev feamü ve sammü amme nevev fevegal gavlü aleyhim bime zalemü fehüm La. Efehasibtüm enneme haleknaküm abesen veeneküm ileyne La. Ve celane min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynehüm fehüm La. Ya mağşerel cinni vel insi inistedağtüm en tenfüzü min egtarissemavati vel ardi fenfüzü La
(La elei ille eleüke ya Allah. / 3 defa) inneke semiun alimün. Vebil hakkı enzelnahü vebil hakkı nezele vele havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elteceme küllü merdin ve zelle küllü zi batşın şedidin muanidin ve teleşet mekenidül cini ve insi ecmaiyne biesmaike ya Rabbel alemine bissemavatil gaimeti fehünne bil gudreti vagifetün bisseb’ı elmütegıbati bil hücubi elmüteradifati bimevagıfi elemlaki fi mecari el eflaki bil kürssiyyi elbasiti bilarşi elmühiti biğayatil ğayeti bimevadııl işarati bimen dene fetedelle fekene gabe gavseyni ev edne hadeatil meredetü fekübitü haseel meridü ve zellel hasidüs esteantü billahi ala küllü men neva li süen keyfe ehafü ve ilahi emeli em keyfe edamü ve ala ilahi mütteketi. Allahümme ehrüsni min keydil fesıgı ve min sedevatil merigı ve min ledğatil ğasigi bi Kef He Ye Ayn Sad küfiytü bi Ha Mim Ayn Sin Gaf humiytü (Feseyekfikehümullahi vehüvessemiul alim / 3 defa) Vele havle vele kuvvete ille billahil aliyyil azim. Bismilahi ma eğzamellahe küllema evgadü neran lil harbi etfaehellahü. Keteballahü La eğlibine ene ve rusuliye innallahe gaviyyin aziz. Allahümme Ya men elceme bahre bi gudretihi ve gaherel ibade bihikemtihi ikfini ente kafi ve anet ilvücuhü Lil hayyil kayyumi ve gad habe men hamele zulmen fellahü hayrun hafizen vehüve Erhamür rahimin. Egbil vela tehaf inneke minel eminin. La tehaf necevte minel kavmiz zalimiyn ,La tehaf dereken vela teahşa. La tehaf inneke entel ağla. La tehaf feinneni meakümasmeu ve era. La tehaf inni La yehafü ledeyyel mürselün. Vele yübedillennehüm min bağdi havfihim emnen ve emenehüm min havfin. Allahümme emmine min külli havfin ve hemin ve ğamin ve kerbin kedin kedin kerdedin kerdedin kerdehin kerdehin dehin dehin deh deh Allahü Rabbül izzeti ketebesmahü ala külli şeyin eazzeh. Hadzea küllü şeyin Liazameti sultanih. Allahümme ehdzi li cemia men yerani minel cinni vel insi vettayri vel vuhuşi vel hevemmi. Allahümmecal li nüran min nurike ala vechi vemin ziyal sultanike emami hatte ize Raevni velev heribine hadziyne liheybetillahi veliheybeti esmaihi veliheybeti tedekdeketil cibalü bi Kef He Ye Ayn Sad küfiytü bi Ha Mim Ayn Sin Gaf humiytü
(Feseyekfikehümullahi vehüvessemiul alim / 3 defa) Vele havle vele kuvvete ille billahil aliyyil azim. Rabbena erinellezyni edzallene mine cinni vel insi nacalhüma tahte egdamina liyeküne minel esfeline ve reddallahüllezine keferu bigayzihim len yenalü hayren Ve kefellahül mümininel gıtate ve kennallahü gaviyyen azizen. Behe behe behe behye behye behye behyatin behyatin behyatin elgadimü el elzeliyyü yuhdziu li cemia men yerani lemagfercele ya erdzü hudihim gul künü hicaraten ev ahdiden vegıfühüm innehüm mesülün. Keennehüm huşubün müsennedetün vele havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim tuhurun bidagun mahbebehün surehun mahbebeh segfatisun segatimun ehunun kaf edümme hamme hün Amin.
Muhammedün Rasulullahi vellezine meahü eşiddeü alal küffari ruhameü beynehüm terahüm rukkean succeden yebteğune fadlen minallahi ridzvanen simehüm fi vücühihim min eseris sücudi zelike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incili kezerın ehrace şetehü fe ezerehü festağleze festeva ala sügihi yucibuzzurra liyağize bihumül küffare ve adallahü llezine emenev ve amilüssalihati minhüm mağfineten ve ecren azime.
Sadagallahül azimü ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin Nebbiyyil Kerimi ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyne adede ma yeteallagu bihi itmüllahi gadimi minel caizi vel vacibi vel müstehiyli cümleten tef sıylen münzü hulugatid dünya ila yevmil gıyameti fi külli yevmin mietü elfi merretin ve fi külli merretin mislü gadri zelike ve ala elihi ve sahbihi ve selleme.
(Ya Azizü / 100 defa)
(Ya Azizü felem ezel bi izzike azizen ya azizü / 7 defa)

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

HiZBÜS SAĞiR

Hizbüs Sağir

Billmillahirrahmenirrahim
Va sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ve sellem.
Bismil ilahil haligıl ekberi vehüve hırzun meniun mimme ehafü ve ahzeru la gudrete li mahlugin ma gudretil halıgi yulcimuhu bilicemi gudretihi eahme hamiŝen etme tamiŝen ve kenallahu gavviyen azzize(n) Ha Mim Ayn Sin Gaf himayetune Kef He Ye Ayn Sad kiffayetüne
(Feseyekfikehümmullahü vehüves semiul alim / 3 defa) Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ve sellem.

(Ya Baariu / 100 defa)
(Ya Latiifu / 127 defa)

(Allahümme ya latiiyfen bi halgıhi ya alimen bi halgıhi ya habiren bi halgıhil tuf bine ya latiiyfu al alimu ya habiru / 7 defa)

(Ya Allah / 66 defa)
(Ya Daimu / 66 defa)

Leked devemül ezeliyyü vel begaüs sermediyü hatte teriŝel erdza ve men aleyhe ve ente hayrül veriŝin sübhaneke ya daimü ente veliyyüne fağfirlene ve erhamne ve ente hayrül ğafirin. Subhaneke ya daimurzukne halavete mehabetike vahşurne fi zümüretil muhibbine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

(Ya Vedud / 240 defa)

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.


Salati Muhammedi Zatiye
ibrahim Düsûkî (Kuddise Sirruhû)nun Salâtı


Allâhümme salli alezzâti’l-Muhammediyyeti’l-latîfeti’l-ehadiyyeti şemsi semâi’l-esrâri ve mazheri’l-envâri ve merkizi medâri’l-celâli ve qutbi feleki’l-cemâl. Allâhümme bi sirrihî ledeyke ve biseyrihî ileyke âmin havfî ve eqil asratî ve ezhib huznî ve hırsî vekün lî ve huznî ileyke minnî verzuqni’l-fenâe annî ve lâ tec-alnî meftûnen binefsî mahcûben bihıssî vekşif lî an külli sirrin mektûmin yâ hayyu yâ qayyûm.

Okuma Usulü :
En Az Günde 1~3 Defa veya En Fazla Günde 41 Defa Sabah veya ikindi’den sonra okunup zikredilir.


SALATI MEŞiŞiYA

ibni Beşişe Rahimehullah

Salat al-Maşişiyya

Bismillahirrahmenirrahim 
Allahümme  Sali  ala  men  minhü  enşaggatil  esraru  ven  felegatil  envaru  vefihi  ertegat  elhegaigu  ve  tenezzelet  ulumu  ademe  feacezel  halaige  velehü  tezaelet  elfühümü  felem  yüdrikhü  minne  sebigun  vela  lahigun  feriyazu  elmelekuti  bizehri  cemalihi  münigatün  ve  hiyazu  el  ceberuti  bifeyzi  envarihi  mütedefigatün  vela  şey  e  illa  vehüve  bihi  menutun  iz  levle  elvası  tatu  lezehebe  (kema  gı  le)  elmevsutu  saleten  teligu  bike  minke  ileyhi  kema  hüve  ehlühü  allahümme  innehü  sırrukel  cemiud  dal  lu  aleyke  ve  hicabukel  eazamul  gaimu  leke  beyne  yedeyke  allahümme  elhigni  bi  nesebihi  ve  haggigni  bi  hasebihi  ve  arrifni  iyyehu  marifeten  eslemu  bihe  min  meverihi  el  cehli  ve  ekrau  bihe  min  meveridil  fazli  vahmilni  ala  sebilihi  ila  hazretike  hamlen  mahfufen  binusretike  vagzif  bi  alel  batili  fe  edmeğuhu  ve  zucce  bi  fi  biheril  ehadiyyeti  venşilni  min  evhalit  tevhidi  ve  eğrigni  fi  ayni  bahril  vahdeti  hatte  la  era  vela  esmea  vela  ecide  vela  ühısse  illa  bihe  vecal  el  hicabel  eazeme  hayete  ravhi  ve  ruhahu  sırre  hagigati  ve  hagigatehü  cemia  avalimi  bitahgıgi  elhaggıl  evveli  ya  evvelü  ya  ahiru  ya  zahiru  ya  batinu  esmea  nidei  bima  semı´te  bihi  nidee  abdike  zekeriyya  (ven  surni  bike  leke  ve  eyyidni  bike  leke  vecma  beyni  ve  beynike  ve  hul  beyni  ve  beyne  ğayrike  3  defa)  allah  allah  allah  innellezi  feraze  aleykel  kurane  leraeddüke  ila  maadin.  Rabbena  atina  min  ledünke  rahmeten  veheyyi´lene  min  emrine  raşeden  subhane  rabbike  rabbil  izzeti  amme  yasifune  ve  selamun  alel  mürseline  vel  hamdülillahi  rabbil  alemine. Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.


HiZBÜS SEYFi


Hz Ali’nin (r.a.) Kılıç Duası

Bismillahirrahmenirrahim

ve    sallallahu    ala    mevlana    muhammedin    ve    ala    elihi    vesahbihi    ve    selleme    allahümme    inni    ügadimü    ileyke    beyne    yedeykülli    nefsin        velemhatin    ve    tarfetin    yatrifü    bihe    ehlüssemavaati    ve    ehlül    ardi    ve    külli    şeyin    hüve    fi    ilmike    kainin    evgad    kane    ügadimü    ileyke    beyne    yedey    zelike    küllihi
Bismillahirrahmenirrahim
allahümme    entallahül    melikül    haaggül    mübinül    gadimül    müteazzizü    bil    azamati    vel    kibriyai    elmünferidü    bil    bagail    hayyul    kayumul    gadirul    muktedirul    cebbarul    gahherullezi    la    ilahe    ille    ente    (3    kulhü)    ente    rabbi    ve    ene    abdüke    amiltü    süen    ve    zalemtü    nefsi    vagtereftü    bizenbi    fagfirli    zünübi    küllehe    feinnehü    la    yağfiruzünübe    ille    ente        ya    ğafuru    ya    şekürü    ya    halimu    ya    kerimu    ya    saburu    ya    rahimu    allahümme    inni    ahmedüke    ve    entel    mahmudu    ve    ente    lilhamdi    ehlün    ve    eşkürüke    ve    entel    meşkürü    ve    ente    lişşükri    ehlün    ala    me    hassasteni    bihi    min    mevehibir    regaibi    ve    evsalte    ileyye    min    fadza    ili    ilis    sanaii    ve    evleyteni    bihi    min    ihsanike    ve    bevve´teni    bihi    min    mezannetis    sıdgi    indeke    ve    enelteni    bihi    min    minenikel    vasileti    ileyye    ve    ahsente    bihi    ileyye    külli    vagtin    min    def´il    beliyyeti    anni    vettevfiki    li        velicabeti    liduai    hiyne    ünedike    daiyen    ve    ünecike    rağiben    ve    ed´uke    mütedzarrian    safiyen    zarian    ve    hiyne    ercüke    raciyen    fe    ecidüke    kafiyen    ve    elüzübike    fil    mevatini    küllihe    fekün    li    veli    ihvani    küllihim    caren    haziren    hafiyyen    beren    veliyyen    fil    umuri    küllihe    naziren    ve    alel    a´dai    küllihim    nasiren    velil    hateye    vezzünibi    küllihe    ğafiren    veliluyubi    küllihe    setiren elem    a´dem    avneke    ve    birike    ve    hayreke ve    izzeke    ve    ihsaneke    tarfete    aynin münzü    enzelteni    derel    ihtibari vel    fikri    vel    iğtibari    litenzure    ma    ügadimü    lidaril    hulidi    velgarari    velmügameti    ma    al    ahyari    fe    ene    abdüke    fecalni        (ya    rabbi  3    defa)    atigake    ya    ilahi    mevlaye    hallisni    ve    ehli    ve    ihvani    küllihim    minennari    ve    min    cemi    il    medzarri        vel    mazalli    vel    mesaibi    vel    meaibi    ven    nevaibi    vellevazimi    vel    hümümilleti    gad    severetni    fihel    gumumi    bimearizi    esnafil    belai    ve    duribi    cehdilgazai    ilehi    la    ezkürüminke    illel    cemile    velem    era    minke    illettafzile    hayrüke    li    şemilün    ve    sunike    li    kamilün    velütfüke    li    kafilun    ve    birruke    li    gamirun    ve    fadzlüke    alleyye    daimün    mütevatirun    ve    niamüke    indi    müttesilatün    lem    tuhfirli    civari    ve    emente    havfi    ve    saddakte    racei    ve    haggagte    emeli    ve    sahebteni    fi    esfari    ve    ekremteni    fi    ahdzari    ve    afeyte    emradzi    ve    şefeyte    evsabi    ve    ahsente    müngalebi    vemesveye    velem    tüşemit    bi    a´dai    ve    hussadi    ve    rameyte    men    ramani    bisüin    ve    kefeyteni    şerre    men    adani    fe    ene    eselüke    ya    allahül    ene    en    tedfea    anni    keydel    hasidine    ve    zulmez    zalimine    ve    şerrel    muanidine    vahmini    ve    ehli    ve    ihvani    küllehüm    tahte    süredigati        izzike    ya    ekremel        ekremine    ve    baid    beyni    ve    beyne    a´dai    keme    beadte    beynel    meşrigi    vel    mağribi    vahtef    ebsarehüm    anni    binuri    gudsike        vadzreb    rigabehüm    bicelali    mecdike    vagt´a                    e´anagahüm    bisetavati    gahrike    ve    ehlikhüm    ve    demmirhüm    tedmiren        keme    defa´te        keydel    hussadi    an    enbiyaike    ve    dzarabte    rigabel    cebabireti        li    esfiyaike    ve    hatefte    ebsarel    a´dai        an    evliyaike    vegatate    a´nagel        ekasireti        lietgiyaike    ve    ehlektel    ferainete        ve    demmerted    decacilete    lihavassikel    mugarrebine    ve    ibadikes    salihine.   
(ya    giyasel    müstagisine    egisni)    (3    defa)
ala    cemii    a´daike    fehamdi    leke    ya    ilahi    vasibun    ve    senai    aleyke    mütevatirün    daiben    daimen    mineddehri    bielvanit    tesbihi    vettakdisi    vesunufil    lugati    medihati    ve    esnafit    tenzihi    halisen    lizikrike    ve    merziyyen    leke    binasiit    tahmidi    vettemcidi    ve    halisit    tevhidi    veihlsit    tegarrübi    vettakribi    vettefridi    ve    imhazit    temcidi    bitulit    teabbudi    vetta´didi    lem    tüan    fi    gudretike    velem    tüşerek    fi    üluhiyetike    velem    tulem    leke    mahiyyetün    feteküne    lileşyail    muhtelifeti    mücenisen    velem    tüayen    iz    hubiset    eleşyaü    alel    azaimil    muhtelifeti    vela    haregat    elevhamü    hücübel    guyubi    ileyke    fa´tegidu        minke    mahduden    fi    mecdi    azamatike    la    yabluğuke    bu´dül    himemi    vela    yenalüke    gavsül    fitani    vela    yentehi    ileyke    basaru    nazirin    fi    mecdi    cebarituker    tefeat    an    sifatil    mahlugine    sifatu    gudretike    ve    ala    an    zikriz    zekirine    kibriyaü    azamatike    fela    yentagisu    me    eradte    enyezdede    vela    yezdadü    me    eradte    enyentegise    la    ehade    şehideke    hiyne    fetartel    halge    vela    nidde    vela    zidde    hazereke    hiyne    bere´ten    nüfüse    kellet    elsünü    an    tefsiri    sifatike    ven    hasaret    el    ugulü    an    künhi    mi´rifatike    ve    sifatike    ve    keyfe    yusefü    künhü    sifatike    ya    rabbi    ve    entallahül    melikül    cebbarul    guddüsül    ezeliyyüllezi    lem    yezel    vela    yezalü    ezelliyyen    bagiyen    ebeden    sermediyyen    daimen    fil    guyyubi    (vahdeke    la    şerike    leke)    (3    defa)            leyse    fihe    ahedün    gayreke    velem    yekün    ilehün    sivake    haret        fi    bihari    behai    melekütike    amigatü mezehibit    tefekküri    ve    tevezeat    elmülükü    liheybetike    ve    anet    elvücuhu    bizilletil    istikaneti    liizzetike    vengade    külli    şeyin    ligudretike    vehazeat    leker    rigabü    ve    kelle    düne    zelike    tahbirül    lügati    ve    zalle    hünaliket    tedbirü    fi    sıfatin    fi    tesarifissıfati    femen    tefekkere    fi    inşaikel    bedii    vesenaiker    rafii    ve    teammege    fi    zelike    racea    tarfühü    ileyhi    hasien    hasiren    ve    aglühü    mebhüten    tefekkürühü    mütehayyiren    esiren.        allahüme    lekel    hamdü    hamden    kesiren    daimen        mütevaliyen    mütevatiren    mütezaifen    müttesian    müttesigan    yedümu    veyetezaafu    vela    yebidu    gayre    mefgudin    fil    meleküti    vela    metmusin    fil    mealimi        vela    müntegasin    fil    irfani    felekel    hamdü    ala    mekarimikelletti    la    tühsa    ve    niamikelleti    latüstagse    filleyli    ize    edberi    vessubhi    ize    esfere    vefil    berri    vel    bihari    vel    gudivvi    vel    asali    vel    aşiyyi        vel    ibkari    vezzahireti    vel    eshari    vefi    külli    cüzin    min    eczail    leyli    vennehar    .    allahümme    lekel    hamdü    bitevfigike    gad    ehzartenin    necate    ve    cealteni    minke    fi    vilayetil    ismeti    felem    ebrah    fi    sübügi    neamaike    ve    tetebui    elaike    mahrusen    bike    firreddi    vel    imtinai    ve    mahfuzen    bike    fil    meneati    veddifei    anni.    allahümme    inni    ahmedüke    iz    lem    tükellifni    fevga    tagati    velem    terdza    minni    ille    taati    ve    radziyte    minni    min    taatike    ve    ibadetike    düne    istideati    ve    egalle    min    vüsi        ve    magdireti    feinneke    entellahül    melikül    haggullezi    la    ilahe    illa    ente    lem    tegib    vela    tegibu    anke    gaibetün    vela    tehfa    aleyke    hafiyetün    velen    tezille    anke    fi    zulemil    hafiyyeti    dzalletün    innema    emrüke    ize    eradte    şeyen    en    tegule    lehü    kün    feyekün    (    3    kulhü)        allahümme    lekel    hamdü    hamden    kesiren    daimen    misle    ma    hamedte    bihi    nefseke    ve    ezafe    ma    hamedeke    bihil    hamidüne    ve    sebbehake    bihil    müsebbihune    ve    meccedeke    bihik    mümeccidüne    ve    kebbereke        bihil    mükebbirune    ve    helleleke    bihil    mühellilüne    ve    gaddeseke        bihil    mügaddisune    vevahhedeke    bihil    müvahhaidüne    ve    azzemeke    bihil    müazzimune    vestağfereke    bihil    müstağfirune    hatte    yeküne    leke    minni    vahdi    fi    külli    tarfeti    aynin    ve    egalle    min    zelike    mislü    hamdi    cemiil    hamidine    ve    tevhidi    esnafil    müvahhaidine    vel    mühlasine    ve    tagdisi    ecnasil    arifine    vesenai    cemiil    mühalliline    vel    müsalline    vel    müsabbihine    ve    misle    ma    ente    bihi    alimun    ve    ente    mahmudun    ve    mahbubun    ve    mahcubun    min    cemii    halgike    küllihim    minel    hayavanati    vel    beraye    vel    enam.    ilahi    eselüke    bimesailike    ve    ergabu    ileyke    bike    fi    berekati    ma    entagdeni    bihi    min    hamdike    ve    veffagteni    lehü    min    şükrike    ve    temcidi    leke    fema    eysere    me    kellefteni    bihi    min    haggike    ve    agzeme    ma    veadteni    bihi    min    neamaike    ve    mezidil    hayri    ale    şükrikebtede    teni    binniami    fadzlen    ve    tavlen    ve    emerteni    bişükri    haggen    ve    adlen    veveadteni    aleyhi    edzafen    ve    meziden    ve    eateydeni    min    rizgike    vesian    kesiran    ihtiyren    ve    rizen    ve    seelteni    anhüb    şükren    yesiran.    lekel    hamdü    allahümme    alleyye    iz    necceyteni    ve    afeyteni    birahmetike    min    cehdil    belai    ve    derkiş    şegai    velem    tüslimeni    lisüi    gazaike    ve    belaike    ve    cealte    melbesiyel    afiyete    ve    evleytenil    bestete    verrehae    ve    şereate    li    eysere    gasdi        vedzeafte    li    eşrefel    gasdi    mea    ma    abedteni    bihi    min    mehaccetis    şerifeti    ve    beşşerteni    bihi    mined    derecetil    aliyyetir    rafiati    vestafeyteni    bieazemin    nebiyyine    daveten    ve    eftalihim    şefeaten    ve    erfaihim    dereceten    ve    egrabihim    menzileten    ve    evzahihim    hücceten    muhammedin    sallahü    alleyhi    veale    elihi    veseleme    veale    cemiil    enbiyai    velmürselin    ve    eshabihit    tayyibinet    tahirine    (3    külhü)    allahüme    salli    ala    muhammedin    veala    eli    muhammedin    vagfirli    veli    ehli    veli    ihveni    küllihim    mele    yeseuhu    ille    magfiretüke    vele    yemhaguhu    ille    afvüke    vela    yükafirühu    ille    tecavuzuke    ve    fazlüke    ve    hibli    fi    yevmi    heze    veleyleti    hezihi    ve    saati    hezihi    ve    şehri    heze    ve    seneti    hezihi    yakinen    sadigan    yühevvinü    aleyye    mesaibed    dünya    vel    ahireti    ve    ehzenehüme    ve    yüşevviguni    ileyke    ve    yurağğibuni    fi    me    indeke    vektüb    li    indekel    mağfirete    ve    belliğnil    keramete    min    indeke    ve    evziğni    şükre    me    enamte    bihi    aleyye    feinneke    entellahüllezi    la    ilahe    illa    entel    va    hidül    ehadür    rafiul    bediul    mübdiul    muidus    semiul    alimul    lezi    leyse    li    emrike    medfeun    vela    an    gadzaike    mümteneun    ve    eşhedüenekke    rabbi    ve    rabbü    külli    sşeyin    fatirus    semavati    velerdzi    alimül    gaibi    veşşehadetil    alliyyül    kebirul    müteali    (3    kulhü)    allahümme    inni    eselükes    sebete    fil    emri    vel    azimete    alar    rüşdi    veş    şükri    ala    niamike    ve    eselüke    husne    ibadetike    ve    eselüke    min    hayrin    külli    ma    talamu    ve    euzü    bike    min    şerri    külli    ma    talamu    ve    estagfiruke    min    şerri    külli    ma    talamu    inneke    ente    allamul    guyubi    ve    eselüke    li    veliehli    veliihvani    küllihim    emnen    ve    euzu    bike    min    cevri    külli    cairin    ve    mekri    külli    makirin    ve    zulmi    külli    zalimin    ve    sihri    külli    sahirin    ve    bagğyi    külli    bağin    ve    hasedi    külli    hasidin    ve    gadri    külli    gadirin    ve    keydi    külli    kayidin    ve    adevati    külli    aduvvin    ve    ta´ni    külli    tainin    ve    gadhi    külli    gadihin    ve    hiyeli    külli    mütehayyilin    ve    şamatati    külli    şamitin    ve    keşhi    külli    kaşihin.    allahümme    bike    asülü    alel    a´dai    vel    kuranai    ve    iyyake    ercü    vilayetel    ehibbai    vel    evliyai    vel    gurabai    felekel    hamdü    ala    mele    estatiu    ihsaehu        vela    ta´didehü    min    avaidi    fadzlike    ve    avarifi    rizgike    ve    elvani    ma    evleyteni    bihi    min    irfadike    ve    keramike    fe    inneke    entallahüllezi    la    ilahe    illa    entel    faşi    fil    halgi    hamdükel    basitü    bil    cüdi    yeduke    la    tuzaddü    fi    hükmike    vela    tünezeu    fi    emrike    ve    sultanike    ve    mülkike    vela    tüşarekü    fi    rububiyyetike    vela    tüzahamü    fi    haligatike    temlikü    minel    enami    ma    teşeu    vela    yamliküne    minke    ille    ma    türidü.    allahümme    entallahül    mün    imul    mütefadzzilül    gadirul    muktedirul    gahirul    mugaddesü    tereddeytü    bil    mecdi    vel    behai    veteazzemte    bil    izzeti    vel    alai    vete    ezzerte    bil    azameti    vel    kibriai    (3    kulhü)    vetegaşşeyte    bilnuri    vezziyai    vetecellelte    bil    mehabeti    vel    behai    lekel    mennül    gadimü    vessultanüs    şemihu    ve    mülkül    bezihu    velcudül    vesiu    vel    gudretül    kemiletü    vel    hikmetül    beliğatü    vel    izzetüş    şemiletü    felekel    hamdü    ala    me    cealteni    min    ümeti    muhammedin    sallalahu    aleyhi    veseleme    ve    ala    elihi    vehüve    efdalü    beni    edeme    aleyhisselamüllezine    kerremtehüm    ve    hameltehüm    fil    berri    vel    bahri    ve    rezagtehüm    minettayyibeti    ve    fadzzeltehüm    ala    kesirin    min    halgike    tafdzilen    vehalagteni    semian    basiran    sahihan    seviyyen    salimen    muafen    velem    teşğalni    binuksanin    fi    bedeni    an    taatike    vela    biafetin    fi    cevarihi    vela    ahetin    fi    nefsi    vela    fi    agli    velem tem    na´ni    kerameteke    iyyaye    vehusne    saniike    indi    ve    fazle    menaihike    ledeyye    vena´maike    aleyye    entellezi    evsa´te    aleyye    fiddünya    rizgan    ve    fazzalteni    ala    kesirin    min    ehlihe    tafzilen    fecealte    li    seman    yesmau    eyetike    ve    aglen    yefhemü    imeneke    ve    basaran    yera    gudreteke    ve    füeden    yağrifu    azameteke    ve    galben    yağtegidu    tevhideke    fe    ini    lifadzlike    aleyye    şahidun    hamidun    şakirun    veleke    nefsi    şakiretün    ve    bihaggike    alleyye    şahidetün    ve    eşhedü    enneke    hayyun    gable    külli    hayyin    ve    hayyun    bağde    külli    hayyin    ve    hayyun    bağde    külli    meyyitin    ve    hayyun    lem    teris    elhayate    min    hayyin    velem    tagtá    hayreke    ani    fi    külli    vagtin    velem    tagtá        racei    velem    tünzil    bi    ugubetin    nigami    velem    tuğayyir    aleyye    veseigan    niami    velem    temna    anni    degaigel    isemi    felev    lem    ezkür    min    ihsaneke    ve    inamike    aleyye    ille    afveke    anni    vettevfige    li    vel    isticabete    li    duai    hiyne    rafağtu    savti    bi    duaike    ve    tahmidike    ve    tevhidike    ve    temcidike    ve    tehlilike    ve    tekbirike    ve    tağzimkike    ve    ille    fi    tagdirike    halgi    hine    savverteni    fe    ahsente    sureti    ve    ille    fi    gismetil    erzegi    hine    gaddertehe    li    lekene    fi    zelike    me    yeşgalü    fikri    an    cehdi    fekeyfe    ize    fekkertü    finni    amil    izemilleti    etegallebü    fihe    vela    eblugu    şukre    şeyin    min    he    felekelhamdu    adede    me    hafizehü    ilmüke    ve    cera    bihi    galemüke    ve    nefeze    bihi    hükmüke    fi    halgüke    ve    adede    me    ve    siadhü    rahmetüke    min    cemii    halgüke    ve    adede    me    ehatet    bihi    gudretüke    ve    edzafe    me    testevcibühü    min    cemii    halgüke.    allahümme    inni    mugirun    binimetike    aleyye    fetemmim    ihsaneke    ileyye    fi    me    bagiye    min    umri    bi    ağzeme    ve    etemme    ve    ekmele    ve    ahsene    mimme    ahsente    ileyye    fi    me    medza    minhü    birahmetike    ya    erhamerrahimin.    allahümme    inni    eselüke    ve    etevesellü    ileyyke    bi    tevhidike    ve    temcidike    ve    tahmidike    ve    tehlilike    ve    tekbirike    ve    tesbihike    ve    kemelike    ve    tedbirike    ve    tağzimike    ve    tagdisike    ve    nurike    ve    ra´fetike    ve    rahmetike    ve    ilmike    ve    hilmike    ve    uluvike    ve    gararike    ve    fadzlike    ve    celalike    ve    menike    ve    kemelike    ve    kibriyaike    ve    sultanike    ve    gudretike    ve    ihsanike    ve    imtinanike    ve    cemalike    ve    behaike    ve    bürhanike    ve    gufranike    ve    nebiyyike    ve    veliyyike    ve    itretihit    tahiriyne    en    tüsalliye    ala    seyyidine    muhammedin    ve    ala    sairi    ihvanihil    enbiyai    vel    mürseline    ve    enle    tahrimeni    rifdeke    ve    fadzleke    ve    cemaleke    ve    celaleke    ve    fevaide    kerametike    fe    innehü    la    tagt´terike    li    kesreti    me    gad    neşerte    minel    ataye    avaigul    buhli    vela    yungisu    cüdeke    tagsiru    fi    şükri    nigmetike    vela    tünfidu    hazaineke    mevahibukel    müttesiatü    vela    tüessiru    fi    cüdikel    azimi    minehükel    fe    igatül    celiletül    cemiletül    esiletü    vela    tehafü    zayme    imlagin    fetükdi    vela    yelhaguke    havfü    udmin    feyüngise    min    cüdike    feyzu    fazlike    inneke    ala    me    tesau    gadirun    ve    bil    icabetü    cedirun.    allahümmerzukni    galben    haşien    hadzien    dzarian    ve    aynen    bekiyeten    ve    bedenen    sahihen    sabiren    ve    yakinen    sadigan    bilhaggi    sadian    ve    tevbeten    nesuhan    ve    lisanen    zakiren    ve    hamiden    ve    imanen    sahihen    ve    rizgen    helalen    tayyiben    vesian    ve    ilmen    nefian    ve    veleden    salihan    ve    sahiben    müvefigan    ve    sinnen    tavilen    bil    hayri    müştegilen    bil    ibadeti    haliseti    ve    hulugan    hasenen    ve    amelen    salihan    mütegabbelen    ve    tevbeten    magbuleten    ve    dereceten    rafiaten    vemreeten    mümineten    taieten    allahümme    la    tünsini    zikreke    vela    tüvellini    gayreke    vela    tüemmini    mekreke    vela    tekşif    anni    setreke        vela    tüknitni    min    rahmetike        vela    tübidni    min    kenefike    ve    civarike    ve    eizni    min    suhtike    ve    gazabike    vela    tüeyyisni    min    rahmetike    ve    ravhike    ve    kün    li    veli    ehli    veli    ihvani    küllihim    enisen    min    külli    ravatin    ve    havfin    ve    haşyetin    ve    vahşetin    ve    gurbetin        vagsimni    min    küllihelketin        ve    neccini    min    külli    beliyyetin    ve    afetin    ve    ahetin        ve    gussatin    ve    mihnetin    ve    zelzeletin    ve    şiddetin    ve    ihanetin    ve    zilletin    ve    galebetin    ve    gilletin    ve    cuin    ve    ateşin    ve    fagrin    ve    fagatin    ve    dzigin    ve    fitnetin    ve    vebain    ve    belain    ve    garegin    ve    hargin    ve    bergin    ve    sergin    ve    harin    ve    berdin    ve    nehbin    ve    gayin    ve    dzalalin    ve    dzaletin    ve    hemmetin    ve    zelelin    ve    hataye    ve    hemin    ve    gamin    ve    meshin    ve    hasfin    ve    gazfin    ve    halletin    ve    illetin    ve    meradzin    ve    cununin    ve    cuzamin    ve    berasin    ve    felacin    ve    basurin    ve    selesin    ve    nagsin    ve    heleketin    ve    fadzihetin    ve    gabihatin    fiddareyni    inneke    la    tuhliful    mi    ad.    allahümmerzukni    vela    teza´ni    vedfeanni    vela    tedfeani    ve    atini    vela    tahrimni    ve    zidni    vela    tüngisni    verhamni    vela    tuazzibni    ve    ferric    hemmi    vekşif    gammi    ve    ehlik    aduvvi    vensurni    vela    tahzulni    ve    ekrimni    vela    tuhinni    vesturni    vela    tefzahni    ve    esirni    vela    tü´sir    aleyye    vahfezini    vela    tüzayyi´ni    fe    inneke    ala    külli    şeyin    gadirun    ya    agdarel    gadiriyne    veya    esraal    hasibine    ve    sallahu    alla    seyidine    muhammedin    ve    elihi    ve    selleme    ecmaine    ya    zel    celali    vel    ikrami    allahümme    ente    emertene    bi    duaike    ve    veadtene    bi    icabetike    ve    gad    deavneke    keme    emertene    fe    ecibne    kema    ve    adtene        ya    zel    celali    vel    ikrami    inneke    la    tuhliful    miad    allahümme    ma    gadderte    li    min    hayrin    ve    şeratü    fihi    bitevfigike    ve    teysirike    fe    temmimhü    li    biahsenil    vücuhi    külli    he    ve    esvabihe    esfehe    fe    inneke    ala    ma    teşeü    gadirun    ve    bil    icabeti    cedirun    nigmel    mevla    ve    nigmen    nasiru    veme    gadderte    li    min    şerin    ve    tuhaziruni    min    hü    ve    esrifhu    anni    ya    hayyu    ya    kayyumu    ya    men    gamet    essemavetü    vel    erzu    bi    emrihi    ya    men    yumsikus    semae    entegaa    alel    ardzi    ille    bi    iznihi    ya    men    emruhu    iza    erade    şeyen    enyagule    lehu    kunfeyekun.    fesubhanellezi    biyedihi    melekütü    külli    şeyin    ve    ileyhi    türceun    (subhanallahil    gadiril    gahiril    gaviyyil    azizil    cebbaril    hayyil    gayyumi    bile    muiynin    vela    zahirin    birahmetike    estagisu    3    defa)    allahümme    hezedduaü    ve    minkel    icabetü    ve    hezel    cuhdü    minni    ve    aleyket    tuklanü    (vela    havle    vela    guvvete    illa    billa    hil    aliyyil    azim    3    defa)    velhamdülillahi    evvelen    ve    ahiren    ve    zahiren    ve    batinen    ve    sallallahu    ala    seyyidine    muhammedin    ve    elihi    ve    eshabihit    tayyibinet    tahirine    ve    selleme    teslimen    kesiran    esiren    daimen    ebeden    ila    yevmiddin    ve    hasbunallahi    ve    nigmel    vekilu    velhamdülillahi    rabbil    alemine    ve    sallallahu    ala    seyyidine    muhammedin    veala    elihi    fi    külli    lamhatin    ve    nefesin    adede    me    vesiahu    ilmullah.


Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa, veya orta haddesi, Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir, En Fazla Günde Yedi Defa okunup zikredilir.

MÜNACATI ÜVEYS EL KARANi

Veysel Karani hazretlerine ait münacat

Bismillahirrahmanirrahiym

Mevlaye entel mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel mevla. Mevlaye mevlaye.
Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz. Mevlaye mevlaye. Entel haliku ve enel mahluku ve hel yerhamül mahluka illel haliku. Mevlaye mevlaye. Entel
mu’tıy ve enes saliü ve hel yerhamüs saile illel mu’tıy. Mevlaye mevlaye. Entel müğıysü
ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys. Mevlaye mevlaye. Entel bakıy ve enel fani ve hel yerhamül faniye illel bakıy. Mevlaye mevlaye. Ented daimü ve enez zailü ve hel yerhamüz zaile illed daim. Mevlaye mevlaye. Entel kebiyru ve enes sağıyru ve hel yerhamüs sağıyra illel kebir. Mevlaye mevlaye. Entel hayyü ve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü. Mevlaye mevlaye. Entel kaviyyü ve ened daıyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü. Mevlaye mevlaye. Entel malikü ve enel memlukü ve hel yerhamül memluke illel malik. Mevlaye mevlaye. Entel ğaniyyü ve enel fakiyru ve hel yerhamül fakıyra illel ğaniyyü.

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

HiZBÜL BAHR

Hizbul Bahr

Bismillahirrahmanirrahim…
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.
Ente rabbi veılmüke hasbi.
Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.
Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.
Nes’elükel ısmete fil
Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.
Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şadida.
Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.
Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi
Yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)
Ünsurna fe inneke hayrun nasirin
Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.
Verhamna fe inneke hayrur rahımin.
Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.
Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.
Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey’in kadir.
Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.
Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala
Mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe yübsırun.
Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.
Yasin vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym.
Tenzilel azızir rahim.
Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.
Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.
Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh (3 kez tekrar edilecek)
Ve anetik vücuhü lil hayyil kayyum.
Ve kad habe men hamele zulme.
Ta Sin Mim.
Ha Mim.
Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.
Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.
Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.
Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.
Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)
Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt.
Bel hüve kur’anün mecid,fi levhım mafuz
Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)
İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)
Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’in fik erdı ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)
Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Okuma Usulü :

En Az Günde Bir Defa veya En Fazla Günde iki Defa Sabah ve ikindi’den sonra okunup zikredilir.

Salat al-Tibbiyya

Okuma Usulü :

En az 7 defa ve en fazla günde 313 defa kendinize veya hastalara okunur

Salat al-Tibbiyya Budur

Allahümme salli a la seyyidina Muhammedin Tıbbel kulubu ve devaihe ve afiyetel ebdani ve şifaihe ve nurul ebsari  ve dziyaihe ve a la elihi ve sahbihi ve sellem.


TAHSiNi ŞERiF

Raşidi Tahsini Şerifi PRO10 Türkçe Okunuşu

Tahsini Şerif Nedir?

تحسين شريف

Tahsin demek El Hısn kökünden türemiştir Şerefli Kale ve Sığınak Manası taşır. Ve Sığınılacak en Şerefli Kale Allah ve Kelamı dır çünkü Kuran‘da şöyle şöyle olunca şöyle de minvalinde bize kelimelerinin gücünü öğreten yine Allah kendisidir. Mesela Felak suresi en basit örnek deki felan felan diye öğretir. işte „Raşidi Tahsini Şerifi’ni“ Okumannın veya yanında taşımanın faydaları mesela kureyş suresınde buyurduğu üzre acıktığınızda sizi doyuran ve korktuğunuzda emanında yani kalesinde sizi koruyan bu evin rabbine kul olun manasında ayet var yani kul olmaktan kasıt O’nun kalesine ve emanına sığının gibi bir mana.

Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim”
dedi:

“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

Okunuşu: “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak”

Anlamı: “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.”

(Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle dedi:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e akrep tarafından sokulmuş bir kimse getirilirdi. Râvi dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Eğer bu zat, yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım, deseydi sokulmazdı, veya ona zarar veremezdi.”

(Müslim, Zikir 55.)

Allah’ın mükemmel kelimeleri ifadesiyle Cenâb-ı Hakk’ın  kelamı olan Kuran ayetleri ve, Peygamerin dilinden söylenen, kutsi hadisler veya normal hadisler de geçen dualar ile, işte manen O’nun şifalı sözleri  kastedilmiş  demek olmaz mı. O,nun Kelimelerinin Gücü kastedilmiş  demek olmaz mı. Esasen bunlardan hangisinin söylendiği çok önemli değildir, Burada anlatmak istediğimiz “Euzü bi kelimatillahit-tammati ”  demek Allah kelamı olan ayet ve hadislerdeki dualara sığınmak demek, işte O’nun kelimelerinin  gücüne sığınmak demektir, kelimler söylenince ise, bir frekans yayılımı söz konusudur, yani öyle olunca, dua ve ayetler okunarak Allah’ın kelamının frekans gücü  demek olur, onun ile o frekanslar ile  “min şerri mâ halak” denmesi de yani yarattığı şerli herşeye karşı gelebilen bir silah demek olur, bu frekans ve dua ve zikir silahı yani. Hadisler de “Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti” sözleriyle başlayan, muhtelif yerlerde ve zamanlarda okunması tavsiye edilen başka dualar da vardır.

işte „Raşidi Tahsini Şerifi’ni“ Okumannın veya yanında taşımanın faydaları : Okuyanlar veya yanında taşıyanlar Düşmanlarının şerrinden emin olurlar, fakirlik görmeden bir hayat yaşarlar, Vesveseye, unutkanlığa karşı şifadır. Tahsini Şerifi’ni düzenli okumak güzel ahlakın kapısıdır. Düşmanların şerrinden korunmak, korkulu bir yerdeyken emin ve güvende olmak için okunmalıdır. Hastalara okunması ise şifadır. Günahların affı ve sevap kazanmak için tekrar tekrar okunması gereken dualardan biridir. “Alimran” dan bir ayet vardır ki içinde “inneke entel vehhâb” olan ayet onu okuyan kimseye ömrü boyunca geçim sıkıntısı uğramaz rivayeti var. Virdimizi Okuyan Güzel ahlaka erişir, içinde Ayetel Kürsi gibi nice ayetler dualar vardır da mesela Hâdis-i şerîfte Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: “Cibrîl bana gelip: Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor, yatağına geldiğin zaman Ayete’l-Kürsî’yi oku. Yani yatmadan evvel Âyete’l- Kürsî’yi oku. dedi.” Buyurmuşlardır. Bunun gibi bütün sırlı ayet yani Allah Kelamı ve hadis ve dua ve salavatların toplandığı, Dua ve Zırhdır, Sığınak ve kaledir, Allah’ın kelimelerinin gücüdür.

„Raşidi Tahsini Şerifi’ni“ Okuma Adabı :

Müntesiblerimiz Normal günlük evradlarını okuyup zikredip tesbih ederler ve sadece Haftada bir gün Perşembeleri ikindiden sonra veya akşamı (Cumayı Akşamı) veya Pazar ikindiden sonra veya akşamı zikredilir. Ölülerimize yani geçmişlerimizin ruhuna gönderilen hediyeler Perşembeleri ve Pazarlar sunuluduğu için, Tahsinin içindeki Bütün Zikir Evrad ve Raşidi Hatimi  ölülerimize  geçmişlerimizin ruhuna da ve silsilemize de müntesiplerimizede sayilan liseteyede haftada bir defa hediye edilmiş olur bu sayede.
Elbette Tarikimizden Mezun olanlar ve güç yetirebilenler de Günlük yani hergün  evrad yerine bunu okuyabilirler.

RAŞiDi TAHSiNi ŞERiFi BUDUR

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elif, Lâm, Mîm
Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâh,
ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu, âlimul gaybi veşşehâdeteh, huverrahmânurrahîm.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu,
elmelikul kuddûsusselâmul müminul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir,
subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ,
yüsebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel ardi vehuvel azîzul hakîym.

RAŞiDi ViRDi – ZiKiR EVRADI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
(Esteuzubillah)

Ela Inne evliyaullahu ve ibadillahissalihiyne, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
Ya Eyyühed deccal ve havassehü!
inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazettarigı, min hazeşşehri, min hazel medineti, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.

Hasbünallahivenimelvekil,
Hasbünallahivenimelvekil,
Hasbünallahivenimelvekil,
Hasbünallahivenimelvekil,
Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.

Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.
Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.
Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.

Bismillahirrahmanirrahim

Eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillahirrahmânirrahîm

Eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym.

Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab.

Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun.

Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr.

Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr. Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh.

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh.

Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun.

Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.

Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulîye, innallâhe kaviyyun azîz.

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.

Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve ma huve illa zikrun lil alemiyn.

iSTiAZE 1 – VAĞFUANNE DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ugadiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna ales kavmis seyyietil müseyyi iyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alen kavmin nazerel hainiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel El gafiliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil iftirael müfteriin
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmis seerigal müseerigun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmin naakısel munkısun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
vağfu anna vağfirlenaVerhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

iSTiAZE 2 – RABBENEFRIĞ DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil neffasatil ugadiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmis seyyietil müseyyi iyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafel El gafiliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil yüraun,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil iftirael müfteriin
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmis seerigal müseerigun
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmin naakısel munkısun
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

iSTiAZE 3 – RABBENEFRIĞLENE ZÜNÜBENE VE iSRAFENE DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbenagfir lena zünubenave israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alen nazerel hainiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil bahilliyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil yüraun
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil iftirael müfteriin
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmis seerigal müseerigun
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmin naakısel munkısun
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbenagfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

FEFRUG DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ya Rabbi innî lâ emliku illâ nefsî ve ehli ve zevci ve evladi ve benati ve ahî (ve uhti) ve ümmi (ve ebi) fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kafiriyn.
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müşrikiyn.
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Münafikiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hasidiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Fasıkıyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hainiyin,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kazibiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müfsidiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müsrifiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Aduvviyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Sahiriyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil neffasatil ukadiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil mücrimiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmiz Zalimiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Vahişiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil seyyietül müseyyi iyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hıyalil külli mütehayyiliyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil nazarel hainiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil kaşifiynes seyyiiyne,
fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil bahilliyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil gafel el gafiliyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil yüraun,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil acelel külli muacciliyin,
fefruk beynenâ ve beynel kavmit tecavezel mütacaviziyn,
fefruk beynenâ ve beynel kavmil inkarel münkirun
fefruk beynenâ ve beynel kavmil iftirael müfteriin
fefruk beynenâ ve beynel kavmis seerigal müseerigun
fefruk beynenâ ve beynel kavmin naakıs el munkısun
fefruk beynenâ ve beynel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

VAHFIZ DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Allahümme vahfız li veli ehli veli habibi ve mahbubi ve ala elihim
vesahbihim. Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız Salati, ve zikri, ve ayeti, ve hadisi, ve kelimaati, ve
tekbiri, ve tahmidi, ve temcidi, ve tekbiri, ve tesbihi ve takdisi,
vesselami, vesselavati, veş şükri ve duai, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul
Aziym. Allahümme vahfız beyti ve maali ve rızki ve hayvani, ve
nebati ve şeceri, ve eşyai, ve ragiybi, ves sayhi, ve nuri, ve dziyai, ve
nefesi, vemededü, ve taakati, ve kuvveti ve sıhhati, ve mederu ve
firaseti ve akli, ve dini ve peygamberi, vel imani, vel islami,
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. Allahümme vahfız ceddi ve ebii, ve
ümmi ve eahaveyti, ve veledi, ve benati, vel üstazi, vel mürşidi, ve
saddiygi, ve ihvani, ve seyyidi ve şerifi, vel meleki, vel feleki,
veşşemsi vel kameri, vessemai velardzi ve ma beynahüma,
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahümme vahfız seyyidina Adem.
Allahümme vahfız seyyidina ibrahim.
Allahümme vahfız seyyidina ismail.
Allahümme vahfız seyyidina ishak.
Allahümme vahfız seyyidina HIZIR.
Allahümme vahfız seyyidina Lokman.
Allahümme vahfız seyyidatina Meryem.
Allahümme vahfız seyyidina isa.
Allahümme vahfız seyyidina Cebrail.
Allahümme vahfız seyyidina Mikail.
Allahümme vahfız seyyidina israfil.
Allahümme vahfız seyyidina Azrail.
Allahümme vahfız seyyidetina Feryail.
Allahümme vahfız seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahümme vahfız seyyidina Münker Nekir,
Allahümme vahfız seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahümme vahfız seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahümme vahfız Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız Mehdiyyil Müntezar ve ala ealihim ve sahbihim ecmaiyn,
Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız seyyidina Hüseyin
Allahümme vahfız seyyidina Hasan
Allahümme vahfız seyyidetina Fatima
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ali
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Osman bin avfan
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam ömer ibnul Hattab
Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ebubekri Sıddıyg, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
Allahümme vahfız zamani ve vakti ve seneti ve şehru, ve yevmi, ve
saati ve aani, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. Rabbena ve takabbel
bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul
hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.
Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


ZEMZEM DUASI

YAĞMUR  VEYA KAR DUASI

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten makbuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ev mümineten ve taiaten, (erkekler sadece müminen der Kadınlar ise mümineten der)

Burada Kar Yağması için soğuk süt,
Yağmur yağması içinde soğuk  Zemzem
Veya Menba Suyu içilir


AÇIKLAMA

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham
yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan buraya kadar yani Es elüke
Duasına kadar okuduktan hemen sonra

Yağmur veya kar yağması için:

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.

Güneş doğması için:

ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

içildikten sonra duaya buradan itibaren devam edilir.

Allahümmecalni sa’yen meşkuren ve zenben mağfuren ve amelen makbulen ve ticareten len tebur. Sübhanekellahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. esteğfirullahe ve etubu ileyk.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh.
Allahümmecalni minttevvabiyne vel mütetahhiriyn.

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

ŞEMS – GÜNEŞ AÇMA DUASI

Veşşemsi ve duhahe
Vedduha velleyli iza seca
vel gameri iza telahe
vel benati takvahe
vel veledi ahyahe
vel üstazi vel mürşidi ihsahe
vel ümmi ve ebi müşefigan ve rahimen
vel ehaveyti sadigan
ves sadıygı sadigan
vel hayavanati sadigan ve itaeten
ven nebati şifaen ve bereketen
ve ilmen nafian ve firaseten
ve hilmen tevfikan
vel füyüzati vez ziyai şiddeten vel fariygan
ven neferi ve ceyşu fedaen
ves sancağı hilalen gariben veş şarkan vel merkezi kaviyyen
vel mederu kaviyyen ve süraten
veş Şemsi nevren ve münevveren.

SALAVATI KEBiR

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
Seyyidina Muhammed,
Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
Allahumme salli ala seyyidina Şid,
Allahumme salli ala seyyidina idris,
Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
Allahumme salli ala seyyidina Hud,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
Allahumme salli ala seyyidina Hızır,
Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
Allahumme salli ala seyyidina Hızkıl,
Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
Allahumme salli ala seyyidina Salih,
Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
Allahumme salli ala seyyidina ismail,
Allahumme salli ala seyyidina ishak,
Allahumme salli ala seyyidina Lut,
Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
Allahumme salli ala seyyidina Davud,
Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
Allahumme salli ala seyyidina Harun,
Allahumme salli ala seyyidina Musa,
Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidina isa,
Allahumme salli ala seyyidina  isna aşere Havariyyun,
Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş
sşazenuş, kefetatayyuş, Kıtmir,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson
Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hüseyin,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hasan,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ali,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Osman bin Avfan,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ömerul Hattab,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ebubekru Sıddık,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halimeyi Sadiye,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ayşei Saadıka,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Haticetül Kübra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniele,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Assiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra’le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidina israfil,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rafaella,
Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,  Azra, Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

SALAVATI KASR

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahime, ismaile, ishaga Davude ve Süleymane, Zekeriya ve Yahya,Harun ve Musa ve isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, Mikail, israfil, Azaril, Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

Rabbena vetekabbel bi salavati, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib salavati birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

YASiN SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yasin
Vel kur’anil hakiym
İnneke le minel murseliyn
Ala sıratım müstekıym
Tenziylel aziyzir rahıym
Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Yasin Suresinin Birinci Sayfası buraya kadar

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
Ve ma aleyna illel belağul mübın
Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
İnnı izel le fı dalalim mübın
İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya’lemun
Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
İlla rahmetem minna ve metean ila hıyn
Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
Ve yekulune mete hazel va’dü in küntüm sadikıyn
Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
Selamün kavlem mir rabbir rahıym
Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
Ve enı’büduni* haza sıratum müstekıym
Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta’kılun
Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya’kılun
Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
Fela yahzünke kalühüm* inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Yasin Suresi Buraya Kadar

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Hışmından Yine Sana Sığınırım.

Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh.

Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh,
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh,
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh.

iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn.İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

NAMAZ SURELERi

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.


Bismillâhirrahmanirrahim

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Bismillâhirrahmanirrahim

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.


Bismillâhirrahmanirrahim

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Bismillâhirrahmanirrahim

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.

Bismillâhirrahmanirrahim

Yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Bismillâhirrahmanirrahim

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Bismillâhirrahmanirrahim

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bismillâhirrahmanirrahim

E’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillâhirrahmanirrahim

E’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

EBCED VE EBCED DUASI

Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dzad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.

FETiH SURESi SON AYET

Euzubillahimineşşeytanirracim,
Bismillahirrahmenirrahim

Muhammedun resûlullâh, vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdzvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd, zâlike meseluhum fît tevrâti, ve meseluhum fîl incîl, ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuüffâra, vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.

EBCED DUASI

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
Namazlarimda ve sari vakitlerimde, şimdiye kadar okuduğum, ve bu gün içinde okuyacağım, ve bugünün devami olan gündüzde, ve onun devami olan gecede, ve gecenin devamı olan gündüzde, başlangıçtan şimdiye kadar, şimdiden bitirişe kadar,  okudugum ve okuyacağım, Bütün Dualarımdaki, Zikirlerimdeki, surelerdeki, ayetlerdeki,
tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, tehlillerimdeki, tekbirlerimdeki, tesbihlerimdeki, takdislerimdeki, salavatlarımdaki, selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki, hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların feyizinden, bereketinden, şifasından,hıfzı inayetinden ve ilminden ve faydasından, beni, benden eksilmeksizin eşimi ve çocuklarımı, Annemi ve Annelerimi, Babamı ve Babamlarımı, Dedemi ve Dedelerimi, Ninemi ve Ninelerimi, Dayımı ve Dayılarımı, Teyzemi ve Teyzelerimi, Amcamı ve Amcalarımı, Halamı ve Halalarımı, Yeğenimi ve Yeğenlerimi, Kuzenimi ve kuzenlerimi, Abimi ve Abilerimi, Ablamı ve Ablalarımı, Kardeşimi ve Kardeşlerimi, Gizli Kalmış Evladlarımı ve Annelerini ve ehli beytimi, ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intsab etmiş olanları,  ve şimdiden kıyametin sabahına kadar intsab edecek olanları, sevenlerimi ve sevdiklerimi, bize ve ehlimize ve müntesiplerimize, bir nebze iyiliği ve hayrı dokunanları, öğretmenlerimizi, mürşidlerimizi, ve arkadaşlarımızı, ve Kırk Fersah Sağa Sola, Öne Arkaya, Alta Ve Üste, Bulunduğumuz Yerlerdeki  imanlı Komşularımızı da  bu dua zikir ve ayetlerden, Surerlerden ve salavatlardan ve hatimlerimizden nasiplendir.
Ve Ayrıca Silsileyi Kasr, Silsileyi Kebir, Silsileyi Üla ve Silsileyi Melaemi de nasiplendir.

Ya Rabbi, Başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, bir  defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile, o gün devamını zikredip okuyamazsa, Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını eksik kalan kısımlarını tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan  bir tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile, o gün devamını okuyamazsa, Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile devamını ve eksik olanlarını tamamla

Ya Rabbi ayrıca okuduğumuz Hediye paketimiz olan Yasin ihlas fatiha ve Raşidi hatimlerimizin harflerini öyle çoğalt ki, hediye ettiğim, bu günkü hediye paketimden bir adet hediye etmiş olayım saydığım her bir kimseye. Amiyn

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemine Amiyn.


NECCiNIi DUASI FASIL 1

Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzrun.

NECCiNIi DUASI FASIL 2

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

VEDFEA DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyne,
Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyne,
Allahümme vedfeana nifakel münafikiyne,
Allahümme vedfeana hasedel hasidiyne,
Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyne,
Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyne,
Allahümme vedfeana kezibel kazibiyne,
Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyne,
Allahümme vedfeana israfel müsrifiyne,
Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyne,
Allahümme vedfeana sihres sahiriyne,
Allahümme vedfeana neffasatil ugadiyne,
Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyne,
Allahümme vedfeana zulmez zalimiyne,
Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyne,
Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyne,
Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyne,
Allahümme vedfeana nazerel hainiyne,
Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyne,
Allahümme vedfeana şematati küllü şamitiyne,
Allahümme vedfeana amelil bahilliyne,
Allahümme vedfeana gafel El gafiliyne,
Allahümme vedfeana amelil yüraune,
Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyne,
Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyne,
Allahümme vedfeana inkarel münikiriyne,
Allahümme vedfeana iftirael müfteriine,
Allahümme vedfeana seerigal müseerigune,
Allahümme vedfeana naakısel munkısune,
Allahümme vedfeana deccal ve havaassehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sağ azı diş ile)
Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

BiRLEŞiK ESMALAR

Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.
Ya Evvelu Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu, Ya Hayyul Kaayum, Ya Eahdü Ya Samedu, Ya Muhyi Ya mümitu, Ya mü minu Ya müheyminu Ya muiydu, Ya Raşidu Ya Saburu, Ya Baai*sü (peltek se)Ya Baaki, Razzakul Kerim, Melikul Adlil Yakin, Azizul Hakim, Azizun Züntikam, Settarul Kerim, Şefikul halim, Ya Halim Ya Selim, Ya Mecidi Ya Vedudu, Raufurrahim, Rahmanur Rahim, Aalimul gaybi veş şehadeh, Zül Kuvvetil Metiyn, Ya Hadi Ya Mehdi, Ya Hasibu Ya muhasibu, Ya habiru Ya muhabiru, Ya Haafizu Ya Muhafizu,Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn.

Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag,
Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag,
Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.

Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi  velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru  maasmihi şeyün fil erdzi  velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru  maasmihi şeyün fil erdzi  velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.

RAHMAN SURESiNDEN PASAJLAR

Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân
Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.

TAVAF VE SADAKA DUASI

Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

SAY ETME VE SEHER DUASI
NEFIY DUASI (ŞERiK KEHRWERT)

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

TEVHiDi KEBiR

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah
La ilahe illallah, Adem Safiyullah
La ilahe illallah, Habil Meşyullah
La ilahe illallah, Kabil Mezruallah
La ilahe illallah, Habil Mazlumullah
La ilahe illallah, Kabil Katilullah
La ilahe illallah, idris Terziyyullah
La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah
La ilahe illallah,ilyas Cennetullah
La ilahe illallah, Hızır Hayyullah
La ilahe illallah,Salih Haggullah
La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah
La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah
La ilahe illallah, Şaya Femullah
La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah
La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah
La ilahe illallah, Eyyub Marizallah
La ilahe illallah, Lokman Şifaullah
La ilahe illallah, Lokman Hekimullah
La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah
La ilahe illallah, Yunus Tevfikullah
La ilahe illallah, Yuşa Refikullah
La ilahe illallah, ibrahim halilullah
La ilahe illallah, ismail Zebhullah
La ilahe illallah, ishak Mucizallah
La ilahe illallah, Lut Mağdurallah,
La ilahe illallah, Lut Hicretulllah
La ilahe illallah, Yakub Hasretullah
La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah
La ilahe illallah, Yusuf Cemilallah
La ilahe illallah, Yusuf Ruyetullah
La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah
La ilahe illallah, Davud Yedullah
La ilahe illallah, Süleyman Malikullah
La ilahe illallah, Süleyman Hakimullah
La ilahe illallah, Şuayb Raillah
La ilahe illallah, Harun Tercümanullah
La ilahe illallah, Musa Kelimullah
La ilahe illallah, irmiya Mekrullah
La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah
La ilahe illallah, Meryem iffetullah
La ilahe illallah, isa Ruhullah
La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah
La ilahe illallah, Muhammed Habiballah
La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah
La ilahe illallah, Ömer Adlullah
La ilahe illallah, Osman Hayaullah
La ilahe illallah, Ali Esedullah
La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah
La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah
La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah
La ilahe illallah, Halid bin Velid Seyfullah
La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah


Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bismillâhirrahmanirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

TESBiH

Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah.
Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah.
Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah.

KiLiT DUALARI

Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.
Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min lisânî, Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni Bissalihin.
(Sabah) Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn.
(ikindi ve Akşam) vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

Allahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü, ve tenziul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü men teşaü, ve tüzillü men teşaü, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari, ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti, ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.

SiLGi DUASI FASILA 1

innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât,
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât.

ANA BABA DUASI

Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.

EVLAT iSTEME DUASI

Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten. Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn. Hasbiyallah, Hasbiyallahu tevekkeltü alallah, Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

SiLGi DUASI FASILA 2

Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih,

iMAN DUASI FASILA 1 – AMENERRASULÜ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

Âmener resûlu bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet, ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

KOLAYLAŞTIRMA DUASI

Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

iNŞiRAH SURESi – RAHATLATMA DUASI

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yüsran. İnne maal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

KIBLE DUASI

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.

TANRILIK DUASI
MESiH DUASI

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.

HELALLEŞME DUALARI

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’lhisâb.

SALAVAT MUHAAMED (SALLi BARiK)

Allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve alâ âli seyidina ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.
Allâhumme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve alâ âli seyyyidina ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.

SALAVAT MEHDi (SALLi BARiK)

Allâhumme salli alâ seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi. Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve Muhammede ve alâ âli seyidina ibrâhîme ve Muhammede inneke hamîdun mecîd.
Allâhumme bârik alâ seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi. Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve Muhammede ve alâ âli seyyyidina ibrâhîme ve Muhammede inneke hamîdun mecîd.

MEHDi VE HiDAYET DUASI

Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.

DOĞRULUĞU VE DOĞRU YOLU BULMA DUASI

Rabbinsurnî bima kezzebûn. İhdina’s-sırat’al-mustegıym. Sıratallezîne en’amte aleyhim ğayr’il-mağdzûbi aleyhim veleddyâllîn.Amin.

HIZIR DUASI

Ente veliyyuna feğfir lena zünübena verhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.
sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn
sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn,
sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn,
sübhaneke ente ilahe hayrüş şafiiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül müşfikun,
sübhaneke ente ilahe sadıgul vadül emin
sübhaneke ente ilahe hayrül makiriyn
sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü,
sübhaneke ente ilaher raufürrahimu
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah

ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari ve adedede merri mali vel fizari

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn

velhamdülillahi rabbil alemiyn.

HURUFU MUKATA – ÇEKiRDEK VE TOHUMLAR – ÖZ

Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahu ve hüvessemiulaliym. Elif La Mim, Elif La Mim, Elif La Mim, Elif La mim Ra, Elif La mim Ra, Elif La mim Ra, Ya Sin, Ya Sin, Ya Sin, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin Mim, Ta Sin Mim, Ta Sin Mim, Ta Ha, Ta Ha, Ta Ha, Sad, Sad, Sad, Nun, Nun, Nun.

FiTNEDEN KORUNMA DUASI

Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû. Vağfirlene zünübene verhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.

Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizde, fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma, ve seni inkar edenlerin, inkarının sebebi de kılma bizleri. Günahlarımızı bağışla, sen bağışlayanların en merhametlisisin. Amiyn.

iMAN DUASI FASILA 2 – AMENTÜ

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’*sü ba’de’l mevtu Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeder rasûlullah,

iMAN DUASI FASILA 3 – iMAN VE NiKAH TAZELEME


Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah,
Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah,
Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün rasulullah.

Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme Rasülen ve Nebiyyen.

RAPTiYE DUASI

Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike,
Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike,
Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.

TESBiHAT

Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah.

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.

Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah.

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah.

Ya Rabbi, Sen, Senin, Seni, Sena ve teazim ettiğin gibi, Aziz ve Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni, Sena ve teazim ettiğin gibi, Sena ve Teazim edemeyebiliriz, gücümüz ona yetmeyebilir.

Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber.

Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber.

Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni.

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah.

Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed.
Allâhumme barik alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed.

Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi,
Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi.
Allâhumme barik alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi.

La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah,
Muhammedun Rasulallah.

Allah,Allah,Allah,Allah,Allah,Allah…

DiKKAT : ZiKRiMiZiN BURASINDA  en az yukardaki kadar yani altı defa “Allah” Zikri Zikredilir, veya vakitleri müsait olanlar ise Okuyabilenler ise  21 Hazirana kadar “666 Allah zikri” çekilir zikredilir, gün döndükten sonra, yani  21 Haziran dan sonra, 21 Aralığa kadar, sadece “ 66 Allah zikri” çekilir zikredilir. 21 Araliktan sonra ise Tekrar “ 666 Allah zikri” çekilmeye başlanır, taaki  yine 21 Hazirana kadar.

Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun.

Karınca Duası (Bereket Duası)

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Sefer Duası

Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâl munkalibûn.

Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym.

Ashabi Kehf’in Duası

Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî le nefidel bahru kable en tenfede kelimâtu rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ

Salatentüncina Duası

Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha ındeke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, Hasbunellahu ve ni’mel vekil, Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke rabbena ve ileyke’l-masir.

Miftahül Cennet Duası

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. ve kul Eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbi enzilni munzelen maideten mübareken mines semâi ve ente hayrul münzilin.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel duai
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Hasbiyallah
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Hasbiyallahu tevekkeltü alallah
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’lhisâb
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

Melavan Duası (Melavan Salavatı)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asrâni ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minnattahiyyete vesselâme verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran kesîran


RAŞiDi HATiMi

YASiN SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yasin
Vel kur’anil hakiym
İnneke le minel murseliyn
Ala sıratım müstekıym
Tenziylel aziyzir rahıym
Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
Ve ma aleyna illel belağul mübın
Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
İnnı izel le fı dalalim mübın
İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya’lemun
Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
İlla rahmetem minna ve metean ila hıyn
Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
Ve yekulune mete hazel va’dü in küntüm sadikıyn
Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
Selamün kavlem mir rabbir rahıym
Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
Ve enı’büduni* haza sıratum müstekıym
Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta’kılun
Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya’kılun
Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
Fela yahzünke kalühüm* inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Fetih Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İnna fetahna leke fetham mübına
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
Ve yensurakellahü nasran azıza
Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma
Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habıra
Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura
Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a’tedna lil kafirıne seıyra
Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü ğafurar rahıyma
Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
Kul lil muhallefıne minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin ülı be’sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
Le kad radıyallahü anil mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
Ve meğanime kesiraten ye huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma
Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra
Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basıyra
Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa’ lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma
Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Rahman Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Er rahman
Alleme lkur’ane
Halekal insane
Allemehul beyan
Eş şemsu vel kameru bi husban
Ven necmu veş şeceru yescudan
Ves semae rafeaha ve vedaal mizan
Ella tatğav fil mizan
Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan
Vel erda vedaaha lil enam
Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani
Vel habbu zul asfi ver rayhan
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Halekal’insane min salsalin kelfahhari
Ve hale kalcanne min maricin min narin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Mereclbahreyni yeltekıyani
Beynehuma berzahun la yebğıyani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yahrucu minhumellu’lu velmercanu
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Kullu men ‘aleyha famin
Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Senefruğu lekum eyyuhessekaleni
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune
Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Zevata efnanin
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Fiyhima ‘aynani tecriyani
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Fiyhima min kulli fakihetin zevcani
Febieyyi alai rabbikuma tukezziban
Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Ke ennehunnel yakıtı vel mercan
Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban
Hel cezaul ıhsani illel ihsan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Ve min dunihima cennetan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Mudhammetan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima aynani neddahatan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihinne hayratun hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Hurum maksuratun fil hıyam
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram

Mülk Suresi Tebareke

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun
Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru
Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin
Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun
Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri
Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru
İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru
Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun
Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin
Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri
Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri
İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun
Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri
Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru
Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru
Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru
Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri
Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri
Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun
Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin
Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin
Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin
Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune
Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune
Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne
Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun
Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une
Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin
Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin
Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin

Nebe Suresi Amme

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Amme yetesaelune
Aninnebeil’azıymi
Elleziy hum fiyhi muhtelifune
Kella seya’lemune
Sümme kella seya’lemune
Elem nec’alil’arda mihaden
Velcibale evtaden
Ve halaknakum ezvacen
Ve ce’alna nevmekum subaten
Ve ce’alnelleyle libasen
Ve ce’alnennehare me’aşen
Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden
Ve ce’alna siracen vehhacen
Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen
Linuhrice bihi habben ve nebaten
Ve cennatin elfafen
İnne yevmelfasli kane miykaten
Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen
Ve futihatissemau fekanet ebvaben
Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben
İnne cehenneme kanet mirsaden
Littağıyne meaben
Labisiyne fiyha ahkaben
La yezukune fiyha berden ve la şeraben
İlla hamiymen ve ğassakan
Cezaen vifakan
İnnehum kanu la yercune hısaben
Ve kezzebu biayatina kizzaben
Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben
Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben
İnne lilmuttekıyne mefazen
Hadaika ve a’naben
Ve keva’ıbe etraben
Ve ke’sen dihakan
La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben
Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben
Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben
Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben
Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben
İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben

Cuma Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Bakara Suresi 153 ile 157 . Ayetler

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yâ eyyuhâllezîne âmenustainû bis sabri ves salâti, innallâhe meas sâbirîn
Ve lâ tekûlû li men yuktelu fî sebîlillâhi emvât, bel ahyâun ve lâkin lâ teş’urûn
Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât, ve beşşiris sâbirîn
Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn

Bakara Suresi 18. Ayet

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Summun bukmun umyun fe hum la yerciun.

Fecr Suresi 27. 28. 29. 30. Ayetler

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ya eyyetühannefsul mutmeinneh. irci i ila rabbiki radziyeten merdziyyeh
Fedhuli fi ibadi, Vedhuli cenneti.

Şems Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Veşşemsi ve duhaha.
Velkameri iza tekvaha.
Vennehari iza cellaha.
Velleyli iza yağşaha.
Vessmai ve ma benaha.
Vel’ardzı ve ma tahaha.
Ve nefsin ve ma sevvaha.
Feelhemeha fücureha ve takvaha.
Kad efleha men zekkaha.
Ve kad habe men dessaha.
Kezzebet semudü bitağvaha.
İzinbe’ase eşkaha.
Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
Ve la yehafi ukbaha.

Zilzâl Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

AYETEL KÜRSİ BAKARA Suresi Âyet – 255

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.


Haşr Suresi Son Ayetleri Levenzelna veya Hüvallahüllezi (21 ile 24. Ayetler)

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâh,
ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu, âlimul gaybi veşşehâdeteh, huverrahmânurrahîm.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu,
elmelikul kuddûsusselâmul müminul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir,
subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ,
yüsebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel ardi vehuvel azîzul hakîym.

Tarık Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vessemai vettarikı
Ve ma edrake mettariku
Ennecmüssakıbü
İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun
Felyenzuril’insanü mimme hulika
Hulika min main dafikın
Yahrücü min beynissulbi vetteraibi
İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün
Yevme tüblesserairü
Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin
Vessemai zatirrec’ı
Vel’ardı zatissad’ı
İnnehu likavlün faslün
Ve ma hüve bilhezli
İnnehüm yekiydune keyden
Ve ekiydü keyden
Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden

Duha Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vedduha
Velleyli iza seca
Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
Elem yecidke yetiymen feava
Ve vecedeke dallen feheda
Ve vecedeke ‘ailen feağna
Femmel yetiyme fela takher
Ve emmessaile fela tenher
Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

inşirah Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yüsran. İnne maal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

Vettin – Tin Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vettiyni vezzeytuni
Ve turi siyniyne
Ve hazelbeledil’emiyni
Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin
Sümme redednahü esfele safiliyne
İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
Fema yukezzibuke ba’du biddiin,
Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Kadir Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr

Tekasür Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elhakümüt tekasür
Hatta zürtümülmekabir
Kella sevfe ta’lemun
Sümme kella sevfe ta’lemun
Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
Le teravünnelcehıym
Sümme leteravünneha aynelyakıyn
Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Asr Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Fil Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Kureyş Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Maun Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Kevser Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.

Kafirun Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Nasr Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Tebbet Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.

ihlas Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

MUAVEZETEYN

Felak Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

E’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nas Suresi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

E’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Bakara Suresi ilk 5 Ayeti

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elif, Lâm, Mîm
Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh, huden lil muttekîn.
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.
Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik ve bil âhireti hum yûkınûn.
Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn.

ENAM SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya’dilun
Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun
Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü ma teksibun
Ve ma te’tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm fe sevfe ye’tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe’na mim ba’dihim karnen aharın
Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek ve lev enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun
Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
Kul li mem ma fis semavati vel ard kul lillah ketebe ala nefsihir rahmeh le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü’minun
Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar ve hüves semıul alım
Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris semavati vel erdı ve hüve yut’ımü ve la yüt’am kul innı ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın
Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh ve zalikel fevzül mübın
Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey’in kadır
Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül habır
Kul eyyü şey’in ekberu şehadeh kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur’anü li ünziraküm bihı ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun
Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehüm ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü’minun
Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih innehu la yüflihuz zalimun
Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez’umun
Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın
Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun
Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iy yerav külle ayetil la yü’minu biha hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın
Ve hüm yenhevne anhü ve yen’evne anh ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun
Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü’minın
Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun
Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb’usın
Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim kale e leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim e la sae ma yezirun
Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun e fe la ta’kılun
Kad na’lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun
Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna ve la mübeddile li kelimatillah ve le kad caeke min nebeil mürselın
Ve in kane kebüra aleyke ı’raduhüm fe inisteta’te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te’tiyehüm bi ayeh ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın
İnnema yestecıbüllezıne yesmeun vel mevta yeb’asühümüllahü sümme ileyhi yürceun
Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm ma ferratna fil kitabi min şey’in sümme ila rabbihim yuhşerun
Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat mey yeşeillahü yudlilh ve mey yeşe’yec’alhü ala sıratım müstekıym
Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted’un in küntüm sadikıyn
Bel iyyahü ted’une fe yekşifü ma ted’une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun
Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be’sai ved darrai leallehüm yetedarraun
Fe lev la iz caehüm be’süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya’melun
Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim ebvabe külli şey’ hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun
Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu vel hamdü lillahi rabbil alemın
Kul eraeytüm in ehazellahü sem’aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye’tıküm bih ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun
Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun
Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun
Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a’lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a’ma vel besıyr e fe la tetefekkerun
Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun
Ve la tatrudillezıne yed’une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh ma aleyke min hısabihim min şey’iv ve ma min hısabike aleyhim min şey’in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın
Ve kezalike fetenna ba’dahüm bi ba’dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina e leysellahü bi a’leme biş şakirın
Ve iza caekellezıne yü’minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba’dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym
Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın
Kul innı nühıtü en a’büdellezıne ted’une min dunillah kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın
Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih ma ındı ma testa’cilune bih inil hukmü illa lillah yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın
Kul lev enne ındı ma testa’cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm vallahü a’lemü biz zalimın
Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hu ve ya’lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa ya’lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın
Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya’lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb’asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun
Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun
Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın
Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted’unehu tedarruav ve hufyeh le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın
Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun
Kul hüvel kadiru ala ey yeb’ase aleyküm azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzıka ba’daküm be’se ba’d ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun
Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk kul lestü aleyküm bi vekıl
Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta’lemun
Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a’rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak’ud ba’dez zikra meal kavmiz zalimın
Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey’iv ve lakin zikra leallehüm yettekun
Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy’ ve in ta’dil külle adlil la yü’haz minha ülaikellezıne übsilu bima kesebu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun
Kul e ned’u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a’kabina ba’de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed’unehu ilel hüde’tina kul inne hüdellahi hüvel hüda ve ümirna li nüslime li rabbil alemın
Ve en ekıymüs salate vettekuh ve hüvellezı ileyhi tuhşerun
Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk ve yevme yekulü kün fe yekun kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur alimül ğaybi veş şehadeh ve hüvel hakımül habır
Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın
Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının
Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba kale haza rabbı felemma efele kale la ühıbbül afilın
Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın
Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun
İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın
Ve haccehu kavmüh kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey’a vesia rabbı külle şey’in ılma e fe la tetezekkerun
Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn in küntüm ta’lemun
Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun
Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih nefeu deracatim men neşa’ inne rabbeke hakımün alım
Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinın
Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas küllüm mines salihıyn
Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemın
Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym
Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya’melun
Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun
Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih kul la es’elüküm aleyhi ecra in hüve illa zikra lil alemın
Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey’ kul men enzelel kitabellezı cae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec’alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesıra ve ullimtüm ma lem ta’lemu entüm ve la abaüküm kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel’abun
Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezıne yü’minune bil ahırati yü’minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun
Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey’üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim ahricu enfüseküm elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihı testekbirun
Ve le kad ci’tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka’ le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez’umun
İnnellahe falikul habbi ven neva yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy zalikümüllahü fe enna tü’fekun
Falikul ısbah ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana zalike takdırul azızil alım
Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr kad fassalnel ayati li kavmiy ya’lemun
Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda’ kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun
Ve hüvellezı enzele mines semai maa fe ahracna bihı nebate külli şey’in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba veminen nahli min tal’iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a’nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen’ıh inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü’minun
Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala amma yesıfun
Bedrıus semavati vel ard enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh ve haleka külle şey’ ve hüve bi külli şey’in alım
Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey’in fa’büduh ve hüve ala külli şey’iv vekıl
La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habır
Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz
Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya’lemun
İttebı’ ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a’rıd anil müşrikın
Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl
Ve la tesübbüllezıne yed’une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm kezalike zeyyenna likülli ümmetin amelehüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya’melun
Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü’minünne biha kul innemel ayatü ındellahi ve ma yüş’ıruküm enneha iza caet la yü’minun
Ve nükallibü ef’idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü’minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya’mehun
Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey’in kubülem ma kanu li yü’minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun
Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba’duhüm illa ba’dın zuhrufel kavli ğurura ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
Ve li tesğa ileyhi ef’idetüllezıne la yü’minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun
E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala vellezıne ateynahümül kitabe ya’lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın
Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla la mübeddile li kelimatih ve hüves semıul alım
Ve in tütı’eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
İnne rabbeke hüve a’lemü mey yedıllü an sebılil ve hüve a’lemü bil mühtedın
Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü’minın
Ve maleküm ella te’külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm inne rabbeke hüve a’lemü bil mu’tedın
Ve zeru zahiral ismi ve batıneh innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun
Ve la te’külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm ve in eta’tümuhüm inneküm le müşrikun
E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya’melun
Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş’urun
Ve iza caethüm ayetün kalu len nü’mine hatta nü’ta misle ma utiye rusülüllah Allahü a’lemü haysü yec’alü risaleteh seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun
Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam ve mey yürid ey yüdılehu yec’al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa’adü fis sema’ kezalike yec’alüllahür ricse alellezıne la yü’minun
Ve haza sıratu rabbike müstekıyma kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun
Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya’melun
Ve yevme yahşurühüm cemıa ya ma’şeral cinni kadisteksertüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba’duna bi ba’dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah inne rabbeke hakımün alım
Ve kezalike nüvellı ba’daz zalimıne ba’dam bima kanu yeksibun
Ya ma’şeral cinni vel insi e lem ye’tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın
Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun
Ve li küllin deracatüm mimma amilu ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya’melun
Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh iy yeşa’ yüzhibküm ve yestahlif mim ba’diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın
İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu’cizın
Kul ve kavmı’melu ala mekanetiküm innı amil fe sevfe ta’lemune men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz zalimun
Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en’ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za’mihim ve haza li şürakaina fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah ve ma kane lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim sae ma yahkümun
Ve kezalike zeyyene li kesırim minel müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dınehüm ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
Ve kalu hazihı en’amüv ve harsün hıcr la yat’amüha illa men neşaü bi za’mihim ve en’amün hurrimet zuhuruha ve en’amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh seyeczıhim bima kanu yefterun
Ve kalu ma fı butuni hazihil en’ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka’ seyeczıhim vasfehüm innehu hakımün alım
Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah kad dallu ve ma kanu mühtedın
Ve hüvellezı enşee cennatim ma’ruşativ ve ğayra ma’ruşativ ven nahle vez zer’a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu innehu la yühıbbül müsrifın
Ve minel en’ami hamuletev ve ferşa külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm mübın
Semaniyete ezvac mined da’nisneyni ve minel ma’zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn
Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm innellahe la yehdil kavmez zalimın
Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat’amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym
Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun
Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah ve la yüraddü be’sühu anil kavmil mücrimın
Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey’ kezalike kezzebellezıne min kablihim hatta zaku be’sena kul hel ındeküm min ılmin fe tuhricuhü lena in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun
Kul fe lillahil huccetül baliğah fe lev şae le hedaküm ecmeıyn
Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune ennellahe harrame haza fe in şehidu fe la teşhed meahüm ve la tettebı’ ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü’minune bil ahırati ve hüm bi rabbihim ya’dilun
Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihı şey’a ve bil valideyni ıhsana ve la taktülu evladeküm min imlak nahnü nerzükuküm ve iyyahüm ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta’kılun
Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh ve evfül keyle vel mizane bil kıst la nükellifü nefsen illa vüs’aha ve iza kultüm fa’dilu ve lev kane za kurba ve bi ahdillahi evfu zaliküm vassaküm bihı lealleküm tezekkerun
Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun
Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı ahsene ve tefsıylel likülli şey’iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü’minun
Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun
En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın
Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun
Hel yenzurune illa en te’tiyehümül melaiketü ev ye’tiye rabbüke ev ye’tiye ba’du ayati rabbik yevme ye’tı ba’du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra kulintezıru inna müntezırun
İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey’ innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef’alun
Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun
Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın
Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın
La şerıke leh ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın
Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü külli şey’ ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fıhi tahtelifun
Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba’daküm fevka ba’dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym

VAKIA SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

İza veka’atilvaki’atu.
Leyse livak’atiha kazibetun.
Hafıdatun rafi’tun.
İza ruccetil’ardu reccen.
Ve bussetilcibalu bessen.
Ve fekanet hebaen munbessen.
Ve kuntum ezvacen selaseten.
Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
Vessabikunessabikune.
Ulaikelmukarrabune.
Fiy cennatin na’ıymi.
Sulletun minel’evveliyne.
Ve kaliylun minel’ahıriyne.
‘ala sururin medunetun.
Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
Ve hurun ‘ıynun.
Keemsalillu’luilmeknuni.
Cezaen bima kanu ya’melune.
La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
İlla kıylen selamen selamen.
Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
Fiy sidrin mahdudin.
Ve talhın mendudin.
Ve zıllin memdudin.
Ve main meskubin.
Ve fakihetin kesiyretin.
La maktu’atin ve la memnu’atin.
Ve furuşin merfu’atin.
İnna enşe’nahunne inşaen.
Fece’alnahunne ebkaren.
‘Uruben etraben.
Liashabilyemiyni.
Sulletun minel’evveliyne.
Ve sulletun minelahiriyne.
Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
Fiy semumin ve hamiymin.
Ve zıllin min yahmumin.
La baridin ve la keriymin.
İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
Eve abaunel’evvelune.
Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
Leakilune min şecerin min zakkumin.
Femaliune minhelbutune.
Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
Feşaribune şurbelhiymi.
Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
Efereeytum ma tumnune.
Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
Efereeytum ma tahrusune.
Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
İnna lemuğremune.
Bel nahnu mahrumune.
Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
Efereeytumunnarelletiy turune.
Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
İnnehu lekur’anun keriymun.
Fiy kitamin meknunin.
Lya yemessuhu illelmutahherune.
Tenziylun min rabbil’alemiyne.
Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
Felevla iza beleğatilhulkume.
Ve entum hıyneizin tenzurune.
Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
Feemma in kane minelmukarrebiyne.
Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
Feselamun leke min ashabilyemiyni.
Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
Fenuzulun min hamiymin.
Ve tasliyetu cahıymin.
İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

KEHF SURESi

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

El hamdu lillahillezî enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu îveca
Kayyimel li yunzira be’sen şedîdem mil ledunhu ve yubeşşiral mu’minînellezîne ya’melunes salihati enne lehum ecran hasena
Makisîne fîhi ebeda
Ve yunzirallezîne kaluttehazellahu veleda
Ma lehum bihî min îlmiv ve la li abaihim keburat kelimeten tahrucu min efvahihim iy yekulune illa keziba
Fe lealleke bahîun nefseke ala asarihim il lem yu’minu bi hazel hadîsi esefa
İnna cealna ma alel erdî zînetel leh ali nebluvehum eyyuhum ahsenu amela
Ve inna le caîlune ma aleyha saîydem curuza
Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakîymi kanu min ayatina aceba
İz evel fityetu ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledunke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda
Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinîne adeda
Summe beasnahum li na’leme eyyul hîzbeyni ahsa lima lebisu emeda
Nahnu nekussu aleyke nebeehum bil hakk innehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda
Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbuna rabbus semavati vel erdî len ned’uve min dunihî ilahel le kad kulna izen şetata
Haulai kavmunettehazu min dunihî aliheh lev la ye’tune aleyhim bi sultanim beyyin fe men azlemu mimmeniftera alellahi keziba
Ve izî’tezeltumuhum ve ma ya’budune illallahe fe’vu ilel kehfi yenşur lekum rabbukum mir rahmetihî ve yuheyyi’ lekum min emrikum mirfeka
Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemîni ve iza ğarabet takriduhum zateş şimali ve hum fî fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahu fe huvel muhted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem murşida
Ve tahsebuhum eykazav ve hum rukuduv ve nukallibuhum zatel yemîni ve zateş şimali ve kelbuhum basitun ziraayhi bil vesîyd levit tala’te aleyhim le velleyte minhum firarav ve le muli”e minhum ru”a
Ve kezalike beasnahum li yetesaelu beynehum kale kailum minhum kem lebistum kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm kalu rabbukum a’lemu bi ma lebistum feb’asu ehadekum bi verikîlum hazihî ilel medîneti fel yenzur eyyuha ezka taamen fel ye’tikum bi rizkîm minhu vel yetelattaf ve la yuş’îranne bikum ehada
İnnehum iy yazheru aleykum yercumukum ev yuîydukum fî milletihim ve len tuflihu izen ebeda
Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne va’dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fîha iz yetenazeune beynehum emrahum fe kalubnu aleyhim bunyana rabbuhum a’lemu bihim kalellezîne ğalebu ala emrihim le nettehîzenne aleyhim mescida
Se yekulune selasetur rabiuhum kelbuhum ve yekulune hamsetun sadisuhum kelbuhum racmem bil ğayb ve yekulune seb’atuv ve saminuhum kelbuhum kur rabbî a’lemu bi îddetihim ma ya’lemuhum illa kalîlun fe la tumari fîhim illa miraen zahirav ve la testefti fîhim minhum ehada
Ve la tekulenne li şey’in innî faîlun zalike ğada
İlla ey yeşaellahu vezkur rabbeke iza nesîte ve kul asa ey yehdiyeni rabbî li akrabe min haza raşeda
Ve lebisu fî kehfihim selase mietin sinîne vazdadu tis’a
Kulillahu a’lemu bima lebisu lehu ğaybus semavati vel ard ebsîr bihî ve esmî’ ma lehum min dunihî miv veliyyiv ve la yuşriku fî hukmihî ehada
Vetlu ma uhîye ileyke min kitabi rabbik la mubeddile li kelimatihî ve len tecide min dunihî multehada
Vasbir nefseke meallezîne yed’une rabbehum bil ğadati vel aşiyyi yurîdune vechehu ve la ta’du aynake anhum turîdu zînetel hayatid dunya ve la tutî’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahu ve kane emruhu furuta
Ve kulil hakku mir rabbikum fe men şae fel yu’miv ve men şae fel yekfur inna a’tedna liz zalimîne naran ehata bihim suradikuha ve iy yesteğîysu yuğasu bi mani kel muhli yeşvil vucuh bi’seş şerab ve saet murtefeka
İnnellezîne amenu ve amilus salihati inna la nudîy’u ecra men ahsene amela
ulaike lehum cennatu adnin tecrî min tahtihimul enharu yuhallevne fîha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sundusiv ve istebrakîm muttekiîne fîha alel eraik nî’mes sevab ve hasunet murtefeka
Vadrib lehum meseler raculeyni min a’nabiv ve hafefnahuma bi nahliv ve cealna beynehuma zer’a
Kiltel cenneteyni atet ukuleha ve lem tazlim minhu şey’ev ve feccerna hîlalehuma nehara
Ve kane lehu semer fe kale li sahîbihî ve huve yuhaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzu nefera
Ve dehale cennetehu ve huve zalimul li nefsih kale ma ezunnu en tebîde hazihî ebeda
Ve ma ezunnus saate kaimetev ve leir rudidtu ila rabbî le ecidenne hayram minha munkaleba
Kale lehu sahîbuhu ve huve yuhavirruhu e keferte billezî halekake min turabin summe min nutfetin summe sevvake racula
Lakinne huvellahu rabbî ve la uşriku bi rabbî ehada
Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahu la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda
Fe asa rabbî ey yu’tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saîyden zeleka
Ev yusbiha mauha ğavran fe len testetîy’a lehu taleba
Ve uhîyta bi semerihî fe asbeha yukallibu keffeyhi ala ma enfeka fîha ve hiye haviyetun ala uruşiha ve yekulu ya leytenî lem uşrik bi rabbî ehada
Ve lem tekul lehu fietuy yensurunehu min dunillahi ve ma kane muntesîra
Hunalikel velayetu lillahil hakk huve hayrun sevabev ve hayrun îkba
Vadrib lehum meselel hayatid dunya ke main enzelnahu mines semai fahteleta bihî nebatul erdî fe asbeha heşîmen tezruhur riyah ve kanellahu ala kulli şey’im muktedira
Elmalu vel benune zînetul hayatid dunya vel bakîyatus salihatu hayrun înde rabbike sevabev ve hayrun emela
Ve yevme nuseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahum fe lem nuğadir minhum ehada
Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci’tumuna kema halaknakum evvele merratim bel zeamtum ellen nec’ale lekum mev’îda
Ve vudîal kitabu fe teral mucrimîne muşfikîyne mimma fîhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yuğadiru sağîyratev ve la kebîraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadîra ve la yazlimu rabbuke ehada
Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblîs kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehîzunehu ve zuriyyetehu evliyae min dunî ve hum lekum aduvv bi’se liz zalimîne bedela
Ma eşhedtuhum halkas semavati vel erdî ve la halka enfusihim ve ma kuntu muttehîzel mudîllîne aduda
Ve yevme yekulu nadu şurakaiyellezîne zeamtum fe deavhum fe lem yestecîbu lehum ve cealna beynehum mevbika
Verael mucrimunen nara fe zannu ennehum muvakîuha ve lem yecidu anha masrifa
Ve le kad sarrafna fî hazel kur’ani lin nasi min kulli mesel ve kanel insanu eksera şey’in cedela
Ve ma menean nase ey yu’minu iz caehumul huda ve yestağfiru rabbehum illa en te’tiyehum sunnetul evvelîne ev ye’tiyehumul azabu kubula
Ve ma nursilul murselîne illa mubeşşirîne ve munzirîn ve yucadilullezîne keferu bil batîli li yudhîdu bihil hakka vettehazu ayatî ve ma unziru huzuva
Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbihî fe a’rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhu ve fî azanihim vakra ve in ted’uhum ilel huda fe ley yehtedu izen ebeda
Ve rabbukel ğafuru zur rahmeh lev yuahîzuhum bi ma kesebu le accele lehumul azab bel lehum mev’îdul ley yecidu min dunihî mev’ila
Ve tilkel kura ehleknahum lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev’îda
Ve iz kale musa li fetahu la ebrahu hatta ebluğa mecmeal bahrayni ev emdîye hukuba
Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehuma fettehaze zebîlehu fil bahri seraba
Felemma caveza kaleli fetahu atina ğadaena le kad lekîyna min seferina haza nesaba
Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innî nesîtul hute ve ma ensanîhu illeş şeytanu en ezkurah vettehaze sebîlehu fil bahri aceba
Kale zalike ma kunna nebğî fertedda ala asarihima kasasa
Fe veceda abdem min îbadina ateynahu rahmetem min îndina ve allemnahu mil ledunna îlma
Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tuallimeni mimma ullimte ruşda
Kale inneke len testetîy’a meîye sabra
Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhît bihî hubra
Kale setecidunî in şaellahu sabirav ve la a’sîy leke emra
Kale fe initteba’tenî fe la tes’elnî an şey’in hatta uhdise leke minhu zikra
Fentaleka hatta iza rakiba fis sefîneti harakaha kale eharakteha li tuğrika ehleha le kad ci’te şey’en imra
Kale e lem e kul inneke len testetîy’a meîye sabra
Kale la tuahîznî bima nesîtu ve la turhîknî min emrî usra
Fentaleka hatta iza lekîya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci’te şey’en nukra
Kale elem e kul leke inneke len testetîy’a meîye sabra
Kale in seeltuke an şey’im ba’deha fe la tusahîbnî kad belağte mil ledunnî uzra
Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet’ama ehleha fe ebev ey yudayyifuhuma fe veceda fîha cidaray yurîdu ey yenkadda fe ekameh kale lev şi’te lettehazte aleyhi ecra
Kale haza firaku beynî ve beynik se unebbiuke bi te’vîli ma lem testetî’ aleyhi sabra
Emmes sefînetu fe kanet li mesakîne ya’melune fil bahri fe eradtu en eîybeha ve kane veraehum melikuy ye’huzu kulle sefînetin ğasba
Ve emmel ğulamu fekane ebevahu mu’mineyni fe haşîna ey yurhikahuma tuğyanev ve kufra
Fe eradna ey yubdilehuma rabbuhuma hayram minhu zekatev ve akrabe ruhma
Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetîmeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzul lehuma ve kane ebuhuma saliha fe erade rabbuke ey yebluğa eşuddehuma ve yestahrica kenzehuma rahmetem mir rabbik ve ma fealtuhu an emrî zalike te’vîlu ma lem testî’ aleyhi sabra
Ve yes’eluneke an zil karneyn kul seetlu aleykum minhu zikra
İnna mekkenna lehu fil erdî ve ateynahu min kulli şey’in sebeba
Fe etbea sebeba
Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubu fî aynin hamietiv ve vecede îndeha kavma kulna yazel karneyni imma en tuazzibe ve imma en tettehîze fîhim husna
Kale emma men zaleme fe sevfe nuazzibuhu summe yuraddu ila rabbihî fe yuazzibuhu azaben nukra
Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulu lehu min emrina yusra
Summe etbea sebeba
Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatluu ala kavmil lem nec’al lehum min duniha sitra
Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
Summe etbea sebeba
Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce mufsidune fil erdî fe hel nec’alu leke harcen ala en tec’ale beynena ve beynehum sedda
Kale ma mekkennî fîhi rabbî hayrun fe eîynunî bi kuvvetin ec’al beynekum ve beynehum redma
Atuni zuberal hadîd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfuhu hatta iza cealehu naran kale atunî ufriğ aleyhi kîdra
Femestau ey yazheruhu ve mestetau lehu nakba
Kale haza rahmetum mir rabbî fe iza cae va’du rabbî cealehu dekka’ ve kane va’du rabbî hakka
Ve terakna ba’dahum yevmeiziy yemucu fî ba’dîv ve nufiha fis suri fe cema’nahum cem’a
Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirîne arda
Ellezîne kanet a’yunuhum fî ğîtain an zikrî ve kanu la yestetîy’une sem’a
E fe hasibellezîne keferu ey yettehîzu îbadî min dunî evliya’ inna a’tedna cehenneme lil kafirînenuzula
Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mala
Ellezîne dalle sa’yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun’a
ulaikellezîne keferu bi ayati rabbihim ve likaihî fe habitat a’maluhum fe la nukîymu lehum yevmel kîyameti vezna
Zalike cezauhum cehennemu bima keferu vettehazu ayatî ve rusulî huzuve
İnnellezîne amenu ve amilus salihati kanet lehum cennatul firdevsi nuzula
Halidîne fîha la yebğune anha hîvela
Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi ve lev ci’na bi mislihî mededa
Kul innema ene beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahuv vahîd fe men kane yercu likae rabbihî felya’mel amelen salihav ve la yuşrik bi îbadeti rabbihî ehada

Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun,
Ennel ardza, yerisuhu ibadiyessalihun.

Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi,
Rabbi inneke semîud duâi.

Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym,
Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.

Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah,
Adede ma vesiahu ilmullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram
Bi rahmetike Ya Erhamer rahimiyn.

Sadakallahül Aziym. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ


KUDRET DUASI

Vehüve Ala Külli Şeyun Alimun
Vehüve Ala Külli Şeyun Habirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Basirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Semiun
Vehüve Ala Külli Şeyun Hasibun
Vehüve Ala Kadirun Külli Şeyun Hafizun
Vehüve Ala Külli Şeyun Kadirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Hakimun
Vehüve Ala Malikun Külli Mülkün
Vehüve Ala Mukimun Külli Mülkün Malikun
Vehüve Ala Külli Şeyun Haaligun
Vehüve Ala Külli Şeyun Maalikun
Vehüve Ala Külli Şeyun Musavvirun
Vehüve Ala Külli Şeyun Müsebbibun
Vehüve Ala Külli Dain Devaün
Vehüve Ala Külli Dain Şefiun
Vehüve Ala Külli Vaktin Hazirun
Vehüve Ala Külli Zenbin Afuvvun
Vehüve Ala Külli Hatain izaletun
Vehüve Ala Cemalun Men Küllü Vechi Cemilun
Vehüve Ala Evvelü Men Küllü Evvelun
Vehüve Ala Ahiru Men Küllü Aahirun
Vehüve Ala Safiyyun Men Küllü Musatafa
Vehüve Ala Rahmanun Men Küllü Merhametün
Vehüve Ala Raşidun Men Küllü Mürşidun
Vehüve Ala Mehdiyyun Men Küllü Hidayetun

Hüvallah, Hüvallah, Hüvallah,


TAHSiNi ŞERiFiN SONU


Cevşen-i Kebir Arapça Duası (Muskası) HakkındaCevşenü’l-Kebîr, rivayete göre Bedir Savaşı’nda, Hz. Peygamber (a.s.m.) muharebenin kızıştığı ve üzerindeki zırhın kendisini fazlasıyla sıktığı bir sırada, ellerini açarak Allah’a dua etti. Bunun üzerine Cebrail (a.s.) gelerek,

“Ya Resulullah, Rabbin sana selâm ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu duayı (Muskayı) takmanı istiyor. Bu dua hem sana, hem de ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet sağlayacaktır.”

dedi. Musa el-Kazım, Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır, Zeynelâbidin, Hz. Hüseyin (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.) yoluyla Hz. Peygambere (a.s.m.) isnad edilir. Ehl-i Sünnet Müslümanları arasında Cevşenü’l-Kebîr’i ilk defa Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, tarikatının vird kitabı olan Mecmuatu’l-Ahzab adlı eserinde nakletti.

Cevşen 100 Bölümden meydana gelir ve birde esmaül hüsna ve birde peygamberimizin isimleri ve birde ashabi bedirin isimleri olur  o Muskada ve bu okunmaz sadece muska olaraktan takınılıp taşınır. 

OKUMAK iÇiN CEVŞEN’DEN BiR PARCASI

Sübhaneke Ya Allah Tealeyte Ya Rahman Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Rahim Tealeyte Ya Kerim Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Hamidtealeyte Ya Hakim Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Mecid Tealeyte Ya Melik Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Kuddüstealeyte Ya Selam Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Mü’min Tealeyte Ya Müheymin Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Aziz Tealeyte Ya Cebbar Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Mütekebbir Tealeyte Ya Halık Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Evvel Tealeyte Ya Ahir Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Zahir Tealeyte Ya Batın Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Bari Tealeyte Ya Musavvir Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Tevvab Tealeyte Ya Vehhab Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Bais Tealeyte Ya Varis Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Kadim Tealeyte Ya Mukim Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Ferd Tealeyte Ya Vitr Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Nur Tealeyte Ya Settar Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Celil Tealeyte Ya Cemil Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Kahir Tealeyte Ya Kadir Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Melik Tealeyte Ya Muktedir Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Alim Tealeyte Ya Allam Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Azim Tealeyte Ya Gafur Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Halim Tealeyte Ya Vedud Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Şehid Tealeyte Ya Şahid Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Kebir Tealeyte Ya Müteal Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Nur Tealeyte Ya Latif Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Semi Tealeyte Ya Kefil Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Karib Tealeyte Ya Basir Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Hakk Tealeyte Ya Mübin Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Rauf Tealeyte Ya Rahim Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Tahir Tealeyte Ya Müteahhir Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Mücemmil Tealeyte Ya Mufaddil Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Müzhır Tealeyte Ya Münim Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Deyyan Tealeyte Ya Sultan Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Hannan Tealeyte Ya Mennan Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Ehad Tealeyte Ya Samed Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Hayy Tealeyte Ya Kayyum Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman

Sübhaneke Ya Adl Tealeyte Ya Hakem Hallisna Mine’n-Nar Bi Afvike Ya Rahman 

Cevşen-i Kebir Duası (Muskası) Budur

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَللهُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا كَريمُ يا مُقيمُ يا عَظيمُ يا قَديمُ يا عَليمُ يا حَليمُ يا حَكيمُ
سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا سَيِّدَ السّاداتِ يا مُجيبَ الدَّعَواتِ يا رافِعَ الدَّرَجاتِ يا وَلِيَّ الْحَسَناتِ يا غافِرَ الْخَطيئاتِ يا مُعْطِيَ الْمَسْأَلاتِ يا قابِلَ التَّوْباتِ يا سامِعَ الأَصْواتِ يا عالِمَ الْخَفِيّاتِ يا دافِعَ الْبَلِيّاتِ.
سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا خَيْرَ الْغافِرينَ يا خَيْرَ الْفاتِحينَ يا خَيْرَ النّاصِرينَ يا خَيْرَ الْحاكِمينَ ياخَيْرَ الرّازِقينَ يا خَيْرَ الْوارِثينَ يا خَيْرَ الْحامِدينَ يا خَيْرَ الذّاكِرينَ يا خَيْرَ الْمُنْزِلينَ يا خَيْرَ الْمُحْسِنينَ.
سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمالُ يا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمالُ يا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلالُ يا مَنْ هُوَ الْكَبيرُ الْمُتَعالُ يا مُنْشِىءَ الْسَّحابِ الثِّقالِ يا مَنْ هُوَ شَديدُ الِْمحالِ يا مَنْ هُوَ سَريعُ الْحِسابِ يا مَنْ هُوَ شَديدُ الْعِقابِ يا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ يا مَنْ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتابِ
سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا دَيّانُ يا بُرْهانُ يا سُلْطانُ يا رِضْوانُ يا غُفْرانُ يا سُبْحانُ يا مُسْتَعانُ يا ذَا الْمَنِّ وَالْبَيانِ
سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ تَواضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ يا مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ يا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ يا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ يا مَنِ انْقادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ يا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبالُ مِنْ مَخافَتِهِ يا مَنْ قامَتِ السَّماواتُ بِاَمْرِهِ يا مَنِ اسْتَقَرَّتِ الأَرَضُونَ بِاِذْنِهِ يا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ يا مَنْ لا يَعْتَدي عَلى اَهْلِ مَمْلَكَتِهِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا غافِرَ الْخَطايا يا كاشِفَ الْبَلايا يا مُنْتَهَى الرَّجايا يا مُجْزِلَ الْعَطايا يا واهِبَ الْهَدايا يا رازِقَ الْبَرايا يا قاضِيَ الْمَنايا يا سامِعَ الشَّكايا يا باعِثَ الْبَرايا يا مُطْلِقَ الأُسارى
سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

ياذَا الْحَمْدِ وَالثَّناءِ يا ذَا الْفَخْرِ وَاْلبَهاءِ يا ذَا الْمَجْدِ وَالسَّناءِ يا ذَا الْعَهْدِ وَالْوَفاءِ يا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضاءِ يا ذَا الْمَنِّ وَالْعَطاءِ يا ذَا الْفَضْلِ وَالْقَضاءِ يا ذَا الْعِزِّ وَالْبَقاءِ يا ذَا الْجُودِ وَالسَّخاءِ يا ذَا الآلاءِ وَالنَّعْماءِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مانِعُ يا دافِعُ يا رافِعُ يا صانِعُ يا نافِعُ يا سامِعُ يا جامِعُ يا شافِعُ يا واسِعُ يا مُوسِعُ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا صانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يا خالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ يا رازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يا مالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ يا كاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ يا فارِجَ كُلِّ مَهْمُومٍ يا راحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ يا ناصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ يا ساتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ يا مَلْجَأَ كُلِّ مَطْرُودٍ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا عُدَّتى عِنْدَ شِدَّتي يا رَجائي عِنْدَ مُصيبَتي يا مُونِسي عِنْدَ وَحْشَتي يا صاحِبي عِنْدَ غُرْبَتي يا وَلِيّي عِنْدَ نِعْمَتي يا غِياثي عِنْدَ كُرْبَتي يا دَليلي عِنْدَ حَيْرَتي يا غَنائي عِنْدَ افْتِقاري يا مَلجَئي عِنْدَ اضْطِراري يا مُعيني عِنْدَ مَفْزَعي.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا عَلاّمَ الْغُيُوبِ يا غَفّارَ الذُّنُوبِ يا سَتّارَ الْعُيُوبِ يا كاشِفَ الْكُرُوبِ يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يا طَبيبَ الْقُلُوبِ يا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ يا اَنيسَ الْقُلُوبِ يا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ يا مُنَفِّسَ الْغُمُومِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْأَلُكَ بِاْسمِكَ يا جَليلُ يا جَميلُ يا وَكيلُ يا كَفيلُ يا دَليلُ يا قَبيلُ يا مُديلُ يا مُنيلُ يا مُقيلُ يا مُحيلُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا دَليلَ الْمُتَحَيِّرينَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ يا صَريخَ الْمُسْتَصْرِخينَ يا جارَ الْمُسْتَجيرينَ يا اَمانَ الْخائِفينَ يا عَوْنَ الْمُؤْمِنينَ يا راحِمَ الْمَساكينَ يا مَلْجَأَ الْعاصينَ يا غافِرَ الْمُذْنِبينَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا ذَا الْجُودِ وَالاِحْسانِ يا ذَا الْفَضْلِ وَالاِمْتِنانِ يا ذَا الأَمْنِ وَالأَمانِ يا ذَا الْقُدْسِ وَالسُّبْحانِ يا ذَا الْحِكْمَةِ وَالْبَيانِ يا ذَا الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ يا ذَا الْحُجَّةِ وَالْبُرْهانِ يا ذَا الْعَظَمَةِ وَالسُّلْطانِ يا ذَا الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعانِ يا ذَا العَفْوِ وَالْغُفْرانِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ اِلـهُ كُلِّ شَيءٍ يا مَنْ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ صانِعُ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ عالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ قادِرٌ عَلى كُلِّ شَيْءٍ يا مَنْ هُوَ يَبْقى وَيَفْنى كُلُّ شَيْءٍ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُؤْمِنُ يا مُهَيْمِنُ يا مُكَوِّنُ يا مُلَقِّنُ يا مُبَيِّنُ يا مُهَوِّنُ يا مُمَكِّنُ يا مُزَيِّنُ يا مُعْلِنُ يا مُقَسِّمُ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ هُوَ فى مُلْكِهِ مُقيمٌ يا مَنْ هُوَ فى سُلْطانِهِ قَديمٌ يا مَنْ هُو فى جَلالِهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ عَلى عِبادِهِ رَحيمٌ يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهُ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجاهُ كَريمٌ يا مَنْ هُوَ في صُنْعِهِ حَكيمٌ يا مَنْ هُوَ فى حِكْمَتِهِ لَطيفٌ يا مَنْ هُوَ في لُطْفِهِ قَديمٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لا يُرْجى إلاّ فَضْلُهُ يا مَنْ لا يُسْأَلُ إلاّ عَفْوُهُ يا مَنْ لا يُنْظَرُ إلاّ بِرُّهُ يا مَنْ لا يُخافُ إلاّ عَدْلُهُ يا مَنْ لا يَدُومُ إلاّ مُلْكُهُ يا مَنْ لا سُلْطانَ إلاّ سُلْطانُهُ يا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ يا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يا مَنْ لَيْسَ اَحَدٌ مِثْلَهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا فارِجَ الْهَمِّ يا كاشِفَ الْغَمِّ يا غافِرَ الذَّنْبِ يا قابِلَ التَّوْبِ يا خالِقَ الْخَلْقِ يا صادِقَ الْوَعْدِ يا مُوفِيَ الْعَهْدِ يا عالِمَ السِّرِّ يا فالِقَ الْحَبِّ يا رازِقَ الأَنامِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَلِيُّ يا وَفِيُّ يا غَنِيُّ يا مَلِيُّ يا حَفِيُّ يا رَضِيُّ يا زَكِيُّ يا بَدِيُّ يا قَوِيُّ يا وَلِيُّ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ اَظْهَرَ الْجَميلَ يا مَنْ سَتَرَ الْقَبيحَ يا مَنْ لَمْ يُؤاخِذْ بِالْجَريرَةِ يا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يا عَظيمَ الْعَفْوِ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ يا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ يا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يا صاحِبَ كُلِّ نَجْوى يا مُنْتَهى كُلِّ شَكْوى

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا ذَا النِّعْمَةِ السّابِغَةِ يا ذَا الرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ يا ذَا الْمِنَّةِ السّابِقَةِ يا ذَا الْحِكْمَةِ الْبالِغَةِ يا ذَا الْقُدْرَةِ الْكامِلَةِ يا ذَا الْحُجَّةِ الْقاطِعَةِ يا ذَا الْكَرامَةِ الظّاهِرَةِيا ذَا الْعِزَّةِ الدّائِمَةِ يا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتينَةِ يا ذَا الْعَظَمَةِ الْمَنيعَةِ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا بَديعَ السَّماواتِ يا جاعِلَ الظُّلُماتِ يا راحِمَ الْعَبَراتِ يا مُقيلَ الْعَثَراتِ يا ساتِرَ الْعَوْراتِ يا مُحْيِيَ الأَمْواتِ يا مُنْزِلَ الآياتِ يا مُضَعِّفَ الْحَسَناتِ يا ماحِيَ السَّيِّئاتِ يا شَديدَ النَّقِماتِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُصَوِّرُ يا مُقَدِّرُ يا مُدَبِّرُ يا مُطَهِّرُ يا مُنَوِّرُ يا مُيَسِّرُ يا مُبَشِّرُ يا مُنْذِرُ يا مُقَدِّمُ يا مُؤَخِّرُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرامِ يا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرامِ يا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ يا رَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقامِ يا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ يا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يا رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرامِ يا رَبَّ النُّورِ وَالظَّلامِ يا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ يا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِي الأَنامِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا اَحْكَمَ الْحاكِمينَ يا اَعْدَلَ الْعادِلينَ يا اَصْدَقَ الصّادِقينَ يا اَطْهَرَ الطّاهِرينَ يا اَحْسَنَ الْخالِقينَ يا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ يا اَسْمَعَ السّامِعينَ يا اَبْصَرَالنّاظِرينَ يا اَشْفَعَ الشّافِعينَ يا اَكْرَمَ الأَكْرَمينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لَهُ يا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ يا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ يا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ يا غِياثَ مَنْ لا غِياثَ لَهُ يا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ يا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ يا مُعينَ مَنْ لا مُعينَ لَهُ يا اَنيسَ مَنْ لا اَنيسَ لَهُ يا اَمانَ مَنْ لا اَمانَ لَهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا عاصِمُ يا قائِمُ يا دائِمُ يا راحِمُ يا سالِمُ يا حاكِمُ يا عالِمُ يا قاسِمُ يا قابِضُ يا باسِطُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا عاصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ يا راحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ يا غافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ يا ناصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ يا حافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ يا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ يا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ يا صَريخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ يا مُعينَ مَنِ اسْتَعانَهُ يا مُغيثَ مَنِ اسْتَغاثَهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا عَزيزاً لا يُضامُ يا لَطيفاً لا يُرامُ يا قَيُّوماً لا يَنامُ يا دائِماً لا يَفُوتُ يا حَيّاً لا يَمُوتُ يا مَلِكاً لا يَزُولُ يا باقِياً لا يَفْنى يا عالِماً لا يَجْهَلُ يا صَمَداً لا يُطْعَمُ يا قَوِيّاً لا يَضْعُفُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَحَدُ يا واحِدُ يا شاهِدُ يا ماجِدُ يا حامِدُ يا راشِدُ يا باعِثُ يا وارِثُ يا ضارُّ يا نافِعُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا اَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظيمٍ يا اَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَريمٍ يا اَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحيمٍ يا اَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَليمٍ يا اَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكيمٍ يا اَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَديمٍ يا اَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبيرٍ يا اَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطيفٍ يا اَجَلَّ مِن كُلِّ جَليلٍ يا اَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزيزٍ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا كَريمَ الصَّفْحِ يا عَظيمَ الْمَنِّ يا كَثيرَ الْخَيْرِ يا قَديمَ الْفَضْلِ يا دائِمَاللُّطْفِ يا لَطيفَ الصُّنْعِ يا مُنَفِّسَ الْكَرْبِ يا كاشِفَ الضُّرِّ يا مالِكَ الْمُلْكِ يا قاضِيَ الْحَقِّ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ هُوَ في عَهْدِهِ وَفِيٌّ يا مَنْ هُوَ في وَفائِهِ قَوِيٌّ يا مَنْ هُوَ في قُوَّتِهِ عَلِيٌّ يا مَنْ هُوَ في عُلُوِّهِ قَريبٌ يا مَنْ هُوَ في قُرْبِهِ لَطيفٌ يا مَنْ هُوَ في لُطْفِهِ شَريفٌ يا مَنْ هُوَ في شَرَفِهِ عَزيزٌ يا مَنْ هُوَ في عِزِّهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ في عَظَمَتِهِ مَجيدٌ يا مَنْ هُوَ في مَجْدِهِ حَميدٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا كافي يا شافي يا وافي يا مُعافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خاضِعٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خاشِعٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ كائِنٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنيبٌ اِلَيْهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خائِفٌ مِنْهُ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قائِمٌ بِهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صائِرٌ اِلَيْهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إلاّ وَجْهَهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لا مَفَرَّ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَفْزَعَ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَقْصَدَ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَنْجَىً مِنْهُ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا يُرْغَبُ إلاّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِهِ يا مَنْ لا يُسْتَعانُ إلاّ بِهِ يا مَنْ لا يُتَوَكَّلُ إلاّ عَلَيْهِ يا مَنْ لا يُرْجى إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُعْبَدُ إلاّ هو

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا خَيْرَ الْمَرْهُوبينَ يا خَيْرَ الْمَرْغُوبينَ يا خَيْرَ الْمَطْلُوبينَ يا خَيْرَ الْمَسْؤولينَ يا خَيْرَ الْمَقْصُودينَ يا خَيْرَ الْمَذْكُورينَ يا خَيْرَ الْمَشْكُورينَ يا خَيْرَ الَْمحْبُوبينَ يا خَيْرَ الْمَدْعُوّينَ يا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا غافِرُ يا ساتِرُ يا قادِرُ يا قاهِرُ يا فاطِرُ يا كاسِرُ يا جابِرُ يا ذاكِرُ يا ناظِرُ يا ناصِرُ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ خَلَقَ فَسَوّى يا مَنْ قَدَّرَ فَهَدى يا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلْوى يا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوى يا مَنْ يُنْقِذُ الْغَرْقى يا مَنْ يُنْجِي الْهَلْكى يا مَنْ يَشْفِي الْمَرْضى يا مَنْ اَضْحَكَ وَاَبْكى يا مَنْ اَماتَ وَاَحْيى يا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثى

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبيلُهُ يا مَنْ فِي الآفاقِ آياتُهُ يا مَنْ فِي الآياتِ بُرْهانُهُ يا مَنْ فِي الْمَماتِ قُدْرَتُهُ يا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ يا مَنْ فِي الْقِيامَةِ مُلْكُهُ يا مَنْ فِي الْحِسابِ هَيْبَتُهُ يا مَنْ فِي الْميزانِ قَضاؤُهُ يا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوابُهُ يا مَنْ فِي النّارِ عِقابُهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخائِفُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُنيبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الزّاهِدُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَلْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ يا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُريدُونَ يا مَنْ بِه يَفْتَخِرُ الُْمحِبُّونَ يا مَنْ في عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخاطِئُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَسْكُنُ الْمُوقِنُونَ يا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَبيبُ يا طَبيبُ يا قَريبُ يا رَقيبُ يا حَسيبُ يا مُهيبُ يا مُثيبُ يا مُجيبُ يا خَبيرُ يا بَصيرُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا اَقَرَبَ مِنْ كُلِّ قَريب يا اَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبيب يا اَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصير يا اَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبير يا اَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَريف يا اَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفيع يا اَقْوى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ يا اَغْنى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ يا اَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَواد يا اَرْاَفَ مِنْ كُلِّ رَؤوُف

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا غالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ يا صانِعاً غَيْرَ مَصْنُوعٍ يا خالِقاً غَيْرَ مَخْلُوقٍ يا مالِكاً غَيْرَ مَمْلُوكٍ يا قاهِراً غَيْرَ مَقْهُورٍ يا رافِعاً غَيْرَ مَرْفُوعٍ يا حافِظاً غَيْرَ مَحْفُوظٍ يا ناصِراً غَيْرَ مَنْصُورٍ يا شاهِداً غَيْرَ غائِبٍ يا قَريباً غَيْرَ بَعيدٍ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا نُورَ النُّورِ يا مُنَوِّرَ النُّورِ يا خالِقَ النُّورِ يا مُدَبِّرَ النُّورِ يا مُقَدِّرَ النُّوريا نُورَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ عَطاؤُهُ شَريفٌ يا مَنْ فِعْلُهُ لَطيفٌ يا مَنْ لُطْفُهُ مُقيمٌ يا مَنْ اِحْسانُهُ قَديمٌ يا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ يا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ يا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ يا مَنْ عَذابُهُ عَدْلٌ يا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ يا مَنْ فَضْلُهُ عَميمٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُسَهِّلُ يا مُفَصِّلُ يا مُبَدِّلُ يا مُذَلِّلُ يا مُنَزِّلُ يا مُنَوِّلُ يا مُفْضِلُ يا مُجْزِلُ يا مُمْهِلُ يا مُجْمِلُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ يَرى وَلا يُرى يا مَنْ يَخْلُقُ وَلا يُخْلَقُ يا مَنْ يَهْدي وَلا يُهْدى يا مَنْ يُحْيي وَلا يُحْيىٰ يا مَنْ يَسْأَلُ وَلا يُسْأَلُ يا مَنْ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ يا مَنْ يُجيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ يا مَنْ يَقْضي وَلا يُقْضى عَلَيْهِ يا مَنْ يَحْكُمُ وَلا يُحْكَمُ عَلَيْهِ يا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا نِعْمَ الْحَسيبُ يا نِعْمَ الطَّبيبُ يا نِعْمَ الرَّقيبُ يا نِعْمَ الْقَريبُ يا نِعْمَ الْمـٌجيبُ يا نِعْمَ الْحَبيبُ يا نِعْمَ الْكَفيلُ يا نِعْمَ الَوْكيلُ يا نِعْمَ الْمَوْلى يا نِعْمَ النَّصيرُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا سُرُورَ الْعارِفينَ يا مُنَى الُْمحِبّينَ يا اَنيسَ الْمُريدينَ يا حَبيبَ التَّوّابينَ يا رازِقَ الْمُقِلّينَ يا رَجاءَ الْمُذْنِبينَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْعابِدينَ يا مُنَفِّساً عَنِ الْمَكْرُوبينَ يا مُفَرِّجاً عَنِ الْمَغْمُومينَ يا اِلـٰهَ الأَوَّلينَ وَالآخِرينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا رَبَّنا يا اِلهَنا يا سَيِّدَنا يا مَوْلانا يا ناصِرَنا يا حافِظَنا يا دَليلَنا يا مُعينَنا يا حَبيبَنا يا طَبيبَنا.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا رَبَّ النَّبيّينَ وَالأَبْرارِ يا رَبَّ الصِّدّيقينَ وَالأَخْيارِ يا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنّارِ يا رَبَّ الصِّغارِ وَالْكِبارِ يا رَبَّ الْحُبُوبِ وَالثِّمارِ يا رَبَّ الأَنْهارِ وَالأَشْجارِ يا رَبَّ الصَّحاري وَالْقِفارِ يا رَبَّ الْبَراري وَالْبِحارِ يا رَبَّ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ يا رَبَّ الاِعْلانِ وَالاِسْرارِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ نَفَذَ في كُلِّ شَيْءٍ اَمْرُهُ يا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يا مَنْ بَلَغَتْ اِلى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ يا مَنْ لا تُحْصِي الْعِبادُ نِعَمَهُ يا مَنْ لا تَبْلُغُ الْخَلائِقُ شُكْرَهُ يا مَنْ لا تُدْرِكُ الاَْفْهامُ جَلالَهُ يا مَنْ لا تَنالُ الأَوْهامُ كُنْهَهُ يا مَنِ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِياءُ رِداؤُهُ يا مَنْ لا يَرُدُّ الْعِبادُ قَضاءَهُ يا مَنْ لا مُلْكَ إلاّ مُلْكُهُ يا مَنْ لا عَطاءَ إلاّ عَطاؤُهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الاَْعْلى يا مَنْ لَهُ الصِّفاتُ الْعُلْيا يا مَنْ لَهُ الآخِرَةُ وَالأُولى يا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَاْوى يا مَنْ لَهُ الآياتُ الْكُبْرى يا مَنْ لَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنى يا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضاءُ يا مَنْ لَهُ الْهَواءُ وَالْفَضاءُ يا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالثَّرى يا مَنْ لَهُ السَّماواتُ الْعُلى

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَفُوُّ يا غَفُورُ يا صَبُورُ يا شَكُورُ يا رَؤوفُ يا عَطُوفُ يا مَسْؤولُ يا وَدُودُ يا سُبُّوحُ يا قُدُّوسُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ فِي السَّماءِ عَظَمَتُهُ يا مَنْ فِي الأَرْضِ آياتُهُ يا مَنْ في كُلِّ شَيْءٍ دَلائِلُهُ يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ يا مَنْ فِي الْجِبالِ خَزائِنُهُ يا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ يا مَنْ اِلَيْهِ يَرْجِـعُ الأَمْرُ كُلُّهُ يا مَنْ اَظْهَرَ في كُلِّ شَيْءٍ لُطْفَهُ يا مَنْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ يا مَنْ تَصَرَّفُ فِي الْخَلائِقِ قُدْرَتُهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا حَبيبَ مَنْ لا حَبيبَ لَهُ يا طَبيبَ مَنْ لا طَبيبَ لَهُ يا مُجيبَ مَنْ لا مُجيبَ لَهُ يا شَفيقَ مَنْ لا شَفيقَ لَهُ يا رَفيقَ مَنْ لا رَفيقَ لَهُ يا مُغيثَ مَن لا مُغيثَ لَهُ يا دَليلَ مَنْ لا دَليلَ لَهُ يا اَنيسَ مَنْ لا اَنيسَ لَهُ يا راحِمَ مَنْ لا راحِمَ لَهُ يا صاحِبَ مَنْ لا صاحِبَ لَهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا كافِيَ مَنِ اسْتَكْفاهُ يا هادِيَ مَنِ اسْتَهْداهُ يا كالِىءَ مَنِ اسْتَكْلاهُ يا راعِيَ مَنِ اسْتَرْعاهُ يا شافِيَ مَنِ اسْتَشْفاهُ يا قاضِيَ مَنِ اسْتَقْضاهُ يا مُغْنِيَ مَنِ اسْتَغْناهُ يا مُوفِيَ مَنِ اسْتَوْفاهُ يا مُقَوِّيَ مَنِ اسْتَقْواهُ يا وَلِيَّ مَنِ اسْتَوْلاهُ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ


اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا خالِقُ يا رازِقُ يا ناطِقُ يا صادِقُ يا فالِقُ يا فارِقُ يا فاتِقُ يا راتِقُ يا سابِقُ يا سامِقُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ يا مَنْ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَالأَنْوارَ يا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَالْحَرُورَ يا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ يا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ يا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ يا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً يا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَريكٌ فِي الْمُلْكِ يا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ يَعْلَمُ مُرادَ الْمُريدينَ يا مَنْ يَعْلَمُ ضَميرَ الصّامِتينَ يا مَنْ يَسْمَعُ اَنينَ الْواهِنينَ يا مَنْ يَرى بُكاءَ الْخائِفينَ يا مَنْ يَمْلِكُ حَوائِجَ السّائِلينَ يا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التّائِبينَ يا مَنْ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ يا مَنْ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمـُحْسِنينَ يا مَنْ لا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعارِفينَ يا اَجْوَدَ الأَجْودينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا دائِمَ الْبَقاءِ يا سامِعَ الدُّعاءِ يا واسِعَ الْعَطاءِ يا غافِرَ الْخَطاءِ يا بَديعَ السَّماءِ يا حَسَنَ الْبَلاءِ يا جَميلَ الثَّناءِ يا قَديمَ السَّناءِ يا كَثيرَ الْوَفاءِ يا شَريفَ الْجَزاءِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا سَتّارُ يا غَفّارُ يا قَهّارُ يا جَبّارُ يا صَبّارُ يا بارُّ يا مُخْتارُ يا فَتّاحُ يا نَفّاحُ يا مُرْتاحُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ خَلَقَنى وَسَوّاني يا مَنْ رَزَقَني وَرَبّاني يا مَنْ اَطْعَمَني وَسَقاني يا مَنْ قَرَّبَني وَاَدْناني يا مَنْ عَصَمَني وَكَفاني يا مَنْ حَفِظَني وَكَلانى يا مَنْ اَعَزَّنى وَاَغْنانى يا مَنْ وَفَّقَنى وَهَدانى يا مَنْ آنَسَنى وَآوَانى يا مَنْ اَماتَنى وَاَحْيانى

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ يا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ يا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يا مَنْ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إلاّ بِاِذْنِهِ يا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ يا مَنْ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ يا مَنْ لا رادَّ لِقَضائِهِ يا مَنِ انْقادَ كُلُّ شَيْءٍ لاَِمْرِهِ يا مَنِ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ يا مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ جَعَلَ الأَرْضَ مِهاداً يا مَنْ جَعَلَ الْجِبالَ اَوْتاداً يا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً يا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُوراً يا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِباساً يا مَنْ جَعَلَ النَّهارَ مَعاشاً يا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُباتاً يا مَنْ جَعَلَ السَّماءَ بِناءً يا مَنْ جَعَلَ الأَشْياءَ اَزْواجاً يا مَنْ جَعَلَ النّارَ مِرْصاداً

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا سَميعُ يا شَفيعُ يا رَفيعُ يا مَنيعُ يا سَريعُ يا بَديعُ يا كَبيرُ يا قَديرُ يا خَبيرُ يا مُجيرُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا حَيّاً قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يا حَيّاً بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ يا حَيُّ الَّذي لا يُشارِكُهُ حَيٌّ يا حَيُّ الَّذي لا يَحْتاجُ اِلى حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي يُميتُ كُلَّ حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ يا حَيّاً لَمْ يَرِثِ الْحَياةَ مِنْ حَيٍّ يا حَيُّ الَّذي يُحْيِي الْمَوْتى يا حَيُّ يا قَيُّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لا يُنْسى يا مَنْ لَهُ نُورٌ لا يُطْفى يا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لا تُعَدُّ يا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لا يَزُولُ يا مَنْ لَهُ ثَناءٌ لا يُحْصى يا مَنْ لَهُ جَلالٌ لا يُكَيَّفُ يا مَنْ لَهُ كَمالٌ لا يُدْرَكُ يا مَنْ لَهُ قَضاءٌ لا يُرَدُّ يا مَنْ لَهُ صِفاتٌ لا تُبَدَّلُ يا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لا تُغَيَّرُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا رَبَّ الْعالَمينَ يا مالِكَ يَوْمِ الدّينِ يا غايَةَ الطّالِبينَ يا ظَهْرَ اللاّجينَ يا مُدْرِكَ الْهارِبينَ يا مَنْ يُحِبُّ الصّابِرينَ يا مَنْ يُحِبُّ التَّوّابينَ يا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ يا مَنْ يُحِبُّ المُحْسِنينَ يا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا شَفيقُ يا رَفيقُ يا حَفيظُ يا مُحيطُ يا مُقيتُ يا مُغيثُ يا مُعِزُّ يا مُذِلُّ يا مُبْدِئُ يا مُعيدُ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلا ضِدٍّ يا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ يا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَيْبٍ يا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلا كَيْفٍ يا مَنْ هُوَ قاضٍ بِلا حَيْفٍ يا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلا وَزيرٍ يا مَنْ هُوَ عَزيزٌ بِلا ذُلٍّ يا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلا فَقْرٍ يا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلا عَزْلٍ يا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلا شَبيهٍ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذّاكِرينَ يا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشّاكِرينَ يا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحامِدينَ يا مَنْ طاعَتُهُ نَجاةٌ لِلْمُطيعينَ يا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطّالِبينَ يا مَنْ سَبيلُهُ واضِحٌ لِلْمُنيبينَ يا مَنْ آياتُهُ بُرْهانٌ لِلنّاظِرينَ يا مَنْ كِتابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقينَ يا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطّائِعينَ وَالْعاصينَ يا مَنْ رَحْمَتُهُ قَريبٌ مِنَ الْمحْسِنينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ تَبارَكَ اسْمُهُ يا مَنْ تَعالى جَدُّهُ يا مَنْ لا اِلـٰهَ غَيْرُهُ يا مَنْ جَلَّ ثَناؤُهُ يا مَنْ تَقَدَّسَتَ اَسْماؤُهُ يا مَنْ يَدُومُ بَقاؤُهُ يا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهاؤُهُ يا مَنِ الْكِبْرِياءُ رِداؤُهُ يا مَنْ لا تُحْصى آلاؤُهُ يا مَنْ لا تُعَدُّ نَعْماؤُهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُعينُ يا اَمينُ يا مُبينُ يا مَتينُ يا مَكينُ يا رَشيدُ يا حَميدُ يا مَجيدُ يا شَديدُ يا شَهيدُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا ذَا الْعَرْشِ الَْمجيدِ يا ذَا الْقَوْلِ السَّديدِ يا ذَا الْفِعْلِ الرَّشيدِ يا ذَا الْبَطْشِ الشَّديدِ يا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعيدِ يا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَميدُ يا مَنْ هُوَ فَعّالٌ لِما يُريدُ يا مَنْ هُوَ قَريبٌ غَيْرُ بَعيد يا مَنْ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْء شَهيدٌ يا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلاّم لِلْعَبيدِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَلا وَزيرَ يا مَنْ لا شَبيهَ لَهُ وَلا نَظيرَ يا خالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنيرِ يا مُغْنِيَ الْبائِسِ الْفَقيرِ يا رازِقَ الْطِّفْلِ الصَّغيرِ يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبيرِ يا جابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ يا عِصْمَةَ الْخآئِفِ الْمُسْتَجيرِ يا مَنْ هُوَ بِعِبادِهِ خَبيرٌ بَصيرٌ يا مَنْ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْء قَديرٌ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا ذَا الْجُودِ وَالنِّعَمِ يا ذَا الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ يا خالِقَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يا بارِئَ الذَّرِّ وَالنَّسَمِ يا ذَا الْبَأْسِ وَالنِّقَمِ يا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ يا كاشِفَ الضُّرِّوَالاَْلَمِ يا عالِمَ السِّرِّ وَالْهِمَمِ يا رَبَّ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ يا مَنْ خَلَقَ الاَْشياءَ مِنَ الْعَدَمِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا فاعِلُ يا جاعِلُ يا قابِلُ يا كامِلُ يا فاصِلُ يا واصِلُ يا عادِلُ يا غالِبُ يا طالِبُ يا واهِبُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ اَنْعَمَ بِطَوْلِهِ يا مَنْ اَكْرَمَ بِجُودِهِ يا مَنْ جادَ بِلُطْفِهِ يا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ يا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ يا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبيرِهِ يا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ يا مَنْ تَجاوَزَ بِحِلْمِهِ يا مَنْ دَنا في عُلُوِّهِ يا مَنْ عَلا في دُنُوِّهِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يا مَنْ يَفْعَلُ ما يَشاءُ يا مَنْ يَهْدي مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشآءُ يا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشاءِ يا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشاءُ يا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الاَْرْحامِ ما يَشاءُ يا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً يا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْء قَدْراً يا مَنْ لا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ اَحَداً يا مَنْ جَعَلَ الْمَلائِكَةَ رُسُلاً يا مَنْ جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً يا مَنْ جَعَلَ الاَْرْضَ قَراراً يا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً يا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْء اَمَداً يا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْماً يا مَنْ اَحْصى كُلَّ شَيْء عَدَداً

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَوَّلُ يا اخِرُ يا ظاهِرُ يا باطِنُ يا بَرُّ يا حَقُّ يا فَرْدُ يا وِتْرُ يا صَمَدُ يا سَرْمَدُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

یَا خَیْرَ مَعْرُوفٍ عُرِفَ یَا أَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ یَا أَجَلَّ مَشْکُورٍ شُکِرَ یَا أَعَزَّ مَذْکُورٍ ذُکِرَ یَا أَعْلَی مَحْمُودٍ حُمِدَ یَا أَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ یَا أَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ یَا أَکْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ یَا أَکْرَمَ مَسْئُولٍ سُئِلَ یَا أَشْرَفَ مَحْبُوبٍ عُلِمَ.

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا حَبيبَ الْباكينَ يا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلينَ يا هادِيَ الْمُضِلّينَ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ يا اَنيسَ الذّاكِرينَ يا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفينَ يا مُنْجِيَ الصّادِقينَ يا اَقْدَرَ الْقادِرينَ يا اَعْلَمَ الْعالِمينَ يا اِلـٰهَ الْخَلْقِ اَجْمَعينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ عَلا فَقَهَرَ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ يا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ يا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ يا مَنْ لا تَحْويهِ الْفِكَرُ يا مَنْ لا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ اَثَرٌ يا رازِقَ الْبَشَرِ يا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَر

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا حافِظُ يا بارِئُ يا ذارِئُ يا باذِخُ يا فارِجُ يا فاتِحُ يا كاشِفُ يا ضامِنُ يا امِرُ يا ناهي

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُتِمُّ النِّعْمَةَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُدَبِّرُ الاَْمْرَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَبْسُطُ الرِّزْقَ إلاّ هُوَ يا مَنْ لا يُحْيِي الْمَوْتى إلاّ هُوَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مُعينَ الْضُعَفاءِ يا صاحِبَ الْغُرَباءِ يا ناصِرَ الاَْوْلِياءِ يا قاهِرَ الاَْعْداءِ يا رافِعَ السَّماءِ يا اَنيسَ الاَْصْفِياءِ يا حَبيبَ الاَْتْقِياءِ يا كَنْزَ الْفُقَراءِ يا اِلـٰهَ الاَْغْنِياءِ يا اَكْرَمَ الْكُرَماءِ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا كافِياً مِنْ كُلِّ شَيْء يا قائِماً عَلى كُلِّ شَيْء يا مَنْ لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَزيدُ في مُلْكِهِ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَنْقُصُ مِنْ خَزائِنِهِ شَيْءٌ يا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يا مَنْ لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ يا مَنْ هُوَ خَبيرٌ بِكُلِّ شَيْء يا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْء

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُكْرِمُ يا مُطْعِمُ يا مُنْعِمُ يا مُعْطى يا مُغْني يا مُقْني يا مُفْني يا مُحْيي يا مُرْضي يا مُنْجي

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا اَوَّلَ كُلِّ شَيْء وَآخِرَهُ يا اِلـٰهَ كُلِّ شَيْء وَمَليكَهُ يا رَبَّ كُلِّ شَيْء وَصانِعَهُ يا بارِئَ كُلِّ شَيْء وَخالِقَهُ يا قابِضَ كُلِّ شَيْء وَباسِطَهُ يا مُبْدِئَ كُلِّ شَيْء وَمُعيدَهُ يا مُنْشِئَ كُلِّ شَيْء وَمُقَدِّرَهُ يا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْء وَمُحَوِّلَهُ يا مُحْيِيَ كُلِّ شَيْء وَمُميتَهُ يا خالِقَ كُلِّ شَيْء وَوارِثَهُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا خَيْرَ ذاكِر وَمَذْكُور يا خَيْرَ شاكِر وَمَشْكُور يا خَيْرَ حامِد وَمَحْمُود يا خَيْرَ شاهِد وَمَشْهُود يا خَيْرَ داع وَمَدْعُوٍّ يا خَيْرَ مُجيب وَمُجاب يا خَيْرَ مُؤنِس وَاَنيس يا خَيْرَ صاحِب وَجَليس يا خَيْرَ مَقْصُود وَمَطْلُوب يا خَيْرَ حَبيب وَمَحْبُوب

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعاهُ مُجيبٌ يا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَطاعَهُ حَبيبٌ يا مَنْ هُوَ اِلى مَنْ اَحَبَّهُ قَريبٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقيبٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجاهُ كَريمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهُ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ في عَظَمَتِهِ رَحيمٌ يا مَنْ هُوَ في حِكْمَتِهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ في اِحْسانِهِ قَديمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ اَرادَهُ عَليمٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُسَبِّبُ يا مُرَغِّبُ يا مُقَلِّبُ يا مُعَقِّبُ يا مُرَتِّبُ يا مُخَوِّفُ يا مُحَذِّرُ يا مُذَكِّرُ يا مُسَخِّرُ يا مُغَيِّرُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ


يا مَنْ عِلْمُهُ سابِقٌ يا مَنْ وَعْدُهُ صادِقٌ يا مَنْ لُطْفُهُ ظاهِرٌ يا مَنْ اَمْرُهُ غالِبٌ يا مَنْ كِتابُهُ مُحْكَمٌ يا مَنْ قَضاؤُهُ كأئِنٌ يا مَنْ قُرْانُهُ مَجيدٌ يا مَنْ مُلْكُهُ قَديمٌ يا مَنْ فَضْلُهُ عَميمٌ يا مَنْ عَرْشُهُ عَظيمٌ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع يا مَنْ لا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْل يا مَنْ لا يُلْهيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْل يا مَنْ لا يُغَلِّطُهُ سُؤالٌ عَنْ سُؤال يا مَنْ لا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْء يا مَنْ لا يُبْرِمُهُ اِلْحاحُ الْمُلِحّينَ يا مَنْ هُوَ غايَةُ مُرادِ الْمُريدينَ يا مَنْ هُوَ مُنْتَهى هِمَمِ الْعارِفينَ يا مَنْ هُوَ مُنْتَهى طَلَبِ الطّالِبينَ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعالَمينَ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ

يا حَليماً لا يَعْجَلُ يا جَواداً لا يَبْخَلُ يا صادِقاً لا يُخْلِفُ يا وَهّاباً لا يَمَلُّ يا قاهِراً لا يُغْلَبُ يا عَظيماً لا يُوصَفُ يا عَدْلاً لا يَحيفُ يا غَنِيّاً لا يَفْتَقِرُ يا كَبيراً لا يَصْغُرُ يا حافِظاً لا يَغْفُلُ

سُبْحانَكَ يا لا اِلـٰهَ إلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ يا رَبِّ


ESMAÜL HÜSNA BÖLÜMÜ

أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنى جَلَّ جَلَالُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّحِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ ، السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، السَّمِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَكَمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْغَفُورُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الشَّكُورُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَفِيظُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَسِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُجِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَدُودُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَجِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الشَّهِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَكِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَتِينُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَمِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُحْصِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُبْدِئُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُحْيِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُمِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْحَيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَيُّومُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْأَحَدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْصَّمَدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْأَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْآخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَالِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُتَعَالِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَرُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، التَّوَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْعَفُوُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّؤُوفُ جَلَّ جَلَالُهُ ، مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ جَلَالُهُ ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْجَامِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْغَنِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمُغْنِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْمَانِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الضَّارُّ جَلَّ جَلَالُهُ ، النَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، النُّورُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْهَادِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَدِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الْبَاقِي جَلَّ جَلَالُهُ ، الْوَارِثُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الرَّشِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ، الصَّبُورُ جَلَّ جَلَالُهُ


ESMAÜN NEBi BÖLÜMÜ


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ❁ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ❁ دَافِعِ الْبَلآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ ❁ اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنْقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ❁ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ❁ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ❁ شَمْسِ الضُّحَى ❁ بَدْرِ الدُّجَى ❁ صَدْرِ الْعُلَى ❁ نُورِ الْهُدَى ❁ كَهْفِ الْوَرَى ❁ مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ❁ جَمِيلِ الشِّيَمِ ❁ شَفِيعِ الْأُمَمِ ❁ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ ❁ وَاللهُ عَاصِمُهُ ❁ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ ❁ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ ❁ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ ❁ وَسِدْرَتُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ ❁ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ ❁ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ ❁ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ ❁ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ❁ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ❁ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ ❁ أَنِيسِ الْغَرِيبِينَ ❁ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ ❁ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ ❁ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ ❁ شَمْسِ الْعَارِفِينَ ❁ سِرَاجِ السَّالِكِينَ ❁ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ ❁ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ❁ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ❁ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ ❁ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ ❁ وَسِيلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ ❁ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ ❁ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ ❁ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ❁ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ ❁ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ❁ نُورٍ مِنْ نُورِ اللهِ ❁ يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ ❁ صَلّوُا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

أَسْمَاءُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنِ اسْمُهُ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَامِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَحْمُوْدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَحْيَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَحِيْدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَاحٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَاشِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَاقِبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا طَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا يَس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا طَاهِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا طَيِّبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيِّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا قَيِّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا جَامِعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقَفَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّاحَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَامِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا إِكْلِيْلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُدَّثِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُزَّمِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَبِيبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَفِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَجِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَلِيْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَاتَمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُحْيِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنْجِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَاصِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَنْصُورٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَعْلُوْمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَهِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَاهِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَهِيدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَشْهُودٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا بَشِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَذِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نُورٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سِرَاجٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِصْبَاحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا هُدَىً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَهْدِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنِيْرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا دَاعٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَدْعُوٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُجِيْبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُجَابٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَفِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَفُوٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَلِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حَقٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا قَوِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَمِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَأْمُونٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُكَرَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَكِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَتِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُبِيْنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَصُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُو قُوَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُو حُرْمَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُو مَكَانَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا ذُو عِزٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذُوْ فَضْلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطَاعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطِيعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا قَدَمُ صِدْقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَحْمَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا بُشْرى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا غَوْثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا غَيْثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا غِيَاثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نِعْمَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا هَدِيَّةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عُرْوَةٌ وُثْقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صِرَاطُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا ذِكْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيْفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا حِزْبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا النَّجْمُ الثَّاقِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُنْتَقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أُمِّيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُخْتَارٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَجِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا جَبَّارٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو الطَّاهِرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو الطَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُشَفَّعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَفِيعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَالِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُهَيْمِنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَادِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصَدِّقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صِدْقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا إِمَامُ الْمُتَّقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا بَرٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَبَرٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَجِيهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَصِيحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَكِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَفِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا شَفِيقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقِيمُ السُّنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رُوْحُ الْقُدُسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رُوحُ الْحَقِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رُوحُ الْقِسْطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُكْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا بَالغٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا شَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا وَاصِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَوْصُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَائِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا هَادٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُهْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَزِيزٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا فَاضِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا فَاتِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِفْتَاحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَلَمُ الْإِيْمَان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَلَمُ الْيَقِيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُقِيْلُ الْعَثَرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَفُوحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْعِزِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْمَجْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالشَّرَفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْإِزَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْحُجَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ السُّلْطَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الرِّدَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ التَّاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِغْفَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ اللِّوَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَضِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرَاقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْخَاتَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْعَلَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا فَصِيْحُ اللِّسَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا مُطَهَّرُ الْجَنَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَؤُوفٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا اُذُنُ خَيْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَحِيحُ الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْكَوْنَينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَيْنُ النَّعِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَيْنُ الْغُرِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَعْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا سَعْدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا خَطِيبُ الْأُمَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عَلَمُ الْهُدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا كَاشِفُ الْكُرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا رَافِعُ الرُّتَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا عِزُّ الْعَرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَرَجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفى، وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضى، طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ، وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، وصَلَّى اللَّهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعِينَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ASHABI BEDiR BÖLÜMÜ

أسماء أهل بدر


Seyyidüna Ve Nebiyyuna Muhammed el-Muhaciri.(S.A)
سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّد الْمُهَاجِرِيِّ صلى الله تعالى عليه و سلّم
أصحابه بدير
Bedr’in askerleri

ASHAB-I BEDİR’İN İSİMLERİ :

1-Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)

Abi Bakr as-Siddaq, ‘AbdAllah ibn ‘Uthman al-Muhajiri Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى بَكْرِ بْنِ الصَّدِّيقِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
عبد الله بن أبي قحافة
2-Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
3-Osman ibn-i Affan el-Muhacirî (R.A.)
Uthman ibn Affan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
4-Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
Ali ibn Abi Talib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
5-Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
Talha ibn ‘Ubaydillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
6-Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
Zubayr ibn al-‘Awwam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu ( az-)
وَبِسَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
7-Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
Abdu’rRahman ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
عبد الرحمن بن عوف‎
8-Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
Sa’d ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
9-Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
Sa’ad ibn Zayd al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
10-Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
Abi ‘Ubayda ‘amir ibn ‘Abdillah ibn al-Jarrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عُبَيُدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
11-Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (R.A.)
Ubayy ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
12-El-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
AL-Arqam ibn Abi’l Arqam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْاَرْقَمِ اَبِى الْاَرْقَمِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
13-Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
As’ad ibn Yazeed al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَسْعَدَ بْنِ يَزِيدَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
14-Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
Anas ibn Mu’adh al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَنَسِ بْنِ مُعَاذٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
15-Enes Mevla Rasülillah el-Muhaciri (R.A.).
Anasah, mawla Rasulillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا أَنَسَةَ مَوْلَى رَسُول الله ص ع الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
16-Üneys Bin Katade el Evsi(R.A)
Unays ibn Qatadah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا أُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
17-Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
Aws ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
18-Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)
Aws ibn Khawla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ خَوْلِىُّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
19-Evs ibn-i Samit el-Hazreci (R.A.)
Aws ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
20-İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Iyas ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
21-Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
Bujayr ibn Abi Bujayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بُجَيْرِ بْنِ اَبِى بُجَيْرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
22-Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)
Bahhath ibn Tha’laba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بَحَّاثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
23-Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Basbas ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بَسْبَسِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
24-Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
Bishr ibn Bara’ ibn Ma’rar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بِشْرِ بْنِ الْبَراءِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
25-Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)
Bashar ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بَشِيْرِ بْنِ سَعْدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
26-Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)
Bilal ibn Rabah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
27-Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
Tameem mawla Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ مَوْلَى خِرَاشٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
28-Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)
Tameem mawla Bana Ghanam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ مَوْلَى بَنِى غَنْمٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
29-Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)
Tameem ibn Yu’ar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ بْنِ يُعَارٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
30-Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
Thabit ibn Aqram al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ اَقْرَمَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
31-Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Thabit ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
32-Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
Thabit ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
33-Sabit bin Hansa el- Hazreç (R.A.)
Thabit ibn Khansa’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ خَنْسَاءَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
34-Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Thabit ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
35-Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
Thabit ibn Hazzal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتٍ بْنِ هَزَّالٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
36-Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
37-Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Tha’labah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
38-Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنَمَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
39-Sakf bin- Amr el-Muhaciri (R.A.)
Thaqf ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ثَقْفٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
40-Cabir bin Halid el-Hazreci (R.A.)
Jabir ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
41-Cabir ibn-i Abdullah el-Hazreci (R.A.)
Jabir ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
42-Cabir bin Atik el-Evsi (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَتِياكٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
43-Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
Jabbar ibn Sakhr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جَبَّارٍ بْنِ صَخْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
44-Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
Jubayr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا جُبَيْرٍ بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
45-Haris bin-i Evs el-Evsî (R.A.)
Harith ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu .
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
46-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
Harith ibn Anas al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu .
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ اَنَاثِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
47-Haris bin Hatib el-Evsi (R.A.)
Harith ibn Hatib al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
48-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)
Harith ibn Khazamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu .
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ خَزَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
49-Haris ibn-i Sümme el-Hazrecî (R.A.)
Harith ibn as-Summah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
50-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
Harith ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ عَرْفَجَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
51-Harise bin Nu’man el-Evsî (R.A.
Harithah ibn an-Nu’man al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
52-Harise bin Süraka el-Hazrecî (R.A.) (Bedr şehidi)
Harithah ibn Suraqa ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
53-Haris bin-Nu’man el-Hazrecî (R.A.)
Harith ibn an-Nu’manal-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
54-Hatib ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
Hatib ibn Abi Balta’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبٍ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حاطب بن ابى بلتعة المهاجرى رضى الله عنه
55-Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
Hatib ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حاطب بن عمرو المهاجرى رضى الله عنه
56-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Hubeeb ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَلحُبَابِ بْنِ الْمُنْزِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا الحباب بن المنذر الخزرجى رضى الله عنه
57-Habîb ibn-i el-Esved el-Hazrecî (R.A.)
Habeeb ibn al-Aswad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَبِيبٍ بْنِ الاَسْوَدَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حبيب بن الاسود الخزرجى رضى الله عنه
58-Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
Haram ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَرَامٍ بْنِ مِلْحَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حراء بن ملحان الخزرجى رضى الله عنه
59-Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
Hurayth ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حُرَيْثٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا حريث ان زيد الخزرجى رضى الله عنه
60-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
وَبِسَيِّدِنَا حُصَيْنٍ بْنِ اَلْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
وبسيدنا الحصين بن الحارث المهاجرى رضى الله عنه
61-Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
بسيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجرى رضى الله عنه
62-Harice bin Humeyyir el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ حُمَيِّرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
63-Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
64-Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
Khalid ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَالِدٍ بْنِ بُكَبْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
65-Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Khalid ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَالِدٍ بْنِ قَيْسِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
66-Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابٍ بْنِ الاَرَتُ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
67-Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)
Khabbab mawla ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابٍ مَوْلَى عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
68-Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
Khubayb ibn Isaf al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْبٍ بْنِ اِسَافٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
69-Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خِرَاشٍ بْنِ الصِّمَّةِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
70-Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (R.A.)
Khallad ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَلاَّدٍ بْنِ رَفِعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
71-Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
Khallad ibn Suwayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَلاَّدٍ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
72-Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Khallad ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَلاَّدٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
73-Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Khulayd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُلَبْدَةَ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
74-Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
Khalafa ibn ‘Ada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُلَيْفَةَ بْنِ عَدِيِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
75-Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)
Khunays ibn Hudhafah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْسٍ بْنِ حُذَافَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
76-Havvat ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
Khawwat ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
77-Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
Khawla ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا خَوْلِيٍّ بْنِ اَبِى خَوْلِيٍّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
78-Zekvan bin Abdi Kays el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ذَكْوَانَ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
79-Zü’ş-Şimaleyn Umeyr ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (R.A.)(Bedr şehidi)
وَبِسَيِّدِنَا ذِى الشِّمالَيْنِ عُمَيْرٍ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍوالشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
80-Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
Rafi’ ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
81-Rafi’ bin Unecde el-Evsî (R.A.)
Rafi’ ibn ‘Unjudah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ عُنْجَدَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
82-Rafi’ibn’ül-Muall el-Hazrecî (R.A.) (Bedr şehidi)
Rafi’ ibn al-Mu’alla ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ الْمُعَلَّى الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
83- Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
Rafi’ ibn Yazeed al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَافِعٍ بْنِ يَزِيدَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
84- Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (R.A.)
Rib’a ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِبْعِىِّ بْنِ رَفِعِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
85-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)
Rabee’ ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَبِيعٍ بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
86- Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
Rabee’ah ibn Aktham al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رَبِيعَةَ بْنِ اكْثَمَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
87- Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Rukhaylah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رُخَيْلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
و بسيدنا رخيلة بن ثعلبة الخزرجى رضى الله عنه
88- Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)
Rifa’ah ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَفِعِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
و بسيدنا رفاعة ابن رافع الخزرجى رضى الله عنه
89-Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (R.A.)
Rifa’ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْزِرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
90- Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Rifa’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
91-Ziyad Bib Bişr el Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا ذِيَادٍ بْنِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
92- Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)
Ziyad ibn Labad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذِيَادٍ بْنِ لَبِيدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
93- Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)
Zayd ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ اَسْلَمَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
94-Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)
Zayd ibn Harithah mawla Rasalillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ حَارِثَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
95- Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Zayd ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
96-Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (R.A.)
Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ الْمُزَيَّنِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
97- Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)
Zayd ibn Wada’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ذَيْادٍ بْنِ وَدِيعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
98- Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)
وَبِسَيِّدِنَا السَّءِبِ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
و بسيدنا السائب بن عثمان المهاجرى رضى الله عنه
99-Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
Salim mawla Abi Hudhayfa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَالِمٍ مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
100-Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)
Salim ibn ‘Umayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَالِمٍ بْنِ عُمَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
101-Sübey ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Subay ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُبَيْعٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
102- Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Suraqa ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
103-Süraka bin Ka’b el-Hazreci (R.A.)
Suraqa ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
104-Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (R.A.)
Sa’d ibn Khawlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ خَوْلَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
105-Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (R.A.) (Bedr şehidi)
Sa’d ibn Khaythama ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ خَيْثَمَةَ الشَّهِيدِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
106-Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)
Sa’d ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ رَبِعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
107-Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)
Sa’d ibn Zayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ زَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
108-Sa’d ibn-i Süheyl el-Hazreci (R.A.)
Sa’d ibn Suhayl al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ سُهَيْلٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
109-Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Sa’d ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
110-Sa’d ül -Kelbi Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ الْكَلْبِيِّ مَوْلَى حَطِبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
111-Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)
Sa’d ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
112-Süfyan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
Sufyan ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
113-Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)
Salamah ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ اَسْلَمَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
114-Seleme bin Sabit el-Evsi (R.A.)
Salamah ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ ثَبِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
115-Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
Salamah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ سَلاَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
116-Selît’ ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Salat ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَلِيطٍ بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
117-Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ الْحَارِثْ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
118-Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
119-Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
120-Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)
Sulaym ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمٍ بْنِ مِلْحَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
121-Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
Simak ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سِمَاكٍ بْنِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
122-Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Sinan ibn Abi Sinan ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سِنَانٍ بْنِ اَبِى سِنَانٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
123-Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
Sinan ibn Sayfa al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سِنَانٍ بْنِ صَيْفِيٍّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
124-Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)
Sahl ibn Hunayf al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
125-Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)
Sahl ibn ‘Atak al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ عَتِيكٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
126-Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Sahl ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
127-Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)
Sahl ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ رَفِعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
128-Sühey ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Suhayl ibn Wahb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُهَيْلٍ بْنِ وَهْبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
129-Sevad bin Züreyk el-Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا سَوَادِ بْنِ زُرَيْقٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
130-Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.)
Sawad ibn Ghaziyyah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
131-Süveyt bin Sa’d el-Muhaciri (R.A.)
Suwayt ibn Sa’d al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا سُوَيْطٍ بْنِ سَعْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
132-Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Shuja’ ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا شُجَاعٍ بْنِ وَهْبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
133-Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)
Shammas ibn ‘Uthman al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا شَمَّاسٍ بْنِ عُسْمَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
134-Subeyh Mevla Ebi’l As el-Muhaciri (R.A.)
Sabah Mawla Abi’l ‘as al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا صُبَيْحٍ مَوْلَى اَبِى الْعَاصِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
135-Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.) (Bedr şehidi)
Safwan ibn Wahb ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا صَفْوَانَ بْنِ وَهْبٍ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
136-Suheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Suhayb ibn Sinan ar-Rami al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا صُهَيْبٍ بْنِ سِنَانٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
137-Ed Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)
Dahhak ibn al-Harithah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ حَارِثَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
138-Ed Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Dahhak ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
139-Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Damrah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا ضَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
140- Et- Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)
Tufayl ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ الحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
141-Et- Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
Tufayl ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
142-Et- Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (R.A.)
Tufayl ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
143-Aiz ibn-i Mais el-Hazreci (R.A.)
Aidh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاءِذِ بْنِ مَاعِصٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
144-Asım ibn-i Sabit el-Evsî (R.A.)
Asim ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
145-Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
Asim ibn ‘Ada al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمٍ بْنِ عَدِيِّ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
146-Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
Asim ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمٍ بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
147-Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.) (Bedr şehidi)
Aqil ibn al-Bukayr ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَاقِلِ بْنِ الْبُكَيْرِالشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
148-Amir ibn-i Ümeyye el-Evsî (R.A.)
Amir ibn Umayyah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ اُمَيَّةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
149-Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ الْبٌكَيْرِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
150-Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
Amir ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ رِبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
151-Amr ibn-i Bukeyr el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ الْبُكَيْرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
152-Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)
Amir ibn Fuhayrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ فُهُيْرَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
153-Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ مُخَلَّدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
154-Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn Salamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَامِرٍ بْنِ سَلَمَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
155-Abdirrabbih bin Hak el-Hazrecî (R.A.)
Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhi
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ رَبِّهِ بْنِ حَقِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
156-Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
157-Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
AbdAllah ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ جُبَيْرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
158-Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Jahsh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ جَحْشٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
159-Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Jadd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ الْجَدِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
160-Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhuظ
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ حُمَيِّرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
161-Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ رِبِيعٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
162-Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Rawaha al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله اَبِى رَوَاحَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
163-Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn Zayd ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
164-Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
165-Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)
AbdAllah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سَلَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
166-Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)
AbdAllah ibn Sahl al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سَهْلٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
167-Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Suhayl al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ سُهَيْلٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
168-Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)
AbdAllah ibn Tariq al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ طَارِقٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
169-Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَامْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
170-Abdullah bin Abdullah bin Umey el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Abdillah ibn Ubay al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ اُبَىِّ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
171-Abdullah ibn ‘Abs El-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Abs al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَبْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
172-Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Abdi Manaf al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
173-Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Urfutah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عُرْفُطَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
174-Abdullah ibn-i Amir bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn `Aamir al-Khazraja,, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
عبد الله بن عامر
175-Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn ‘Umayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraja, Radhiy Allahu `Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
176-Abdullah ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
Abbad ibn Qays ibn al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
177-Abdullah ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Abbad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
178-Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Türkçe İngilizce kaynakta Hazreci kabilesinden,
Arapça kaynakta Evsi kabilesinden olduğu yer alıyor.
Ben dorusunu bilemedim ve aynen aldım.
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ كَعْبٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
179-Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
AbdAllah ibn Makhramah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ مَخْرَمَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
180-Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (R.A.)
AbdAllah ibn Mas’ad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
181-Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (R.A.)
AbdAllah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
182-Abdullah ibn-i Numan el-Hazrecî (R.A.)
AbdAllah ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبدِ الله بْنِ نُعْمَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
183-Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الْخَشْخَاشِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
184-Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)
Ubadah ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
185-Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)
Abbad ibn Bishr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادٍ بْنِ بِشْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
186-Abbad bin Kays bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَامِر الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
187-Abbad ibn-i Kays bin Ayşe el-Hazrecî (R.A.)
Abbad ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَيْشَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
188-Abbas bin Amir el-Hzreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عَبْسٍ بْنِ عَامِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
189-Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Ubayd ibn Abi ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ اَبٍى عُبَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
190-Ubeyd ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
Ubayd ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ اَوْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
191-Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)
Ubayd ibn at-Tayyihan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ التَّيِّهَانِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
192-Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Ubayd ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
193-Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)(Bedr Şehidi)
Ubaydah ibn al-Harith ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدٍ بْنِ الْحَارِثْ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
194-Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.)
Utbah ibn Raba’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
195-Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
Utbah ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
196-Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)
Utbah ibn Ghazwan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
197-Osman bin Maz’un el-Hazreci (R.A.)
Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
198-Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
Adiyy ibn Abi az-Zaghba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَدِيٍّ بْنِ الزَّغْبَاءِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
199-Usaymet’el Esedi el-Evsi (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُصَيْمَةَ الاَسَدَّى الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
200-Usaymet’el Eşcal el-Evsi (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُصَيْمَةَ الاَشْجَعِىِّ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
201-Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)
Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَطِيَّةَ بْنِ نُوَيْرَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
202-Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
Uqbah ibn ‘amir ibn Naba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
203-Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
Uqbah ibn ‘Uthman al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
204-Ukbe bin Vehb bin rabi’ate el-Muhacirî (R.A.)
Uqbah ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ وَهْبٍ بْنِ رَبِيْعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
205-Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
Uqbah ibn Wahb al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
206-Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)
Ukkasha ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
207-Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)
Umarah ibn Hazm al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
208-Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.)
Amr ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرٍ بْنِ ابِى شَرْحٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
209-Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
210-Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
211-Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (R.A.)
Amr ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
212-Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
Amr ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ سُرَاقَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
213-Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)
Amr ibn Talq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ طَلْقٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
214-Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)
Amr ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
215-Amir bin Ma’bed i’l Ez’ar El Evsi (R.A.)
Amr ibn Ma’bad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ مَعْبَدٍ الاَزْعَرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
216-Ammar ibn-i Yasir el-ansiyyi el-Muhacirî (R.A.)
Ammar ibn Yasir al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرْ العَنْسِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
217-Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (Bedr şehidi)
Umayr bin Abi Waqqas al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ الشِّهِيْدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
218-Umeyr ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
219-Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (Bedr şehidi)
Umayr bin al-Humam al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ الْحُمَامِ الشَّهِيْدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
220-Umeyr ibn-i Avf Mevla Süheyl el-Muhacirî (R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرٍ بْنِ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
221-Antere Mevla Süleym bin ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Antarah mawla Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عَنْتَرَةَ مَوْلَى سُلَيمٍ بْنِ عَمْرِو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
222-Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (R.A.)
Awf bin al-Harith al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
وَبِسَيِّدِنَا عَوْفٍ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
223-Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)
Uwaym ibn Sa’idah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
224-İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)
Iyad ibn Zuhayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Türkçe ve İngilizce kaynakta Muhacir, Arapça kaynakta Evsi .
وَبِسَيِّدِنَا عِيَاضٍ بْنِ زَهَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
225-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.) (el-)
Fakih ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْفَاكِهِ بْنِ بِشْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
226-Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Farwah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Türkçe ve İngilizce kaynakta Muhacir, Arapça kaynakta Evsi .
وَبِسَيِّدِنَا فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
227-Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)
Qatadah ibn an-Nu’man al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَتَادَةَ بْنِ النُّعمَانِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
228-Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (R.A.)
Qudamah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
229-Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)
Qutbah ibn Amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
230-Kays bin Ebu Sa’sa’a el-Hazreci (R.A.)
Qays ibn as-Sakan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَيْسٍ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
231-Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
Qays ibn Mihsan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَيْسٍ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
232-Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
Qays ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا قَيْسٍ بْنِ مُحَلَّدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
233-Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)
Ka’b ibn Jammaz al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا كَعْبٍ بْنِ جَمَّازٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
234-Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Ka’b ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا كَعْبٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
235-Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
Malik ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ اَبٍى خَوْلِيٍّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
236-Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn ad-Dukhshum al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ دُخْشُمٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
237-Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
Malik ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
238-Malik ibn-i Kudame el-Evsi (R.A.)
Malik ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ قُدَامَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
239-Malik ibn-i Mes’ud el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn Mas’ad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ مَسْعُودٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
240-Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)
Malik ibn Numaylah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَالِكٍ بْنِ نُمَيْلَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
241-Malik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (R.A.) (Bedr şehidi)
Mubash-shir ibn ‘Abdi’l Mundhir ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الشَّهِيْدِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
242-Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)
Mujadhdhar ibn Ziyad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْمُجَذَّرِ بْنِ زِيَادٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
243-Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)
Muhriz ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُحْرِزٍ بْنِ عَامِرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
244-Muhriz ibn-i Nadle el-Muhaciri (R.A.)
Muhriz ibn Nadlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُحْرِزٍ بْنِ نَضْلَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
245-Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)
Muhammad ibn Maslamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
246-Müdlic bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
Midlaj ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُدْلِجٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
247-Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)
Marthad ibn Abi Marthad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَرْثَدٍ بْنِ اَبٍى مَرْثَدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
248-Mistah Avf bin Üsase el-Muhaciri (R.A.)
Mistah ibn Uthatha al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مِسْطَحٍ عَوْفٍ بْنِ اُثَاثَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
249-Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
Mas’ad ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ اَوْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
250-Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)
Mas’ad ibn Khaldah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ خَلْدَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
251-Mes’üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
Mas’ad ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
252-Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (R.A.)
Mas’ad ibn Sa’d al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ سَعْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
253-Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)
Sa’d ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودٍ بْنِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
254-Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)
Mus’ab ibn ‘Umayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
255-Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)
Mu’adh ibn Jabal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
256-Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Mu’adh ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
257-Muhriz ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)
Mu’adh ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ عُمَيْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
258-Muaz ibn-i Mai s el-Hazreci (R.A.)
Mu’adh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذٍ بْنِ مَاعِصٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
259-Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Ma’bad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَعْبَدٍ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
260-Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Mu’attib ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَتَّبٍ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
261-Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)
Mu’attib ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَتِّبٍ بْنِ عَوْفٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
262-Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)
Mu’attib ibn Qushayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَتِّبٍ بْنِ قُشَيْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
263-Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)
Ma’qil ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعْقِلٍ بْنِ الْمُنْذِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
264-Ma’mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Ma’mar ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَعْمَرٍ بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
265-Ma’n ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
Ma’n ibn ‘Adiyy al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مَعْنٍ بْنِ عَدِيٍّ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
266-Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)(Bedr Şehidi)
Mu’awwidh ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذٍ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
267-Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Mu’awwidh ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذٍ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
268-Mikdad ibn Amr el-Muhaciri (R.A.)
Miqdad ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا مِقْدَادٍ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
269-Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu(al-)
وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
270-Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
Mundhir ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ قُدَامَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
271-Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
Mundhir ibn Muhammad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
272-Mıhça’ ibn Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (Bedr şehidi)
وَبِسَيِّدِنَا مِهْجَعٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
273-Nasr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
Nasr ibn al-Harith al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا نَصْرٍ بْنِ الحارثِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
274-Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Nu’man ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
275-Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
Nu’man ibn Sinan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
276-Nu’man ibn-i Asar el-Evsî (R.A.)
Nu’man ibn ‘Asr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَصَرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
277-Nu’man ibn-i Abdi Amr el-Hazrecî (R.A)
Nu’ayman ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
278-Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
Nu’man ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
279-Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
Nawfal ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الله الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
280-Hani Ebu Bürde Bin NİYAR el-Evsi(R.A.)
Hana’ ibn Niyar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا هَانِءِىِ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
281-Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
Waqid ibn ‘Abdillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَاقِدٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
282-Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Wada’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَدِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
283-Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
Waraqa ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَرَقَةَ بْنِ اِيَاسٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
284-Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (R.A.)
Wahb ibn Sa’d ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا وَهْبٍ بْنِ سَعْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
285-Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)(Bedr Şehidi)
Yazeed ibn al-Harith ibn Fushum ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ الْحِارِثَ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
286-Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
Yazeed ibn Ruqaysh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
287-Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Yazeed ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ المُنْذِرِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
288-Ebu Useyd Malik bin Rabia( R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى اُسَيْدٍ مَالِكٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
289-Ebu’l-A’ver bin Haris el-Evsi(R.A.)
Abu’l A’war, ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْاَعْوَرِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
290-Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el- Hazreci (R.A.)
Abi Ayyab al-Ansara, Khalid ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى اَيُّوبَ خَالِدٍ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
291-Ebu Huzeyfe bin Utbe el- Muhaciri(R.A.)
Abi Hudhayfa, ibn ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
292-Ebu’l Hamra Mevla Haris Rifa’ el -Hazreci (R.A.)
Abu’l Hamra’ mawla al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْحَمْرَاءِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ عَفْرَاءَ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
Üç dildeki farklı.
293-Ebu Humeyda Ma’bed el-Evsi(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حُمَيْضَةَ مَعْبَدٍ بْنِ عَبَّادٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
294-Ebu Hanne Malik bin Amr el-Evsi (R.A.)
Abi Hannah, ibn Malik al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حَنَّةَ مَالِكٍ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
295-Ebu Halid Haris bin Kays el-Evsi (R.A.)
Abi Khallad, ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى خَالِدٍ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
296-Ebu Harice Amr bin Kays el-Evsi (R.A.)
Abi Kharijah, ‘Amr ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى خَارِجَةَ عَمْرٍو بْنِ قَيْسٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
297-Ebu Huzeyme bin Evs el-Evsi(R.A.)
Abi Khuzaymah, ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى حُزَيْمَةَ بْنِ اَوْسِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
298-Ebu Davud Umeyr bin Amr el-Hazreci(R.A.)
Abi Dawad, ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى دَاوُودَ عُمَيْرٍ بْنِ عَامِرٍ
الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
299-Ebu Dücane Simak bin Haraşe el-Evsi (R.A.)
Abi Dujanah, Simak ibn Kharashah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى دُجَانَةَ سِمَاكٍ بْنِ خَرَاشَةَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
300-Ebu Zeyd Kays bin Seken el- Muhaciri(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى زَيْدٍ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
301-Ebu Sebra bin Ebu Ruhm el- Muhaciri(R.A.)
Abi Sabrah ibn Abi Ruhm al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سَبْرَةَ بْنِ اَبِى رُهْمٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
302-Ebu Seleme bin Abdilesed el- Muhaciri(R.A.)
Abi Salamah, ibn ‘Abd al-Asad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْاَسَدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
303-Ebu Selit Useyre bin Amr el-Hazreci(R.A.)
Abi Salat, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سَلِيطٍ اُسَيْرَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
304-Ebu Sinan Vehb bin Mihsan Muhaciri(R.A.)
Abi Sinan, ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى سِنَانِ وَهْبٍ بْنِ مِحْصَنِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
305-Ebu Şeyh bin Mihsan el-Muhaciri(R.A.)
Abi Shaykh, Ubayy ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى شَيْخٍ اُبَيٍّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
306-Ebu Dayyah Numan bin Sabit el- Evsi (R.A.)
Abi Dayyah, an-Nu’man ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى ضَيَّاحٍ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
307-Talha Zeyd bin Sehl el- Evsi (R.A.)
Abi Talha, Zayd ibn Sahl al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى طَلْحَةَ زَيْدٍ بْنِ سَهْلٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
308-Ebu Ubade bin Sad bin Osman el-Hazreci(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عُبَادَةَ سَعْدٍ بْنِ عُثْمَانَ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
309-Ebu Abs Abdurrahman bin Cebr el- Evsi (R.A.)
Abi ‘Abs,Abdu’rRahman ibn Jabr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
310-Ebu Akil bin Abdullah el- Evsi (R.A.)
Abi ‘Aqal, ‘Abdu’rRahman ibn ‘Abdillah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى عَقِيلٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَلله الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
311-Ebu Kebşe Mevla Rasulullah el- Muhaciri (R.A)
Arapçası ve Türkçesinde farklı.Ben hangisi doğru bilemedim.
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى كَبْشَةَ سُلَيْمٍ الْفَارِسِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
312-Ebu Lubabe Beşir bin Abdil Münzir el – Evsi(R.A.)
Abi Lubabah, Bashar ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى لُبَابَةَ بَشِيْرٍ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
313-Ebu Mahşi Süveyd bin Tai el-Muhaciri (R.A.)
Abi Makhshiyy, Suwayd al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى مَحْشِيِّ سُوَيْدٍ بْنِ الطَّاءِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
314-Ebu Mersed Kennaz bin Husayn el-Muhaciri (R.A.)
Abi Marthad, Kannaz ibn Hisn al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى مَرْثَدٍ كَنَّازٍ بْنِ حِصْنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
315-Ebu Muley bin Ez’ar bin Zeyd el – Evsi(R.A.)
Abi Mulayl, ibn al-Az’ar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى مُلَيْلِ سَلِيْكٍ بْنِ الْاَزْعَرِ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
316-Ebu Munzir Yezid bin Amir el – Evsi(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْمُنْذِرِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
317-El Heysem Malik bin Teyyihan el – Evsi(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْهَيْثَمِ مَالِكٍ بْنِ التَّيِّهَانِ الْخَزْرَجِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ
318-Ebu’l Yaser Kab bin Amr el-Hazreci(R.A.)
وَبِسَيِّدِنَا اَبِى اليَسَر كَعْبٍ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْسِىَّ رَضِيَّ الله عَنْهُ

Delailü’l Hayrat
دلاأيلول حايرات

Delailü’l-Hayrat hakkında bilgi

RİVAYET OLUNUR Kİ

Seyyid Muhammed b. Süleyman el-Cezulî Hazretleri, abdest almak üzere bir kuyunun başına gitti. Ve fakat, kuyudan su çekecek birşey bulamadı. Bir vakit, kuyunun ötesinde berisinde haline çare olacak bir cisim aradı. Kuyudan yüksekçe bir mevkide, küçük bir kız çocuğu vardı ve hazretin müşkil vaziyetini seyretmekte idi. Bulunduğu yerden seslendi: “Sen kimsin?” Hazret, ismini söyledi, kendini tanış etti. Küçük kız: “Yazık! Sen ki, insanlar arasında müteber bir kimse olarak bilinirsin, fakat bir kuyudan su çekemedin!” dedi ve kuyunun başına gelip içine tükürdü. O vakit kuyu, kayalık gözelerden fışkıran pınarlar gibi coştu, suyu dışarıya kadar taştı. El Cezulî de, abdestini bir güzel aldı. Sonra da o küçük garip kızcağıza sordu: “Yaradanın aşkına söyle, sen küçük bir kız çocuğu iken, böyle bir mertebeye nasıl kavuştun?” Küçük kız: “Ben ki, çöllük ülkelerde gezerken, vahşi hayvanatın eline eteğine sarıldığı, Muhammed(S.A.V.) Efendimiz’e çokca salat-u selam ede ede bu mertebeye eriştim.” Süleyman el Cezûli Hazretleri o vakit, Fahr-i Kâinat Efendimiz (S.A.V.) için bir salat-u selam kitabı yazmaya yemin verdi. Ardından da, cümle Muhammed(S.A.V.) ümmeti arasında şöhret bulan, Delâilül-Hayrat (Hayırlı Deliller) kitabını, Cenab-ı Hakk’ın avn ü keremi ile telif eyledi. Yine rivayet olunur ki, Süleyman el Cezûli Hazretleri’nin mübarek bir hanımcığı vardı. Bu saliha kadın, her gece yatağından kalkar ve ortalıktan sır olurdu. Hazret bir gece hanımına sordu: “Sen her gece nereye gidiyorsun?” O saliha kadın dedi: “Ben Medine-i Münevvere’ye, Resûl-i Ekrem Efendimiz Hazretleri’ni ziyarete gidiyorum!” “Fesubhanallah! Sen böyle mucizevî bir yolculuğu yapacak mertebeye nasıl eriştin?” “Pek kutlu bir salavat-ı şerif var. Onu okuyorum.” “Onu bana da söyle!” “Söyleyemem! İzin yok! Fakat sen cümle salavat-ı şerifleri topla bir kitap yap. Ben bakayım, eğer orada var ise sana ‘vardır’ söylerim.” İşte bu iki rivayetin ya ikisi, ya da bir tanesi üzerine, el Cezûli Hazretleri, Delâilül-Hayrat kitabını telif etti. Hanımı baktı ve: “Evet bir kaç yerinde vardır!” dedi.

Okuma Usulu :


Önce başlangıç duası sonra niyet duası, sonra iftitah duası, sonra Esma-i Hüsna, Tevfik duası, Esma-i Nebi sırasıyla okunur. Sonra 7 tekbir ve 7 salatü selam  ve sonra pazartesi günü Virdi okunur. Böylece yeni okuma başlamış olur. ikinci gün Önce başlangıç duası sonra niyet duası, sonra iftitah duası, sonra Esma-i Hüsna, Tevfik duası, Esma-i Nebi sırasıyla okunur. Sonra 7 tekbir ve 7 salatü selam  ve sonra Salı günü Virdi Okunur,.. diğer günlerde buna hakeza ….  Pazartesi günü yani en sonda gelen pazartesi 2. bölümü okunur sonra hatim duası yapılır Böylece bitmiş olur. Sonra yeniden başlanır, en başa dönülür.

TEKBiR : “Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber, Allahü ekber, velillâhi’l-hamd” demektir.
SALATÜ SELAM : “Essalatüvesselamü aleyke Ya Rasulallah” demektir.


Esmaül Hüsna

Allah Celle Celalühü, er-Rahmân Celle Celalühü, er-Rahîm Celle Celalühü, el-Melik Celle Celalühü, el-Kuddûs Celle Celalühü, esSelâm Celle Celalühü, el-Mü’min Celle Celalühü, el-Müheymin Celle Celalühü, el-Azîz Celle Celalühü, el-Cebbâr Celle Celalühü, elMütekebbir Celle Celalühü, el-Hâlık Celle Celalühü, el-Bâri’ Celle Celalühü, el-Musavvir Celle Celalühü, el-Gaffâr Celle Celalühü, elKahhâr Celle Celalühü, el-Vehhâb Celle Celalühü, er-Rezzâk Celle Celalühü, el-Fettâh Celle Celalühü, el-Alîm Celle Celalühü, el-Kâbıd Celle Celalühü, el-Bâsıt Celle Celalühü, el-Hâfıd Celle Celalühü, er-Râfi Celle Celalühü, el-Muiz Celle Celalühü, el-Müzill Celle Celalühü, el-Basîr Celle Celalühü, es-Semi’ Celle Celalühü, el-Hakem Celle Celalühü, el-Adl Celle Celalühü, el-Lâtîf Celle Celalühü, el-Habîr Celle Celalühü, el-Halîm Celle Celalühü, el-Azîm Celle Celalühü, el-Gafûr Celle Celalühü, eş-Şekûr Celle Celalühü, el-Aliyy Celle Celalühü, el-Kebîr Celle Celalühü, el-Hafîz Celle Celalühü, el-Mukît Celle Celalühü, el-Hasîb Celle Celalühü, el-Celîl Celle Celalühü, el-Kerîm Celle Celalühü, er-Rakîb Celle Celalühü, el-Mücîb Celle Celalühü, el-Vâsi’ Celle Celalühü, el-Hakîm Celle Celalühü, el-Vedûd Celle Celalühü, el-Mecîd Celle Celalühü, el-Bâis Celle Celalühü, eş-Şehîd Celle Celalühü, el-Hakk Celle Celalühü, el-Vekîl Celle Celalühü, el-Kaviyy Celle Celalühü, el-Metîn Celle Celalühü, el-Veliyy Celle Celalühü, el-Hamîd Celle Celalühü, el-Muhsî Celle Celalühü, el-Mübdî Celle Celalühü, el-Muîd Celle Celalühü, el-Muhyî Celle Celalühü, el-Mümît Celle Celalühü, elHayy Celle Celalühü, el-Kayyûm Celle Celalühü, el-Vâcid Celle Celalühü, el-Mâcid Celle Celalühü, el-Vâhid Celle Celalühü, es-Samed Celle Celalühü, el-Kâdir Celle Celalühü, el-Muktedir Celle Celalühü, el-Mukaddim Celle Celalühü, el-Muahhir Celle Celalühü, el-Evvel Celle Celalühü, el-Âhir Celle Celalühü, ez-Zâhir Celle Celalühü, el-Bâtın Celle Celalühü, el-Vâli Celle Celalühü, el-Müteâlî Celle Celalühü, el-Berr Celle Celalühü, etTevvâb Celle Celalühü, el-Müntakim Celle Celalühü, el-Afüvv Celle Celalühü, er-Raûf Celle Celalühü, Mâlikü’l-Mülk Celle Celalühü, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm Celle Celalühü, el-Muksit Celle Celalühü, el-Câmi’ Celle Celalühü, el-Ganiyy Celle Celalühü, el-Muğni Celle Celalühü, el-Mâni’ Celle Celalühü, ed-Dârr Celle Celalühü, en-Nâfi’ Celle Celalühü, en-Nûr Celle Celalühü, el-Hâdi Celle Celalühü, elBedî’ Celle Celalühü, el-Bâkî Celle Celalühü, el-Vâris Celle Celalühü, er-Reşîd Celle Celalühü, es-Sabûr.

Esmaün Nebi

Bismillahirrahmanirrahim

Muhammedün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mahmüdün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ahmedün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hamidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Kasimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Akibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hatemün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mahin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Da’in Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Siracün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Münirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Haşirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mübeşşirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nezirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Münzirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Resulün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mürselün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nebiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mühtediyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mehdiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Halilün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Habibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana (:::)ün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Safiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Taha Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Yasin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mustafa Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mücteba Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Murtaza Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nasirün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Kaimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hafizün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şahidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şehidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Adilün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Alimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Halimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nurun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mübinün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Burhanun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hüccetün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Beyanun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muti’un Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mezkurün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Vaızün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Sahibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Natıkun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Sadikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Musaddikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muzafferun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mekkiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Medeniyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ebtahiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Kureyşiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Arabiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Haşimiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Azizün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Harisün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Raufün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Rahimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Cevadün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ganiyyün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Fettahun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Alimün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Münibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hatibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Fasihun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Reşidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Tahirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mutahharun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana İmamun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Emirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mutavassitun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Sabikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muktesidün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Evvelün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Ahirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Zahirun; Batınun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şafi’un Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müşeffe’un Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hadin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muhallilün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muharrimun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Amirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Nahin Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Hakimun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Karibün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Şakirun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Meşkür’ün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Saburün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Rakibun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müzzemmilü Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müddessirü Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mualla Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müzekka Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Müşfikun Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Muhsinün Aleyhisselam, Seyyidina ve Mevlana Mütemmimün.

Delailü’l Hayrat Oku
Delailül Hayrat

دلائل الخيرات

دعاء بدء دلائل الخيرات

الحمد لله رب العالمين ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الله إني أبرء إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ، اللهمَّ إني نويتُ بالصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأمرِكَ وتصديقاً لنبيكَ سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم ومحبةً فيهِ وشوقاً إليهِ وتعظيماً لقدرهِ ولكونهِ أهلاً لذلِكَ فتقبلهـا مني بفضلِكَ وإحسانِكَ ، وأزِلْ حجـابَ الغفلةِ عن قلبي واجعلني من عبادِكَ الصالِحينَ ، اللهمَّ زِدْهُ شرفاً على شرفهِ الذي أوليتَهُ ، وعزاً على عزهِ الذي أعطيتَهُ ، ونوراً على نورهِ الذي منهُ خلقتهُ ، وأعلِ مقامَهُ في مقاماتِ المرسَلينَ ودرجتَهُ في درجاتِ النبيينَ ، وأسألُكَ رِضاكَ ورِضاهُ يا ربَّ العالمينَ ، معَ العافيةِ الدائمةِ ، والموتِ على الكتابِ والسنةِ والجماعةِ ، وكلمتَي الشهادةِ على تحقيقِها منْ غيرِ تغيير ولا تبديل ، واغفرْ لي ما ارتكبتُهُ بمنك وفضلِكَ وجودِكَ وكرمِكَ يا أكرم الأكرمين ، وصلى اللهُ على سيدنا محمدٍ و آلهِ وصحبهِ وسلمٌ.

الحزبُ الأولُ

ورد يومِ الاثنينِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

وصلى اللهُ على سيـدنا ومولانا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمَ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وأزواجهِ وذريتهِ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وأزواجهِ وذريتهِ كما باركتَ على آل سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلهِ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وباركْ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على آلِ سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وآلِ سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وآلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ باركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيـدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ وترحمْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما ترحمتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ اللهمَّ وتحننْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما تحننتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ وسلمْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما سلمتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، وارحمْ سيدنا محمداً وآلَ سيدنا محمدٍ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، كما صليتَ ورحمتَ وباركتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ وأزواجهِ أمهاتِ المؤمنينَ ، وذريتهِ وأهلِ بيتهِ ، كما صليتَ على سيـدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ باركْ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ داحِيَ المدْحُوَّاتِ ، وبارئَ المسْموكاتِ ، وجبارَ القـلوبِ على فطرتِها ، شقيِّها وسَعيدِها ، اجعلْ شرائِفَ صلواتِكَ، ونوامِيَ بركاتِكَ ، ورأفةَ تحنُّنِكَ على سيدنا محمدٍ عبدكَ ورسولكَ ، الفاتحِ لما أغلقَ ، والخاتمِ لما سبقَ ، والمعلنِ الحقَّ بالحقِّ والدامغِ لجيشاتِ الأباطيلِ كما حُمِّلَ ، فاضطلعَ بأمركَ بطاعتكَ ، مُسْتَوْفِزاً في مرضـاتِكَ ، واعياً لوحْيِكَ ، حافِظاً لعهدِكَ ، ماضِياً على نفاذِ أمرِكَ ، حتى أَوْرَى قبساً لقابسٍ آلاءُ اللهٍ تصلُ بأهلهِ أسبَابَهُ ، بهِ هُدِيَتِ القلوبُ بعدَ خوضـاتِ الفتنِ والإثمِ ، وأبهجَ موضِحاتِ الأعلامِ ، ونائراتِ الأحكامِ ومنيراتِ الإسلامِ ، فهو أمِينُكَ المأمونُ ، وخازِنِ عِلْمِكَ المخزونُ ، وشهيدُكَ يومَ الدينِ ، وبعيثُكَ نعمةً ، ورسولُكَ بالحقِّ رحمةً ، اللهمَّ أفْسِحْ لهُ في عَدْنِكَ ، واجزِهِ مُضاعَفاتِ الخيرِ من فضلِكَ مُهَنِّئاتٍ لهُ غيرَ مُكَدِّراتٍ ، من فَوْزِ ثوابِكَ المحلولِ ، وجزيلِ عطائِكَ المعلولِ ، اللهمَّ أعلِ على بناءِ الناسِ بِناءَهُ ، وأكْرِمْ مثواهُ لديكَ ونُزُلَهُ ، وأتمِمْ لهُ نُورَهُ ، واجزِهِ من ابتعاثِكَ لهُ مقبولَ الشهادةِ ومَرْضِيَّ المقـالَةِ ، ذا منطقٍ عدلٍ وخُطَّةٍ فصلٍ ، وبرهانٍ عظيمٍ ، ( إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبيِّ يَأيَّها الذينَ آمَنُوا صَلُّوا عليهِ وسَلِّموا تسليماً ) ، لبيكَ اللهمَّ رَبيِّ وسعديكَ ، صلواتُ اللهِ البَرِّ الرحيمِ ، والملائكةِ المقربينَ ، والنبيِّينَ والصدِّيقينَ والشُّهداءِ والصالحينَ ، وما سبَّحَ لكَ من شيءٍ يا رَبَّ العالمينَ ، على سيـدنا محمدِ بن عبد اللهِ خـاتمِ النبيينَ ، وسيدِ المرسلينَ ، وإمامِ المتقينَ ، ورسولِ رَبِّ العالمينَ ، الشاهِدِ البشيرِ ، الداعي إليكَ بإذنِكَ السِّراجِ المنيرِ ، عليهِ السلامُ ، اللهمَّ اجعلْ صلواتِكَ وبركاتِكَ ورحمتِكَ على سيدِ المرسلينَ ، وإِمامِ المتقينَ ، وخاتمِ النبيينَ سيدنا محمدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ، إِمامِ الخيرِ ، وقَـائِدِ الخيرِ ، ورسولِ الرحمةِ اللهمَّ ابعثهُ مقاماً محموداً يغبطهُ فيهِ الأولونَ والآخرونَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ باركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِهِ وأولادِهِ وأزواجِهِ وذريتِهِ وأهلِ بيتِهِ وأصهارِهِ وأنصارِهِ وأشياعِهِ ومحبيهِ وأمتِهِ وعلينا معهم أجمعينَ ، يا أرحمَ الراحمينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ صلى عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ لم يصلِّ عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ كما أمرتَنا بالصـلاةِ عليهِ ، وصلِّ عليه كما يُحِبُّ أن يُصلى عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما أمرتنا أن نُصلي عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما هو أهلُهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما تُحِبُّ وترضاهُ لهُ ، اللهمَّ يا رَبَّ سيدنا محمدٍ وآلِ سيدنا محمدٍ ، صلِّ على سيدنا محمدٍ وآلِ سيدنا محمدٍ ، وأعطِ سيدَنا محمداً الدرجةَ والوسيلةَ في الجنةِ ، اللهمَّ يا رَبَّ سيدنا محمدٍ وآلِ سيدنا محمدٍ ، اجزِ سيدَنا محمداً صلى الله عليه وسلم ما هو أهلُهُ ،اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته ،  اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ حتى لا يبقى من الصلاةِ شيءٌ ، وارحمْ سيدَنا محمداً وآلَ سيدنا محمدٍ حتى لا يبقى من الرحمةِ شيءٌ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ حتى لا يبقى من البركةِ شيءٌ ، وسَلِّمْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ حتى لا يبقى من السلامِ شيءٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ في الأوَّلينَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الآخرِينَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في النبيينَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في المُرْسَلِينَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الملإِ الأعلى إلى يومِ الدينِ ، اللهمَّ أعطِ سيدَنا محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ والشرفَ والدرجةَ الكبيرةَ ، اللهمَّ إني آمنتُ بسيدنا محمدٍ ولمْ أرهْ ، فلا تحرمني في الجنانِ رُؤْيَتَهُ ، وارزقني صُحْبَتَهُ ، وتوفني على مِلَّتِهِ ، واسقِني من حوضِهِ مشرباً رَوِيّاً ، سـائِغاً هنيئـاً ، لا نَظْمَأُ بعدَهُ أبداً إنكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، اللهمَّ أبلِغْ روحَ سيـدنا محمدٍ مني تحيةً وسـلاماً ، اللهـمَّ وكما آمنتُ بسيدنا محمد ولَمْ أرهُ ، فلا تحرمني في الجنـانِ رُؤْيَتَهُ ، اللهمَّ تقبلْ شفـاعةَ سيدنا محمدٍ الكـبرى وارفـعْ درجتَـهُ العُلْيـا ، وآتِهِ سُـؤْلَهُ في الآخرةِ والأولى ، كما آتيتَ سيـدَنا إبراهيمَ وسيـدَنا موسى ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ ، وبـاركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيـدنا إبراهيـمَ وعلى آلِ سيـدنا إبراهيـمَ إنكَ حميـدٌ مجيـدٌ ، اللهـمَّ صلِّ وسَلِّـمْ وبـاركْ على سيدنا محمدٍ نبِيِّكَ ورسولِكَ ، وسيـدنا إبراهيمَ خليلِكَ وصفيِّكَ ، وسيدنا موسى كليمِكَ ونجيِّكَ ، وسيدنا عيسى روحِكَ وكلمتِكَ ، وعلى جميع مَلائِكَتِكَ ورُسِلِكَ وأنبيائِكَ ، وخيرَتِكَ من خلقِكَ وأصفيائِكَ وخاصتِكَ وأوليائِكَ ، من أهلِ أرضِكَ وسمائِكَ ، وصلى اللهُ على سيدنا محمدٍ عددَ خلقِهِ ورضاءَ نفسِهِ ، وزِنَةَ عرشِهِ ومدادَ كلماتِهِ ، وكما هو أهلُهُ ، وكلما ذكرَهُ الذاكرونَ ، وغفلَ عن ذكرِهِ الغافلونَ وعلى أهلِ بيتِهِ وعترَتِهِ الطاهرينَ ، وسَلِّمْ تسليماً ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى أزواجِهِ وذريتِهِ ، وعلى جميعِ النبيينَ والمرسلينَ والمَلائِكَةِ والمقرَّبينَ ، وجميعِ عبادِ اللهِ الصـالِحينَ ، عددَ ما أمطرتِ السماءُ منذُ بنيتَها ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما أنبتتِ الأرضُ منذُ دحوتَها ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ النجومِ في السماءِ فإنكَ أحصيتَها ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما تنفستِ الأرواحُ منذُ خلقتَها ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ وما تخلُقُ وما أحاط به علمُكَ ، وأضعافَ ذلكَ ، اللهمَّ صلِّ عليهم عددَ خلقِكَ ورضاءَ نفسِكَ ، وزِنَةَ عرشِكَ ومدادَ كلماتِكَ ، ومبلَغَ علمِكَ وآياتِكَ ، اللهمَّ صلِّ عليهم صلاةً تفوقُ وتفضُلُ صلاةَ المُصلينَ عليهم من الخلقِ أجمعينَ ، كفضلِكَ على جميعِ خلقِكَ ، اللهمَّ صلِّ عليهم صلاةً دائمةً مستمرةَ الدوامِ على مَرِّ الليـالي والأيامِ متصِلةَ الدوامِ لا انقِضاءَ لها ولا انْصِرامَ ، على مَرِّ الليالي والأيامِ ، عددَ كُلِّ وابِلٍ وطَلٍّ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ نبيكَ ، وسيدنا إبراهيمَ خليلِكَ ، وعلى جميعِ أنبيائِكَ وأصفيائِكَ ، من أهلِ أرضِكَ وسمائِكَ ، عددَ خلقِكَ ورضاءَ نفسِكَ ، وزِنَةَ عرشِكَ ومِدادَ كلماتِكَ ومنتهى علمِكَ وزِنَةَ جميعِ مخلوقاتِكَ ، صلاةً مكررةً أبداً ، عددَ ما أحصى علمُكَ ، ومِلْءَ ما أحصى علمُكَ ، وأضعافَ ما أحصى علمُكَ ، صلاةً تزيدُ وتفوقُ وتفضُلُ صلاةَ المصـلينَ عليهم من الخلقِ أجمعينَ ، كفضلِكَ على جميعِ خلقِكَ . اللهمَّ اجعلني ممن لَزِمَ مِلَّةَ نبيِّكَ سيـدنا محمدٍ  صلى الله عليه وسلم، وعَظَّمَ حُرْمَتَهُ ، وأعَزَّ كلمتَهُ ، وحَفِظَ عهدَهُ وذِمَّتَهُ ، ونصرَ حِزْبَهُ ودعوَتَهُ ، وكَثَّرَ تابِعِيهِ وفِرْقَتَهُ ، ووافى زُمرتَهُ ، ولم يُخـالِفْ سبيلَهُ وسُنَّتَهُ ، اللهمَّ إني أسألُكَ الاستمساكَ بسُنَّتِهِ ، وأعوذُ بِكَ من الانحرافِ عما جاءَ بِهِ اللهمَّ إني أسألُكَ من خير ما سألَكَ منهُ سيدُنا محمدٌ نبيُّكَ ورسولُكَ  صلى الله عليه وسلم، وأعوذُ بِكَ من شَرِّ ما استعاذَكَ منهُ سيدُنا محمدٌ نبيُّكَ ورسولُكَ صلى الله عليه وسلم، اللهمَّ اعصِمْني من شَرِّ الفتنِ وعافِني من جميعِ المحنِ ، وأصْلِحْ مني ما ظَهَرَ وما بَطَنَ ، ونَقِّ قلبي من الحقدِ والحسدِ ، ولا تجعلْ عَلَيَّ تباعةً لأحدٍ ، اللهمَّ إني أسألُكَ الأخذَ بأحسنِ ما تعلمُ ، والتركَ لسيءِ ما تعلمُ وأسألُكَ التكفُّلَ بالرزقِ والزهدِ في الكفافِ ، والمَخْرجِ بالبيانِ من كُلِّ شبهةٍ ، والفلجَ بالصوابِ في كُلِّ حُجَّةٍ ، والعدلَ في الغضبِ والرِّضاءِ ، والتسليمِ لما يَجري به القضاءُ ، والاقتصادَ في الفقرِ والغِنى ، والتواضعَ في القولِ والفعلِ ، والصِّدْقَ في الجِدِّ والهزلِ ، اللهمَّ إن لي ذنوباً فيما بيني وبينَكَ ، وذنوباً فيما بيني وبين خلقِكَ ، اللهمَّ ما كان لكَ منها فاغفرهُ ، وما كان منها لخلقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عني ، وأغْنِنِي بفضلِكَ ، إنكَ واسِـعُ المغفرةِ ، اللهمَّ نَوِّرْ بالعلمِ قلبي ، واستعملْ بطاعتِكَ بدني ، وخَلِّصْ من الفتنِ سِرِّي ، وأشْغِلْ بالاعتبارِ فِكْري ، وقِني شَرَّ وَساوِسِ الشيطانِ ، وأجرني مِنْهُ يا رحمنُ ، حتى لا يكونَ لهُ عَلَيَّ سلطانٌ .
الحزبُ الثاني

ورد يومِ الثلاثاءِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

اللهمَّ إني أسألكَ من خيرِ ما تعلمُ ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما تعلمُ، وأستغفرُكَ من كُلِّ ما تعلمُ ، إنكَ تعلمُ ولا نعلمُ ، وأنتَ علامُ الغيوبِ ، اللهمَّ ارْحَمْني من زَمَاني هذا وإِحْداقِ الفتنِ ، وتطاوُلِ أهلِ الجُرْأةِ عَلَيَّ واستضعافهمْ إيَّايَ ، اللهمَّ اجعلني منكَ في عياذٍ منيعٍ ، وحِرْزٍ حصينٍ من جميعِ خلقِـكَ حتى تُبَلِّغَنِي أجلي مُعافىً ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ من صلى عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ من لم يصلِّ عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما تنبغي الصلاةُ عليهِ ، وصلِّ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما تَجِبُ الصلاةُ عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما أمرتَ أن يُصلى عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ الذي نُورُهُ من نورِ الأنوارِ ، وأشرقَ بِشُعاعِ سِرِّهِ الأسرارُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ وعلى أهلِ بيتِهِ الأبرارِ أجمعينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ بحرِ أنوارِكَ ، ومَعْدِنِ أسرارِكَ ، ولِسانِ حُجَّتِكَ ، وعَـروسِ مملكتِكَ وإمامِ حَضْرَتِكَ ، وخاتَمِ أنبيـائِكَ ، صـلاةً تَدومُ بِدوامِـكَ ، وتبقى ببقائِكَ ، صلاةً تُرْضيكَ وتُرْضِيهِ ، وتَرْضى بها عنا يا أرحمَ الراحِمِينَ ، اللهمَّ رَبَّ الحِلِّ والحرامِ ، ورَبَّ المشْعَرِ الحرامِ ، ورَبَّ البيتِ الحرامِ ، ورَبَّ الرُّكْنِ والمقامِ ، أبلغْ لسيدنا ومولانا محمدٍ منا السلامَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ سيدِ الأوَّلينَ والآخِرِينَ اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ في كُلِّ وقتٍ وحينٍ اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ في الملإِ الأعلى إلى يومِ الدينِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ حتى تَرِثَ الأرضَ ومن عليهـا وأنتَ خيرُ الوارِثينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ كما صَلَّيْتَ على سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ كما باركتَ على سيـدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما أحاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وجَرَى بِهِ قَلَمُكَ ، وسَبَقَتْ بِهِ مَشِيئتُكَ ، وصَلَّتْ عليهِ مَلائِكَتُكَ ، صلاةً دائِمَةً بِدَوامِكَ ، باقيةً بفضلِكَ وإحسانِكَ ، إلى أبَدِ الأبَدِ ، أبَدَاً لا نِهايِةَ لأبَدِيَّتِهِ ، ولا فناءَ لِدَيْمُومِيَّتِهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما أحاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وأحصاهُ كِتابُكَ ، وشَهِدَتْ بِهِ مَلائِكَتُكَ ، وارْضَ عن أصحابِهِ ، وارحَمْ أمَّتَهُ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ وعلى جميعِ أصحابِ سيدنا محمدٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ كما صَلَّيْتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، (اللهمَّ بخشوعِ القلبِ عندَ السُّجودِ لَكَ يا سيدي بغيرِ جُحودٍ ، وبِكَ يا اللهُ يا جليلُ لا شيءَ يُدانيكَ في غليظِ العُهودِ ، وبِكُرْسِيِّكَ المُكَلَّلِ بالنورِ إلى عَرْشِكَ العظيمِ المجيدِ ، وبما كان تحتَ عرشِكَ حقاً قبلَ أن تخلُقَ السماواتِ وصوتَ الرُّعودِ ، ذاكَ إذ كنتَ مِثْلَ ما لم تزلْ قَطُّ إلهاً عُرِفْتَ بالتوحيدِ ، فاجعلني من المُحِبِّينَ المَحْبُوبِينَ ، المُقَرَّبِينَ العاشِقِينَ لَكَ يا اللهُ ، يا اللهُ ، يا اللهُ ، يا اللهُ ، يا اللهُ ، يا اللهُ يا اللهُ ، يا اللهُ يا وَدُودُ) ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما أحاطَ بِهِ علمُكَ اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما أحصاهُ كِتابُكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما نَفَذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما خصَّصَتْهُ إرادتُكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما تَوجَّهَ إليهِ أمْرُكَ ونَهْيُكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما وَسِعَهُ سَمْعُكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما أحاطَ بِهِ بصرُكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما ذكرَهُ الذاكرونَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما غَفَلَ عن ذكرهِ الغافِلونَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ قَطْرِ الأمطارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ أوراقِ الأشجارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ دوابِّ القِفـارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ دوابِّ البِحـارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ مياهِ البِحارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما أظلمَ عليهِ الليلُ وأضاءَ عليهِ النهارُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ بالغُدُوِّ والآصالِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ الرِّمالِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ النِّساءِ والرِّجالِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ رِضاءَ نَفْسِكَ اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ مِدادَ كلماتِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ وأرْضِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ زِنَةَ عرشِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ مخلوقاتِكَ اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ أفْضَلَ صلواتِكَ ، اللهمَّ صلِّ على نبيِّ الرحمةِ ، اللهمَّ صلِّ على شفيعِ الأمةِ ، اللهمَّ صلِّ على كاشِـفِ الغُمَّةِ ، اللهمَّ صلِّ على مُجْلي الظُّلْمَةِ ، اللهمَّ صلِّ على مُولي النِّعمةِ ، اللهمَّ صلِّ على مُؤْتي الرَّحمةِ اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الحوضِ المورودِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ المقامِ المحمودِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ اللواءِ المعقـودِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ المكانِ المشهودِ ، اللهمَّ صلِّ على الموصوفِ بالكرمِ والجودِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ هو في السماءِ سيدُنا محمودٌ وفي الأرضِ سيـدُنا محمدٌ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الشامةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ العـلامةِ ، اللهمَّ صلِّ على الموصوفِ بالكرامةِ ، اللهمَّ صلِّ على المخصوصِ بالزعامةِ ، اللهمَّ صلِّ على من كان تُظِلُّهُ الغمامةُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ كان يرى مَنْ خَلْفَهُ كما يرى مَنْ أمامهُ ، اللهمَّ صلِّ على الشفيـعِ المُشَفَّعِّ يومَ القيامةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الضراعةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الشفاعةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الوسيلةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الفضيلةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الدرجةِ الرفيعةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الهِراوَةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ النَّعْلَيْنِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الحُجَّـةِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ البُرْهانِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ السُّلْطانِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ التَّاجِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ المِعْراجِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ القَضيبِ ، اللهمَّ صلِّ على راكِبِ النَّجيبِ ، اللهمَّ صلِّ على راكِبِ البُراقِ ، اللهمَّ صلِّ على مُخْتَرِقِ السبعِ الطِّباقِ ، اللهمَّ صلِّ على الشَّفيعِ في جَمِيعِ الأنَامِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ سَبَّحَ في كَفِّهِ الطَّعامُ ، اللهمَّ صلِّ على من بكى إليهِ الجِذْعُ وحَنَّ لفراقِهِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ تَوسَّلَ بِهِ طَيْرُ الفَلاةِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ سَبَّحَتْ في كَفِّهِ الحَصَاةُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ تشفعَ إليهِ الظبيُ بِأفْصَحِ كلامٍ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ في مَجْلِسِهِ مَعَ أصحابِهِ الأعلامِ ، اللهمَّ صلِّ على البَشيرِ النَّذيرِ ، اللهمَّ صلِّ على السِّـراجِ المُنيرِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ شكا إليهِ البَعيرُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أصَابِعِهِ الماءُ النَّمِيرُ ، اللهمَّ صلِّ على الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ ، اللهمَّ صلِّ على نُورِ الأنوارِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنِ انشقَّ لهُ القمرُ ، اللهمَّ صلِّ على الطَّيِّبِ المُطَيَّبِ ، اللهمَّ صلِّ على الرَّسولِ المُقَرَّبِ ، اللهمَّ صلِّ على الفَجْرِ السَّاطِعِ ، اللهمَّ صلِّ على النَّجْمِ الثَّاقِبِ ، اللهمَّ صلِّ على العُرْوَةِ الوُثْقَى ، اللهمَّ صلِّ على نذيرِ أهلِ الأرضِ ، اللهمَّ صلِّ على الشفيعِ يومَ العرضِ ، اللهمَّ صلِّ على الساقي للناسِ مِنَ الحَوْضِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ لواءِ الحَمْدِ ، اللهمَّ صلِّ على المُشَمِّرِ عَنْ ساعِدِ الجِدِّ ، اللهمَّ صلِّ على المُسْتَعْمِلِ في مِرْضاتِكَ غَايَةَ الجُهْدِ ، اللهمَّ صلِّ على النبيِّ الخاتَمِ ، اللهمَّ صلِّ على الرسـولِ الخـاتَمِ ، اللهمَّ صلِّ على المُصْطفى القـائِمِ ، اللهـمَّ صـلِّ على رسـولِكَ أبي القاسِمِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الآياتِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الدِّلالاتِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الإشـاراتِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ الكراماتِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ العلاماتِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ البَيِّناتِ ، اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ المُعْجِزاتِ اللهمَّ صلِّ على صاحِبِ خوارِقِ العاداتِ ، اللهم صل على من سلمت عليه الأحجار ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الأشجارُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الأزهارُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمارُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنِ اخضرَّتْ مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوئِهِ الأشجـارُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ فاضتْ مِنْ نُورِهِ جميعُ الأنوارِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ بالصلاةِ عليهِ تُحَطُّ الأوزارُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ بالصلاةِ عليهِ تُنالُ منازلُ الأبرارِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ بالصلاةِ عليهِ يُرْحَمُ الكِبَـارُ والصِّغَارُ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ بالصلاةِ عليهِ نَتَنَعَّمُ في هذهِ الدارِ وفي تلكَ الدارِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ بالصلاةِ عليهِ تُنالُ رحمةُ العَزِيزِ الغَفَّـارِ ، اللهمَّ صلِّ على المنصورِ المُؤَيَّدِ ، اللهمَّ صلِّ على المختار المُمَجَّدِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ كان إذا مشى في البَرِّ الأقْفَـرِ تَعَلَّقَتِ الوُحوشُ بأذيالِهِ ، اللهمَّ صلِّ عليهِ وعلى آلهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ تسليماً والحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ .

ابتداء الربع الثاني

الحمدُ للهِ على حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ ، وعلى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ الفقرِ إلا إليكَ ، ومِنَ الذُّلِّ إلا لَكَ ، ومِنَ الخوفِ إلا مِنْكَ ، وأعوذُ بِكَ أن أقولَ زُوراً ، أو أغشى فُجـوراً ، أو أكونَ بِكَ مغروراً ، وأعوذُ بِكَ مِنْ شمـاتةِ الأعداءِ ، وعُضَالِ الدَّاءِ وخيبةِ الرَّجاءِ ، وزوالِ النِّعْمَةِ ، وفُجاءَةِ النِّقْمَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وسَلِّمْ عليهِ واجزِهِ عنا ما هو أهلُهُ حَبيبِكَ ( ثلاثاً ) اللهمَّ صلِّ على سيدنا إبراهيمَ وسَلِّمْ عليهِ واجـزِهِ عنا ما هو أهلُهُ خَليلِـكَ ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ صلِّ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِ سيدِنا محمدٍ كما صَلَّيْتَ ورَحِمْتَ وباركتَ على سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، عددَ خلقِكَ ورِضاءَ نفسِكَ وزِنَةَ عَرْشِكَ ومِدادَ كلماتِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ صلى عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ لم يصلِّ عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ ما صُلِّيَ عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ أضعافَ ما صُلِّيَ عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كما هو أهلُهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كما تُحِبُّ وترضى لهُ .الحزبُ الثالثُ

ورد يومِ الأربعاءِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

اللهمَّ صلِّ على روحِ سيدنا محمدٍ في الأرواحِ ، وعلى جسدِهِ في الأجسادِ، وعلى قبرِهِ في القبـورِ ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسَلِّمْ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كلما ذكرَهُ الذاكِرونَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كلما غَفَلَ عَنْ ذكرِهِ الغَافِلونَ ، اللهمَّ صلِّ وسَلِّمْ وبارك على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وأزواجِهِ أمهـاتِ المؤمنينَ ، وذُرِّيَّتِهِ وأهلِ بيتِهِ صلاةً وسلاماً لا يُحصى عَدَدُهُما ، ولا ينقطعُ مَدَدُهُما ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ ما أحاطَ بِهِ علمُكَ ، وأحصاهُ كتابُكَ ، صلاةً تكونُ لَكَ رضـاءً ، ولحقِّهِ أداءً وأعطِهِ الوسيلَةَ والفضيلَةَ والدرجَةَ الرفيعَةَ ، وابعثهُ اللهمَّ المقامَ المحمودَ الذي وعدتَهُ ، واجزِهِ عنا ما هو أهلُهُ ، وعلى جميعِ إخوانِهِ مِنَ النبيينَ والصِّدِّقينَ والشُّهَداءِ والصَّـالِحينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وأنزلهُ المُنْزَلَ المُقَرَّبَ يومَ القيامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ ، اللهمَّ تَوِّجْهُ بتاجِ العزِّ والرضا والكرامةِ ، اللهمَّ أعطِ لسيدنا محمدٍ أفضلَ ما سَألَكَ لنفسِهِ ، وأعطِ لسيدنا محمدٍ أفضلَ ما سَألَكَ لَهُ أحدٌ مِنْ خلقِكَ ، وأعطِ لسيدنا محمدٍ أفضلَ ما أنتَ مسؤولٌ لَهُ إلى يومِ القيامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وسيدنا آدمَ وسيدنا نوحٍ ، وسيدنا إبراهيمَ وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ، وما بينهم مِنَ النبيينَ والمُرْسَلينَ ، صلـواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهمْ أجمعينَ ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ صلِّ على أبينا سيدنا آدمَ وأمنا سيدتنا حواءَ ، صلاةَ مَلائِكَتِـكَ ، وأعطِهِما مِنَ الرِّضْوانِ حتى تُرْضِيَهُما ، واجزِهِما اللهمَّ أفضلَ ما جزيتَ بِهِ أباً وأماً عَنْ ولديهِما ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا جبريلَ وسيدنا ميكائيلَ ، وسيدنا إسرافيلَ وسيدنا عزرائيلَ ، وحملةِ العرشِ ، وعلى المَلائِكَةِ والمُقرَّبِينَ ، وعلى جميعِ الأنبياءِ والمرسلينَ ، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم أجمعينَ ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما علمتَ ومِلْءَ ما علمتَ ، وزِنَةَ ما علمتَ ، ومِدادَ كلماتِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً موصولَةً بالمزيدِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً لا تنقطعُ أبدَ الآبادِ ولا تبيدُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاتَكَ التي صليتَ عليهِ ، وسَلِّمْ على سيدنا محمدٍ سلامَكَ الذي سلمتَ عليهِ ، واجزِهِ عنا ما هو أهْلُهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُرْضِيكَ وتُرْضِيهِ وتَرْضى بها عنا ، واجزِهِ عنا ما هو أهْلُهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ بحرِ أنوارِكَ ، ومَعْدِنِ أسـرارِكَ ، ولِسانِكَ حُجَّتِكَ ، وعروسِ مملكتِكَ ، وإمامِ حَضْرتِكَ ، وطِرازِ مُلْكِكَ ، وخزائِنِ رحمتِكَ وطريقِ شريعتِكَ ، المُتَلَذِّذِ بتوحيدِكَ ، إنسانِ عينِ الوجودِ ، والسببِ في كل موجودٍ ، عينِ أعيـانِ خلقِكَ ، المُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيائِكَ ، صلاةً تدومُ بدوامِكَ ، وتبقى ببقائِكَ ، لا مُنْتهى لها دونَ عِلْمِكَ ، صلاةً تُرْضيكَ وتُرْضيهِ ، وتَرْضى بها عنا يا رَبَّ العـالمينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما في عِلْمِ اللهِ ، صلاةً دائِمَةً بدوامِ ملكِ اللهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على آلِ سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، عددَ خلقِكَ ورِضا نفسِكَ وزِنَةَ عرشِكَ ومِدادَ كلماتِكَ ، وعددَ ما ذكرَكَ بِهِ خلقُكَ فيما مضى ، وعددَ ما هم ذاكرونَكَ بِهِ فيما بقيَ في كل سنةٍ وشهرٍ وجمعةٍ ويومٍ وليلةٍ وساعةٍ مِنَ الساعاتِ ، وشَمٍ ونفسٍ وطرفَةٍ ولَمْحَةٍ ، مِنَ الأبدِ إلى الأبدِ ، وآبادِ الدنيا وآبادِ الآخرةِ ، وأكثرَ مِنْ ذلكَ ، لا ينقطعُ أولُهُ ، ولا ينفَدُ آخِـرُهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ على قدرِ حُبِّكَ فيهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ على قدرِ عِنَايَتِكَ بِهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ حَقَّ قدرِهِ ومِقْدارِهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُنَجِّينا بِهِا مِنْ جميعِ الأهوالِ والآفاتِ ، وتقضي لنا بها جميعَ الحاجـاتِ ، وتُطَهِّرُنا بها مِنْ جميعِ السَّيِّئاتِ ، وتَرْفَعُنَا بها أعلى الدرجاتِ ، وتُبَلِّغُنا بها أقصى الغاياتِ مِنْ جميعِ الخيراتِ ، في الحياةِ وبعدَ المماتِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةَ الرِّضا، وارضَ عَنْ أصحابِهِ رِضاءَ الرِّضا ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ السابِقِ للخلقِ نُورُهُ ورحمةٌ للعالمينَ ظُهُورُهُ ، عددَ مَنْ مضى مِنْ خلقِكَ ومَنْ بقيَ ، ومَنْ سَعِدَ منهم ومَنْ شقيَ ، صلاةً تستغرِقُ العَدَّ وتُحيطُ بالحّدِّ ، صلاةً لا غايَةَ لها ولا مُنْتَهى ولا انقِضاءَ ، صلاةً دائِمَةً بدوامِكَ ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسَلِّمْ تسليماً مثلَ ذلكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ الذي مَلأتَ قلبَهُ مِنْ جلالِكَ ، وعينَهُ مِنْ جمالِكَ ، فأصبَحَ فَرِحاً مُؤَيَّداً منصوراً ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسَلِّمْ تسليماً ، والحمدُ للهِ على ذلكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ أوراقِ الزيتونِ وجميعِ الثمارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ عددَ ما كان وما يكونُ ، وعددَ ما أظلمَ عليهِ الليلُ وأضاءَ عليهِ النهارُ اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آلهِ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ ، عددَ أنفاسِ أمتِهِ ، اللهمَّ ببركةِ الصلاةِ عليهِ ، اجعلنا بالصلاةِ عليهِ مِنَ الفائِزينَ ، وعلى حوضِهِ مِنَ الوارِدِينَ الشَّـارِبِينَ ، وبِسُنَّتِهِ وطاعتِهِ مِنَ العاملينَ ، ولا تَحُلْ بيننا وبينَهُ يومَ القيامَةِ يا رَبَّ العالمينَ ، واغفر لنا ولوالِدِينا ولجميعِ المسلمينَ ، الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ . اللهمَّ صلِّ وسَلِّمْ وباركْ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ أكرمِ خلقِكَ، وسراجِ أفقِكَ ، وأفضَلِ قائِمٍ بحقِّكَ ، المبعوثِ بتيسيرِكَ ورفقِكَ ، صلاةً يتوالى تكرارُها ، وتلوحُ على الأكوانِ أنوارُها ، اللهمَّ صلِّ وسَلِّمْ وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ أفضلِ ممدوحٍ بقولِكَ وأشرفِ داعٍ للاعتصامِ بحبلِكَ ، وخاتَمِ أنبيائِكَ ورُسُلِكَ ، صلاةً تبلغنا بها في الدارينِ عميمَ فضـلِكَ ، وكرامةَ رِضْـوانِكَ ووصلِكَ ، اللهمَّ صلِّ وسَلِّمْ وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ أكرمِ الكرماءِ مِنْ عبادِكَ ، وأشرفِ المنادينَ لطرقِ رشادِكَ ، وسراجِ أقطارِكَ وبلادِكَ ، صلاةً لا تفنى ولا تبيدُ ، تبلغنا بها كرامةَ المـزيدِ ، اللهمَّ صلِّ وسَلِّمْ وباركْ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ الرفيعِ مقامُهُ ، الواجِبِ تعظيمُهُ واحترامُهُ ، صلاةً لا تنقـطعُ أبداً ولا تفنى سرمداً ، ولا تنحصرُ عدداً اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كلما ذكرَهُ الذاكرونَ ، وغَفَلَ عَنْ ذكرِهِ الغافِلونَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، وارحمْ سيدَنا محمداً وآلِ سيدنا محمدٍ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وآلِ سيدنا محمدٍ ، كما صليتَ ورحمتَ وباركتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ ، وعلى آلهِ وسَلِّمِ ، اللهمَّ صلِّ على من ختمتَ بِهِ الرسالةَ ، وأيدتَّهُ بالنصرِ والكوثرِ والشفاعةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ نبيِّ الحُكْمِ والحِكْمَةِ ، السراجِ الوهاجِ ، المخصوصِ بالخلقِ العظيمِ ، وخَتْمِ الرُّسُلِ ذي المعراجِ ، وعلى آلهِ وأصحابِهِ وأتباعِهِ السالِكينَ على منهجِهِ القويمِ ، فأعظمِ اللهمَّ بِهِ مِنْهَاجَ نُجُومِ الإسلامِ ، ومصابيحِ الظلامِ ، المهتدى بِهِم في ظلمةِ ليلِ الشكِّ الداجِ ، صلاةً دائمةً مستمرةً ما تلاطمتْ في الأبحُرِ الأمواجُ ، وطافَ بالبيتِ العتيقِ مِنْ كل فجٍ عميقٍ الحجاجُ ، وأفضلُ الصلاةِ والتسليمِ ، على سيدنا محمدٍ رسولِهِ الكريمِ ، وصفوتِهِ مِنَ العبادِ ، وشفيعِ الخلائِقِ في الميعادِ ، صاحِبِ المقامِ المحمودِ ، والحوضِ المورودِ ، الناهِضِ بأعباءِ الرسالةِ والتبليغِ الأعمِّ ، والمخصوصِ بشرفِ السعايةِ في الصلاحِ الأعظمِ ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ ، صلاةً دائمةً مستمرةَ الدوامِ ، على مَرِّ الليالي والأيامِ ، فهو سيدُ الأولينَ والآخِرينَ ، وأفضلُ الأولينَ والآخِرينَ ، عليهِ أفضلُ صلاةِ المصلينَ ، وأزكى سلامِ المسلمينَ ، وأطيبُ ذكرِ الذاكِرينَ ، وأفضلُ صلواتِ اللهِ ، وأحسنُ صلواتِ اللهِ ، وأجلُّ صلواتِ اللهِ ، وأجملُ صلواتِ اللهِ ، وأكملُ صلواتِ اللهِ ، وأسبغُ صلواتِ اللهِ ، وأتمُّ صلواتِ اللهِ ، وأظهرُ صلواتِ اللهِ ، وأعظمُ صلواتِ اللهِ ، وأذكى صلواتِ اللهِ ، وأطيبُ صلواتِ اللهِ ، وأبركُ صلواتِ اللهِ ، وأزكى صلواتِ اللهِ ، وأنمى صلواتِ اللهِ ، وأوفى صلـواتِ اللهِ ، وأسنى صلواتِ اللهِ ، وأعلى صلواتِ اللهِ ، وأكثرُ صلواتِ اللهِ ، وأجمعُ صلواتِ اللهِ ، وأعمُّ صلواتِ اللهِ ، وأدومُ صلواتِ اللهِ ، وأبقى صلـواتِ اللهِ ، وأعزُّ صلواتِ اللهِ ، وأرفعُ صلواتِ اللهِ ، وأعظمُ صلواتِ اللهِ على أفضلِ خلقِ اللهِ ، وأحسنِ خلقِ اللهِ ، وأجلِّ خلقِ اللهِ ، وأكرمِ خلقِ اللهِ ، وأجملِ خلقِ اللهِ ، وأكملِ خلقِ اللهِ ، وأتمِّ خلقِ اللهِ ، وأعظمِ خلقِ اللهِ عندَ اللهِ ، رسولِ اللهِ ونبيِّ اللهِ ، وحبيبِ اللهِ وصَفِيِّ اللهِ ونجيِّ اللهِ ، وخليلِ اللهِ ووليِّ اللهِ وأمينِ اللهِ ، وخيرةِ اللهِ مِنْ خلقِ اللهِ ، ونُخْبَـةِ اللهِ مِنْ بريةِ اللهِ ، وصفوةِ اللهِ مِنْ أنبياءِ اللهِ ، وعروةِ اللهِ ، وعصمةِ اللهِ ، ونعمةِ اللهِ ، ومفتاحِ رحمةِ اللهِ ، المختارِ مِنْ رسـلِ اللهِ ، المنتخبِ مِنْ خلقِ اللهِ ، الفائزِ بالمطلبِ في المرهبِ والمرغبِ ، المُخْلِصِ فيما وُهِبَ ، أَكْرَمِ مبعوثٍ ، أَصْدَقِ قائِلٍ ، أَنْجَحِ شافعٍ ، أَفْضَلِ مُشَفَّعٍ ، الأمينِ فيما استودِعَ الصادِقِ فيما بَلَّغَ ، الصادِعِ بأمرِ ربهِ ، المضطلِعِ بما حُمِّلَ ، أَقْرَبِ رسلِ اللهِ إلى اللهِ وسيلةً ، وأَعْظَمِهِمْ غداً عندَ اللهِ منـزلةً وفضيلةً ، وأَكْرَمِ أنبياءِ اللهِ الكرامِ الصفوةِ على اللهِ ، وأَحَبِّهِمْ إلى اللهِ ، وأَقْرَبِهِمْ زلفى لدى اللهِ ، وأَكْرَمِ الخلقِ على اللهِ ، وأَحْظَاهُمْ وأَرْضَاهُمْ لدى اللهِ ، وأَعْلَى الناسِ قدراً ، وأَعْظَمِهِمْ محلاً ، وأَكْمَلِهِمْ محاسناً وفضلاً ، وأَفْضَلِ الأنبياءِ درجةً ، وأَكْمَلِهِمْ شريعةً ، وأَشْرَفِ الأنبياءِ نِصاباً ، وأَبْيَنِهِمْ بَياناً وخِطاباً ، وأَفْضَلِهِمْ مولِداً ومُهاجراً وعِترةً وأصحاباً ، وأَكْرَمِ الناسِ أَرُومَةً وأَشْرَفِهِمْ جُرْثُومَةً ، وخَيْرِهِمْ نَفْساً ، وأَطْهَرِهِمْ قلباً ، وأَصْدَقِهِمْ قولاً ، وأَزْكَاهُمْ فِعلاً ، وأَثْبَتِهِمْ أصلاً ، وأَوْفَاهُمْ عهداً ، وأَمْكَنِهِمْ مجداً ، وأَكْرَمِهِمْ طبعاً ، وأَحْسَنِهِمْ صنعاً ، وأَطْيَبِهِمْ فرعاً ، وأَكْثَرِهِمْ طاعةً وسمعاً ، وأَعْلاهُمْ مقاماً ، وأَحْلاهُمْ كلاماً ، وأَزْكَاهُمْ سلاماً ، وأَجَلِّهِمْ قدراً ، وأَعْظَمِهِمْ فخراً ، وأَسْنَاهُمْ فَخْراً ، وأَرْفَعُهُمْ في المـلإِ الأعلى ذكراً ، وأَوْفَاهُمْ عهداً ، وأَصْدَقِهِمْ وعداً ، وأَكْثَرِهِمْ شُكراً ، وأَعْلاهُمْ أمراً ، وأَجْمَلِهِـمْ صبراً ، وأَحْسَنِـهِمْ خيراً ، وأَقْرَبِهِمْ يُسراً ، وأَبْعَدِهِمْ مَكاناً ، وأَعْظَمهم شاناً ، وأَثْبَتِهِمْ بُرهاناً ، وأَرْجَحِهِمْ مِيزاناً ، وأَوَّلِهِمْ إيماناً ، وأَوْضَحِهِمْ بَياناً ، وأَفْصَحِهِمْ لِساناً ، وأَظْهَرِهِمْ سُلطاناً .


الحزبُ الرابعُ

ورد يومِ الخميسِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عبدِكَ ورسولِكَ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ صلاةً تكونُ لَكَ رضاءً ، ولَهُ جزاءً ولِحَقِّهِ أداءً ، وأعطِهِ الوسيلَةَ والفضيلَةَ والمقامَ المحمودَ الذي وعدتَّهُ ، واجزِهِ عنا ما هو أهلُهُ واجزِهِ أفضلَ ما جازيتَ بِهِ نبياً عَنْ قومِهِ ورسولاً عَنْ أمتِهِ ، وصلِّ على جميعِ إخوانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ والصالِحينَ يا أرحمَ الراحِمِينَ ، اللهمَّ اجعلْ فضائِلَ صلواتِكَ ، وشرائِفَ زكـواتِكَ ونوامِيَ بركاتِكَ ، وعواطِفَ رأفتِكَ ورحمتِكَ وتحيتِكَ وفضائِلَ آلائِكَ على سيدنا محمدٍ سيدِ المُرْسَلِينَ ورسولِ رَبِّ العالمينَ ، قائِدِ الخيرِ وفاتِحِ البِرِّ ، ونبيِّ الرحمةِ وسيدِ الأمةِ ، اللهمَّ ابعثهُ مقاماً محموداً تُزْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وتُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ ، يغبطهُ بِهِ الأولونَ والآخِرونَ ، اللهمَّ أعطِهِ الفضلَ والفضيـلَةَ والشرفَ والوسيلَةَ ، والدرجَةَ الرفيعَةَ والمنـزلَةِ الشامِخَةَ ، اللهمَّ أعطِ سيدَنا محمداً الوسيلَةَ وبَلِّغْهُ مأمولَهُ ، واجعـلهُ أولَ شـافِعٍ وأولَ مشفعٍ ، اللهمَّ عَظِّمْ برهانَهُ وثَقِّلْ ميزانَهُ وأبْلِجْ حُجَّتَهُ ، وارفعْ في أهلِ عِلِّـيِّينَ درجَتَهُ وفي أعلى المُقَرَّبِينَ منـزلتَهُ ، اللهمَّ أحْيِنا على سُنَّتِهِ وتَوَفَّنا على مِلَّتِهِ ، واجعلنا مِنْ أهلِ شفاعتِهِ واحْشُرْنا في زُمْرَتِهِ ، وأوْرِدْنا حَوْضَهُ واسقِنا مِنْ كأسِهِ غيرَ خزايا ولا نادِمِينَ ولا شـاكِّينَ ، ولا مُبَدِّلِينَ ولا مُغَيِّرِينَ ، ولا فاتِنِينَ ولا مفتونِينَ آمينَ ، يا رَبَّ العالمينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، وأعطِهِ الوسيلَةَ والفضيلَةَ والدرجَةَ الرفيعَةِ ، وابعثهُ المقامَ المحمودَ الذي وَعَدْتَهُ مَعَ إخوانِهِ النَّبِيِّينَ صلى اللهُ على سيدنا محمدٍ نبيِّ الرحمةِ وسيدِ الأمةِ ، وعلى أبينا سيدنا آدمَ وأمنا سيدتنا حواءَ ، ومَنْ ولدا مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّـدِّيقينَ والشُّهداءِ والصالِحينَ ، وصلِّ على مَلائِكَتِكَ أجمعينَ ، مِنْ أهلِ السَّمـاواتِ والأرضينَ ، وعلينا معهم يا أرحمَ الراحِمينَ ، اللهمَّ اغفر لي ذنوبي ولوالِديَّ ، وارحمهما كما رَبَّيَانِي صغيراً ، ولجميعِ المؤمنينَ والمؤمناتِ والمسلمينَ والمسلماتِ ، الأحياءِ منهم والأمواتِ ، وتابِعْ بيننا وبينهم بالخيراتِ ، رَبِّ اغفر وارحم وأنتَ خيرُ الراحِمينَ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ نُورِ الأنوارِ وسِرِّ الأسرارِ ، وسيدِ الأبرارِ ، وزَيْنِ المُرْسَلِينَ الأخيارِ ، وأكرمِ مَنْ أظلمَ عليهِ الليلُ وأشرقَ عليهِ النهارُ ، وعددَ ما نـزلَ مِنْ أولِ الدنيا إلى آخرها مِنْ قطرِ الأمطارِ ، وعددَ ما نبتَ مِنْ أولِ الدنيا إلى آخرها مِنَ النباتِ والأشجارِ ، صلاةً دائِمَةً بدوامِ ملكِ اللهِ الواحدِ القهارِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُكْرِمُ بها مَثْواهُ وتُشَرِّفُ بها عقباهُ وتبلغُ بها يومَ القيامةِ مُنَاهُ ورِضَاهُ ، هذهِ الصلاةُ تعظيماً لِحَقِّكَ يا سَيِّدَنا محمداً ( ثلاثاً ) اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ حاءِ الرحمةِ وميمي الملكِ ودالِ الدوامِ ، السيدِ الكاملِ الفاتحِ الخاتمِ ، عددَ ما في علمِكَ كائِنٌ أو قد كانَ ، كلما ذكركَ وذكرهُ الذاكِرونَ وكلما غَفَلَ عَنْ ذكرِك وذكره الغافِلونَ ، صلاةً دَائِمَةً بدوامِكَ باقيةً ببقائِكَ ، لا مُنْتَهَى لها دونَ عِلْمِـكَ إنَّكَ على كـل شيءٍ قـديرٌ ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ الذي هو أبهى شموسِ الهُدى نُوراً وأبهرُها ، وأسْيَرُ الأنبياءِ فخراً وأشهرُها ، ونُورُهُ أزهرُ أنوارِ الأنبياءِ وأشْرَفُها وأوضَحُها ، وأزكى الخليقةِ أخلاقاً وأطْهَرُها ، وأكرَمُها خُلُقاً وأعدَلُها ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ الذي هو أبهى مِنَ القمرِ التَّامِّ ، وأكرَمُ مِنَ السحابِ المُرْسَلَةِ والبحرِ الخِطمِّ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ الذي قُرِنَتِ البَرَكَةُ بِذاتِهِ ومُحَيَّاهُ ، وتَعَطَّرَتِ العوالِمُ بطيبِ ذكرِهِ ورَيَّاهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وسَلِّمِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، وبـاركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، وارحمْ سيدَنا محمداً وآلَ سيدنا محمدٍ كما صليتَ وباركتَ وترحمتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيـدنا إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عبدِكَ ونبيِّكَ ورسولِكَ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ مِلْءَ الدنيا ومِلْءَ الآخرةِ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ مِلْءَ الدنيا ومِلْءَ الآخرةِ ، وارحم سيدنا محمد و آل سيدنا محمد ملء الدنيا و ملء الآخره ، واجزِ سيدَنا محمداً وآلَ سيدنا محمدٍ مِلْءَ الدنيا ومِلْءَ الآخرةِ ، وسَلِّمْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ مِلْءَ الدنيا ومِلْءَ الآخرةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كما أمرتنا أن نُصَلِّيَ عليهِ ، وصلِّ على سيـدنا محمدٍ كما ينبغي أن يُصَلَّى عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على نبيكَ المصطفى ورسولِكَ المرتضى ، ووليِّـكَ المجتبى وأمينِكَ على وحي السماءِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ أكرَمِ الأسلافِ القائِمِ بالعدلِ والإنصافِ ، المنعوتِ في سورَةِ الأعرافِ ، المنتخَبِ مِنْ أصلابِ الشِّرافِ والبطونِ الظرافِ ، المصفى مِنْ مُصاصِ عبدِ المطلبِ بن عبدِ منافٍ ، الذي هديتَ بِهِ مِنَ الخِلافِ ، وبَيَّنْتَ سبيلَ العفافِ اللهمَّ إني أسألُكَ بأفضلِ مسألتِكَ ، وبأحبِّ أسمائِكَ إليكَ وأكرمِها عليكَ ، وبما مننتَ علينا بسيدنا محمدٍ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا بِهِ مِنَ الضلالَةِ ، وأمرتنا بالصلاةِ عليهِ ، وجعلتَ صلاتنا عليهِ درجَةً وكفارَةً ولُطْفاً ومَنَّاً مِنْ إعطائِكَ ، فأدعوكَ تعظيماً لأمرِكَ ، واتباعاً لوصيَّتِكَ ، ومنتجزاً لموعودِكَ ، لما يجب لنَبِيِّنَا سيدنا محمدٍ  صلى الله عليه وسلم في أداءِ حَقِّهِ قِبَلَنا ، إذ آمنا بِهِ وصدقناهُ واتبعنا النورَ الذي أنْـزِلَ مَعَهُ ، وقُلْتَ وقولُكَ الحقُّ ، ( إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يَأيُّها الذينَ ءامنوا صَلُّوا عليهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ، وأمَرْتَ العِبَادَ بالصلاةِ على نَبِيِّهِمْ ، فريضةً افترضتها وأمرتهم بها ، فنسألُكَ بِجلالِ وجهِكَ ونورِ عظمتِكَ ، وبما أوْجَبْتَ على نفسِكَ للمُحْسِنِينَ ، أن تُصَلِّيَ أنتَ ومَلائِكَتُكَ على سيدنا محمدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ، ونَبِيِّكَ وصفِيِّكَ وخيرَتِكَ مِنْ خلقِكَ ، أفضلَ ما صليتَ على أحدٍ مِنْ خلقِكَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ ارفعْ دَرَجَتَـهُ وأكرِمْ مَقَامَهُ ، وثَقِّلْ مِيزانَهُ وأبلِجْ حُجَّتَهُ وأظهِرْ مِلَّتَهُ ، وأجزِلْ ثوابَهُ وأضِئ نورَهُ وأدِمْ كرامَتَهُ ، وألْحِقْ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتَـهُ وأهلِ بَيْـتِهِ ما تُقِـرُّ بِهِ عينـَهُ ، وعَظِّمْـهُ في النَّبِيِّـينَ الذينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ، اللهمَّ اجعلْ سيدَنا محمداً أكثَرَ النَّبِيِّينَ تبعاً ، وأكثَرَهم أُزَرَاءَ وأفْضَلَهُمْ كرامَةً ونوراً ، وأعلاهم درجَةً وأَفْسَحَهُمْ في الجنةِ منـزِلاً ، اللهمَّ اجعل في السابِقِينَ غايَتَهُ وفي المنتخبينَ منـزِلَتَهُ ، وفي المقرَّبِينَ دارَهُ وفي المصطَفَيْنَ منـزِلَهُ ، اللهمَّ اجعلهُ أكرمَ الأكـرمِينَ عندَكَ منـزِلاً وأفضَلَهُم ثواباً ، وأقربَهُم مَجلِساً وأثبتَهُم مَقاماً ، وأصوبَهُم كَلاماً وأنجَحَهُم مَسألَةً ، وأفضَلَهُم لديكَ نصيباً وأعظَمَهُم فيما عندَكَ رغبَةً ، وأنـزِلْهُ في غُرُفاتِ الفِرْدَوْسِ مِنَ الدرجاتِ العُلى التي لا دَرَجَةَ فوقَها ، اللهمَّ اجعلْ سيدَنا محمداً أصْدَقَ قائِلٍ وأنْجَحَ سائِلٍ ، وأولَ شافِعٍ وأفضَلَ مُشَفَّعٍ ، وشَفِّعْهُ في أمتِهِ بشفاعَةٍ يغبطُهُ بها الأولونَ والآخرونَ ، وإذا مَيَّزْتَ عبادَكَ بفصلِ قضائِكَ ، فاجعل سيـدَنا محمداً في الأصدقِينَ قيلاً ، والأحسنِينَ عملاً ، وفي المهدِيِّينَ سبيلاً ، اللهمَّ اجعل نَبِيَّنا لنا فرطاً ، واجعل حوضَهُ لنا موعداً لأوَّلِنَا وآخِرِنا ، اللهمَّ احشُـرْنا في زُمْرَتِهِ ، واستعمِلْنا في سُنَّتِهِ وتَوَفَّنَا على مِلَّتِهِ ، وعَرِّفْنا وجهَهُ ، واجعلنا في زُمْرَتِهِ وحِزْبِهِ ، اللهمَّ اجمعْ بيننا وبينَهُ كما آمَنَّا بِهِ ولم نَرَهُ ، ولا تُفَرِّقْ بيننا وبينَهُ حتى تُدْخِلَنَـا مَدْخَلَهُ ، وتُورِدَنا حوضَهُ ، وتجعلنا مِنْ رُفَقائِهِ ، مَعَ المُنْعَمِ عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَداءِ والصَّالِحِينَ ، وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ .

ابتداءُ الربعِ الثالثِ

اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ نُورِ الهُدَى والقائِدِ إلى الخيرِ والداعِي إلى الرُّشْدِ، نَبِيِّ الرحمةِ وإمامِ المُتَّقِينَ ورسولِ رَبِّ العالَمِينَ لا نَبِيَّ بعدَهُ كما بَلَّغَ رِسالَتَكَ ونَصَحَ لِعِبادِكَ ، وتلا آياتِكَ وأقامَ حُدُودَكَ ، ووَفَّى بِعهدِكَ وأنْفَذَ حُكْمَكَ ، وأمرَ بِطاعَتِكَ ونهى عَنْ معصِيَتِكَ ، ووالى وَلِيَّكَ الذي تُحِبُّ أن توالِيَهُ ، وعادى عَدُوَّكَ الذي تُحِبُّ أن تُعادِيَهُ ، وصلى اللهُ على سيدنا محمدٍ ، اللهمَّ صلِّ على جَسَـدِهِ في الأجسادِ ، وعلى رُوحِهِ في الأرواحِ ، وعلى مَوْقِفِهِ في المواقِفِ ، وعلى مَشْهَدِهِ في المشاهِدِ ، وعلى ذكرِهِ إذا ذُكِرَ ، صلاةً مِنَّا على نَبِيِّنا ، اللهمَّ أبْلِغْهُ مِنَّا السلامَ كما ذُكِرَ السلامُ ، والسلامُ على النَّبِيِّ ورحمةُ اللهِ تعالى وبركاتُهُ ، اللهمَّ صلِّ على مَلائِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ ، وعلى أنبيائِكَ المُطَهَّرِينَ وعلى رُسُلِكَ المُرْسَلِينَ ، وعلى حملةِ عرشِكَ وعلى سيدنا جبريلَ ، وسيدنا ميكائِيلَ وسيدنا إسرافِيلَ ، وسيدنا مَلَكِ الموتِ وسيدنا رِضْوانَ خازِنِ جَنَّتَكَ وسيدنا مالِكٍ ، وصلِّ على الكِرامِ الكاتِبِينَ ، وصلِّ على أهلِ طاعَتِكَ أجمعِينَ مِنْ أهلِ السماواتِ والأرَضِينَ ، اللهمَّ آتِ أهلَ بيتِ نَبِيِّكَ أفضلَ ما آتيتَ أحداً مِنْ أهلِ بُيُوتِ المُرْسَلِينَ واجزِ أصحابَ نَبِيِّكَ أفضلَ ما جازيتَ أحداً مِنْ أصحابِ المُرْسَلِينَ ، اللهمَّ اغفرْ للمؤمِنِينَ والمؤمِناتِ ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمـاتِ ، الأحياءِ منهم والأمواتِ ، واغْفِرْ لنا ولإخْوانِنَا الذينَ سَبَقُونَا بالإيمانِ ولا تجعلْ في قلوبِنَا غِلاً للذينَ آمنوا ، رَبَّنا إنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ، اللهمَّ صلِّ على النَّبِيِّ الهـاشِمِيِّ سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسَلِّمْ تَسْلِيماً ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ خيرِ البَرِيَّةِ ، صلاةً تُرْضِيكَ وتُرْضِيهِ وتَرْضى بِها عَنَّا يا أرحَمَ الراحِمِينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسَلِّمْ تَسْلِيماً كثيراً طَيِّباً مُباركاً فِيهِ جَزِيلاً جَمِيلاً دائِماً بِدوامِ مُلْكِ اللهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ مِلْءَ الفضـاءِ وعددَ النُّجُومِ في السَّماءِ ، صلاةً تُوازِنُ السماواتِ والأرضَ ، وعددَ ما خلقتَ وما أنتَ خَالِقُهُ إلى يومِ القِيامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وبارِكْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركْتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيـمَ في العـالَمِينَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ العَفْوَ والعَافِيَةِ في الدِّينِ والدُّنيا والآخِرَةِ ، اللهمَّ اسْتُرْنا بِسِتْرِكَ الجميلِ ( ثلاثاً ) اللهمَّ إنِّي أسألُكَ بِحَقِّكَ العظيمِ ، وبِحَقِّ نُورِ وجهِكَ الكريمِ ، وبِحَقِّ عرشِكَ العظيمِ ، وبما حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وجَلالِكَ وجَمَالِكَ ، وبَهَائِكَ وقُدْرَتِكَ وسُلْطانِكَ ، وبِحَقِّ أسمائِكَ المخزونَةِ المكنونَةِ التي لم يَطَّلِعْ عليها أحدٌ مِنْ خلقِكَ ، اللهمَّ وأسألُكَ بالاسمِ الذي وضعتَهُ على الليلِ فأظلمَ وعلى النهارِ فاستنارَ ، وعلى السماواتِ فاستَقَلَّتْ وعلى الأرضِ فاستَقَرَّتْ ، وعلى الجِبالِ فأرْسَتْ وعلى البِحَارِ والأوْدِيَةِ فَجَرَتْ ، وعلى العُيونِ فَنَبَعَتْ وعلى السَّحابِ فأمطَرَتْ ، وأسألُكَ اللهمَّ بالأسماءِ المكتوبَةِ في جبهَةِ سيدنا إسرافِيلَ عليهِ السَّلامُ وبالأسماءِ المكتوبَةِ في جبهَةِ سيدنا جبريلَ عليهِ السلامُ وعلى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ ، وأسألُكَ اللهمَّ بالأسماءِ المَكْتُوبَةِ حولَ العرشِ ، وأسألُكَ بالأسماءِ المَكْتُوبَةِ حولَ الكُرْسِيِّ ، وأسألُكَ اللهمَّ بالاسمِ المَكْتُوبِ على وَرَقِ الزَّيْتُونِ ، وأسألُكَ اللهمَّ بالاسماءِ العظامِ التي سميتَ بِها نَفْسَكَ ما عَلِمْتُ مِنْها وما لم أعلم .
الحزبُ الخامسُ

ورد يومِ الجمعةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

وأسألُكَ اللهمَّ بالأسمـاءِ التي دعاكَ بها سيدُنا آدمُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا نُوحٌ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيـدُنا هُودٌ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا صالِحٌ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا يُونُسُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا أيُّوبُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا يعقُوبُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا يُوسُفُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا مُوسى عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا هارُونُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا شُعَيْبٌ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا إسمـاعِيلُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا داودُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا سُلَيْمانُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسمـاءِ التي دعاكَ بها سيدُنا زَكَرِيَّاءُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسمـاءِ التي دعـاكَ بها سيـدُنا يَحْيَى عليهِ السَّـلامُ ، وبالأسمـاءِ التي دعـاكَ بها سيـدُنا أرْمِيـاءُ عليـهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا شَعْياءُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا إِلْيَاسُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا اليَسَعُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا ذُو الكِفْلِ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدُنا يُوشَعُ عليهِ السَّلامُ ، وبالأسمـاءِ التي دعاكَ بها سيدُنا عِيسَى عليهِ السَّلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بِها سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم وعلى جميعِ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ ، أن تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ نَبِيِّكَ ، عددَ ما خلقتَهُ مِنْ قبلِ أن تكونَ السَّماءُ مَبْنِيَّةً ، والأرضُ مَطحِيَّةً والجِبالُ مُرْسيةً ، والبِحارُ مُجْراةً والعُيونُ مُنْفَجِرَةً ، والأنهارُ مُنْهَمِرَةً والشمسُ مُضْحِيَّةً والقَمَرُ مُضِيئاً والكَـواكِبُ مُسْتَنِيرَةً ، كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ ، لا يعلَمُ أحدٌ حَيْثُ كُنْتَ إلا أنتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ حِلْمِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ عِلْمِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كَلِمَاتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ نِعْمَتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ مِلْءَ سماواتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ مِلْءَ أرضِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما جَرَى بِهِ القلمُ في أمِّ الكِتابِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خَلَقْتَ في سَبْعِ سماواتِكَ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما أنتَ خالِقٌ فِيهِنَّ إلى يومِ القِيامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ من سماواتِكَ إلى أرضِكَ من يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ مَنْ يُسَبِّحُكَ ويُهَلِّلُكَ ، ويُكَبِّرُكَ ويُعَظِّمُكَ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ أنفَاسِهِمْ وألفَاظِهِمْ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كُلِّ نَسَمَةٍ خلقتَها فِيهِمْ ، مِنْ يَوْمِ خلقتَ الدُّنيا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ السَّحابِ الجارِيَةِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ الرِّياحِ الذارِيَةِ مِنْ يَوْمِ خلقتَ الدُّنيا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يَوْمٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما هَبَّتْ عليهِ الرِّيَاحُ وحَرَّكَتْهُ مِنَ الأغْصَانِ والأشْجَارِ والأوراقِ والثِّمارِ ، وجميعِ ما خلقتَ على أرضِكَ وما بينَ سماواتِكَ ، مِنْ يَوْمَ خلقتَ الدُّنيا إلى يَوْمِ القيامَةِ ، في كُلِّ يَوْمٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ نُجُـومِ السَّماءِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ مِلْءَ أرضِكَ مما حملتْ وأقلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ في سَبْعِ بِحَـارِكَ ، مما لا يعلمُ عِلْمَهُ إلا أنتَ ، وما أنتَ خَالِقُهُ فيها إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مِلْءِ سَبْعِ بِحَارِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ ، مما حملتْ وأقلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ أمواجِ بِحَارِكَ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، و صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ الرملِ والحصى ، في مُسْتَقَرِّ الأرضينَ  وسهلِها وجبالِها ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ اضطرابِ المياهِ العَذْبَةِ والمِلْحَةِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَهُ على جديدِ أرضِكَ في مُسْتَقَرِّ الأرضينَ شرقِهـا وغربِهـا ، سهلِهـا وجبالِها وأودِيَتِها وطَرِيقِها وعامِرِها وغامِرِها ، إلى سائِرِ ما خلقتَهُ عليها ، وما فيها مِنْ حَصاةٍ ومَدَرٍ وحَجَرٍ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النَّبِيِّ الأمي عددَ نباتِ الأرضِ مِنْ قِبْلَتِها وشَرْقِها وغَرْبِها ، وسَهْلِها وجِبَالِها وأودِيَتِها وأشْجَارِها وثِمَارِها وأورَاقِها وزُرُوعِها ، وجميعِ ما يخرُجُ مِنْ نَبَاتِها وبَرَكاتِها ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ مِنَ الجِنِّ والإنسِ والشَّيـاطِينِ وما أنتَ خالِقُهُ منهم إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كُلِّ شَعْرَةٍ في أبدانِهِم وفي وُجُوهِهِم وعلى رُؤُوسِهِم ، مُنْذُ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ خفقانِ الطَّيْرِ وطَيَرانِ الجِنِّ والشَّيـاطِينِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَـامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَها على جديدِ أرضِكَ ، مِنْ صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ في مَشارِقِ الأرضِ ومغارِبِها ، مِنْ إنْسِها وجِنِّها ومما لا يعلمُ عِلْمَهُ إلا أنتَ مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَـامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ خُطَاهُم على وَجْهِ الأرضِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، في كُلِّ يومٍ ألفَ مَرَّةٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ يُصَلِّي عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ لم يُصَلِّ عليهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ القَطْرِ والمَطَرِ والنَّباتِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كُلِّ شيءٍ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الليلِ إذا يَغْشَى ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في النَّهارِ إذا تَجَلَّى ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الآخِرَةِ والأُولى ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ شَابَّاً زَكِيَّاً ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ كَهْلاً مَرْضِيَّاً ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ مُنْذُ كانَ في المَهْدِ صَبِيَّاً ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ حتى لا يبقى مِنَ الصَّلاةِ شيءٌ ، اللهمَّ وأعطِ سيدَنا محمداً المقامَ المحمودَ الذي وَعَدْتَهُ ، الذي إذا قالَ صَدَّقْتَهُ وإذا سَألَ أعْطَيْتَهُ ، اللهمَّ وأعْظِمْ بُرْهَانَهُ وشَرِّفْ بُنْيَانَهُ ، وأبْلِجْ حُجَّتَهُ وبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ ، اللهمَّ وتقبلْ شَفَاعَتَهُ في أمَّتِهِ ، واستعمِلْنا بِسُنَّتِهِ وتَوَفَّنا على مِلَّتِهِ ، واحشُرْنا في زُمْرَتِهِ وتحتَ لِوائِهِ واجعلنا مِنْ رُفَقائِهِ ، وأورِدْنا حَوْضَهُ واسْقِنا بِكَأْسِهِ وانْفَعْنا بِمَحَبَّتِهِ ، اللهمَّ آمينَ ، وأسألُكَ بِأسمـائِكَ التي دَعَوتُكَ بِها أن تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ عددَ ما وَصَفْتَ ، ومما لا يعلمُ عِلْمَهُ إلا أنتَ ، أن تَرْحَمَنِي وتَتُوبَ عَلَيَّ ، وتُعافِيَنِي مِنْ جميعِ البَلاءِ والبَلْواءِ ، وأن تَغْفَرَ لِي وتَرْحَمَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ ، الأحْيَاءِ منهم والأمْوَاتِ ، وأن تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فلان بن فلان ، المُذٍنِبِ الخَـاطِئ الضَّعِيفِ ، وأن تَتُوبَ عليهِ ، إنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، اللهمَّ آمِينَ ، يا رَبَّ العالَمِينَ . اللهمَّ إنِّي أسألُكَ بِحَقِّ ما حَمَلَ كُرْسِيُّكَ ، مِنْ عَظَمَتِكَ وقُدْرَتِكَ وجَلالِكَ وبَهائِكَ وسُلْطَانِكَ ، وبِحَقِّ اسْمِكَ المَخْزُونِ المَكْنُونِ الذي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، و أنْـزَلْتَهُ في كِتَابِكَ و اسْتَأثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ ، أن تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ ، وأسـألُكَ باسمِكَ الذي إذا دُعِيتَ بِهِ أجَبْتَ ، وإذا سُئِلْتَ بِهِ أعْطَيْتَ ، وأسألُكَ باسمِـكَ الذي وَضَعْتَهُ على الليلِ فأظلمَ وعلى النَّهارِ فاستنارَ ، وعلى السماواتِ فاستقلتْ ، وعلى الأرضِ فاستقرتْ وعلى الجِبـالِ فَرَسَتْ وعلى الصَّعْبَةِ فَذَلَّتْ ، وعلى ماءِ السَّماءِ فَسَكَبَتْ وعلى السَّحَـابِ فأمْطَرَتْ ، وأسألُكَ بما سألَكَ بِهِ سيدنا محمدٍ نَبِيُّكَ ، وأسألُكَ بما سألَكَ بِهِ سيـدنا آدمُ نَبِيُّكَ ، وأسألُكَ بما سألَكَ بِهِ أنْبِيَاؤُكَ ورُسُلُكَ ، ومَلائِكَتُكَ المُقَرَّبُونَ ، صلى اللهُ عليهم أجمعينَ وأسـألُكَ بما سألَكَ بِهِ أهلُ طاعَتِكَ أجمعينَ ، أن تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ مِنْ قَبْلِ أن تكونَ السماءُ مَبْنِيَّةً والأرضُ مَدْحِيَّةً والجِبالُ مُرْسِيَةً والعُيُونُ مُنْفَجِرَةً والأنهارُ مُنْهَمِرَةً ، والشَّمْسُ مُضْحِيَةً والقَمَرُ مُضِيئاً والكَواكِبُ مُنِيرَةً ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ عِلْمِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ حِلْمِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما أحصـاهُ اللوحُ المحفوظُ مِنْ عِلْمِكَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما جَرَى بِهِ القَلَمُ في أُمِّ الكِتَابِ عِنْدَكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ مِلْءَ سماواتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ مِلْءَ أرْضِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ مِلْءَ ما أنتَ خالِقُهُ مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ صُفُوفِ المَلائِكَةِ ، وتَسْبِيحِهِم وتَقْدِيسِهِم وتَحْمِيدِهِم ، وتَمْجِيدِهِم وتَكْبِيرِهِم وتَهْلِيلِهِم ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ السَّحابِ الجَـارِيَةِ والرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ سمـاواتِكَ إلى أرْضِكَ وما تَقْطُرُ إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما هَبَّتِ الرِّيَـاحُ ، وعددَ ما تَحَرَّكَتِ الأشْجَارُ والأوْرَاقُ والزُّرُوعُ ، وجميعِ ما خلقتَ في قَرارِ الحِفْظِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ القَطْـرِ والمَطَرِ والنَّباتِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ النُّجُومِ في السَّماءِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ في بِحَارِكَ السَّبْعَةِ مما لا يعلمُ عِلْمَهُ إلا أنتَ ، وما أنتَ خالِقُهُ إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ الرَّمْلِ والحَصَى ، في مَشَارِقِ الأرضِ ومغارِبِها ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ ، وما أنتَ خالِقُهُ إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ أنْفَاسِهِم وألْفَاظِهِم وألْحَاظِهِم ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ طَيَـرانِ الجِنِّ والمَلائِكَةِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ،  اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ الطُّيُورِ والهَوَامِّ ، وعددَ الوُحُوشِ والآكامِ ، في مَشَارِقِ الأرضِ ومغارِبِها ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ الأحياءِ والأمواتِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ ما أظْلَمَ عليهِ الليلُ و أشْرَقَ عليهِ النَّهارُ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ يَمْشِي على رِجْـلَينِ ومَنْ يَمْشِي على أرْبَعٍ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيـا إلى يومِ القِيَـامَةِ اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ صَلَّى عليهِ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ والمَلائِكَةِ ، مِنْ يومِ خلقتَ الدُّنيا إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ لم يُصَلِّ عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ كما يَجِبُ أن يُصَلَّى عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما يَنْبَغِي أن يُصَلَّى عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ حتى لا يبقى شيءٌ مِنَ الصَّلاةِ عليهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ في الأوَّلِينَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الآخِرِينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ في المَلأِ الأعلى إلى يومِ الدِّينِ ما شاءَ اللهُ ، لا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ، وأعطِهِ الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ، وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ ، إنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعادَ ، اللهمَّ عَظِّمْ شَأنَهُ وبَيِّنْ بُرْهَانَهُ ، وأبْلِجْ حُجَّتَهُ وبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ ، وتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ في أُمَّتِهِ واستعملنـا بِسُنَّتِهِ ، يا رَبَّ العَالَمِينَ ويا رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ ، اللهمَّ يا رَبِّ احْشُرْنَا في زُمْرَتِهِ وتحتَ لِوائِهِ ، واسْقِنَا بِكَأسِهِ وانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ آمِينَ ، يا رَبَّ العَالَمِينَ ، اللهمَّ يا رَبِّ بَلِّغْهُ عَنَّا أفضَلَ السَّلامِ ، واجْزِهِ عَنَّا أفضَلَ ما جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ أُمَّتِهِ ، يا رَبَّ العَالَمِينَ ، اللهمَّ يا رَبِّ إنِّي أسألُكَ أن تغفرَ لِي وترحَمَني وتتوبَ عَلَيَّ ، وتُعَافِيَنِي مِنْ جميعِ البلاءِ والبلواءِ ، الخارِجِ مِنَ الأرضِ والنَّازِلِ مِنَ السَّماءِ ، إنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ بِرَحْمَتِكَ وأن تغفرَ للمُؤمِنِينَ والمُؤمِنَاتِ ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ ، الأحْيَاءِ منهم والأمْوَاتِ ، ورَضِيَ اللهُ عَنْ أزواجِهِ الطَّاهِراتِ أُمَّهاتِ المُؤمِنِينَ ، ورَضِيَ اللهُ عَنْ أصْحَابِهِ الأعلامِ ، أئِمَّةِ الهُدى ومَصابِيحِ الدُّنْيَا ، وعَنِ التَّابِعِينَ وتَابِعِ التَّابِعِينَ لهم بِإحْسَانٍ إلى يومِ الدِّينِ ، والحمدُ للهِ رّبِّ العَالَمِينَ .
الحزبُ السادسُ

ورد يومِ السبتِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

اللهمَّ رَبَّ الأرْواحِ والأجْسادِ البَالِيَةِ ، أسألُكَ بِطَاعَةِ الأرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إلى أجْسَادِهَا وبِطَاعَةِ الأجْسَادِ المُلْتَئِمَةِ بِعُرُوقِهَا ، وبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فيهم ، وأخْذِكَ الحَقَّ منهم والخَلائِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ ينتظرونَ فَصلَ قَضَائِكَ ويَرْجُونَ رَحْمَتَكَ ويَخَافُونَ عِقَابَكَ ، أن تجعلَ النُّورَ في بَصَرِي ، وذِكْرَكَ بِالليلِ والنَّهَارِ على لِسَانِيِ وعَمَلاً صَالِحَاً فارْزُقْنِي ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وبارِكْ على سيـدنا محمدٍ كما باركْتَ على سيدنا إبراهيمَ ، اللهمَّ اجعلْ صَلَوَاتِكَ وبَرَكَاتِكَ على سيدنا محمدٍ و آلِ سيدنا محمدٍ ، كما جعلتها على سيدنا إبراهيمَ و آلِ سيدنا إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على سيدنا محمدٍ و آلِ سيدنا محمدٍ ، كما باركْتَ على سيدنا إبراهيمَ و آلِ سيدنا إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ ، وصلِّ على المُؤمِنِينَ والمُؤمِنَـاتِ ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ عددَ ما أحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وأحصاهُ كِتَابُكَ ، وشَهِدَتْ بِهِ مَلائِكَتُكَ ، صلاةً دائِمَةً تدومُ بدوامِ مُلْكِ اللهِ ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ بِأسْمَائِكَ العِظَامِ ، ما عَلِمْتُ منها وما لم أعلمْ ، وبِالأسْمَاءِ التي سَمَّيْتَ بها نَفْسَكَ ، ما عَلِمْتُ منها وما لم أعلمْ ، أن تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ عَبْدِكَ ونَبِيِّكَ ورَسُولِكَ ، عددَ ما خلقتَ مِنْ قبلِ أن تكونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً والأرضُ مَدْحِيَّةً والجِبالُ مَرْسِيَّةً ، والعُيونُ مُنْفَجِرَةً والأنْهارُ مُنْهَمِرَةً ، والشمسُ مُشْرِقَةً والقمرُ مُضِيئاً والكواكبُ مُسْتَنِيرَةً ، والبِحارُ مجريةً والأشْجارُ مُثْمِرَةً ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ عِلْمِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ حِلْمِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كَلِمَاتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ نِعْمَتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ فَضْلِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ جُودِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ سَمَاواتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ أرْضِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ في سبعِ سَمَاواتِكَ مِنْ مَلائِكَتِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ في أرْضِكَ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ وغيرِهِما ، ومِنَ الوَحْشِ والطيرِ وغيرِهِما ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما جَرَى بِهِ القَلَمُ في عِلْمِ غَيْبِكَ وما يجري بِهِ إلى يومِ القِيَامَةِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ القَطْرِ والمَطَرِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ يَحْمَدُكَ ويَشْكُرُكَ ، ويُهَلِّلُكَ ويُمَجِّدُكَ ، ويَشْهَدُ أنَّكَ أنتَ اللهُ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما صليتَ عليهِ أنتَ ومَلائِكَتُكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ صلى عليهِ مِنْ خَلْقِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ مَنْ لم يُصَلِّ عليهِ مِنْ خَلْقِكَ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ الجِبـالِ والرِّمَالِ والحَصَى ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ الشَّجَرِ وأوراقِها والمَدَرِ وأثقالِها ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ كُلِّ سَنَةٍ وما تَخْلُقُ فيها وما يَمُوتُ فيها ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما تَخْلُقُ كُلَّ يومٍ وما يموتُ فيهِ إلى يومِ القِيَامَةِ ، اللهمَّ وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ السَّحابِ الجارِيَةِ ما بَيْنَ السَّمَاءِ والأرضِ وما تُمْطِرُ مِنَ المِيَاهِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ الرِّيَاحِ المُسَخَّرَاتِ في مَشَارِقِ الأرضِ ومغارِبِها وجَوْفِها وقِبْلَتِها ، وصلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ ما خلقتَ في بِحَارِكَ مِنْ الحِيتَانِ والدَّوابِّ والمِيَـاهِ والرِّمَالِ وغيرِ ذَلِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ النَّبَاتِ والحَصَى ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ النَّمْلِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ المِيَاهِ العَذْبَةِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ المِيَاهِ المِلْحَةِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ نِعْمَتِكَ على جميعِ خَلْقِكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ عددَ نِقْمَتِكَ وعَذابِكَ على مَنْ كَفَرَ بسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وصلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ ما دامَتِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، وصلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ ما دامَتِ الخَلائِقُ في الجَنَّةِ ، وصلِّ على سيـدنا محمدٍ عددَ ما دامَتِ الخَلائِقُ في النَّارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ على قَدْرِ ما تُحِبُّهُ وتَرْضَاهُ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ على قَدْرِ ما يُحِبُّكَ ويَرْضَاكَ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ أَبَدَ الآبِدِينَ ، وأنْزِلْهُ المُنْزَلَ المُقَرَّبَ عِنْـدَكَ ، وأعْطِهِ الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ ، والشَّفَاعَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ، والمَقامَ المحمودَ الذي وَعَدْتَهُ ، إنِّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّكَ مالِكِي وسَيِّدِي ومَوْلايَ وثِقَتِي ورَجَائِي ، أسألُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ ، والمَشْعَرِ الحَرامِ وقَبْرِ نَبِيِّكَ عليهِ السَّلامُ ، أن تَهَبَ لِي مِنَ الخَيْرِ ما لا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلا أنتَ ، وتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ ما لا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلا أنتَ ، اللهمَّ يا مَنْ وَهَبَ لسيدنا آدَمَ سيدَنا شِيثاً ، ولسيدنا إبراهيمَ سيدَنا إسمـاعِيلَ وسيدَنا إسْحاقَ ، ورَدَّ سيدَنا يُوسُفَ على سيدنا يَعْقُوبَ ، ويا مَنْ كَشَفَ البَـلاءَ عَنْ سيدنا أيُّوبَ ، ويا مَنْ رَدَّ سيدَنا مُوسَى إلى أُمِّهِ ، ويا زَائِدَ سيدنا الخَضِرِ في عِلْمِهِ ، ويا مَنْ وَهَبَ لسيدنا دَاوُدَ سيدَنا سُلَيْمَانَ ، ولسيدنا زَكَرِيَّاءَ سيدَنا يَحْيَى ، ولسيدتنا مريمَ سيدَنا عِيسَى ، ويا حافِظَ ابنة سيدنا شُعَيْبٍ ، أسألُكَ أن تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ وعلى جميعِ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ ، ويا مَنْ وَهَبَ لسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم الشَّفَاعَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ، أن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي كُلَّها ، وتُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ وتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وأمَانَكَ ، وغُفْرَانَكَ وإِحْسَانَكَ ، وتُمَتِّعَنِي في جَنَّتِكَ مَعَ الذينَ أنْعَمْتَ عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ ، إنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ ، وصلى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ ما أزْعَجَتِ الرِّيَـاحُ سَحَاباً رُكَاماً ، وذَاقَ كُلُّ ذِي رُوحٍ حِمَاماً ، وأوْصِلِ السَّلامَ لأهْلِ السَّـلامِ في دَارِ السَّـلامِ تَحِيَّةً وسَلاماً ، “اللهمَّ أفْرِدْنِي لما خَلَقْتَنِي لَهُ ولا تَشْغَلْنِي بِما تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ ، ولا تَحْرِمْنِي وأنا أسألُكَ ولا تُعَذِّبْنِي وأنا أسْتَغْفِرُكَ” ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وسَلِّمْ ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتَوَجَّهُ إليكَ بِحَبِيبِكَ المصْطَفَى عِنْدَكَ ، يا حَبِيبَنا يا سيدَنا محمداً ، إنا نَتَوَسَّلُ بِكَ إلى رَبِّكَ ، فاشْفَعْ لنا عِنْدَ المَوْلَى العَظِيمِ يا نِعْمَ الرَّسُولُ الطَّاهِرُ ، “اللهمَّ شَفِّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ” ( ثلاثاً ) ، واجعلنا مِنْ خيرِ المُصَلِّينَ والمُسَلِّمِينَ عليهِ ، ومِنْ خيرِ المُقَرَّبِينَ مِنْهُ والوَارِدِينَ عليهِ ، ومِنْ أخْيَـارِ المُحِبِّينَ فِيهِ والمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ ، وفَرِّحْنَا بِهِ في عَرَصَاتِ القِيَامَةِ ، واجعلهُ لنَا دليلاً إلى جَنَّةِ النَّعِيمِ ، بِلا مَؤْنَةٍ ولا مَشَقَّةٍ ولا مُنَاقَشَةِ الحِسَابِ واجعلهُ مُقْبِلاً علينا ، ولا تجعلهُ غَاضِباً علينا واغفرْ لنَا ولِوالِدِينا ، ولِجميعِ المُسْلِمِينَ الأحْيَاءِ منهم والمَيِّتِينَ ، وآخِرُ دَعْوانَا أنِ الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ .

ابتداءُ الربعِ الرابعِ

فأسألكَ يا اللهُ ، يا اللهُ ، يا اللهُ، يا حيُّ يا قيومُ ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، لا إلهَ إلا أنتَ سبحانكَ إني كنتُ منَ الظالمينَ ، أسألكَ بما حملَ كرسيكَ منْ عظمتِكَ وجلالِكَ ، وبهائِكَ وقدرتِكَ وسلطانِكَ ، وبحقِّ أسمائِكَ المخزونَةِ المكنونَةِ المطهرَةِ التي لم يطلعْ عليها أحدٌ منْ خلقِكَ ، وبحقِّ الإسمِ الذي وضعتَهُ على الليلِ فأظلمَ وعلى النهارِ فاستنارَ ، وعلى السماواتِ فاستقلتْ وعلى الأرضِ فاستـقرتْ ، وعلى البحــارِ فانفجرتْ وعلى العيونِ فنبعتْ وعلى السحابِ فأمطـرتْ ، وأسألكَ بالأسمـاءِ المكتـوبةِ في جبهةِ سيدنا جبريلَ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ المكتوبةِ في جبهةِ سيدنا إسرافيلَ عليهِ السلامُ وعلى جميعِ الملائكةِ ، وأسألكَ بالأسماءِ المكتوبةِ حولَ العرشِ ، وبالأسماءِ المكتوبةِ حولَ الكرسيِّ ، وأسألكَ باسمكَ العظيمِ الأعظمِ الذي سميتَ بهِ نفسكَ ، وأسألكَ بحقِّ أسمائكَ كلها ما علمتُ منها وما لم أعلمْ ، وأسألكَ بالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا آدمُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا نوحٌ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا صالحٌ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا يونسُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا موسى عليهِ السـلامُ ، وبالأسمـاءِ التي دعـاكَ بها سيدنا هارونُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا شعيبٌ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا إبراهيمُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا إسماعيلُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا داودُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا سليمانُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا زكرياءُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا يحيى عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا يوشعُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا الخِضْرُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا إلياسُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا اليسعُ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا ذو الكفلِ عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا عيسى عليهِ السلامُ ، وبالأسماءِ التي دعاكَ بها سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم نبيكَ ورسولكَ ، وحبيبكَ وصَفِيُّكَ ، يا منْ قالَ وقولـهُ الحقُّ ، ( واللهُ خَلَقَـكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) ، ولا يصدرُ عنْ أحدٍ منْ عبيدهِ قولٌ ولا فعلٌ ولا حركةٌ ولا سكونٌ ، إلا وقدْ سبقَ في علمهِ وقضائهِ وقدرهِ كيفَ يكونُ ، كما ألهمتني وقضيتَ لي بجمعِ هذا الكتابِ، ويَسَّرْتَ عَلَيَّ  فيه الطـريقَ والأسبابَ ، ونفيتَ عنْ قلبي في هذا النبيِّ الكريمِ الشكَّ والارتيابَ ، وغَلَّبْتَ حبهُ عندي على حبِّ جميعِ الأقرباءِ والأحباءِ ، أسألكَ يا اللهُ ، يا اللهُ ، يا اللهُ ، أنْ ترزقني وكلَّ منْ أحبهُ واتبعهُ شفاعتهُ ومرافقتهُ يومَ الحسابِ ، منْ غيرِ مناقشةٍ ولا عذابٍ ولا توبيخٍ ولا عتـابٍ ، وأنْ تغفرَ لي ذنوبي وتسترَ لي عيوبي يا وهاب يا غفار ، وأنْ تنعمني بالنظرِ إلى وجهكَ الكريمِ في جملةِ الأحبـابِ يومَ المزيدِ والثوابِ ، وأنْ تتقبلَ مني عملي ، وأنْ تعفو عما أحاطَ علمكَ بهِ منْ خطيئتي ونسياني وزَلَلِي ، وأنْ تبلغني منْ زيارةِ قبرهِ والتسليمِ عليهِ وعلى صاحبيهِ غايةَ أملي ، بمنكَ وفضلكَ وجودكَ وكرمكَ ، يا رؤوفُ ، يا رحيمُ ، يا وليُّ ، وأنْ تجازيهُ عني وعنْ كلِّ منْ آمنَ بهِ واتبعهُ منْ المسلمينَ والمسلمـاتِ ، الأحياءِ منهمْ والأمواتِ ، أفضلَ وأتمَّ وأعمَّ ما جـازيتَ بهِ أحداً منْ خلقـكَ ، يا قويُّ ، يا عزيزُ ، يا عَلِيُّ ، وأسألكَ اللهمَّ بحقِّ ما أقسمتُ بهِ عليكَ ، أنْ تُصَلِّيَ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ ما خلقتَ منْ قبلِ أنْ تكونَ السماءُ مبنيةً والأرضُ مدحيةً ، والجبالُ علويةً والعيونُ منفجرةً ، والبحارُ مسخرةً والأنهارُ منهمرةً ، والشمسُ مضحيةً والقمرُ مضيئاً والنجمُ منيراً ولا يعلمُ أحدٌ حيثُ تكونُ إلا أنتَ ، وأنْ تُصَلِّيَ عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ كلامكَ ، وأنْ تُصَلِّيَ عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ آياتِ القرآنِ وحروفهِ وأنْ تُصَلِّيَ عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ منْ يُصَلِّي عليهِ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ منْ لم يصلِّ عليهِ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ ملءَ أرضكَ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلـهِ عَدَدَ ما جرى بهِ القلمُ في أمِّ الكتابِ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ ما خلقتَ في سبعِ سماواتكَ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ ما أنتَ خالقهُ فيهنَّ إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ قطرِ المطرِ ، وكلِّ قطرةٍ قطرتْ منْ سمـائكَ إلى أرضكَ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ منْ سبحكَ وقدسكَ ، وسجدَ لكَ وعظمكَ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيـامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ كل سنةٍ خلقتهمْ فيها ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ السحابِ الجاريةِ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ الرياحِ الذاريةِ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ ما هبتِ الرياحُ عليهِ ، وحركتهُ منَ الأغصانِ والأشجارِ ، وأوراقِ الثمارِ والأزهارِ ، عَدَدَ ما خلقتَ على قرارِ أرضكَ وما بينَ سماواتكَ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ أمواجِ بحاركَ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ الرملِ والحصى وكلِّ حجرٍ ومدرٍ خلقتهُ في مشـارِقِ الأرضِ ومغارِبِها ، سهلِها وجبالِها وأودِيَتِها ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ نباتِ الأرضِ في قبلَتِها وجوفِها ، وشرقِها وغربِهـا ، وسهلِها وجبالِها ، منْ شَجَرٍ وثَمَرٍ وأوراقٍ وزَرْعٍ ، وجميعِ ما أخرجتْ وما يخرجُ منها منْ نباتها وبركاتها ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلـهِ عَدَدَ ما خلقتَ منَ الإنسِ والجنِّ والشياطينِ ، وما أنتَ خالقهُ منهمْ إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ كلِّ شعرةٍ في أبدانِهِمْ ووجوهِهِمْ وعلى رؤوسِهِمْ ، منذُ خلقتَ الدنيـا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ أنفاسِهِمْ وألفاظِهِمْ وألحاظِهِمْ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ طيرانِ الجنِّ وخفقانِ الإنسِ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيـامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ كلِّ بهيمةٍ خلقتها على أرضِكَ صغيرةً أو كبيرةً ، في مشارِقِ الأرضِ ومغارِبِها ، مما عُلِمَ ومما لا يَعْلَمُ علمهُ إلا أنتَ ، منْ يومِ خلقتَ الدنيا إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ منْ صلى عليهِ ، وعَدَدَ منْ لم يُصَلِّ عليهِ ، وعَدَدَ منْ يُصَلِّي عليهِ إلى يومِ القيامةِ ، في كلِّ يومٍ ألفَ مرةٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ الأحياءِ والأمواتِ ، وعَدَدَ ما خلقتَ منْ حيتانٍ وطيرٍ ونملٍ ونحلٍ وحشراتٍ ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ في الليلِ إذا يغشى والنهارِ إذا تجلى ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ في الآخرةِ والأولى ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ منذُ كانَ في المهدِ صبياً ، إلى أنْ صارَ كهلاً مهـدياً ، فقبضتهُ إليكَ عدلاً مرضياً لتبعثهُ شفيعاً ، وأنْ تُصَلِّي عليهِ وعلى آلهِ عَدَدَ خلقكَ ورضاءَ نفسكَ ، وزنةَ عرشكَ ومدادَ كلماتكَ ، وأنْ تُعْطِيَهُ الوسيلةَ والفضيلةَ ، والدرجةَ الرفيعةَ والحوضَ المورودَ ، والمقامَ المحمودَ والعزَّ الممدودَ ، وأنْ تُعَظِّمَ برهانهُ وأنْ تُشَرِّفَ بنيانهُ وأنْ تَرْفَعَ مكانهُ ، وأنْ تستعملنا يا مولانا بسنتهِ وأنْ تميتنا على ملتهِ ، وأنْ تحشرنا في زمرتهِ وتحتَ لوائهِ ، وأنْ تجعلنا منْ رفقائهِ وأنْ تُورِدَنا حوضهُ ، وأنْ تَسْقِيَنا بكأسهِ وأنْ تَنْفَعَنا بمحبتهِ ، وأنْ تَتُوبَ علينا وأنْ تُعافِيَنا منْ جميعِ البلاءِ والبلـواءِ والفتنِ ، ما ظهرَ منها وما بطنَ ، وأنْ ترحمنا ، وأنْ تَعْفُوَ عنا ، وتَغْفِرَ لنا ولجميعِ المؤمنينَ والمؤمناتِ ، والمسلمينَ والمسلماتِ ، الأحيـاءِ منهمْ والأمـواتِ ، والحمـدُ للهِ ربِّ العـالمينَ ، وهو حسـبي ونعمَ الوكيـلُ ، ولا حـولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيـمِ .
الحزبُ السابعُ

ورد يومِ الأحدِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ما سجعتِ الحمائمُ وحمتِ الحوائمُ، وسرحتِ البهائمُ ونفعتِ التمائمُ ، وشُدَّتِ العمائمُ ونَمَتِ النوائمُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ما أبلجَ الإصباحُ وهَبَّتِ الرياحُ ، ودَبَّتِ الأشباحُ وتعاقبَ الغدوُّ والرواحُ ، وتُقُلِّدَتِ الصفاحُ واعْتُقِلَتِ الرماحُ ، وصَحَّتِ الأجسادُ والأرواحُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ما دارتِ الأفلاكُ ودَجَتِ الأحلاكُ وسَبَّحَتِ الأملاكُ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما صليتَ على سيدنا إبراهيمَ ، وباركْ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ كما باركتَ على سيدنا إبراهيمَ في العالمينَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ما طَلَعَتِ الشمسُ وما صُلِّيَتِ الخمسُ ، وما تَأَلَّقَ بَرْقٌ و تَدَفَّقَ وَدْقٌ وما سَبَّحَ رَعْدٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ ملءَ السماواتِ والأرضِ وملءَ ما بينهُما وملءَ ما شِئْتَ منْ شيءٍ بعدُ ، اللهمَّ كما قامَ بأعباءِ الرسـالةِ ، واستنقذَ الخلقَ منَ الجهالةِ ، وجاهدَ أهلَ الكفرِ والضلالةِ ، ودعا إلى توحيدِكَ ، وقاسى الشدائدَ في إرشادِ عبيدكَ ، فأعطهِ اللهمَّ سؤلهُ وبَلِّغْهُ مأمولهُ ، وآتهِ الوسيـلةَ والفضيلةَ والدرجةَ الرفيعةَ ، وابعثهُ المقامَ المحمودَ الذي وعدتهَ ، إنكَ لا تخلفُ الميعادَ ، اللهمَّ واجعلنا منَ المتبعينَ لشريعتهِ ، المتصفينَ بمحبتهِ ، المهتدينَ بهديهِ وسيرتهِ ، وتوفنا على سنتهِ ولا تحرمنا فضلَ شفاعتهِ ، واحشرنا في أتباعهِ الغرِّ المحجلينَ ، وأشياعهِ السابقينَ ، وأصحابِ اليمينَ ، يا أرحمَ الراحمينَ ، اللهمَّ صلِّ على ملائكتكَ والمقربينَ ، وعلى أنبيائكَ والمرسلينَ ، وعلى أهلِ طاعتـكَ أجمعينَ ، واجعلنا بالصـلاةِ عليهمْ منَ المرحومينَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ المبعوثِ منْ تِهَامَةَ ، والآمرِ بالمعروفِ والاستقامةِ ، والشفيعِ لأهلِ الذنوبِ في عرصاتِ القيامةِ ، اللهمَّ أَبْلِغْ عنَّا نَبِيَّنا وشَفِيعَنا وحَبِيبَنا أفضلَ الصلاةِ والتسليمِ ، وابعثهُ المقامَ المحمودَ الكريمَ ، وآتهِ الوسيلةَ والفضيلةَ والدرجةَ الرفيعةَ التي وعدتهُ في الموقفِ العظيمِ ، وصلِّ اللهمَّ عليهِ صلاةً دائمةً متصلةً تتوالى وتدومُ ، اللهمَّ صلِّ عليهِ وعلى آلهِ ما لاحَ بارقٌ وذَرَّ شارقٌ ، ووقبَ غاسقٌ وانهمرَ وادقٌ ، وصلِّ عليهِ وعلى آلهِ ملءَ اللوحِ والفضاءِ ، ومثلَ نجومِ السماءِ ، وعَدَدَ القطرِ والمطرِ والحصى ، وصلِّ عليهِ وعلى آلهِ صلاةً لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى ، اللهمَّ صلِّ عليهِ زنةَ عرشكَ ، ومبلغَ رضاكَ ، ومدادَ كلماتكَ ، ومنتهى رحمتكَ ، اللهمَّ صلِّ عليهِ وعلى آلهِ وأزواجهِ وذريتهِ ، وباركْ عليهِ وعلى آلهِ وأزواجهِ وذريتهِ ، كما صليتَ وباركتَ على سيدنا إبراهيمَ وعلى آلِ سيدنا إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ ، وجازهِ عنا أفضلَ ما جازيتَ نبياً عنْ أمتهِ ، واجعلنا منَ المهتدينَ بمنهاجِ شريعتهِ ، واهـدنا بهديهِ ، وتوفنا على ملتهِ ، واحشرنا يومَ الفزعِ الأكبرِ منَ الآمنينَ في زمرتهِ ، وأمتنا على حبهِ وحبِّ آلهِ وأصحابهِ وذريتهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ أفضلِ أنبيائِكَ ، وأكرمِ أصفيائِكَ ، وإمامِ أوليائِكَ ، وخاتمِ أنبيائِكَ ، وحبيبِ ربِّ العالمينَ ، وشهيدِ المرسلينَ ، وشفيعِ المذنبينَ ، وسيدِ ولدِ آدمَ أجمعينَ ، المرفوعِ الذكرِ في الملائكةِ المقربينَ ، البشيرِ النذيرِ ، السراجِ المنيرِ ، الصـادقِ الأمينِ ، الحقِّ المبينِ ، الرؤوفِ الرحيمِ ، الهادي إلى الصراطِ المستقيمِ ، الذي آتيتهُ سبعاً منَ المثاني والقرآنِ العظيمِ ، نبيِّ الرحمةِ وهادي الأمةِ ، أولُ منْ تنشقُّ عنهُ الأرضُ ويدخلُ الجنةَ ، والمؤيدِ بسيدِنا جبريلَ وسيدِنا ميكائيلَ ، المبشرِ بهِ في التـوراةِ والإنجيـلِ ، المُصطـفى المُجتـبى المنتخبِ أبي القاسمِ ، سيدِنا محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمٍ ، اللهمَّ صلِّ على ملائكتكَ والمقربينَ الذين يسبحونَ الليلَ والنهارَ لا يفترونَ ، ولا يعصونَ اللهَ ما أمرهمْ ويفعلونَ ما يؤمرونَ ، اللهمَّ وكما اصطفيتهمْ سُفَرَاءَ إلى رُسُلِكَ وأُمَنَاءَ على وَحْيِكَ وَشُهَدَاءَ على خلقكَ ، وخرقتَ لهمْ كُنُفَ حُجُبِكَ وأطلعتهمْ على مكنونِ غيبكَ ، واخترتَ منهمْ خزنةً لجنتِكَ وحملةً لعرشِكَ ، وجعلتهُمْ منْ أكثرِ جنـودكَ ، وفَضَّلْتَهُـمْ على الورى ، وأَسْكَنْتَهُمْ السماواتِ العُلَى ، ونَزَّهْتَهُـمْ عنِ المعاصي والدناءاتِ ، وقَدَّسْتَهُمْ عنِ النقائصِ والآفاتِ ، فصلِّ عليهمْ صلاةً دائمةً تَزِيدُهُمْ بها فضلاً ، وتجعلُنا لاستغفارِهِمْ بها أهلاً ، اللهمَّ وصلِّ على جميعِ أنبيائِكَ ورسلِكَ ، الذينَ شرحتَ صدورَهُمْ وأودعتَهُمْ حكمتَكَ وطوقتَهُمْ نبوتَكَ وأنـزلتَ عليهمْ كُتُبَكَ ، وهديتَ بهمْ خلقَكَ ودَعَوْا إلى توحيدِكَ ، وشَوَّقُوا إلى وعدِكَ وخَوَّفُوا منْ وعيدِكَ ، وأرشدوا إلى سبيلِكَ وقاموا بحجتِـكَ ودليلِكَ ، وسَلِّمِ اللهمَّ عليهمْ تسليماً ، وهبْ لنـا بالصلاةِ عليهِمْ أجراً عظيماً ، اللهمَّ صلِّ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِ سيدِنا محمدٍ صلاةً دائمةً مقبولةً تُؤَدِّي بها عنَّا حقهُ العظيمَ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صاحبِ الحُسْنِ والجمالِ والبهجةِ والكمالِ ، والبهاءِ والنورِ والوِلْدَانِ والحورِ ، والغرفِ والقصـورِ واللسـانِ الشَّكُورِ والقلبِ المشكورِ ، والعِلْمِ المشهورِ والجيشِ المنصورِ ، والبنينَ والبناتِ ، والأزواجِ الطاهراتِ ، والعُلُوِّ على الدرجاتِ ، والزمزمِ والمقامِ والمشعرِ الحرامِ ، واجتنابِ الآثامِ وتربيةِ الأيتامِ ، والحجِّ وتلاوةِ القرآنِ ، وتسبيحِ الرحمنِ وصيامِ رمضانَ ، واللـواءِ المعقودِ ، والكرمِ والجـودِ ، والوفـاءِ بالعهـودِ ، صاحبِ الرغبةِ والترغيبِ ، والبَغْلَةِ والنجيبِ ، والحوضِ والقضيبِ ، النـبيِّ الأوابِ ، النـاطقِ بالصـوابِ ، المنعوتِ في الكتـابِ ، النبيِّ عبدِ اللهِ ، النبيِّ كنـزِ اللهِ ، النبيِّ حُجَّةِ اللهِ ، النبيِّ منْ أطاعهُ فقدْ أطاعَ اللهَ ، ومنْ عصاهُ فقدْ عصى اللهَ ، النبيِّ العربيِّ ، القرشيِّ الزمزميِّ ، المكيِّ التهاميِّ ، صاحبِ الوجهِ الجميلِ ، والطرفِ الكحيلِ ، والخدِّ الأسيلِ ، والكوثرِ والسلسبيلِ ، قاهرِ المضادينَ مبيدِ الكافرينَ ، وقاتلِ المشركينَ ، قائدِ الغرِّ المحجلينَ إلى جنـاتِ النعيمِ وجوارِ الكريمِ ، صاحبِ سيدنا جبريلَ عليهِ السلامُ ، ورسولِ ربِّ العالمينَ ، وشفيعِ المذنبين ، وغايةِ الغمامِ ، ومصباحِ الظلامِ ، وقمرِ التمامِ ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ المصطفينَ منْ أطهرِ جِبِلَّة ٍ ، صلاةً دائمةً على الأبدِ غيرَ مُضْمَحِلَّةً ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ صلاةً يتجددُ بها حبُورُهُ ، ويَشْرُفُ بها في الميعادِ بعثُهُ ونُشُورُهُ ، فصلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ الأنجُمِ الطوالِعِ ، صلاةً تجودُ عليهِمْ أَجْوَدَ الغُيُوثِ الهَوَامِعِ ، أَرْسَلَهُ منْ أَرْجَحِ العربِ ميزاناً وأوضَحِها بياناً ، وأفصَحِها لساناً وأشمَخِها إيماناً وأعلاها مقاماً وأحلاها كلاماً ، وأوفاها ذِمَامَاً وأَصْفَاها رَغَامَاً ، فَأَوْضَحَ الطريقةَ ، ونصحَ الخليقـةَ ، وشَهَرَ الإسلامَ وكَسَّرَ الأصنامَ ، وأَظْهَرَ الأحكامَ وحَظَرَ الحرامَ وعمَّ بالإنعامِ ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ في كلِّ مَحْفَلٍ ومَقَامٍ ، أفضلَ الصلاةِ والسلامِ ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ عَوْداً وبَدْءاً صلاةً تكونُ ذَخِيرَةً وَوِرْداً ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ صلاةً تامةً زاكيةً ، وصلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ صـلاةً يتبعها رَوْحٌ ورَيْحَانٌ ، ويَعْقُبُها مَغْفِرَةٌ ورِضْوَانٌ ، وصلى اللهُ على أفضلِ منْ طابَ منهُ النِّجَارُ ، وسَمَـا بِهِ الفَخَارُ ، واستنارَتْ بنورِ جبينهِ الأقمارُ ، وتضاءلَتْ عندَ جودِ يمينهِ الغمائمُ والبحارُ ، سيدِنا ونبيِّنا محمدٍ الذي بباهرِ آياتهِ أضاءتْ الأنجادُ والأغوارُ ، وبمعجزاتِ آياتهِ نطقَ الكتابُ وتواترتِ الأخبارُ ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ الذينَ هاجروا لنصرتهِ ، ونَصروهُ في هِجـرتهِ ، فنعمَ المهاجرونَ ونعمَ الأنصارُ ، صلاةً ناميةً دائمةً ما سجعتْ في أيكِها الأطيارُ ، وهمعتْ بوبلِها الدِّيَمَةُ المِدْرَارُ ، ضاعفَ اللهُ عليهِ دائمَ صلواتهِ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ وعلى آلهِ الطيبينَ الكرامِ ، صلاةً موصولةً دائمةَ الاتصالِ بدوامِ ذي الجلالِ والإكرامِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ الذي هو قطبُ الجلالةِ ، وشمسُ النبوةِ والرسالةِ ، والهادِي منَ الضلالةِ ، والمنقِذُ منَ الجهالةِ ، صلى الله عليه وسلم صلاةً دائمةَ الاتصـالِ والتوالي ، متعاقبةً بتعاقبُ الأيامِ والليالي ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الزاهدِ ، رسولِ المَلِكِ الصمدِ الواحدِ ، صلى الله عليه وسلم صلاةً دائمةً إلى مُنتهى الأبدِ بِلا انقطاعٍ ولا نفادٍ ، صلاةً تنجينـا بها منْ حرِّ جهنمَ وبئسَ المهادِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلهِ وسَلِّمْ ، صلاةً لا يُحْصَى لها عَدَدٌ ، ولا يُعَدُّ لها مددٌ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تكرمُ بها مثواهُ ، وتبلغُ بها يومَ القيامةِ منَ الشفاعةِ رِضاهُ ، اللهمَّ صلِّ على سيـدنا محمدٍ النبيِّ الأصيلِ السيدِ النبيلِ ، الذي جاءَ بالوحيِ والتنـزيلِ وأوضحَ بيانَ التأويلِ ، وجاءهُ الأمينُ سيدنا جبريلُ عليهِ السلامُ بالكرامةِ والتفضيلِ ، وأسرى بهِ المَلِكُ الجليلُ في الليلِ البهيمِ الطويلِ ، فكشفَ لهُ عنْ أعلى الملكـوتِ وأراهُ سناء َالجبروتِ ، ونظرَ إلى قدرةِ الحيِّ الدائمِ البـاقي الذي لا يموتُ ، صلى الله عليه وسلم صلاةً مقرونةً بالجمالِ ، والحُسْنِ والكمالِ والخيرِ والإفضالِ ، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ الأقطارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ ورقِ الأشجارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ زبدِ البحارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ الأنهارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ عَدَدَ رملِ الصحاري والقفـارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ ثقلِ الجبـالِ والأحجارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ أهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيـدنا محمدٍ عَدَدَ الأبرارِ والفجـارِ ، وصلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِ سيدنا محمدٍ عَدَدَ ما يختلفُ بهِ الليلُ والنهارُ ، واجعلِ اللهمَّ صلاتنا عليهِ حجاباً منْ عذابِ النارِ ، وسبباً لإباحةِ دارِ القرارِ ، إنكَ أنتَ العزيزُ الغفارُ ، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِِ الطيبينَ وذريتهِ المباركينَ ، وصحابتهِ الأكرمينَ وأزواجهِ أمهاتِ المؤمنينَ ، صلاةً موصـولةً تتـرددُ إلى يومِ الديـنِ ، ( اللهمَّ صلِّ على سيدِ الأبرارِ ، وزَيْنِ المرسلينَ الأخيارِ ، وأكرمِ منْ أظلمَ عليهِ الليلُ وأشرقَ عليهِ النهـارُ ) ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ يا ذا المنِّ الذي لا يكافى امتنانهُ ، والطولِ الذي لا يُجازى إنعامُهُ وإحسانُهُ ، نسألُكَ بكَ ولا نسألُكَ بأحدٍ غيرِكَ ، أنْ تطلقَ ألسنتنا عندَ السؤالِ ، وتوفقنا لصالحِ الأعمالِ ، وتجعلنا منَ الآمنينَ يومَ الرَّجفِ والزلزالِ ، يا ذا العزةِ والجلالِ ، أسألكَ يا نورَ النورِ ، قبلَ الأزمنةِ والدهورِ ، أنتَ الباقي بلا زوالٍ ، الغنيُّ بلا مثالٍ ، القدوسُ الطاهرُ ، العليُّ القاهرُ ، الذي لا يحيطُ بهِ مكانٌ ، ولا يشتملُ عليهِ زمانٌ ، أسألكَ بأسمائكَ الحسنى كلها ، وبأعظمِ أسمائكَ إليكَ وأشرفها عندكَ منـزِلةً وأجزلِها عندكَ ثواباً وأسرَعِها مِنكَ إجـابةً ، وباسمِكَ المخزونِ المكنونِ ، الجليلِ الأجلِّ ، الكبيرِ الأكبرِ ، العظيمِ الأعظمِ ، الذي تحبُّهُ وترضى عمنْ دعاكَ بهِ وتستجيبُ لهُ دعاءهُ ، أسألُكَ اللهمَّ بلا إلهَ إلا أنتَ الحنانُ المنانُ ، بديعُ السماواتِ والأرضِ ، ذو الجلالِ والإكرامِ ، عالمُ الغيبِ والشهادةِ ، الكبيرُ المتعالُ ، وأسألكَ باسمكَ العظيمِ الأعظمِ ، الذي إذا دعيتَ بهِ أجبتَ ، وإذا سئلتَ بهِ أعطيتَ ، وأسألكَ باسمكَ الذي يذلُّ لعظمتهِ العظماءُ والملوكُ والسباعُ والهوامُّ ، وكلُّ شيءٍ خلقتهُ يا اللهُ ، يا ربِّ استجبْ دعوتي ، يا منْ لهُ العزةُ والجبروتُ ، يا ذا المُلْكِ والملكوتِ ، يا منْ هو حيٌّ لا يموتُ ، سبحانكَ ربي ما أعظمَ شأنَكَ ، وأرفَعَ مكانَكَ ، أنتَ ربي ، يا مُتَقَدِّساً في جبروتهِ ، إليكَ أرغبُ ، وإياكَ أرهبُ ، يا عظيمُ يا كبيرُ ، يا جبـارُ يا قادرُ يا قويُّ ، تباركتَ يا عظيمُ ، تعاليتَ يا عليمُ ، سبحانكَ يا عظيمُ ، سبحانكَ يا جليلُ ، أسـألكَ باسمِكَ العظيمِ التامِ الكبيرِ ، أنْ لا تُسَلِّطَ علينا جباراً عنيداً ، ولا شيطاناً مريداً ، ولا إنساناً حسوداً ، ولا ضعيفاً منْ خلقِكَ ولا شديداً ، ولا بارّاً ولا فاجراً ولا عبيداً ولا عنيداً ، اللهمَّ إني أسألُكَ فإني أشهدُ أنكَ أنتَ اللهُ الذي لا إلهَ إلا أنتَ الواحدُ الأحدُ الصمدُ ، الذي لم يلدْ ولم يولدْ ، ولم يكنْ لهُ كفـواً أحدٌ ، يا هو يا منْ لا هو إلا هو ، يا منْ لا إلهَ إلا هو ، يا أزليُّ يا أبديُّ ، يا دهريُّ يا ديموميُّ ، يا منْ هو الحيُّ الذي لا يموتُ ، يا إلهنا وإلهَ كلِّ شيءٍ إلهاً واحداً ، لا إلهَ إلا أنتَ ، اللهمَّ فاطرَ السماواتِ والأرضَ ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ ، الرحمنَ الرحيمَ ، الحيَّ القيومَ الديـانَ ، الحنانَ المنانَ ، الباعِثَ الوارِثَ ، ذا الجلالِ والإكرامِ ، قلوبُ الخلائقِ بيدكَ ، نواصيهِمْ إليكَ ، فأنتَ تزرعُ الخيرَ في قلوبهِمْ ، وتمحو الشرَّ إذا شئتَ مِنْهُمْ ، فأسألكَ اللهمَّ أنْ تمحوَ منْ قلبي كلَّ شيءٍ تكرَهُهُ ، وأنْ تحشوَ قلبي منْ خشيتِكَ ، ومعرفتِكَ ورهبتِكَ ، والرغبةِ فيما عندكَ ، والأمنِ والعـافيةِ ، واعطفْ علينا بالرحمةِ والبركةِ منكَ ، وألهمنا الصوابَ والحكمةَ ، فنسألُكَ اللهمَّ علمَ الخائفينَ ، وإنابةَ المخبتينَ ، وإخلاصَ الموقنينَ ، وشكرَ الصابرينَ ، وتوبةَ الصديقينَ ، ونسألُكَ اللهمَّ بنورِ وجهِكَ الذي ملأَ أركانَ عرشِكَ ، أنْ تزرعَ في قلبي معرفتَكَ حتى أَعْرِفَكَ حقَّ معرفتِكَ ، كما ينبغي أنْ تُعْرَفَ بهِ ، وصلى اللهُ على سيدنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ ، وإمامِ المرسلينَ ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم تسليماً، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ .

============================ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على محمدٍ وآلِهِ أجمعين .

ختمُ دلائلِ الخيراتِ

اللهمَّ اغفِرْ لمؤلفهِ وارْحَمْهُ واجْعَلْهُ منَ المحشورينَ في زمرةِ النبيينَ والصديقينَ يومَ القيامةِ بفضلِكَ يا أرحمَ الراحمينَ ، اللهمَّ امْنُنْ علينا بصفاءِ المعرفةِ وهبْ لنا صحيحَ المعاملةِ بيننا وبينَكَ على السنةِ والجماعةِ ، وصدقِ التَّوَكُّلِ عليكَ ، وحسنِ الظنِّ بكَ ، وامْنُنْ علينا بكلِّ ما يُقَرِّبُنا إليكَ مقرونـاً بالعفوِ في الدارينِ يا ربَّ العالمينَ ، وحسبنا اللهُ وكفى ، وسلامٌ على عبادهِ الذينَ اصـطفى ، وسلامٌ على المرسلينَ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ .بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

وصلَّى اللهُ على محمدٍ وآلِهِ أجمعينَ

وسلَّمَ تسليماً

دعاءٌ يقرأُ عَقِبَ دلائلِ الخيراتِ

اللهمَّ اشرحْ بالصلاةِ عليهِ صُـدُورَنا ، ويَسِّرْ بها أُمُورَنا ، وفَرِّجْ بها هُمُومَنا ، واكشفْ بها  غُمُومَنا ، واغفِرْ بها ذُنُوبَنا ، واقضِ بها دُيُونَنا ، وأصلحْ بها أحوالَنا ، وبَلِّغْ بها آمالَنا ، وتقبلْ بها توبَتَنا ، واغسلْ بها حوبَتَنا ، وانصرْ بها حُجَّتَنا ، وطَهِّرْ بها ألسِنَتَنا ، وآنِسْ بها وحشَتَنا ، وارْحَمْ بها غُرْبَتَنا ، واجعلها نوراً بينَ أيدينا ومنْ خَلْفِنا ، وعنْ أيمانِنا وعنْ شمائِلِنا ، ومنْ فوقِنا ومنْ تحتِنا ، وفي حياتِنا وموتِنا ، وفي قُبُورِنا وحَشْرِنا ونَشْرِنا ، وظِلاًَ يومَ القيامةِ على رُؤُوسِنا ، وثَقِّلْ بها يا ربِّ موازِينَ حسناتِنا ، وأَدِمْ بركاتِها علينا حتى نلقى نَبِيَّنا وسيـدَنا محمداً  صلى الله عليه وسلم ونحنُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ ، فَرِحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ ، ولا تُفَرِّقْ بينَنا وبينَهُ حتى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ ، وتُأْوِينا إلى جِوارِهِ الكريمِ ، معَ الذينَ أنعمتَ عليهمْ منَ النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ ، وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً ، اللهمَّ إنا آمنا بهِ  صلى الله عليه وسلم ولم نرهُ ، فمتعنـا اللهمَّ في الدارينِ برؤيتهِ ، وثَبِّتْ قلوبنا على محبتهِ ، واستعملنا على سنتهِ ، وتوفنا على ملتهِ ، واحشرنا في زمرتهِ الناجيةِ وحزبهِ المفلحينَ ، وانفعنا بما انطوتْ عليهِ قُلُوبُنا منْ محبتهِ  صلى الله عليه وسلم يومَ لا جَدَّ ولا مالَ ولا بنينَ ، وأَوْرِدْنا حوضَهُ الأصفى ، واسقنا بكأسِهِ الأوفى ، ويَسِّرْ علينا زيارَةَ حرمِكَ وحرمِهِ منْ قبلِ أنْ تُمِيتَنا ، وأَدِمْ علينا الإقامَةَ بحرمِكَ وحرمِهِ  صلى الله عليه وسلم إلى أنْ نُتَوَّفَى ، اللهمَّ إنا نَسْتَشْفِعُ بِهِ إليكَ ، إذْ هو أَوْجَهُ الشُّفَعـاءِ إليكَ ، ونُقْسِمُ بِهِ عليكَ إذْ هو أَعْظَمُ منْ أُقْسِمَ بحقهِ عليكَ ، ونَتَوَسَّلُ بِهِ إليكَ ، إذْ هو أَقْرَبُ الوسائلِ إليكَ ، نَشْكُو إليكَ يا ربِّ قَسْوَةَ قُلُوبِنا وكَثْرَةَ ذُنُوبِنا ، وطُولَ آمالِنا ، وفَسَادَ أعمالِنا ، وتَكاسُلَنا عنِ الطاعـاتِ ، وهُجُومَنا على المُخالَفاتِ ، فَنِعْمَ المُشْتَكى إليهِ أنتَ يا ربِّ بِكَ نَسْتَنْصِرُ على أعدائِنا وأنفسِنا فانصرْنا ، وعلى فضلِكَ نتوكَّلُ في صلاحِنا فلا تَكِلْنا إلى غيرِكَ يا ربَّنا ، وإلى جَنابِ رسولِكَ  صلى الله عليه وسلم نَنْتَسِبُ فلا تُبْعِدْنا ، وبِبَابِكَ نَقِفُ فلا تَطْرُدْنا وإِيَّاكَ نسألُ فلا تُخَيِّبْنـا ، اللهمَّ ارحمْ تَضَرُّعَنا ، وآمِنْ خوفَنا ، وتَقَبَّلْ  أعمالَنا ، وأصلحْ أحوالَنـا ، واجعلْ بطاعتِكَ اشتغالَنا ، وإلى الخيرِ مآلَنا ، وحَقِّقْ بالزيادةِ آمالَنا ، واختمْ بالسعادةِ آجالَنا ، هذا ذُلُّنا ظاهِرٌ بينَ يديكَ ، وحالُنا لا يخفى عليكَ ، أمرتَنا فتركنا ، ونهيتَنا فارتكبنا ، ولا يسعُنا إلا عَفْوُكَ فاعفُ عنا ، يا خيرَ مَأمُولٍ ، وأكـرمَ مَسؤُولٍ ، إنكَ عفوٌ كريمٌ ، رؤوفٌ رحيمٌ ، يا أرحمَ الراحمينَ ، وصلَّى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمْ تسليماً ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ .

” اللهمَّ يا منْ لطفتَ بخلقِ السماواتِ والأرضَ ولطفتَ بالأجنةِ في بطونِ أمهاتِها ، الطفْ بنا في قضائِكَ وقدرِكَ ، لطفاً يليقُ بكرمِكَ ،  يا أرحمَ الراحمينَ ” ( ثلاثاً ) ، اللهمَّ انصرْ بفضلكَ سلطانِناَ ، وأهلكِ الكفرةَ أعداءَنا ، وآمِنا في أوطانِنا ، وَوَلِّ أُمُورَنا خِيارَنا ، ولا تُوَلِّ أمورنا شِرارَنا ، وارفعْ مَقْتَكَ وغضبَكَ عنا ، ولا تُسَلِّطْ علينا بِذُنُوبِنا منْ لا يخافُكَ ولا يرحَمُنا ، يا ربَّ العالمينَ .

Sabah Namazından Sonra ve Akşam Namazından Sonra Okunacak Dua

SABAH

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحَنا وَبِكَ أَمْسَـيَنا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ النِّـشور
أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَح مـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَئٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ الـيوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ الـيوم وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسـلِ وَسـؤِ  الْكِـبر ،رَبِّ أَعـوذُبِكَ  من فتنة دّونيا وَأَعـوذُبِكَ من عَـذابٍ النّـارِ وَعَـذاب القَـبْر

AKŞAM

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحَنا وَبِكَ أَمْسَـيَنا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ النِّـشور
أَمْسَيْـنا وَأَمْسـى المـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ اللَّـيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسـلِ وَسـوءِ الْكِـبر ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ  من فتنة دّونيا وَأَعـوذُبِكَ من عَـذابٍ النّـارِ وَعَـذاب القَـبْرأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

رَبِّ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
رَبِّ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
رَبِّ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهْ

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ بدُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ استجب دعاءنا برحمتك يا ارحمرّاحمين ٯ سّلاَ مٌ على المرسلين والحمدلالله ربّ العلمين

أَأَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقاً وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهْ وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَاراً

صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ_____ •°oO●Oo°•_____
HATMEi ŞERiF’iN SONU

_____ •°oO●Oo°•_____
Author: RasitTunca